Súdržná protéza kolenného kľbu

Číslo patentu: 244960

Dátum: 15.11.1987

Autori: Marx Jörg, Rauh Wolgang, Weissflog Wolfgang

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(51) Int. 01.4 A 61 F 2/38 22 Prihlásené 13 03 84 21 PV 1805-84 A . g 40 Zverejnené 13 11 85 urmo mo VYNALEZY 45 Vydané 15 11 37 A OBJEW 75Autor vynálezu CHORVÄT DUŠAN doc. RNDr. CSCJANTAL IURA RNDr. CSc.,SIHELSKÝ IGNAC, BRATISLAVA54 Súdržná protéza kulenného klbuRiešenie sa týka südržné protézy kolenného kĺbu pre náhradu trvale poškodených kolenných kĺbov ľudského organizmu. Jeho podstata je V tom, že súdržná protéza pozostáva z femurovej a tibiovej hlavice zakončených konc-ovtkou, ktoré sú navzájom pohyblivo spojené tvarovanou väzobnou spojkou. Pohyb hlavíc voči sebe je riešený pomocou špeciálnych excentritvkých dráh, vytvarovaných na oboch hlaviciach tak, že trajektória výsledného pohybu je kruhové,pričom sú dôsledne dodržané všetky fyziologicky nutné díelčie pohybu v plnom rozsahu o náväznosti na seba. Súdržná protéza dovoľuje bočný výkyv- i 5 ° do strán z osi femur- tibía, čo je nevyhnutné kvôli stabilite nohy ako celku. Maximálna flexia pro~ tézy je 160 z narovnanej nohy.Vynálezúájia ,týka súdržnej protézy kolennélio kĺbu pre nahradzovanie nevratné poškodených kolenných kĺbov ľudského organizmu. 4.Súčasné protézy |ko 1 enného~ klbu, napríklad súpravy firmy INTERPLANTA, NSR, použĺvajúitzv. otvorené typy protéz, vyohádza~ júc zo zásady čo najmenšej straty pôvodného živého materiálu. Preto napríklad TILL~ MAN-ov systém nahradzuje len chrupavky,z materiálu Geomedic- vitallium, do hlavíc stehnovej kosti ~ femuru a píšťaly ~ tibie,ktoré sa zasadzujú V zmysle Vyššie uvedeného principu aj do menej hodnotného, chor-obným procesom, reumatický zápal), čiastočne už pozmeneného kostného tkaniva oboch kostí. Takýmto spôsobom zavedené protézy sa často a pomerne skoro uvoľňujú z kostného podkladu, koncovky protêz sa vylamujú z kostí, nedostatočná simulácia fyžiölögičkéhcipohybu vyvoláva bolesti v klbovom puzdre a vo svaloch.Uvedené nedostatky odstraňuje súdržná protéza kolenného klbu pre náhradu trvale poškodených kolenných kĺbov ľudského organizmu podľa vynálezu, ktorého podstata je v tom, že pozostáva z femurovej hlavice,ktorá má v spodnej časti femurovú excentrľtdłüdraľnrfizakončenú v prednej časti prednou zarážkou a v zadnej časti zadnou zarážkou, a ktorá má v hornej časti femurovú koncovku, pričom femurová hlavica je zložená z femurového tela a z femurovej krytky, ktoré spojením spojovacími prvkami vytvárajú vo vnútri femurovej hlavice valoovú dutinu, v ktorej je pohyblivo vložená valcová časť väzobnej spojky, ktorá ďalej pozostáva z krčka obdĺžnikovéhow prierezu, ukončeného guľovou časťou, ktorá je pohyblivo vložená v guľovej dutine, vytvorenej spojením spojovacími prvkami tibiového tela a tibiovej krytky vo vnútri tib 1 o« vej hlavice, ktorá má na vrchnej časti tibiovú excentrickú dráhu, zakončenú v prednej časti predným výstupkom a v zadnej časti zadným výstupkom, a ktorá má v spodnej časti tíbiovú koncovku a dalej krček väzobnej spojlky je vložený V drážke, vytvarovanej V tibiovom tele tibiovej hlavice a ústia~ cej do tibiovej excentrickej dráhy.Na priložených nákresoch je na obr. 1 znázornená súdržná protéza v bočnom pohľade, na obr. 2 je náčrt súdržnej vprotézy pri pohľade spredu, na obr. 3 je bočný pohľad na väzobnú spojku.Na obr. 1 je femurová hlavica 1, zakončená Íemurovou koncovkou 21, spojená väzobnou spojkou 3, s tibiov-ou hlavicou 2,ktorá je zakončena tibiovou koncovkou 22. Ďalej je na spodnej častí femurovej blavi~ ce 1 femur-ová excentrická dráha 7, vpredu zak-ončená prednou zarážkou Il, vzadu zakončená zadnou zarážkou 9, na ktorú prilleha tibiova excentrická dráha 6, vpredu zako-nčená predným výstuplkom 4, vzadu zakončená zadným výstupkom 5, ktorá je umiestnená na hornej časti tibiovej hlavice2. V strede tibiovej excentrickej drahy 6 je drážka 10, cez ktorú prechádza krček 19 väz-obnej spojky 3, zako-nčený na hornej časti valcovou časťou 18, pohyblivo vloženou vo vnútri femurovej hlavice 1, dolná časť krčka 19 je