Zapojenie pre vyhodnocovanie velkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora fázového meniča pomocou fázového závesu

Číslo patentu: 244967

Dátum: 15.11.1987

Autori: Tchaj Vitalij Sergejevie, Rysin Nikolaj Ivanovie

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VYNALEZY 45 Vydané 15 11 37 A oaosvv751 Autor vynález GAŽÁK ĽUBOMÍR mg. BUDAY JOZEF mg., NOVÁ DUBNICA54 Zapojenie pre vyhodnocovanie veľkosti uhlovei rýchlosti otáčania rotora fázového meniča pomocou fázovêho závesnZapojenie pre vyhodnocovanie veľkosti uhlovej rýchlosti fázového meniča pomoc-ou fázového závesu sa týłka oboru regulovaných pohonov a rieši problematiku minimalízácíe počtu snímačov potrebných pre funkciu pol-ohových servopohonov. Minimalízácia spočíva v náhrada snímača rýchlosti elektronickým obvodom, ktorý vytvára signál ümerný okamžitej uhlovej rýchlosti vo forme analógového signálu, číslicového signálu, impulzného signálu s rozlíšením zmyslu otáčania. Podstata riešenia spočíva vo vyhodnotení a spracovaní fázovej odchýlky medzi výstupným signálom z fázového» me~ niča a výstupným signálom z fázového závesu. Zapojenie je možné použít v polohových servopohonoch určených pre robotické systémy, obrábacie stroje, palubné mechanizmy a V ľubovoľnýoh pohonoch na výhodnocovacie rýchlosti.Vynález sa týka zapojenia pre vyhodnocovanie veľkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora fázového meniče pomocou tázového závesu.V súčasnosti používané polohové servosystémy, ktoré používajú pre snímanie polohy fázové meniče, využívajú pre snímanie skutočnej uhlovej rýchlosti tachodynamo,alebo sa signál o skutočnej hodnote rýchlosti otáčania získava meraním dĺžky periódy výstupného signálu z fázového meniča. Ak sa použije na snímanie rýchlosti tachodynarn-o, pribúda další snímač a sú problémy s mechanickým upevnením snímačov na hriadel motora hlavne pri pohon-och malých výkonov, zhoršujií sa regulačné vlastnosti pohonov a samozrejme narastá cena pohonu a pri číslicovýoh regulátoroch rýchlosti je potrebný analógovo číslicový prevodník. Alk sa vyhodnocuje skutočná rýchlosť otáčania rotora fázového meniče meraním dĺžky períódy výstupného signálu z fázového meniča, zanáša sa do regulovanej sústavy nelinearita, ktorú spôsobuje hyperbolická závislost velkosti periódy výstupného signálu fázového merania na frekvencii otáčania rotora fázového meniča.Tieto nedostatky odstraňuje zapojenie o-bvodu pre vyhodnotenie uhlovej rýchlosti zo signálu fázového meniča pomocou fázového závesu podla vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že výstup z fázového meniča je pripojený na prvý vstup fázového komparátora a na prvý vstup vyhodnocovača znamienka rýchlosti. Výstup z iázového komparátora je pripojený na nul-ovací vstup čitača, do ktorého súčasne vstupujú hodinové impulzy. Výstup čítača je spojený so vstupom registra. Výstup registra je spojený so vstupom číslicovo frekvenčného prevodníka a jeho výstup je spojený so vstupom frekvenčne fázovéh-o prevodníka. Výstup frekvenčne fázového prevodníka je spojený s druhým vstupom vy-hodnocovača znamienka rýohlosti a s druhým vstupom fázového ikomparátora. Výstupy generátora hodinových impulzov sú súčasne pripojené tiež na ovládací vstup registra na ovládací vstup číslicovo frekvenčného prevodníka a na ovládací vstup frekvenčne iázového prevodníka. Výstup z registra je pripojený na prvý vstup číslicovo analógového prevodníka na ktorého druhý vstup je súčasne pripojen výstup z vyhodnocovača znamienka rýchlosti.Hlavné výhody zapojenia obvodu vyhodnocovanie veľkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora fázového meniča pomocou fázovéh-o závesu, podľa tohto vynálezu spočívajú v- tom, že odstraňujú z regulačnej štruktúry prídavný snímač rýchlosti a V systémoch, kde sa na snímanie rýchlosti používa fázový menič odstraňuje nelinearitou. Dalš-ou výhodou zapojenia podľa predmetu vynálezu je, že súčasne sa získa informáciao rýchlosti V tvare šínkovo modulovaného,čísiicového, impulzneho a analógového signálu. Prevodová charakteristika je lineárna.Na pripojenom výkrese je príklad zapojenia obvodu pre vyhodn-ocovanie veľkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora fázového meniča pomocou