Ohýbacia čeľusť hýbacieho stroja na plech so zariadením proti preťaženiu

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

URAD PRO WNMEZV 45 Vydané 15 11 37 A 051 m(75) Autor vynáiezu SLANINA ALEXANDER ingi, TOKÁR SILVESTER ing IĽANOVSKÝ IVAN ing., KOSICE54 Ohýbaeia čeľusf ohýbacieho stroja na plech so zariadením proti preťaženiuvynález sa týka o-hýbacej čeľuste ohýbacieho stroja na plech s poistným zariadením proti preťaženíu.To sa dosiahne tým, že teleso ohýbacej čeľuste je minimálne v dvoch miestach uložené na čapoch, z ktorých každý je votknutý do otovčnej kulisy uioženej na čape upevnenom v~ priečnom nosníku čeľuste. Oba čapy v kulise sú vozči sebe posunutá o hodnotu r,takže na kulise vzniká od ohýbacej sily krútiaci moment. Obvod kulisy je opatrený vše rezom, do ktorého je zasunutý koniec výkyvne uloženej páky, podopretej predpätým pružným siiovým členom. Páka s pružným členom vyvodzuje protisilu proti krútiacemu momentu na kulisa a udržiava celé zariadenie V rovnováhe. Pri prekročení nastavenej sily sa koniec páky vysunie z výrezu,kulisa sa pootoči a teleso» sohýbacej čeľuste sa posunie voči priečnemu nosníku..Predmetom vynálezu je ohýbacia čeľust ohýbacieho stroja na plech so zariadením proti preťaženiil, ktoré chráni čelusť i celý stroj proti silovému preťaženlu.Sú známe prevedenia ohýbacich čeľustí,ktoré sú vybavené lámacimi poistkami proti pretaženiu. Tieto poistky sú riešené tak,že pri prekročení dovoleného zaťaženia dôjde lk zlomeniu poistkových vložiek, cez ktoré je prenášaná ohýbacía sila zo samotnej čeluste na rám stroja. Nevýhodou takéhoto riešenia sú vysoké náklady na výrobu poistkových vložiek, zdihavá výmena zlomených vložiek za nové a potreba opätovného zoraďovanie stroja.Tieto nevýhody odstraňuje riešenie podľa predmetu vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že priečny nosník prestaviteľne uchytený v-o výkyvných ramenách ohýbacieho stroja nesie najmenej na dvoch čapoch Výkyvné kulisy, na ktorých je pomocou ďalších čapov upevnené samotné teleso ohýbacej čeluste, a to tak, že je umožnené posunutie telesa ohýhacej čeluste voči priečnemu nosníku. Poloha dvojice čapov.na kulise je volená posunute voči sebe V horizonálnom smere o vzdialenosť r, takže pri pôsobení ohýhacej sily sa na kulise vytvára krútiaci moment. Kulisa je opatrená výrezom,do ktorého zasahuje koniec výkyvne uloženej páky držanej v rovno-váhe predpätým pružným silovým členom.Zariadenie podľa vynálezu zabraňuje pretaženiu pri malých výrobných nákladoch.Príklad vyhotovenia čeluste ohýbaciehuo stroja na plech so zariadením proti preta 4ženiu podla predmetu vynálezu je znázornený na pripojených obrázkoch, kde obr. 1 predstavuje čias-točný rez ohýbacou čeľusťou vv nezaíaženom stave a obr. 2 predstavuje priečny rez čeľustou, ktorý je vyznačený na obr. 1 ako A~A.Pokiaľ ohýbacia sila pôsobiaca cez teleso ohýhacej čeluste 1 a čap 3 na kulisu 4 neprekročí stanovenú veľkosť, krútiaci moment, ktorý sa snaží pootnočit lklisu 4 okolo čapu 5 rotočne uloženého V priečnom nosnĺku 2, je vyvážený pomocou predpätého pružného silového člena B a výkyvne uloženej páky 6, ktorej koniec sa opiera o šikmú plochu výrezu 7 V kulise 4. Pri prekočení stanovenej sily, ktorú môže ohýbacla čeľusť prenášať a ktorej veľkosť je daná veľkosťou predpätia pružného silového člena 8, vznikne na kulise 4 taký veľký krútiaci moment, že dôjde k stlačeniu predpätého pružného silového člena ll, k nakl-oneniu výkyvne uloženej páky B, ktorej koniec sa vysunie po šifkmej opernej ploche výrezu 7,kulisa 4 sa pootočí okolo čapu 5 a koniec výkyvne uloženej páky skĺzne po obvode kulisy 4, až sa zastaví na nábehu 9. Zaroveň dochádza k posunutiu telesa ohýhacej čeluste 1 voči priečnemu nosniku 2, pričom pre tento posun nie je potrebný ďalší nárast ohýbacej sily. Stav preťaženia je snimaný a pohon stroja je zastavený. Do pôvodnej polohy sa celé zariadenie vráti po jeho odľahčení tak, že sa pomocou klúče otáča čapom 5, spolu s ktorým sa otáča aj kulisa 4 až sa koniec výkyvne uloženej páky 6 opäť zasunie do výrezu 7 v kulise 4.Ohýbacia čelust ohýbacieh-o stroja na plech so zariadením proti preťaženiu, obsahujúca dve závesné ramená nesúce priečny nosník, na ktorom je nasunuté teleso ohýbacej čeľuste talk, že je možný vzájomný posuv telesa ohýhacej čeľuste voči priečnemu nosniku, pričom teleso ohýhacej čeluste je uložené aspoň na dvoch čapoch, vyznačená tým, že každý z čapov 3, na ktorých je uložené teleso -ohýbacej čeluste, je vo tknutý do otočnej kulisy 4 uloženej na čape 5 upevnenom v priečnom nosniku,pričom tieto čapy 3, 5 sú voči sebe posunuté v horizontalnom smere o vzidalenosť r a kulisa 4 je na obvode opatrená nábehom 9 a výrazom 7, do ktorého je zasunutý koniec výkyvne ulnoženej páky 6,ktorá je podopretá predpätým pružným silovým členom 81.

MPK / Značky

MPK: B21D 11/20

Značky: preťaženiu, čeľusť, proti, stroja, plech, zariadením, hýbacieho, ohýbacia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-244995-ohybacia-celust-hybacieho-stroja-na-plech-so-zariadenim-proti-pretazeniu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ohýbacia čeľusť hýbacieho stroja na plech so zariadením proti preťaženiu</a>

Podobne patenty