Optické odrazné čidlo

Číslo patentu: 246286

Dátum: 13.03.1986

Autori: Cook Martin Christopher, Bradshaw Janice

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD rno VYNALEY H 5) Vydáno 15 12 37vynález se týká optického odrazné-ho čidla se zářičem a snĺmačem V řadě technických oborů je zapotřebí trvale nebo přerušovaně sledovat a vyhodnocovat stav a změny odrazivosti povrchu určitého tělesa nebo systému. V mnoha případech jde o odrazivost malé části plochy,která se zpravidla mění nebo pohybuje a navíc se mění vzdálenost mezi touto plochou a snímacím čidlem, které může též být umístěno na pohyblivém rameni. Základním požadavkem je spolehlivá rozlišení dvou stavů, mezi kterými je obvykle plynulý přechod, a to při relativně velkém rozmezí vzdálenosti čidla od sledovaněho povrchu. Důležitým požadavkem je použití co možná jednoduchého čidla s minimálnim počtem elektrických i mechanických součástí, s minimálním objemem a s minimální hmotnosti. Neméně důležitým požadavkem je vysoká reprodukovatelnost ve výrobě při nízké pracnosti a tím při nízkě výrobní ceně.Dosud používaná optická čidla lze rozdělit do dvou skupin. V první skupině jsou jednoduchá čidla bez optických systémů, řešená tak, že v, hlavní konstrukční součástl čidla jsou dva otvory kruhového průřezu,přičemž jedním otvorem jsou vedeny paprsky vyzařované použitým zářičem a druhým otvorem jsou odražené paprsky vede 246286ny na snímač. Nevýhodou těchto čidel je to, že jejich citlivost je největší při určite vzdálenosti od sledované plochy a se zvětšováním i zmenšováním této vzdálenosti citlivost rychle klesá, což znamená, že nejsou použitelná při proměnné vzdálenosti sledované plochy od čidla, nebot přípustná změna této vzdálenosti pro zajištění správné činnosti je velmi malá. Ve druhé skupině jsou čidla s optickým systémem sestávajícím ze dvou částí, z nichž první část zajišťuje navázání záříčem vyzařovaného svazku paprsků a naopak oddělení odraženeho svazku a jeho směrování na snímač a druhé části společné pro cestu vstupní i výstupní. U těchto čídel je vyzařovaný svazek paprsků veden na sledovanou plochu kolmo a citlivost klesá se zvětšující se vzdálenosti čidla od odrazné plochy. Použitelné rozmezí vzdálenosti čidla je závislé na rozptylu odraženého světla na nerovnostech sledované plochy a na optickém systému. Nevýhodou je to, že optický systém je složitější, což vede ke zvýšení ceny a též zvětšení rozměrů i hmotnosti čidla.Výše uvedené nedostatky odstraňuje optické odrazné čidlo podle vynálezu, V jehož základním tělese je umístěn zářič světelných paprsků a snímač odražených paprsků, přičemž optické osy zářiče a snímače jsou budrovnoběžné, nebo v ostrém úhlu, a ve směru vyzařovaných a přijímaných paprsků je základní těleso opatřeno výstupním otvorem a vstupním otvorem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výstupní otvor zářiče a vstupní otvor snímače jsou opatřeny maskou s nejméně jednou tvarovou štěrbinou takových geometrických tvarů, dävajicích v okrajových částech šířku paprskü zvětšenou,například ve tvaru písmene H. Doplňujícím znakem podstaty vynálezu je to, že tvarová štěrbina masky leží v jedné rovině, nebo maska s tvarovou štěrbinou je prostorově tvarována, například ve tvaru pláště, části válce nebo hranolu. Rozvíjejícím znakem podstaty vynálezu je to, že maska s tvarovou štěrbinou je zapuštěna ve výstupním otvoru a vstupním otvoru základniho tělesa, anebo je umistěna na konci výstupního a vstupního otvoru základniho tělesa.Výhody optického odrazového čidla podle vynálezu spočívají V tom, že oproti dosud známým řešením čidla s dvěma kruhovými otvory, nebo se společnou vstupní