Kľukové ústrojenstvo na ručnú reguláciu závesnej súpravy náradia traktora

Číslo patentu: 244981

Dátum: 15.11.1987

Autor: Svinarenko Nikolaj Michajlovie

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0 MB no WNALEY 451 Vydané 15 11 87 A cum(75) Amor vynllezu FLACHA STANISLAW mgr. inž., WARSZAWA PLR(54) Kľukuvé ústrojenstvo na ručnú reguláciu závesnej súpravy náradia traktoraKľukové ústrojenstvo má kľuku umiestnenú na vonkajšej strane zadnej steny kabíny traktora. Kľuka je otorčne upevnené k hornej vidlicí, ktorá je uložená na mnohouholníkovej tyčí. Kľuka sa skladá z ohnutej tyče, ktorej kratší koniec zapadá do otvoru hornej vidlice a dlhší koniec tvorí rukoväť a má na jednej strane vidlice pružinu, opierajúcu sa o podložku zaistenú závlačłkou a z druhej strany má prestrčený kolik, ktorý zapadá do v-ybrania, zhotoveného na čelnej ploche hornej vidlice.vynález sa týka zlepšenia klukového üstrojenstva na ručnú reguláciu závesnej súpravy náradia traktora podľa patentu PĽR č. 116 835.Podľa patentu č. 116 835 má klukové ústrojenstvoovládacie koliesko s klukou a je uložené V .guľovom čape, ktorý je upevnený k zadnej stene kabíny tralktora. Skladá sa z trubky s mnohouholníkovým lôžkom, vnútri ktorej je posuvne uložená mnohouholnik-ová tyč, spojená .prostredníctvom krížového kĺbu s hriadelom, predstavujúcim hnací prvok súkolia závesu. Kľukové ústrojenstvo slúži k plynulej, ručne ovládanej zmene dĺžky závesu zo sedadla riadiča, V každej polohe závesného ústrojenstva náradia. Toto ústrojenstvo však neumožňuje reguláciu závesného ústrojenstva naradia,ak je riadič mimo traktora.Uvedené nedostatky odstraňuje vynález,ktorého podstata spočíva v tom, že kľukové ústrojenstvo má kľuku umiestnenú na vonkajšej strane zadnej steny kabíny traktora. Kľuka je -otočne upevnená v hornej vidlici,ktorá je uložená na mnohouholnikovej tyči. Kľuka sa skladá z ohnutej tyče, ktorej kratší koniec zapadá do otvoru hornej vidlice a dlhší koniec tvorí rukoväť a má na jednej strane vidlice pružinu, opierajúcu sa o podložku zaístenú závlačkou a z druhej strany .má prestrčený kolik, ktorý zapadá do vybrania, zhotoveného na čelnej ploche hornej vidlice.Kľukové üstrojeirstvo podľa vynálezu slúži k plynulej, ručne ovládanej zmene dlžky závesu, v každej polohe závesného ústrojenstva, a to a-ko zo sedadla riadiča, tak aj z vonku traktora.Kľukově ústrojenstvo na reguláciu závesného ústrojenstva náradia podla vynálezu je znázornená »na výkrese, kde na obr. 1 je schematicky znázornená kluk-ové ústro 4jenstvo na pozadí zadného kolesa traktora a na obr. 2 je časť ústrojenstva s doplnkovou klukou.Kľukové ústrojenstvo sa skladá z ovládacieho kolieska 1 s klukou 2, ktoré je uložené V gulovom čape 3 pripevnenom na zajdnú stenu 4 kabíny traktora. ovládacie -kvoliesko 1 s klukou 2 tvori trubka s mn-ohouholníkovým lôžkom, vnútri ktorej je uložená rnnohouholnílková tyč 5 spojená prostrednictvom križového kĺbu 6 s hriadelom 7, predstavujúcin hnaci prvok sdk-olia 8 závesu 9, ktorý je v hornej časti spojený s ramenom 10 hydraulického zdviháku, umiestneného medzi zadnými kolesami 11 a V dolnej časti so spodnými pákami 12 závesného ústrojenstva náradia.Krĺžový kĺb 6 sa skladá z hornej vidlice 13, uloženej na mnohouholnikovvej tyči 5 a z dolnej vidlice 14, uloženej na hriadeli 7,prepojených medzi sebou prostrednictvom čapu 15.K hornej vidlicí 13 je pripojená doplnková kľuka 16, ktorá sa skladá z vyhnutej tyče 17, ktorej kratší koniec 18 zapadá do otvoru hornej vidlice 12 a dlhší koniec tvorí rukoväť 19 a na jednej strane hornej vidlice 13 má pružinu 20 opierajúcu sa o podložku 21 zaistenú závlačkou 22. Na druhej strane hornej vidlice 13 má vyhnutá tyč 17 prevlečený kolík 23, ktorý zapadá do vyhrania 24 na čelnej ploche hornej vidlice 13.Pri použití doplnkovej kľuky 16 podľa vynálezu je treba rukoväť 19 nastavit do vodorovnej polohy a potom otáčať klukou 16 okolo »osi mnohouholníkovej tyče 5, až sa dosiahne zmena polohy spodnej pálky 12. V prípade, ked sa doplnková kľuka nepoužíva, je treba rukoväť 19 otočit do zvislej polohy tak, aby kolik 23 zapad-oil do vybrania 24.1. Kľukové ústrojenstvo na ručnú reguláciu závesného ústrojenstva náradia traktora, opatrené ovládaním kolieskom s klukou,uložené v gulovom čape, pripevnenom k zadnej stene kabíny traktora, zahrňujúce trubku s mnoho-uholnikovým lôžlkom, vnútri ktorej je posuvne uložená mnohouholníková tyč, spojená prostredníctvom križového kĺbu s hrladelom, predstavujúcim hnací prvok sükolia závesu, vyznačujúce sa tým, že je vybavené doplnkovou klukou 16, umiestnenou na vonkajšej strane zadnej steny 4 kabiny traktora.2. Klukové ústrojenstvo podla bodu 1 vy značujúce sa tým, že kľuka 16 je otočne upevnená v hornej vidlici 13, uloženej na mnohouholnikovej tyči 5.3. Klukové ústrojenstvo podľa bodu 1 a 2 vyznačujúce sa tým, že rkluka 16 sa skladá z vyhnutej tyče 17, ktorej kratší koniec 18 zapadá do otvoru hornej vidlice 13 a dlhší koniec tvorí rukoväť 19 a má na jednej strane vidlice pružinu 20 opierajúcu sa o podložku 21 zaistenú závlačkou 22 a na druhej strane vidlice má prevlečený kolík 23, ktorý zapadá do vybrania 24, vytvoreného na čelnej ploche hornej vidlice 13.

MPK / Značky

MPK: A01B 63/16

Značky: ručnú, náradia, reguláciu, ústrojenstvo, súpravy, závesnej, traktora, kľukové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-244981-klukove-ustrojenstvo-na-rucnu-regulaciu-zavesnej-supravy-naradia-traktora.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kľukové ústrojenstvo na ručnú reguláciu závesnej súpravy náradia traktora</a>

Podobne patenty