zakončená guľovou časťou 20, pohyblivo vloženou vo vnútri tibiovej hlavice 2.Na obr. 2 je znázornená protéza kolennéh-o kĺbu pri pohľade spredu. Femurová hlavica 1, zakončená femurovou koncovkou 21,sa slkladá z femurového tela 12, ktoré spojením spojovacími prvkami 11, na obr. 1, s femurovou krytkou 13, vytvára vo vnútri femurovej hlavice 1, valcovú dutinu 16, v- kt-orej je pohyblivo vložená valcová časť 18 väzobnuej spojky 3, obr. 1. Ďalej je na obr. 2 tibiová hlavica 2 s predným výstupľkom 4,s vyznačenou tíbiovou excentricikou dráhou G a s femurovon ercentrickou dráhou 7, zakončená tĺbiovou koncovkou 22, a pozostáva z tibiového tela 14, spojeného spojovacĺmi prvkami 11, na obr. 1, s tibiovou krytkou 15, čim je vytvorená vo vnútri tibiovej hlavice 2 guľová dutina 17, na ktorú v jej hornej ~častí nadväzuje drážka 10, vytvarovaná v tibiovej tele 14, v ktorej je pohyblivo vložený krček 19 väzobnej spojky 3. V guľovej dutine 17 tibiovej hlavice 2 je pohyblivo vložená guľová časť 20 väzobnej spojky 3, obr. 1.Na obr. 3 je znázornená väzobná spojka 3 v bočnom pohľade, .pozostávajuca z valcovej časti 18, z krčka 19, s obdlžnikovým prierezom a z guľovej časti 2 D.Súdržná protéza kolenného kĺbu je odvodená z anatomickej stavby ľudského kolenného kĺhu a pri svojej funkcii v plnom rozsahu um-ožňuje vykonavat všetky fyzio~ logicky nutné druhy na seba nadvädzujúcich pohybov. Pri poistupnom ohýbaní flexii, z vystretej nohy sú touvoľnenie sa femuru pootočením o 5 ° po osi femur - tibia, za ktorým nasledujesklz femurovej hlavice 1 po tibiovej hlavici 2, Iktorý prechádza dootáčania sa femurovej hlavice 1 po tibiovej hlavicl 2. Protéza dovoľuje, najmä v prvej fáze flexie, ešte bočný výkyv do strán t 5 ° z osi femur a tibia, čo je nevyhnutné pre zachovanie stability nohy ako celku.Vo všetkých fázach flexie spočíva celá súdržnosť .protézy práve na väzobnej spojke 3, a preto sa neprenáša pôsobenie síl priamo na klbové puzdro a príslušné svaly nohy, čí-m je zabezpečená protéza proti vylomeniu sa zo zvyškov femuru a tibie.spojením všetkých pohybových fáz je výsledná llexia v rozsahu do 160 pri súčasnom vertikálnom poklese o -1 mm, a horizontálnom posune o ~ 1 D mm, ktoré sú fyziologickým analógom dielčich pohyb-ov v ľudskom kolennom kĺbe. Tvar femurorvej excentrickej dráhy 7 a tibiovej excentrickej dráhy ü je volený tak, že trajektórta výslednéh-o pohybu je kruhová s maximálnou od 244931chýlkou výstrednosti i 0,01. Pohybom po trajektórii sa «odohráva potrebný sklz a otáčanie sa femurovej hlavice 1 po tibiovej hlavici 2. Pri narovnávani sa obe hlavicevracajú po danej trajektórli späť do pôvodného východzieho postavenia, pri opačnom slede jednotlivých pohybových fáz.Súdržná protéza kolennéh-o kĺbu prenáhradu trvale poškodených kolenných klbov ľudského organizmu, vyznačujúca sa tým,že pozostáva z femurovej hlavice 1, ktorá má v spodnej časti femurovú excentrickú dráhu 7, zakončenú v prednej časti prednou zarážkou 8 a v- zadnej časti zadnou zarážko-u 9, a ktorá má v hornej časti femurovú koncovlku 21, pričom femurová hlavice 1 je zložená z femurového tela 12 a z femurovej krytky 13, ktoré spojením spovjovacími prvkami 11 vytvárajú vo vnútri femurovej hlavice 1 valcovú dutinu 16, v ktorej je pohyblivo vložená valcová časť 18 väzobnej spojky 3, ktoráďalej pozostáva z krčka 19 obdĺžnikového prierezu, ukončeného guľovou časťou 20,ktorá je pohyblivo. uložená v guľovej dutine 17, vytvorenej spojením spojovacími prvkami 11 tibiového tela 13 a tibiovej krytky 15 vo vnútri tibiovej hlavice 2,ktorá má na vrchnej časti predným výstupkom 4 a V zadnej časti zadným výstupkom 5, a ktorá má v spodnej časti tibiovú konc-ovku 22 a dalej krček 19 väzobnej spojky 3 je vložený v drážke 10, vytvarovanej v tibiovom tele 14 tibiove hlavice 2, ústiacej do tihiovej excentricikej dráhy (6).

MPK / Značky

MPK: A61F 2/38

Značky: protéza, súdržná, kĺbu, kolenného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-244960-sudrzna-proteza-kolenneho-klbu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Súdržná protéza kolenného kľbu</a>

Podobne patenty