Demodulátor fázově modulovaných signálů pro přenos nízkých kmitočtů při velké rychlostl synchronizace

Číslo patentu: 244619

Dátum: 14.10.1987

Autor: Honya Takao

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) WW WW mum AKTOHIH, mm(54) Domodulltor lúzovč modulovoných signálu pro přenos nĺzkých kmlłoćtú -přlý velká rychlosti synchronlzacoV domodulätoru fäzovä modulovmýoh 5191416lo úvodní cesta signálu z fúsováho detoktou ru I) přes to nosmör zoa 11 ovač(2) adolní propuot ( ) rozdl an Ilupon do dvou cest, z nichž Jednu tvoří soustava dvou dolních propuatí (SA) a (35) spolu se ete)noamlrrtým zeailovnčem (2). Toto cesto jako celok představuje olołitěalígdołní propustm( z toho důvodu ronhodující vliv na krieccnt dob potrebné k Iynchroniuci nového zivhu. uhou cestu tvoří. oddölovací stejnoamlrný neailovač (5) a třetí dolní propust(6) s nini muním mitočtem. Po o chroninci určuje velikost řídicího nnp tí. pro oscilútor (4) součet výatupních napětíz obou cest získam) v součtovém obvodu (7). Vlumonti obou cost lze volił. tak, aby bylo dosaäeno rychlé synohroniuace a soucaaně tak. ab byly zndiätłrv podmínky pro domodulaci i mého modulnčního gňsm. Princíp funkce deuodulitoru tedy spo ívú v rozlišení podmínek dynamického a ustálenáho atnvu.vynález srtýkd denodulotoru novi modulovenýeh signálu pro přenos písmen Imitoětd při velká rychlosti synchronissoe, sestovajíeího s fdsového detektoru, stejnosmirnáho sosilovsde, dolní propusti e říseneho oscilotoru.Pro demoduleci nove modulovených signolů, napríklad v telemetrioldch pŕenoseoh a pod.,se poułív( výhrednl demdulltord s novým sivłeem. Pořsduje-li se přenos velmi nízkych modulsoníeh kmitočtů, dochází při použití bldneho sspojení rosovoho súvisu k pomerne změn-nemu prodlouiení doby potřebné ke vtsäení do synchroniemu. Toto prodloušení představuje vždy strdtu čdsti přenúsené informace.Pro skrdcení doby potřebné k synchronissci se dosud používá zapojení k eutomatickámu výhledivdní vhodného knitodtového písma rosmítlním ŕísenáho oscilítoru fdsováho záväsual do oksmiiku vtalení do synchronismu.Rychlost vyhledíviní je ddne rosmítscín kmítočtem s kmitočtovýn zdvihne rosmítání. Zyväovíní této rychlosti je omezeno mezním lnnitoötem datového sdvěsu, ktorý pro dsmodulsci rísovd modulovených signeld je určovdn nejnillím kmitočtem přenläeného pásme.Tím je ovlem omesena molnost dsläíno skrecovdní doby potřebné k synchroniusci. J istým nebespečím s hlediska spolehlivá činnosti tlchto systdmů je nina rosmítecího kmítodtu nebo kmítočtového sdvihu způsobené smonou provosních podmínek, například napětí, teplote, sternuti spod., která může často spůsobit například i trvale roskmitdní systému v rytmu nevhodného vyhledivacího kmitočtu, ktere ssbrlní synchronissci s tím vyřsdí syetánmspoždovené činnosti.Výle uvedené nedostatky známých spojení noveho stvěsu jako demodulátoru odstraňuje demodulítor fůsovi uodulovsląých signilů podle vynolesu, jehož podstatou je, že na výstup tásováho detektor-u je pripojene první dolní propust, na její výstup je pi-ipojen stejnoeměrný sesíloveć, jehož výstup je pŕipojen na vstup druhá dolní prepustí., její výstup je připojení na jeden vstup součtového obvodu, přičemž dílo je výstup rdsovoho detektor-u připojon součesnl na vstup třetí dolní prepustí, jejíž výstup je připojen ne druhý vstup souětového obvodu, jehož výstup je pŕipojen ne referenční vstup rásového detektoru přes řísený oscilć§ 01.Delsín výsnakem vynílesu je, že nosi výstup rdsováho detektoru s vstup tretí dolní propusti je vloien oddllovecí etejnosnlrný sssilovač.Výhody demodulátoru podle vyndlesu spodívejí v tom, le čas potrebný k synchroniseci může být si 5 x krstdí, ned jaký je doseäitelný u systémů s automatickým vyhleddváním a podstetni ln-etsí, napríklad si 25 x, v porovndní