Modifikovaný iontový teploměr pro etalonáž teploty v jaderném reaktoru

Číslo patentu: 244711

Dátum: 14.08.1987

Autori: Löffelmann Antonín, Pittr Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(40) Zveřejněno 13 06 85 ouonowuáuzv (45, Miam, 14 s 37 AOIIIVY USI Am,yyg ROSENKRANZ JINDRICH ing., RUDNÁ u Prahy KRETT VASIL ing. CSc.f(54) Modiflkovaný iontový toplomir pro otalonáž teploty v indomóm reaktoruModifikovaný iontový teploměr je upraven pro použití v jąderných reaktorech. Jeho skleněná nádobka (2) je vyrobeno z bezborového skla a prostor mezi ni a ochranným obalom (1) je vyplněn prâškovou izolací (7)- práškovým nltridem křemiku nebo nitrídem hliníku. Do skleněné nádobky (2) je zabudován kontrolní termoělánek (6). Màdifikovaný iontový teploměr, jehož pfiklnd provedení je zobrązen na připojeném obrázku, může sloužit ke kalibraci teplotních měřidel v aktivní zóně jaderného reaktoru 3 chybou menší než 1,5 °c, jako tarmočlánek se zabudovaným kontrolnim hodem, jako pojistka pro přehřátí jaderných reaktorů spod.vynález se týká modifikovaného iontového teploměru, schopného využití jako etalonu teploty v aktivní zóně jaderného reaktoru.Icntové teploměry dosud vyrâběné podle čs. AO 124 593 projevily při pokusech o aplikaci v jaderném reaktoru některé nevýhodné vlastnosti. zejména se projevilo zkreslení polohy teplotníhc bodu vyvolané generací tepla V borosilikátových sklech, používaných pro hermetickou skleněnou nádobku uzavírající pracovní látku. Běžná sestava iontového teploměru také vykazovala za uvedené situace špatnou sumární tepelnou vodivost.výpočty, potvrzené měřením, ukázaly, že vznikají odchylky až o 40 °C od reálne teplotní hladiny V okolí lontového teploměru. Rovněž reakce na rychlejší změny teploty byla zpomnlena kombinací obou zmíněných faktorů.Výše uvedené nedostatky odstraňuje modifikovaný iontový teploměr pro etalonáž teploty v jaderném reaktozu podle vynálazu, jehož podstatou je, že hermetická skleněné nádobka je vyrobene z bezborového skla a prostor mezi skleněnou nádobkou a ochranným kovovým obalem je vyplněn práškovou izolací tvořenou nitridem hliníku (AlN) nebo nitridem křemíku (Si 3 N 4).Doplñujícím znakem vynálezu je, že do skleněné nádobky s pracovní látkou je zataven kontrolní termočlánek.Výhoda navrhovaného kodifikovaného iontového teploměru je odstranění generování tepla reakcí lgs àn šLi gua a zvýšení jeho teplotní vodivosti, čímž je vyrovnán teplotní vrchol, vznikající v pracovní látce íontového teploměru absorpcí fotonů na těžkých jádrech,tak je dosaženo zvýšení přesností kalibrace teplotních měřidel v aktivní zóně jaderného reaktoru na Í 1,5 OC.Na připojeném výkrese je uveden příklad provedení sestavy icntového teploměru pro použitív jaderném reaktoru, který pozůstává z kovového ochranného obalu ł, ve kterém je umístěna hermeticky uzavřená skleněné nádobka g obsahující jednu 2 pracovních látek Q lHqI 2, Baclz,K 103, CdI 2, CdBr 2, Gal) a je vybavena snímacími platinovými elektrodami 1, které jsou přivařeny v místě § na drátové vývody čtyŕvodičového pláštového termcčlánku Q, stejně jako kontrolní termočlánek Q 2 jemného drátu (0 0,2 mm). Skleněná nádobka g je vyrobene 2 bezborového skla např. Unihost (2,2 3 Alzoa 3,7 Q M 90 6,1 S Caoz 16,2 S Na 20 0.8 t KZO zbytek S 102) nebo KS-Tasice (0.2 S Al 203 0,15 S Fe 2031 8,5 E cao 9,5 Nazos 4,8 Q K 207 zbytek sioz). Prostor mezi ochranným obalem l a skleněnou nádobkou 3 je zasypán práškovou izolací 1 (Alu nebo Si 3 N 4), která je dobře tepelné vodivá, ale elektricky nevodivá. V této úpravě iontový teploměr pro jaderný reaktor funguje v závislosti na typu pracovní látky 3 v rozmezí teplot 150-350 °c.Modifikovaný iontový teploměr pro etalonáž teploty v jaderném reaktoru funguje podobně jako iontový teploměr podle čs. A 0 124 593. Dosáhne-li teplota při ohřevu teploty fázové transformace pracovní látky, dojde k prudkému zvýšení její vodivosti. Tento skok elektrické vodivosti, ke kterému dochází při přesně definované teplotě, je pak použit k ověření funkce různých teplotních snímačů v aktivní zóně.Popsaný iontový teploměr pro jaderné reaktory může sloužit jako etalon teploty s chybou lepší než 1,5 °C a umožňuje kontrolu termometrickě sítě reaktoru tvořené obvykle termočlánky. Je možné jej také použít jako termočlánku se zastavěným kalibračním bodem. vedle aplikace v jaderných energetických reaktorech, kde je teplota jedno z hlavních kritérií bezpečnosti a správné funkce, lze iontové teploměry použít jako pojistky proti přehřátí u vzorku ozařovaných v urychlovačích apod.1. Modifikovaný iontový teploměr pro etalonáž teploty v jaderném reaktoru sestávající z kovového ochranného obalu, V němž je umístěua hermeticky uzavřená skleněné nádobka s pracovní látkou a platinovými elektrodami vyznačený tím, že skleněná nádobka (2) je vyrobene z bezborového skla a prostor mezi ochranným obalem (1) a skleněnou nádobkou l 2) je vyplněnprâškovou izolací (7) z nítridu hliníku nebo nitridu křemíku.2. Modifikovaný iontový teploměr pro etalonáž teploty v jaderném reaktoru podle bodu 1 vyznačený tím, že do stěny skleněné nádobky (2) je zataven kontrolní termočlánek (8).

MPK / Značky

MPK: G01K 7/40, G01K 11/00

Značky: modifikovaný, teploměr, iontový, jaderném, reaktoru, etalonáž, teploty

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-244711-modifikovany-iontovy-teplomer-pro-etalonaz-teploty-v-jadernem-reaktoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Modifikovaný iontový teploměr pro etalonáž teploty v jaderném reaktoru</a>

Podobne patenty