a Výstup» ní cestou svazku svetelných paprsků umožňuje rozlišit různé hodnoty odrezivosti povrchu tělesa i v případě, že vzájemný poměr těchto hodnot, to je kontrast, je malý,a to při vzdálenosti čidla od sledovaného povrchu promnělivé v širokém rozsahu. Velikost sledované plochy níůže být velmi malá. Není nutné dodržet určitou vzdálenost,ani ji sledovat, což je výhodné zejména při kolísání této vzdálenosti. jednoducha konstrukce a minímální počet součástí umožňují zmenšit rozměry i hmotnost optického odrazného čidla na minimum. Tyto důvody vedou též ke snížení pracnosti ve výrobě a tím i ceny optického odrazného čidla.Podstata vynálezu je dále popsána s odkazem na připojené výkresy, kdeobr. 1 znázorňuje celkové uspořádání optického odrazného čidla s rovinnou maskou, obr. 2 znázorňuje uspořádání optického odrazného čldla s prostorově tvarovanou maskou, aobr. 3 znázorňuje příklady tvarových štěrbin masky. vOptické odrazné čidlo znázorněíié na obr. l, sestava ze základniho tělesa 1, zářiče 8 svetelných paprslçů a snímače 7 odražených paprsků, které jsou umístěny V úchytech 2 a 3 v základním tělese 1, přičemž optické osy zářiče 6 a snímače 7 jsou v ostrém úhlu a ve směru v-yzařovaných paprsků zářiče 8 a přijímaných paprsků snímače 7 jsou v. základním tělese 1 vytvořeny výstupní otvor 4 a vstupní otvor 5, u kterých je umístěna maska 8 s tvarovou štěrbinou 81, která je na obou stranách od středu masky 8 rozšířena, například do tvaru písmene H.Optické odrazné čidla znázorněné na obr. 2 je prakticky stejného uspořádání jako optické odrazné čidlo na obr. 1, rozdíl spočíva pouze V tom, že maska 8, kterou je optické odrazné čidlo opatřeno, je tvaro 4vána prostorově ve tvaru části pláště válce. Alternativní prostorové tvarování masky 8 může být ve tvaru hranolu.Ve variantním uspořádání může být maska 8 opatřena nejméně jednou tvarovou štěrbinou 81 takových geometrických tvarů,u nichž je v okrajových částech šířka tvarové štěrbiny 81 rozšířena, jak je znázorněno na obr. 3. U prostorově tvarované masky 8 může být kromě tvarové štěrbiny 81 s rozšírením použlta i tvarová štěrbina 81 o konstantní šířce, jak je znázorněno na obr. 2. Dalších šest možností uspořádání tvarové štěrhiny 81, resp. štěrhin, uvedených na obr. 3 je třeba považovat pouze za ilustrativni, nebot ve skutečnosti mohou tvarové štěrbiny 81 být vytvořeny i v dalších tvarech vycházejících z podobnosti, případně kombinací zobrazených tvarů. Z tvarových štěrbin 81 jsou vyloučeny dva kruhové otvory, které se vyskytují u výstupních a vstupních otvorů stávajících čidel a které neumožňují dosažení citlivosti neproměnné v- širokém rozsahu vzdálenosti čidla od sledovaného povrchu tělesa 9.Při činnosti optického odrazného čidla procházeji paprsky vyzářené zářičem 8 výstupním otvorem 4 a svazek paprsků je při průchodu maskou 8 omezován tvarovou štěrbinou 81, resp. tvarovými štěrbinami, v té části masky 8, která se nachází u výstupního otvoru 4. svazek paprsků prošlý maskou 8 dopadá na sledovaný povrch tělesa 9,kde se paprsky odrážejí a rozptylují. Část odražených paprsků projde částí tvarové štěrbiny 81 masky 8, nacházející se u vstupního otvoru 5 a je zachycena snímačem 7. Cílem uspořádání tvarové štěrbiny 81 v masce 8 je dosažení širšího svazku paprsků procházejících v okrajových částech tvarové štěrbiny 81, než svazku paprsků procházejících v částech bližších ke středu masky 8,což je podmínkou pro dosažení požadované činnosti optického odraznébo čidla.V praktickém provedení je možné masku 8 realizovat bud jako rovinnou s nejméně jednou tvarovou štěrbinou 81, jejíž plocha se ,směrem od středu masky 8 rozšiřuje, nebo