Způsob výroby lamelových talířových pružin

Číslo patentu: 245670

Dátum: 15.09.1987

Autori: Roháe Jan, Novotný Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54 I Způsob výroby lameíových talířových pružinŘešení se týká způsobu Výrobšálamelovýchsti mo toro u nenáročná výroba, u které se nekladou ná roky na použití draných a speciálních stroj nich, lisovacích a podobných zařízení.,Podstata řešení apočívá v tom, že se po Mlavar, např. ve tvaru čtvercovýuh desek, uhŕeje na lisovací teplotu použitého materiá lu, načež se v něm vystřihnou mezer-ya atł-edicí otvor. Potom se stříhá vnější průměr pružiny, pak vnitřní průměr, kterýma u kořene lamel se pro vodu zaoblení bran. Polotovar se dále nechápo vychlazení se opískuje a ě č Iní plochy se brousí na xlouě Im. Nato se polotovar oožadovanou eje na kali cí Loplotu, při které se proveůe tvarování do kulolovćho tvaru a kalení. Povrch takto łrabená lamelové taliłfovć pružinš se po vrchově upraví opakovania, vibra ním omilánćm, foafátovánim a konzervováním olejem.vynález se týká cpdsobu výroby lamelových talířovýoh prułin pro epojkove ědeti notorových vozidel.Veeobecně h pŕedpokládú, le výrobu lamelových talířových prułin nebudou prevent žádné podstatné nedoetatlq, která by ji podstetným epdeobem etłlovaly anebo dokonce enemožňovaly anebo její výsledkom by byly výroba patnł kvality. Krone toho ee take předpiskládá, že celý výrobní proces bude nenáročný a ekonomicky výhodný.Talířová prulina, obdobne jako membrdnovl pružina, v podstatě vypedí jako nílký konolý kužel ve tvaru talíře, který v tupd části. tj. na menlím prdlłru, nl plášť neřeeen určitým počtom mezer, které po obvodu vytvářejí lamely. Toto odlehłáení prułin, nebo-li vytvoření,lamel zjemnuje pracovní silovou cherekterietiku na pracovní drdne, dokonce po určitea zdvihu má pružina při dalším etlaćování stejne eilove účinky, nlnící ee ve tvaru einueoidy kolem imaginární osy. Těchto účinku je velmi vhodne využívdno při ovládání spojek spalovacích motord, zejména pri přenosu lcrouticího momentu a bez roku na nbjenový- prostor a vysavaní ovládacích sil obsluhy, které by při star-em koncepčním využití ee lroubovýni tlečnýni pružinami byly nevyhnutelne.V současné době se výroba lamelových talířovaých pruäin provádí stříháním z plechu o předem stanovené tlouäĺce z pružinového materiálu, a to stříhdnín za studena. Stříhání sepprovádí na několik operací, ktoré postupně ne sebe navanují, a tak postupně vytváří požadovaný tvar. V komplexu celeho pracovního postupu je take vloženo operace rovndní a broušení obou čelních plech pružiny na požadovanou tlouäřku. Tato technologie je v podstatě používaná všemi výrobci e liší se jen menšími konstrukčními podrobnostmi. Ľeohnologicw postup timto způsobem uskutečňovaoý je ale velmi náročný, neboř vyžaduje, aby bylo při něm použito těžkých strojních lied, apeidlních rovnaček plechu a drełúch etříhecíoh Metrojů. I( tomu se připojují nedostatky epočívající jednak ve zvýšená hluěnoeti při výrobní procesu uvedených zařízení, jednak v opotřebovdvání etříhacích ndetrojd, ktere jeou vystavovená vysokému silovému namdhání, co je charakteristický jevem při poułivdní prečinuvého materiálu, ktorý mi velmi malou maz prdtałnoeti. Silové nudhñní vznik( Iráne ve střižních hranách a při shotovovdní rsdiueu u kořene lanel, kde míre opotřebení nsí stonpatądo maxíma. Největší problem pak vznikají při hotovoviní vlastních lamel ialiřovó pružiny, kde vznika i největší nórdst tviřecích sil. Proto z ddłodd pevnoetních ntíłení a nepřípustných vysokých zvukových hladin zpnsobených etřiłní silou se lamely vytvdřĺji postupně několika opar-ocami.Zdokonalení ve výrobě lamelových talířových pružin přináší způsob jejich výroby podle vyndlezu, jehož podstata apočívá v tom, že polotovar, napr. ve tvaru štvorcových deeek, se ohřeje na liaovací teplotu použitého pružinového materiálu, našel se v něm vystřihnou mezory lamel a vyděruje ae ve střední části lamelovó talířove pružiny sbředioí otvor Iloužící ke etředění polotovaru pro následující operace, kde .dále následuje etříhdní vnöjlího prdměru, nato etříhání vnitřního průměru, kterým se vytvoří lamely talířově pruliny a hramu korene lamel se zaoblí, načež ae polotovar nechá vychladnout a po vychladnutí se celljeho plocha jednak opíakuje, jednak se obě čelní plochy broueí na poladovanou tlouäikun D 0 tom ee polotovar ohreje na kalicí teplotu, při ktoré se provede ve sněru od jedná čelní strany tvarovdní polotovaru do požadovaného kuželováho tvaru a dále kalení, přičemž ae povrch takto vyrobene lamelové talířcvá pružiny povrchové