Způsob nanášení omítkové nebo tmelící vrstvy na podhledy stropů a svislé stěny

Číslo patentu: 245416

Dátum: 01.07.1988

Autor: Šimonffy Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(23) Vý stavu priorita .(75) AUĺOTVYnáIezu ČICHOŇ VIKTOR ing. , OSTRAVA(54) způsob nanášení omítkové nebo tmelícívrstvy na podhledy stropů a svislé stěnyŘešením je nový způsob nanášení omítkové nebo tmelicí vrstvy na podhledy stropů a svislé stěny.Vrstva se nanáší po částech postupně ukládaných, kde každá jednotlivéčást se před nanesením uložína místo nanesení a rázem se přitlačí245 416 vynález se týká způsobu nanášení omítkové nebo tmelícívrstvy na podhledy a na svislé stěny, která se např. na strop nanáěí po částech, postupně ukládaných vedle sebe.Svislé stěny a podhledy stropů se dosud omítaji ručním nehazováním nebo strojním nástřikem malt a následným natahováním, srovnáváním do roviny a hlazením takto nanesené hmoty.Tento postup se používá u jednovrstvých i vícevrstvých omítek. Tlouštka nánosuje dána souhrnem vlastností nanášené hmoty a vlastností podkladu. Čím drsnější a nasákavější je podklad, a čím lehčí a tixotropnějěi je nanášená omítka, tím tlustčí může být první vrstva omitky, dále tím rychleji se může omitka srovnávat a tvarovat a tím rychleji, tj. v kratším časovém odstupu, může být nanášena další vrstvaą Platí do 0 všech běžných omítkách na bázi cementu, vápna, sádry, písku či jiných jemně mletých plniv a vody, vylehčovaoí a modifikační přísady, např. perlit, metylcelulosa spod., které mají mj. za účel usnadňovat nanášení ve výše uvedeném smyslu.Samotné nahazování nebo nástřik dává velmi hrubý a neurovnąný povrch a pro dosažení žádoucí rovinnosti a hladkosti je třeba nahozenou vrstvu urovnat a hladit. Technologické komplikace je v tom, že mezi nahozením a srovnáním musí být technologické přestávka pro zaschnutí vrstvy, tj. zejména do absorbce části záměsové vody do podkladu. Přisátí nahozené vrstvy se tím zvýši, hmotnost poklesne a zmenší se plastický tok nánosu. Tixotropické přísady tuto dobu zkrącují, ale neodstraňují,takže jde vždy o dvě operace, časově oddělené přestávkou. Každý pokus o srovnání nahozené vrstvy ihned po jejím nanesení, tj. po nahození nebo po nástřiku, vede k odpadnutí vrstvy od podkladu. Přitom konečná úprava vrstev ručně nahozenýchči tlustších vrstev atrojně naetříkaných je nezbytná o velmi pracnú, odkázané výhradně na ruční práci. Doeavadní.technologie neuožňují konečnou úpravu menších ploěnč přesněji unesených ploch,protože ee provádí bezdotykovč a z větií.vzdá 1 enoeti, tj. nepřeenł a lze dosáhnout jen hrubé členitého povrchu. Znečiätění okolí takto vymezených plech je nevyhnutelné, a to i při použití äoblon. Naneeení cmítek e konečnou úpravou hleikoeti rovných či tvarovoných povrchů na svislé etěnw či podhledy v jednom zábčru není dosud technicky vyřeäené. Je to nedostatok zejména u povrchových uprav konstrukcí a konstrukčních ssténů, eložených z prefahrikovaných dílců, kde plochy jednotlivých díloů jsou čneto velmi kva-v litní a připraveny pro tapetování či malbu, ale část povrchů dílců, dále styky evislých e horizontáiních dílců či epány nerovnoměrně prohnutých etropních dílců způsobují, že zo etávajícího technického stavu poznání se onítají převážně všechny povrchy staveb z dílců emontovnných.Uvedené nevýhod současné technologie nnnášení omítkových vrstev seodstraní způsobem nnnáäení onítkově nebo tmelící vrstvy no podhledy stropů s na stěny podle vynálezu, jehož podstata epočívú v tom, že vrstva se nonáší po čáetech postupně ukládnnýeh,kde každá jednotlivé část se před naneeením uloží na podložku, kterou se dopraví ne místo nnnášení e rázen se pŕítločí k míetu nonceení.Výhodou tohoto způeobu je redukce procnoetí nnnáäení vrstev tím, že aečĺří operací to je nahození,erovnání e hlazení redukuje na jednu, za predpokladu zachování raetru lezi jednotliwýní nanesenými plochnmí nebo u malých plech obsahnntelnýni jediným přitločením. Zvláště výhodný je tento způsob pro úpravu a celení plooh složenýoh z prefabrikovaných dílců, protože uožňuje rychlé nanáäení ploch čí pruhů nn apojích, spárách a etycích dílců, aniž hy se znečištovala ostatní plocha pretsbrikátů, ktoré je většinou dostatečně hladká, celistvá 1 rovná, aby eo dalo příno nelovut či tspetovst.Podle vynálezu se postupně při nanášsní omítková nebo tmelící vrstvy na podhledy etropů a na svislé stěny tak, že napříkladčást omitky se uloží na podložku ve tvaru misky, která může mit tvarované nebo rovínné dno. Část omitky se s podložkou přenese lomistu jejího usnesení a na misto usnesení se přitlači rázem. Tak se nnnášeji jednotlivé části omítlq vedle sebe, čímž se vytvoří pruh naneseni omitky jakoýosàlistvé její plochy nebo jako pruh pro zcelenzĺ styků, spar a podobné. Způsob podle vynálezupro finční účely závěsů na betonové nebo jiné konstrukce, dále pro zavěäeni instalaci, přídavných tepelné izolačnich vrstev,povrchových obkladů a podobné. Způsob podle vynálezu je možno mechanizovat přísunem omitląy na podložku, vytváření rám na podložce při její nenášení ą krokovým posuvem podložky ve stanove ném smeru.Způsob nnnášení omitkové nebo tmelicí vrstvy na podklady strapů a svislé stěny, vyznačený tim, že vrstva se nnnáäi po částech postupně ukládnných, kde každá Jednotlivá část se před nnnesenim uloží na podložku., kterou se dopraví na misto. mnssegi ą rázem se přítlsči k místu mnesení.

MPK / Značky

MPK: E04F 13/02

Značky: stěny, podhledy, stropů, tmelící, způsob, vrstvy, svisle, omítkové, nanášení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-245416-zpusob-nanaseni-omitkove-nebo-tmelici-vrstvy-na-podhledy-stropu-a-svisle-steny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob nanášení omítkové nebo tmelící vrstvy na podhledy stropů a svislé stěny</a>

Podobne patenty