s funkcí bůžnóho noveho sovssu.současně ee při pulítí demoduldtoru podle vyndlesu prejaví toť spolehliväjäí činnost demodulltoru s novým sdvesem jako celku.Delsodulltor Neovo modulovsąých eignold podle výnolesu bude blíłs popson podle připojeneho výkreeu, kde obr. I představuje błiw spdsob spojení fisovdho sdvieu a obr. 2 zapojenínew sposob zapojení mmm nvm je snesornłn ne obr. l blokovým scheíneten. le výstup noveho detektoru 1 je pŕipojen vstup stejnoemlrnłho sesilovsće 3, na jeho výstup je płipojene dolní propuet 1, její výstup je připojen ne vstup řísendho oscilltoru g, ktorý je svým výstupom pŕipojen na rererendní vstup noveho detektoru l.spojení demoduldtoru podle vynllesu je snisornlno ne obr. 2, kde ne výstup noveho detektoru 1 je pripojene první dolní propust n, ne jejíž výstup je pfipojen stejnosnlrný eeeiloved 1, jeho výstup je, připojení ne vstup druhe dolní prepustí n, její výstup jepřipojen ne jeden vstup eoučtováho eüvodu 1, přičemž dílo je výstup nového detektoru 1 připojen současně na vstup třetí dolní propusti g, jejíž výstup je připojen ne drum vstup součtováho obvodu 1, jeho výstup je připojen ns referenční vstup rdzového detektoru | přes řízený oscildtor g. Podle delsího význsku výnálezu je mezi výstup fdsového detektoru 1 e vstup třetí dolní px-opusti § vložen oddllovací stejnosmenąý zesilovač ž.Popis činnosti je núsledující Z porovniní obou zapojení je petr-no, že v zapojení podle výndlezu je původní ceste signálu z fázového detektoru 1 přes stejnosmerrxý zesilovač g s dolní propuet 3 rozdelene alespoň do dvou cest, z nichž jednu tvoří soustava dvou dol ních prepustí 34 e g spolu se stejnoemerrąým zesilovače g.Tatoceste jako celek představuje složitłjěí dolní propuet se zesílením a vyälím mesh ním huitočtem, s mi z toho důvodu roohodující vliv na zkrúcení doby potřebné k synthronissci fňzového súvisu.Druhou cestu tvoří oddělovscí etejnosměrný zesilovač j a třetí dolní propust Q s niiím mezním tmitoćtem. Po eýnchronizaci určuje velikost řídicíbo napětí pro řízený oscildtor,i součet výstupních napätí s obou cest získaný v eouětovém obvodu 1.Vlastnosti obou cest lze volit tak, aby bylo doseleno rýchle wnehronisaee o edučeull tak, aby byly zejiitený podmínky pro demoduleci údeného modulečního pásma. Princip funkce zapojení podle výndlezu tedy epoćívd v rozlišení podmínek dynamického s ustdleněno stavu.l. Demoduldtor fásovł modulovaąých signdlů pro přenos nískýcn kmitočtd při velké rychlosti ,sýnchronisecm sestdvající s nového detektoru, stejnosmürného zesilovače, dolní propusti e řízenáho oscilňtoru, vyznačující se tím, ze na výstup fízováho detektor /1/ je připojena první dolní propust /3 A/, ne její výstup je připojen stejnosmłrąý aesilovsč 12/,jeho výstup je připojen na. vstup druhé dolní prepustí /35/, jejíž výstup je připojen na jeden vstup součtového obvodu /7/, přičemž dílo je výstup nového detektoru /l/ připojen současně ne vstup třetí dolní propusti /5/, jejíž výstup je připojen ne druhý vstup součtového obvodu /7/, jehož výstup je připojen na referenční vstup rdsového detsktoru /I/ přes řízeąý oecildtor /4/. V2. Demodulátor fízovä modulovenýcn .mm podle bodu I, význečující se tím, že mezi výstup nového detektoru /1/ s vstup třetí dolní propusti /6/ je vloäen oddělovecí stejnoemerný seeiloveč / 5/ .

MPK / Značky

MPK: H03K 5/20

Značky: kmitočtu, modulovaných, signálu, rychlostl, demodulátor, fázové, nízkých, velké, synchronizace, prenos

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-244619-demodulator-fazove-modulovanych-signalu-pro-prenos-nizkych-kmitoctu-pri-velke-rychlostl-synchronizace.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Demodulátor fázově modulovaných signálů pro přenos nízkých kmitočtů při velké rychlostl synchronizace</a>

Podobne patenty