upraví opíakovinín, vibračnín omílánín. fosfátováním akmuorvováním olejom.Výhoda tohoto technologického postupu především epočívá v méně pracná a nenáročné výrobě. Není zapotřebí drahých a speciálně vytvářerąých strojních, lieovacích a podobných zařízení. Tato technologie taká nevyžaduje zvláštní nároky co do požadavku na všchoií penost materiálu, která zpravidla překračuje u pružinového materiálu I 000 Pa/mm . Dallíprednosti jsou dokončevací operace lamelové talířcvé pružiny, a to zařacením operace opíeko- ąvání s následným vibračním omíldním místo dřívějlího kuličkování povrchu. Tento postup řešení při dooílení rovnoměrrxých výsledných hodnot lamelové talířové pružiny odstraňuje nutnost využívání speiálních atmoefěr při kalení, zabrañujících oduhličení povrchu. V toutopřípadě vnikající oduhličení povrchu vzniklé v průběžná peci pro kalení je odstraněno právě opíokovúnín a nato vibračním omílaním odetraňujícím vrypy vzniklé při tryekání píakovecí drti. Z konatrukčního hledieka to znamená, že povrch lamelové talířové pružiny je hladld a jádro je vyetaveno rovnoměrmćmu dynamickému namáhání jako při kuličkování. Potvraenía tohoto jevu je změna pracovní ailivć charakteristiky sledované na měřicím vy hodnocovacím zařízení.Příklad provedení způsob výroby lamelových talířových pružin podle vynález je znázorněn na výkreoech, kde obr. la znázorňuje výchozí polotovar vo tvaru čtvercové desky,obr. lb znázorňuje polotovar po vyotřižení vnějšího průměru talířově pružiny, obr. 1 d anízorňgje polotover, po vystřižení vnitřním průměru tnlířová pružiny, obr. le znázorňujeZ tabuli pružinoveho plechu patričné tloušiląv a kvality ee naatříhají například čtercove dosky 1, ktoré se vloží do ohřívací peco a ohřejí ao na lisovací teplotu tohoto materiálu. takto ohřátá čtercová deoka 1 ae vloží do liou, v němž ee vyatžihnou mezery g lamel 1 x uepoŕádáné do kruhu. současně o tim ee vyděruje ve střední části lamelové talířové pružinyatředicí otvor i, ktorý slouží jako etředicí otvor pro další následující operace.V průběhu tepelného epćdu se v polotovaru lamelové talířové pružiny dále provede vyotřižoní vnějeího průměru i a potom vyotřižení vnitřního průměru Q. Souěaaně so provedo zaoblení hrany 1 u korene jednotlivych lamel j. Poz- těchto °Deracích se polotovar nechá vychladnout. Po vyohladnutí se celá jeho ploche opíekuje a po opíokovaní se obě čelní plochy brouaí na požadovnnou tlouäĺku. Dále se polotover ohřeje na kalící teplotu, při které se vloží např. do tvarovacího přípravku hydraulického liau. V něm as prevode ve směru od jedné jeho čelní strany tvarování do požadovaného kužele. současně a tím se prevode zakalení polotovaru leunelová telířové pružiny. Po doeažení tohoto tvaru ae provede povrchová úprave píakováním, víbračním omíláním, fosfátovánĺm e konzervováním olejom.Takto vyrobená lamelové talířová pružina se montuje do př-íslušné spojkové části motorového vozidla.Vynálezu lze využít především v eutomobilovém průmyslu při výrobě apojkových částí motorových vozidella u jiných podobných dopravních prostředků, jako jsou traktory, stejně jako u epojkových částí obráběcích a jim podobných strojů, kde se převádí lcrouticí moment. Kromě toho je možné využití jako tlumicího a pružinového prostředku.Způsob iýroby lamelových telířových pružin s postupným lieováním polotovaru za tepla,vyznačený tím, že polotovar, např. ve tvaru štvorcových deaek (1), se ohř°eje na lisovací teplotu použitého pružinového materiálu, načež se v něm vystřihnou mezery (2) lamel (3)e vydłruje ae ve atŕedmí čeeti lemelove telířove pružiny atředící otvor (4), oloužící ke etředłaí polotovaru pro neeledující operace, kde dále následuje atříhání vnějlího průměru(5), potom etłíhení vnitřním průměru (6), kterým oe vytvoří lamely (3) ĺlĺhvě pružinya hrany (7) u koŕene 1 on 1 (3) ee zeoblí, načoł se polotovar necha vychlednout a po vychladnutí ae cele jeho ploche jednak opiekuje, jednak ae obě celní plochy brouoí na poładcvencu tlouiłku, mato oe polotcver ohteje na kalicí teplotu, pŕi ktoré ae provede vo oměru od jedné celní atramy tvlrovimí polotovaru do požadovaného kušelověho tvaru o dále kolení, přičemž oo povrch takto vyrobene lamelové telířüvá pružiny povrchov upraví opíekováním, vibročnim oníliníl, toitňtovimín a konzervovanie olejom.

MPK / Značky

MPK: B21K 1/32

Značky: lamelových, způsob, pružin, výroby, talířových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-245670-zpusob-vyroby-lamelovych-talirovych-pruzin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby lamelových talířových pružin</a>

Podobne patenty