Zapojení záchytného obvodu z multiplexoru

Číslo patentu: 244722

Dátum: 14.08.1987

Autori: Dlabaja Zdenek, Lonský Jioí

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálexu KEILBLER JOSE ing. KORVAS ZDENÉK ing. csc., PRAHA(54) Zapoicnl záchymóho obvodu z muniploxoruzapojení se týká oboru logických obvodů a řeší problém zmenšeni zpoždění záchytného obvodu s multiplexorem. Tento problém řeší zapojení tím, že využívá multiplexor se zpětnou vazbou nejen jako multiplexor pro výběr dat, ale i jako záchytný obvod řízený hodinovým signálom. který je přiveden na jeden z adresových vstupů jultíplexoru. zbylé adresové vstupy jsou použity pro výběr dat.Vynález se týká zapojení záchytného obvodu z multiplexoru.Dosavadní známá zapojení záchytnýoh obvodu (Catch) neslučovala funkci multiplexoru se záchytným obvodem do jediného obvodu. V zapojeních, kde bylo nutné použít multiplexor, jehož výstup měl být zachycen do záchytného obvodu, bylo zapotřsbí zapojit za sebou multiplexor a samostatný záohytný obvod. Takovéto řešení je nevýhodné z hlediska velkého zpoždění pro průchozí signály.Uvedené nevýhody odstraňuje zapojení záchytného obvodu z multiplexoru podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že datový vstup celého obvodu je spojen s přímým datovým vstupem multiplexoru. Výstup tohoto multiplexoru je pak spojen s nepřímým datovým vstupem téhož multiplexoru a zároveň je to výstup celého obvodu. Hodinový vstup celého obvodu je spojen s prvním adresovým vstupem multiplexoru. zbylá část adresových vstupu téhož multiplexoru je pak spojena s adresovým vstupem celého obvodu.zapojení záohytného obvodu z multiplexoru podle vynálezu má proti známým zapojením výhodu v tom, že využívá multiplexor nejen pro výběr dat, ale i jako hodinovým signálom řízený záchytný obvod. Jediným multiplexotem jsou vlastně spojeny dvě funkce. Toto řešení pak vede k tomu, že výsledný záchytný obvod z multiplexoru podle vynálezu má malé zpoždění pro průchozí signály.Příklad zapojení záchytného obvodu z multlplexoru podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu.Datový vstup 3 celého obvodu je spojen s pžímým datovým vstupom lg multiplexoru l. Výstup multiplexoru l je spojen s nepřímým datovým vstupom ll téhož multiplexoru l a s výstupom § celého obvodu. Hodinový vstup Q celého obvodu je spojen s prvním adresovým vstupem lg multiplexoru l. zbylá část adresových vstupu lg téhož mu 1 tip 1 exorułje spojena s adresovým vstupem 2 celého obvodu.zapojení záchytného obodu z multiplexoru podle vynálezu používá obecně N-vstupový multiplexor, který má log 2 N adresových vstupu. Na jeden adresový vstup (kterýkoli - ve vynálezu označený jako první adresový vstup lg) je přiveden hodinový signál pro ovládání záchytného obvodu. Tento první adresový vstup lg určuje rozdělení N datových vstupu multiplexoru do dvou množin N/2 datových vstupů patří do množiny, která je označena jako přímý datový vstup lg multiplexoru a zbylých N/2 datových vstupu pak patří do množiny, ktera je označena jako nepŕímý datový vstup ll multiplexoru. Které datové vstupy multiplexoru patrí do které množiny,určuje aktivní hladina hodinového signálu určeného pro ovládání záchytného obvodu.Je-li na prvním adresovém vstupu lg multiplexoru l právě aktivní hladina hodin, je multiplexorem l vybrán jeden z datových vstupu patřících do množiny přímý datový vstup lg multi plexoru. Který z N/2 datových vstupu je vybrán, je určeno zbylou částí adresovych vstupů lg multiplexoru l. To znamená (log 2 N) - 1 zbylých adresových vstupu lg (není zastoupen první adresový vstup Ag) určuje který z N/2 datových vstupů je vybrán multíplexorem l. Je-li na prvním adresovém vstupu lg multiplexoru l pasívní hladina hodinového signálu, pamatuje si záchytný obvod z multiplexoru l logickou hodnotu vybraného datového vstupu, která byla na výstupu multiplexoru l před ukončením aktivní hladiny hodín. Toto zapamatování je možné díky propojení (zpětné vazbě) výstupu multiplexoru ł (multiplexor ł má pouze jediný výstup) se všemi N/2 datovými vstupy, ktoré patří do množiny, která je označena jako nepřímý datový vstup łł.Jaká má být logická hodnota aktivní hladiny hodinového signálu. určuje vnitřní zapojení použitího multiplexoru l. Jedná se vlastně o cestu 2 prvního adresového vstupu lg (použitého jako hodinový vstup) až k součinům s touto adresovou cestou s datovými cestami. Při změně aktivní hladiny na pasívní hladinu hodinového signálu musí být zajištěno, aby se zpětná vazba uzavřela dříve, než dojde k odpojení vstupu. To lze zajistit právě vhodnou volbou logickéhodnoty aktivní hladiny hodinového signálu. Hladina se volí tak, aby větev hodinového signálu ovládajíci zpětnou vazbu byla kratší, než větev ovládající přímý vstup. V praxi se předpokládá použití multiplexorů ł s N š 2, 4, 8, 16. Použije-li se multiplexor ł s N 2 (pouze sjedním adresovým vstupem), tak záchytný obvod z multiplexoru podle vynálezu má pouze jeden datový vstup patřící do množiny přímý datový vstup gg.Vstupní data celého obvodu, která jsou přivedena z datového vstupu 3 celého obvodu na datový vstup łg multiplexoru 1 jsou v době aktivní hladiny hodinového signálu vybrána multipiexorem i pomoci adresy. Adresa je přivedena z adresového vstupu 3 celého obvodu na zbylou část adresových vstupů A 5 multiplexoru ł. Hodinový signál je přiveden z hodinového vstupu 3 celého obvodu na prvni adresový vstup łg téhož multiplexoru ł. Multiplexorem ł vybraná data jsouz jeho výstupu přívedena jak na výstup § celého obvodu, tak na nepŕimý datový vstup łł téhož multiplexoru ł. Pomocí této zpětné vazby jsou tato data zapamatována v popsaném záchytněm obvodu během pasivní hladiny hodinového signálu.zapojení podle vynálezu lze s výhodou použít při návrzích logických zapojení počítačů.zapojení záchytného obvodu z multiplexoru, vyznačené tim, že datový vstup (2) celého obvodu je spojen s přímým datovým vstupom (12) multiplexoru (1), jehož výstup je spojen s nepřímým datovým vstupem (11) téhož multiplexoru (1) a 5 výstupom (5) celého obvodu, zatímco hodinový vstup (3) celého obvodu je spojen s prvním adresovým vstupom (13) multiplexoru (1),jehož zbylá část adresových vstupu (14) téhož multiplexoru (1) je spojena s adresovým vstupem

MPK / Značky

MPK: H03K 19/02

Značky: zapojení, obvodů, záchytného, multiplexoru

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-244722-zapojeni-zachytneho-obvodu-z-multiplexoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení záchytného obvodu z multiplexoru</a>

Podobne patenty