prostorovou, a to bud prohnutou ve tvaru části pláště válce, nebo lomenou, ve tvaru pláště hranolu, s nejméně jednou tvarovou štěrhinou 81 nerozšířenou, nebo rozšírenou směrem od středu masky 8. Maska 8 s tvarovou štěrbinou 81 může být zapuštěna ve výstupním otvoru 4 a vstupním otvoru 5 zäkladního telesa 1, nebo umístěna na konci těchto otvorů 4, 5.Vzhledem k tomu, že při funkci optického odrazného čídla dochází vždy k rozptylu paprsků, které po odrazu jsou zachyceny snimačem 7, a tyto paprsky procházeji určitou plochou tvarové štěrblny B 1 masky 8, není nutné, aby rozšíření tvarové štěrbiny 81 v masce 8 směrem od středu bylo spojlté, přičemž tvarová štěrbina 81 v masce 8 může být dokonce rozdělena na více částí. Z té Jhož důvodu není rozhodující, zda osy zářiče ii a snímače 7 jsou V ostrém úhlu, nebo rovnoběžné. Střední část masky 8, přiléhající na část zäkladního tělesa 1 tvořící přepážku mezi vystupním otvorem 4 a vstupním otvorem 5 a ležící ve stínu tvořeném touto přepážkou, neovlivňuje průchod svazku paprsků, takže pro správnou funkci čidla není rozhodující, zda v této střední části Inasky 8 tvarová štérbina 81 je či není vytvořena.Vlastnosti uvedeného optického Odrazného čidla podle vynálezu lze využít především u automatických a programovatelnych gramoíonů jako čidla pro indikaci mezer mezi jednotlivými skladbami, okraje gramofonové desky a oblasti s výběhovou drážkou. Optické Odrazné čidlo může byt upevněno na přenosce před snímací vložkou, nebo mů sže být i součástí vložky, čímž se na minimum sníží chyba, způsobené vzdálenosti Osy čidla od snímací jehly při proměnné křivosti drážky desky. Optické Odrazné čidlo slouží k rozlišení nahraných úseků desky,to je jednotlivých skladeb nebo jejich částí,a úseků bez nahrávky, tzn. mezer mezi skladbami, okraje desky a úseku ve středu desky s vyběhovou drážkou, a to jak při vedení přenosky jehlou v drážce při přehrávání, tak i při přejíždění přenosky nad desk~Ou při vyhledávání. Mimo uvedený účel lze řešení podle vynálezu využít ve všech případech, kdy je třeba zjišťovat a/nebo sledovat změny odrazívosti povrchu těles, přičemž vzdálenost optického odrazného čidla Od sledovaného povrchu tělesa se může měnit v relativně velkém rOzmezí.1 ~ Optické Odrazné čidlo, v jehož základním tělese je umístěn zářič svetelných paprsků a snímač odražených parsků, přičemž optické Osy zářiče a snímače jsou buď rovnoběžlíe, nebo v ostrém úblu, a ve směru vyzařovaných a přijímaných paprsků je základní těleso opatřeno vystupním otvorem a vstupním otvorem, vyznačujĺcí se tím, že výstupní otvor 4 zářiče 6 a vstupní otvor 5 snímače 7 jsou Opatřeny maskou 8 s nejméně jednou tvarovou štěrbinou 81 dávajíci v okrajových částecb šířku svazků paprsků zvětšenou, například ve tvaru pismene H.2. Optické Odrazné čidlo podle bodu 1,vyznačené tím, že tvarová štěrbina 81 masky 8 leží v jedné rovine.3. Optické Odrazné čidlo podle bodu 1,vyznačené tím, že maska 8 s tvarovou štěrbinou 81 je prostorově tvarována, například ve tvaru pläště části válce, nebo hranolu.4. Optické Odrazné čidlo podle bodů 1 až 3, vyznačené tím, že maska 8 s tvarovou štěrbinou 81 je zapuštěna ve výstupním otvoru 4 a vstupním otvoru 5 základního tělesa 1.5. Optické Odrazné čidlo podle bodů 1 až 3, vyznačené tím, že maska 8 s tvarovou štěrbinou 81 je umístěna na konci výstupního otvoru 4 a vstupního otvoru 5 základního tělesa 1.

MPK / Značky

MPK: H04N 9/12, G02B 27/02, G10H 3/03

Značky: čidlo, optické, odrazné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-246286-opticke-odrazne-cidlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Optické odrazné čidlo</a>

Podobne patenty