Způsob výroby kationaktivních tenzidů

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

uovlćax AIDIS doc. 1 . DrSc., m( 30 mm rám úsrí nd Labem ls JOSEF 1 . cHL un( cov ing. sa ECI 55) M mum. .mn 1. CSc., dnes vxUĚLAv,.maosmv ing., mxdvnix ntor vyn czu A(54) Způsob výroby kationakłzłvních tenzidůZpůlob řolí výrobu důlaLtých kntlonnktivnich tcnzidů, ktoré tvoří základní aurovinu pro výrobu nvivážních proetřeąků s význnčným nnttstnticwu a změkčgjícín účinkem.Výrobu so provádí bez pgułití rozpouštědel při teplotách od 40 do 90 c kvarternizncí odpovidgdících nminoesterů obecného vzorce IIvo kterémgnači R allqlový zbytek se 7 až 194 tony uhuůu dimothylsultátem nebo gäetląłl, mosulfátem, s mo svým poměrem 0,49 až l na l uol uminoesteru II.vynález ee týká způsobu vyroby katiunaktivních tenzidů, které jsou určeny jako základní surovina pro prípravu avivážních prostředků s vynikjícím entistatickým a změkěujícím účinkom na textílie.Avivážní prostředky obsahují obvykle jako hlavní složku kvarterní amoniovou sůl. Strukturně je možno rozdělit běžně používaná kvarterní soli do dvou skupin a) dialkyldimethylamoníová nebo alkyltrimethylamoniové sloućeníny, b) alkylimidazolínové eloučeniny. Látky typu a) jsou používdny nejdále e 1 v poslední době patří k nejpoužívanějším. Jejich výroba je poměrně zložité. Tříetupñová syntáza aminu (v sekvenci mastná kyselina - amíd - nltril) vyžaduje tlakové hydrogenační zařízení. vzniklé primární emirw ee bud dieproporcionují na eekundární nebo ee reduktivně methylují na terciární aminy. Ze eekundárních eminů se reakcí e methylchloridem v elkalíckám prostředí připrevují dialkylmethylemoníum chloridy, z terciárních aminů kvarternízací dimethyleulfátem dialkyldimetłwlamoníum methoeulrát.Při přípravě elkylimídezollnových släučenin typu b) se vychází z alifatická karboxylové lq/eeliny (případně eateru) a N-(Z-hydroxymetłwlhthylendiaminu. Cyklizące vzniklého íntermediátu väak probíhá při teplotách přesahujících 200 °C. l( výrobě výše uvedených kationlktivních tenzldů je třeba zložité zařízení, či vysoké reakćní teploty.Uvedené nevýhody řeší způsob výroby kationaktivních tenzidů obecného vzorce I 2 Rve kterém R značí alkylový zbytek se 7 až 19 atomy uhlíku, R 2 alkylový zbytek e 1 ež 4 tony uhlíku, H 3 metłwlekupinu nebo etłwlakupinu. X methoxyeulfonylskupinu nebo ethoaweulforzylekupinu, z aminoeeterů obecného vzorce II, Zve kterém má R a R 2 shore uvedený význam, reakcí e dimethylsulfátem nebo diethylsulfátem, vyznačený tím, že ee eměe 1 molu aminoeeteru obecného vzorce II e 5 až 80 mold vody nechá reagovat s 0,49 až 9,00 mol dlmethylsultátu nebo dketłwleulfétu při teplotě 40 až 90 C.Výhodou zpdsobu výroby podle vynálezu je, že k jeho realizaci je třeba jednoduché zařízení, ktoré seetává pouze z jednoho reakčního kotle opatřenáho míohadlem a vytápěnáhoVýohozí aminoeeter obecného vzorce II ee pripraví reakcí alifatické karboaąylove kyseliny e odpovídající eminem. Reakce e přebytkem aminu probíhá pouze do určité konverze alifatioké karboxylová kyseliny (obvykle 85 ü), a to i při přebytku aminu. Aminoeeter obecného vzorce II se bez dalšího čištění přímo kvarternizuje dimethylsulfátem či diethyleulfátem.Molární množství přidáveněho dimethylsulfátu má zásadní důlažitoat. Pokud je dimetłrylaulfátu méně, než je dáno mclámím poměr-em podle vynálezu, zůstává v reakční směsi nezreagovany aminoeeter. Pokud počet molů dinethylsulfátu na 1 mol aminoesteru II je vyšší, než 1,zůstává v reakční směsi nezreagovaný dimetłwleulfát, který se pak ve vodném prostředí hydrolyzuje na lqeelinu methyleírovou, čímž pH poldeene na hodnotu 2 s eurovína je tím nepouzitelná.Výhodou způeobu výroby dle vynálezu