Uspořádání odrušovacího filtru s proudově kompenzovanou tlumivkou na toroidním jádře

Číslo patentu: 244705

Dátum: 14.08.1987

Autori: Frydrych Milan, Míea Karel, Hercik Petr, Skalický Jioí

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Autor vynálezu SOUKĚNKOVÄ JAROSLAVA, ČESKÝ BROD(54) Uspořádáni odrušovaciho filtru s proudově kompenzovanou tlumivkou na toroidnlm jádłeUspořádáni odrušovacího filtru s proudově kompenzovanou tlumivkou na toroidnim jádře.Odrušovací člen pro symetrickou a nesymetrickou složku rušení a nebo jejich kombinace jsou umistěny ve vnitřním prostoru odrušovací kompenzované tlumivky.vynález se týká uspořádání odrušovacího filtru s proudově kompenzovanou tlumivkou na toroidním jádře.Používání odrušovacích filtrů s proudově kompenzovanými tlumivkami na toroidním jádře je známý stav techniky. Jádra tlumivek mohou být z různých magnetických materiálů, napříkladželezoniklových slitin, transformátorových plechu, feritů apod. Tyto filtry se provádějí bud jako n-vodičové, tj. odrušují všechny vodiče přicházející do elektrického zařízení, nebon-1 vodičové, kdy není filtr zařazen do nulového vodiče. Volba nů nebo n-1 vodičového provedení ovlivňuje zapojení elektrického zapojení a jím produkované průmyslové rušení.Počet neopakujících se odrušovacích členů pro symetríckou a nesymetrickou složku rušení zapojených na vstup odrušovací kompenzované tlumivky je nejvýše dva, stejně tak na jejímvýstupu, přičemž počet kombinací první až čtvrté třídy těchto čtyř prvků je dán vztahem 4 4 EZ ( k),k 1kde k je třída kombinace daná počtem zapojených prvků.vysokofrekvenční vlastnosti těchto filtrů jsou jednak dány vysokofrekvenčními vlastnostmi použitých součástek filtru, jednak konstrukčním provedením filtru, tj. prostorovým rozmístěním součâstek a způsobem jejich provedení.uspořádání filtrů se obvykle volí tak, že se zachováva postup elektrického spojení.Součástky se umístují tím způsobem, aby byla minimalizována délka spojovacích vodičů a aby prostorové umístění součástek co nejméně ovlivňovalo žádané elektrické parametry filtru. Při změnách prostorového uspořádání dochází ke zmenám elektrických parametrů filtru, a tím ovlivňování odrušoveného účinku. Může dojít k místním rezonancím ve filtru, a tím snížení odrušovacího účinku na těchto rezonančních frekvencích.Výše uvedené nedostatky odstraňuje uspořádání odrušovacího filtru a proudově kompenzovanou tlumivkou na toroidním jádře podle vynálezu a jeho podstata spočívá v tom, že odrušovací člen pro symetrickou a odrušovaoí člen pro nesymetrickou složku rušení nebo jejich kombinace jsou umístěny ve vnitřním prostoru odrušovací kompenzované tlumivky.Uspořádání odrušovacího filtru podle vynâlezu je objasněno pomocí přiložených výkresů,kde na obr. 1 je znázorněna proudově kompenzovaná tlumivka s prostorem pro umístění odrušovacích členů, na obr. 2 je elektrické schéma provedení, v němž proudově kompenzovaná tlumivka je nahražena odrušovacím členem. obr. 2 d, e, f znázorňují příklady elektrického zapojení blokových schémąt podle obr. Za, b, c, obr. 2 d, Ze je elektrické zapojení pro dvouvodičové provedení, obr. 2 f je příklad pro třívodičové provedení.Odrušovací člen l pro symetrickou a odrušovací člen 3 pro nesymetrickou složku rušení nebo jejich kombinace jsou umístěny ve vnitřním prostoru E odrušovací kompenzované tlumivky 2. Na obr. 1 je znázorněna proudově kompenzovaná tlumivka 3 s vinutím g na toroidním jádře g,uvnitř kterého je prostor 3 pro umístění odrušovacích členů l a 3 symetricke a nesymetrické složky rušení. Další modifikace uspořádání podle vynálezu je případ, kdy proudově kompenzovaná tlumivka 2 je nahražena odrušovaoím členem, jak je znázorněno na obr. 2. Odrušovací člen,skládající se z bloků odrušení symetrické l a nesymetrické 3 složky rušení je zapojen samostatné nebo v sérii mezi části gl a gg rozděleného vinutí X proudově kompenzované tlumivky 3. Vinutí g je navinuté na jednom toroidním jádře g. Počet kombinací v tomto uspořádání se zvětšuje na-75, nebot pro každý případ blokového zapojení lze volit ještě tři zapojení odrušovacího členu podle obr. 3 a, 3 h, 3 c, tj. použití jen odrušovacího členu Ä symetrické složky ručení nebo použití jen odrušovacího členu 3 nesymetrické, složky rušení a konečně použitíToto uspořádání podle vynálezu zmenšuje rozměry odrušovacího filtru, přesněji definuje prostorové rozmistěni součástek a jejich spojovacich vodičů, zmenšuje délku propojovacich vodičů, zmenšuje možnou změnu elektrických parametrů filtru vlivem změn uspořádání součástek,a tim pŕispívá ke stabilizaci odrušovacího účinku.uspořádání odrušovc 1 ho filtru s proudově kompenzovanou tlumivkou na toroidním jádře,vyznačené tim, že odrušcvací člen (1) pro symetrickou složku rušení a/nebo odrušovaci člen(2) pro nesymetrickou složku rušení jsou umĺstěny ve vnitřním prostoru (P) odrušovaci kompen~ àované tlumivky lT).l

MPK / Značky

MPK: H02M 3/06

Značky: uspořádání, tlumivkou, toroidním, jadre, filtru, odrušovacího, kompenzovanou, proudové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-244705-usporadani-odrusovaciho-filtru-s-proudove-kompenzovanou-tlumivkou-na-toroidnim-jadre.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Uspořádání odrušovacího filtru s proudově kompenzovanou tlumivkou na toroidním jádře</a>

Podobne patenty