Samodržné těsnění k tlakovým nádobám, zejména k autosifonům

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Autor vynalezu SIPOS GĚZA, IÄSZBERÉNY FEHĚR ISTVÄN, NAGYKÁTA OZSVÁRI FERENCL IÁSZBERÉNY DEMETER VINCE, JASZAPATI,SZIKSZAI IMRE, ASZBERENY MLRŘešení se týká sarmodržného těsnění, které se může používat u tlakových nádob, zejména u autosífonů a pěnových sifonů, jež mají ventiloové pouzdro opatření) u konce kruhovým výstupkem. Do tohoto kruhovéhvo výstupku zapadá drážka těsnicí vložky připojené k ventilvovému pouzdru přírubou.U výhodného provedení zařízení se těsnicí vložka skládá z vnitřní těsnicí vložky a k ní připojené vnější těsnicí vložky a k ní připojeně vnější těsnicí vložky.K yynětí těsnlcích vložek lze použít vidlíclový montážní klíč se zkoseným vnitřním obvoclem vidlice.vynález se týká samodržného těsnění,které se nejvýhodněji používa u tlakových nádob, zejména u autosifonů a pěnových sifonů.je známe, že se k upevnění ohebné ucpavky plynové bombičky u tlakových nádob menších rozměrü, ako jsou rozličné typy sifonových lahví používá tlakového šroubu nebo pouzdra vyrobeného z kovu, jenž je jemným závítem připojen k ventilo-vému pouzdru. lloto řešení je uvedena V popisné části DAS 2 139 870, kde je znázorněno ako jedno z řešení na obr. 2. je také známe řešení, podle něhož je tlakový šroub opatřen závltem z umělé hmoty, přičemž ovšem konstrukční rozměry ventilłového pouzdra musely byt zvětšeny vzhledem k závltu zhotovenemu z umělé hmoty.Nevýhoda obou řešení spočíva v tom, že závit se musí do ventilového pouzdra vyřezávat odděleně a dále, že poměrně nákladný mosazný šnoub s galvanicky ošetřeným povrchem se musí vyirábět jozko zvláštní sloučástka.Druhé řešení uvedené V popisné části DAS 2 139 870 na obr. 1 spočíva V tom, že ventilove pouzdro je opatřeno těsnlcím kroužkem ve tvaru O jenž však nemá vyjímaci přírubu a jeho vynětí po jeho opotřebení je možné pouze ost-rým nástrojem, přičemž může dojít k poškození ventilového ústnojí.Cílem vynálezu je vytvořit samodržné těsnění k tlakovým nádobám, zejména k situonům, jež je snadno zhotovitelné a zamontovatelné, a dále aby byla zajištěna rychlá výměna součástek.Uvedeného cíle se dosahuje samodržným těsněním k tlakovým nádobám, zejména k autosiľonům a pěnovým sifonům s ventilovým pouzdrem »opatřeným ukonce kruhovým výstupkem a s těsnicí vložkou, jehož podstata spočíva v tom, že do kruhového výstupu zapadá drážka těsnicí vložky připoje-né ke zmíněnému ventllovému pouzdru přírubou.Ve výhodném pnovedení je samodržné těsnění vytvořena z vnitřní těsnicí vložky a k ní připojené vnější těsnicí vložky.Samodržné těsnění se vyjímá vidlíc-ovým mlountážním klíčem se zkosenym vnitřním obvodem vidlice.Samodržné těsnění podle vynálezu je blíže objasněno příklady provedení podle přilnožených výkresů, kde obr. 1 znázorňuje armaturu k připojení na plynovou buombičku,přičemž armatura obsahuje těsnicí vložku opatřenlou prstencovou přirubou. Obr. 2 znázorňuje obrys příslušné částí plynové bombičky určené k připojení. Obr. 3 znázorňuje těsnicí vložku sestávající ze dvou dílů, zabudovanou do armatury podle obr. 1. Obr. 4 znázorňuje montážní klíč. Obr. 5 znázorňuje podelný řez Inlontážním klíčem podle obr. 4.jak je možno zjistit z výkresů, vynález se týká těsnění, kde k těsnému připojení mezi plynovou bombičkou 4 a ventilovým pouzdrem 6 dochází napínací silou vznikající při našroubování plynové bombičky. Po odstranění plynové bombičky zůstává těsnicí vložka 5 na svém místě následkem spojení vytvoreného mezi drážkou 3 a výstupkem 2.Vymontování těsnicí vložky 5 je umožněno pomocí prstencově příruby 1 dosedající na čelní plochu ventilového pouzdra, která může být vytvořena bud z materiálu těsnicí vložky 5 nebo z jiného elastického materiálu.Podle dalšího výhodného provedení může být řešení podle vynálezu Vytvořeno také tak, že těsnicí vložka je složena z vnitřní těsnicí vložky 51 a z vnější těsnicí vložky 5 h.V posledním případě lze pro ventilové pouzdroö opatřené výstupkem 2 použít obvyklé těsnicí vložky, jejíž tvar souhlasí s vnitřní těsnicí vložkou 5 a.K lehčímu vynětí slouží montážní klíč 8. Tento montážní klíč je vldlicovitý a jeho zkoseně hrany lze vetknout mezi ventilové pouzdro 6 a přírubu 1. Páčením lze deformovanou přírubu 1 z ventilového pouzdra lehko vyjmout.1. Samodržné těsnění k tlakovým nádobám, zejména k autosifonům a pěnovým sífonům s ventllovým pouzdrem opatřenym u konce kruhovým výstupkem a s těsnicí vložkou, vyznačené tím, že do kruhového výstupku 2 zapadá drážka 3 těsnicí vložky 5 připojené ke zmíněnému ventilovému pouzdru přírubou (l).2. Samodržné těsnění podle bodu 1, vy značené tím, že těsnicí vložka se skládá z vnitřní těsnicí vložky Sa a k ní připojené vnější těsnicí vložky (Sb).3. Samodržné těsnění podle bodů 1 nebo 2, vyznačené tím, že pro vynětí těsnicích vložek 5, 5 a, 5 b se používá vidlicového montážního klíče se zkoseným vnitřním obvodem vidlice.

MPK / Značky

MPK: B67D 1/08

Značky: autosifonům, tlakovým, těsnění, samodržné, zejména, nádobám

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-245784-samodrzne-tesneni-k-tlakovym-nadobam-zejmena-k-autosifonum.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Samodržné těsnění k tlakovým nádobám, zejména k autosifonům</a>

Podobne patenty