Způsob zhotovování svaru vysokopevných ocelí

Číslo patentu: 245408

Dátum: 01.07.1988

Autori: Ebringerová Anna Csc, Pastýr Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY(75) AUWTVYFMČZU PILOUS VÁCLAV ñrof.ing. DrSc,člen korespondent ČSAV(54) Způsob zhotovování svaru vysokopevných oceliŘešení lze aplikovat při navrhování svarových spojů prostých trhlin nízkolegovaých až vysocelegovaných vysokopevných oceli ve všech oblastech svařovaných konstrukcí. Řeší se problematikasvařování uvedených typů ocelí,které vykazují při svařování nebo následném tepelném zpracování po svařování náchylnost ke vzniku trhlin, zejména V případech svařenců 5 větší hmotnosti. Podstata řešení spočívá v tom, že u svarových spojů uvedených ocelí je první vrstva svarového kovu přilehlá k základnímu materiálu stejné strukturní báze jako základní materiál a že svaŕování je provedeno ručním obloukovým svařováním alespoň ve dvou vrstvách, přičemž druhá vrstva je navařována 1,5 až 3,5 krát většímtepelným příkonem než vrstva první.vynález řeší způsob zhotovování svarů vysokopevných nizkolegovaných a vysocelegovaných konstrukčních oceli.Dosud vyráběné sveřované díly konstrukcí z vysokopevnýoh nízkolegovených a vysoeelegovaných oceli jsou svařovány elektrickým obloukovým svařovánim přídavnými materiály stejného chemického složení jako základní materiál nebo vysocelegovanými přídavnými materiály tąk, že tepelný příkon při svsřování odpovídá průřezu přídavného materiálu a při vícevrstvověm sveřování není rozliěen podle průchodu. Takto vyráběná svařované konstrukce vykazují při svařování a při následujícím tepelném zpracování náchylnost ke vzniku trhlin. Toto nebezpečí roste s hmotnosti svařence a při svařování s vyšším tepelným příkonem. ~Tyto nedostatky odstraňuje způsob zhotovování svaru vysokopevných oceli odolného proti vzniku trblin, províděný ručním obloukovým svařováním elektrodou stejně báze jako základní materiál, která obsahuje 0,1 hmotnostníoh uhlíku, 1 hmotnostní manganu, 0,5 hmotnostníoh křemíku, 0,015 hmotnostnich fosforu, 0,02 hmotnostníoh síry, nsvařováním ve dvou vrstváoh, přičemž první vrstva se navařuje tepelným příkonem 10 a 30 kJcmq. Podstata vynálezu spočívá v tom, že druhá vrstve je navařována 1,5 až 3,5 krát větším tepelným příkonem.Zhotovováním svarových spojů vysokopevných oceli podle vynálezu se dosáhne potlačení náohylnosti tepelně ovlivněně oblasti základního materiálu e svarověho kovu k trhlinám za horka. Nächylnost je sižena v důsledku omezení obsahu síry v navařovaněm svarověm kovu, dále pak v důsledku potlačeni vyloučení sulfidů II. typu (FeMn)S s vysokým obsahom železa, a tím s nižší teplotou tání. Příznivých účinků je též dosaženo zvýšením obsahu manganu. Zvýšený obsah msnganu V tuhém roztoku zajišťuje vznik sulfidů MnS vhodné morfologie. Přizrrivýcłrvüčinků Jtvdossženo245 40 a přítomnosti hliníku v tuhám roztoku. Náchylnost ke vzniku trhlin je rovněž potlsčens sníženim obsahu povrchově aktivníoh prvků ve svarovém kovu, tj. cínu s sntimonu,smížením obsahu fosforu. Uvedený postup sižoní náchylnosti záklsdniho materiálu k trhlinám za horka lze úspäšně využít i při nsvsřování záklsdního materiálu tak, že svarovým kovem uvedeného složení vytvořime mezivrstvu, které neni náohylná k trhlinám za barta.V konkrćtnim případě jsou k tlakové nádobě z oceli s hodnotou meze kluzu 600 Era s obsshem 0,2 hmotnostních uhlíku,0,45 hmotnostníoh msnganu, 0,3 hmotnostníoh siry, 0,015 hmotnostnioh fosforu přivsřováns hrdla ze stejné oceli jako tlsková nádoba ručnim obloukovým svařováním elektrodemi s obsehem 0,08 hmotnostních uhliku, 0.35 hmotnostních křemíku, W 0.9 hmotnostních manganu, 0,015 hmotnostníoh síry a 0,01hmotnostních fosforu tupými spojí s předehřevem 300 až 350 °G tak, že v prvni vrstvě přilěhsjíci k záklsdnímu materiálu je svsřováno elektrodami o průměru 3,15 mm proudem 120 A, napätím 28 V, rychlostí 20 om minŤ 1 s měrným tepelným příkonem18 kJom 1 A v druhé vrstvě elektrodsmi stejného chemického složení o průměru 5 mm proudem 200 A, napätím 30 V, rychlostí 15 om minŤ 1 s měrným tepelným příkonem 24,8 kJcm 1 tak, že dojde k přežíhání prvni vrstvy svsrového kovu k tepelně ovliv něn 6 oblasti svarověho spoje normslizačním žíhánim, k optima lizaci mikrostruktury svarového spoje a sížení náchylnosti ke vzniku trhlin. V dalším případě při ručnim ob 1 oukovémnsvařování deskyo tloušřce 100 mm z oceli s obsahom 0,19 hmotnostních uhliku,0,48 hmotnostních msnganu, 0,3 hmotnostníoh křemíku, 0,022 hmotnostníoh siry, 0,02 hmotnostních fosforu, s předehřevem 3 oo°c elektrodemi o průměru 4,0 m s obsahom 0,09 hmotnostnich uhlíku, 0,35 hmotnostních mangsnu, 0,015 hmotnostních síry a 0,01 hmotnostních fosforu je svařováno v první vrstvě proudem 160 A, napätím 28 V, rychlostí 20 cm min 1 s měrným te tpelným příkonem 13,4 kJ am 1 s v druhé vrstvě elektrodsmi stej ného chemického složení o průměru 5 m, proudem 220 A, napätím 30 V, rychlosti 10 cm min 1 s měrným tepelným příkonem 21,7kJ omŤ 1 tak, že dojde k přežihání první vrstvy svarového kovue topelně ovlivněné oblasti svarového spoje normslizačním Žiháním, k optimalizaci mikrostruktruy svarového spoje a ke sižení náchylnosti ke vzniku trhlinuZpůsob zhotovování svaru vysokopevných oceli, odolného proti vzniku trhlin, prováděný ručním obloukovým svařováním elektrodou stejné báze jako základní materiál, lcterá obsahuje maximálně 0,1 hmotnostních uhlíku, 1 hmotnostní manganu,0,5 96 hmotnostních křemiku, 0,015 96 hmotnostních fosforu,0,02 hmotnostních aim-y, naveřováním ve dvou vrstvách,přičemž první vrstva se navařuje tepelným příkonem 101450 kJ cm, vyznačený tím, že druhá vrstva je navařovéna. 1,5 až 3,5 krát většina tepelným příkonem.

MPK / Značky

MPK: B23K 9/23

Značky: zhotovování, vysokopevných, oceli, způsob, svárů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-245408-zpusob-zhotovovani-svaru-vysokopevnych-oceli.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob zhotovování svaru vysokopevných ocelí</a>

Podobne patenty