fázového závesu zo signálu fazového meniča podľa vynálezu.Zapojenie obvodu pre vyhodnocovanie veľkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora fäzového meniča pomocou fázového závesu zo signálu fázového meniča je tvorené nasledujúcimi blokmi. Fázovým lkomparatorom 2 a vyhodnooovačom znamienka rýchlosti 3, do ktorých vstupuje signál z výstupu 1 fázového meniče, ďalej výstup fázového komparátora 2 je spojený so vstupom čítača 4, ktorého výstup je spojený so vstupom registra 5. Výstup registra 5 je spojený so vstupom čislicovo frekvenčného prevodníka (i. Výstup z tohto bloku je pripojený na vstup frekvenčne fázového prevodníka 7,ktorého výstup je spojený so vstupom fázového komparátora 7, ktorého výstup je spojený so vstupom fázového komparätora 2 a vyhodnocovača znamienka 3. Do vstup-ov blokov 4, 5, 6 a 7 je pripojený signál z generátora hodinových impulzov 9.Činnost zapojenia obvodu pre vyhodnocovanie veľkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora fázového meniča pomocou fázového závesu zo signálu fázového meniča podľa vynálezu znázorneného na výkrese je nasledujúca.Výstup 1 z fázového meniča sa vo fázovom komparátore 2 porovnáva s výstupným signálom trekvenčne tázového prevodníka 7. Na výstupe fazověho komparátora je šírkovo modulovaný signál, ktorého šírka impulzu sa mení priam-o úmerne rýchlosti otáčania rotora fázového meniče. Počas šírky impulzu výstupného signálu z fázového komparätora sa načítavajú hodinové impulzy 9 do čítača 4. Na jeho výstupe je číslo priamo úmerne rýchlosti. Výstup čítača sa prepíše hodinovým impulzom do registra 5,ktorého výstup je pripojený do čislicovo analógového prevodníka 8, do ktorého je prip-ojený Výstupný signál z bloku 3, ktorý udáva zmysel otáčania rotora snímača a do číslicovo frekvenčného prevodníka 6, na ktorého výstupe je impulzný signál s frekvenciou priamo úmernou skutočnej hodnote rýchlosti. Výstup bloku 6 je cez frekvenčne fázový prevodník 7 spojený s fázovým Ikomparátorom 2 a s vyhodnocovačom znamienka 3. Uvedené zapojenie podľa vynálezu sa môže použit v regulačných štruktúrach, kde je požadovaná presná regulácia polohy a rýchlosti pri použití minimálneho počtu snímačov. Taktiež je toto zapojenie vhodné pre vyhodnotenie skutočnej rýchlosti v zariadeniach pracujúcich v ťažkých prevádzkach, kde sa použitie tachodynama vylučuje.Zapojenie pre vyhodnocovanie veľkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora fáz-ového meniče pomocou fázověhov závesu, vyznačujúce sa tým, že výstup 1 z fázového meniče je pripojený na prvý vstup fázového vkomparátora 2 a na prvý vstup vyhodnocovača znamienka rýchlosti 3, pričom výstup z fáz-ového komparátora 2 je spojený so vstupom čitača 4, ktorého výstup je spojený so vstupom registra 5 a výstup z tohto registra je spojený so vstupom čislicovo frekvenčného prevodnika 6, pričom jeho výstup je spojený so vstupom ľrek» venč-ne ťázového prevodnika 7, ktorého výstup je spojený s druhým vstupom vyhodnocovača znamienka rýchlosti 3 a s druhým vstupom fázového lkomparátora 2, pričom výstupy z generátor hodinových impuizov 9 sú pripojené na ovládací vstup čítača 4, na ovládací vstup registra 5,na ovládací vstup čísiicovo frekvenčného prevodníka 6 a .na ovládací vstup frekvenčno fázového prevodníka 7, pričom výstup z registra 5 je pripojený na prvý vstup číslicovo analógového prevodníka 8,na ktorého druhý vstup je pripojený výstup z vyhodnocovača znamienka rýchlosti 3,pričom výstup z číslicovo analógového prevodníka 8 tvorí analógový výstup, výstup z registra 5 tvorí číslicový výstup, výstup z vyhodnocovača znamienka rýchlosti 3 tvori znamienko a výstup z čislicovo trekvenčného prevodníka 6 tvorí frekvenčný výstup zapojenia.

MPK / Značky

MPK: H02P 5/50

Značky: pomocou, uhlovej, veľkosti, rotora, meniča, otáčania, fázového, vyhodnocovanie, rychlostí, závěsu, zapojenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-244967-zapojenie-pre-vyhodnocovanie-velkosti-uhlovej-rychlosti-otacania-rotora-fazoveho-menica-pomocou-fazoveho-zavesu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie pre vyhodnocovanie velkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora fázového meniča pomocou fázového závesu</a>

Podobne patenty