je, že při uvedených poměrech látek není třeba použít organických rozpouětědel pro doaazení snadné menipulovatenosti se surovinou. Tímtozpůsobem vyrobený tenzid nemá povahu hořlaviny, zvýši ee tak menipulační bezpečnost a výrobu není třeba situovat v hale v nevýbušném provedení. způsobem výroby podle vynálezu je tedy řešena Jednoduchá příprava kationaktivnieh tenzidů.Připravený kationaktivni tenzid ee obvykle ředi vodou na koncentreci 30 s 50 39 a bělí se přídavkem per-oxidu vodíku.Způsob výroby je uveden a blíže objasněn v následujících příkledech provedení. P ř i k l a d 1Do 600 1 nerezového reaktor-u se předloží 284 kg lqeeliny atearová a po jejím roztavení se přidá 129 kg dimethylaminoethanolu. Směs se míchá 6 hodin při 150 °C. Po pokleeu čísla kyeeloeti směrem pod 20 se reakční aměs přesaje do 1 200 1 nerezověho reaktoru, přidá ae 500 kg vody. reakční směs se důkladně rozmíchá, načež se ochladí na 90 °c a z odměrlq ee přidává za míchání 77 kg dimethylsulfátu takovou rychlostí, aby teplota směsi nepřesáhle 85 °C. Po ukončení dávkování dimethylsulfétu ee přidá 190 kg vody a eměa se míchá 2 hodiny při 60 0 G.vznikne 1 150 kg 40 kationektivního tenzidu, jehož dominantní složkou je 11,113(-trimetnyl-rk(Z-stearoyloxyethyn-amonium methoaulfát. Tenzid se používá pro přípravu avivážnich prostředků s vynikajícím antistaticlgým a změkčovacím účinkom.Do reaktoru jako v příkladu 1 se předloži 256 kg kyseliny palmitové, 107 kg dimethylaminoethanolu a směs se michá 7 hodin při 140 °C v atmoeféře dusiku. Po ukončení reakce ee směs přasaje do 2 000 1 reaktor-u, přidá se 327 kg vody a kvarternizuje při 50 5 °C 123 kg diethylsulfátu. Po ukončení kvarternizace se směs nał-edí 738 kg vody a bezprostředně se při 60 OC vybělí pěidavkem 1 95 peroxidu vodílcu v kone. 30.Kationaktivní tenzid o koncentrací JO se používá pro antiatatickou úpravu textilu. P ř Í k 1 a d 3stejný postup jako v příkladu 1, misto kyseliny stearové reaguje 200 kg kyseliny kokosové se 107 kg dimethylaminoethanolu 8 hodin při 130 °C. K vzniklému aminoesteru se přidá 300 kg vody, načež se po rozmíchání kvarternízuje při 80 9 G 101 kg dimethylsulŕátu. Potě se naŕedi 72 kg vody a 2 hodiny míchá při 70 °C. Kationaktivní tenzíd o koncentraci 50 93 je vhodný pro antistatickox úpravu textilu.Podle postupu v přĺkladě 2 reaguje 275 kt stearinu se 141 kg diethylaminoethanolu při 150 °C 6 hodin. Po ukončení kondenzace se eměs v 1 000 21 reaktoru naředi 375 kg vody a kvarternizuje při 55 °C 101 kg dimethylsulfátu. Přidá se 100 kg vody a směe ee míchň Ještě lhodinu. vznikne 950 kg 50 tenzidu, jehož hlavní složkou je ILN-diethyl H-metľxyl-N-(êstearoylowetmrü-amonium methosulfát. Tenzid je za studena pasta béžová barvy a de určen pro příprevu avivážnich prostředků se změkčujicim a entistaticląým efektom.Způsob výroby ketinonaktivních tenzidů obecného vzorce I,R 2 R.coocH 2.cH 2-Š-R 3 X 1 12 R246133 4 ve kterőm R značí arkylový zbytok n 7 a | 9 atomy uhlíka. Rzhlwlový zbytok s lan 4 atomy uhlím, R 3 notlwllmpinu nebo etbylalcupinu. x ncthoxynulfonylulnxpiau nobo ethoaq nultorwlnkupinu, z aminoutorů obocndho vzorce II, 2vo ktori mi R 1 a R 2 hor uvedom výmal, reakcí n diuathylnuľtiton nebo dtothyluulrítn,vylněoný th, že ně 1 alu aminoutcru obecného vzorcg II a 5 a B 0 nom vody nechá reagovat. l 0.49 až 1,00 nol dincthylnulfítu nebo dietlwluulfdtu při. toplotě 40 u 90 °G.

MPK / Značky

MPK: C11D 1/62, C07C 87/30

Značky: způsob, výroby, tenzidů, kationaktivních

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-246133-zpusob-vyroby-kationaktivnich-tenzidu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby kationaktivních tenzidů</a>

Podobne patenty