Zapojení pro rychlá ustálení stejnosměrná složky výstupního signálu

Číslo patentu: 244469

Dátum: 15.09.1987

Autor: Janda Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

°rrr. Po PIS vYnIÁLEzu 244469(75) Autor vynúlew ošmu voJmca ing., VALAŠSĽÉ unzzñičr(54) zapojení pro rychle ustálenl stejnosměrnó složky výstupního signà|uŘoloní se týká spojeni pro rychlá ustilení stejnoonőrnć složky výutupniho signálu v zesilovsči I kapacitu vazbou ne ni. zdrojem signálu a vstupe seulovače, 1 vhodného se m v usilovačích EKG signálu.- Při ko ísćní IteJnosnäI-né slo ve --| vstupom signálu u tyto měn pŕenl sJí a vna výstu zesilovače, kua e signál přes dolnofre venční propueťs neíineární e 51 lovač s prnhovou nscitlivostí vedon na vstup obounirnsho zdroje proudu, ktorý i výstup ojon ke vstupu zesilovače signálu. Pre přibezi-li szeanonłrnl gloika ve výntupnilobounčrnłho úroda proudu nabí st. vstupním vstupu zesilovače signálu s stnánoněrná u. 3složka ve výstupní eífnllu se rychle ustá- 111 na klidovou hodne uvynález se týká zapojení pro rychle ustálení stejnossčrné sloälcy výstupního signálu v zesilovači s kapaoitní vazhou uezi zdroje signálu s vstupom zesilovače, vhodná zejuána v zesilovsčích EKG signálu.Zesilovscí řetězce EKG signálu se dčlí na dvě stejnosmčrně zesilující části - předzesilovač signálu, mezi nini je zeřazena kapacitní vezbe. Pro diagnostické účely musíbýt časová konstanta vazebního členu velká nejuáně 2 s.Stejnosměrná složka EKG signálu na výstupu předzesilovače velmi často kolísá s amplitudou mnohonásobne větší než je auplituda užitečného EKG signálu. I když frekvence kolísání stsjnosuěrné sločky bude lezet pod mezní frakvencí vazehníhe členu, dostane se na vstup zesilovače přes vazební člen stále ječtä dost velká napětí, která uvede výstup zesilovače do limitacs, resp. při zobrazování signálu na obrasovce neho záznamu na zapisovači se se paprsek obrazovky /resp. pisátko zapisovače/ dostane mimo zobrazované pole.S ohladom na délku časová konstanty vazebního členu můie tento nefunkční stav trvat jednotky al desítky sekund, zvláčtě při skoková změně stejnosměrné složky /vyvolane napr. pohybom pacientahK potlačení tohoto nepŕízniváho jevu bývá k výstupu zesilovače signálu připojen přes dolnofrekvsnční propusí onostsbilní klopný obvod s prshovýu obvode na vstupu, jenž reaguje na absolutní hodnotu stejnosmórná složky napětí ve výstupnín signálu /klidová hodnota atejnosměrná složky va výstupním signálu je nulovál.Pŕekročí-li stejnosměrná složka výstupního signálu prshovou hodnotu dojde k překlopení uonostabilního obvodu. Výstup nonostabilního obvodu ovládá spínač, ktorý je sapojen mezi vstup zesilovače a spoločný vodič /sel/ zesilovače.Při vyhuzení monostabilního obvodu spínač sepne a zkratuje vstup zesilovače se zemí,čímž se/sníží časová konstanta vazebního članu na velikost řádovč s až us a urýchlí se tak ustalování přeehodnáho jevu na vstupu zesilovače signálu.łłevýhoda tohoto řešení spočívá v tom, če spínač je sepnut po konstentní dobu danou monostabilním obvodom bez ohledu na reskci výstupu zesilovače, pŕičeul po dobu sepnutíspínače je přenos signálu přeručen.Důsledkem toho je nekolikerá opakovane sepnutí spínače po dobu změny stejnoeměrná složky signálu na výstupu předzesilovače. Toto spínání se projeví jako nčkolik napčíových ekokd ve výstupním signálu zesilovače, pŕičenl po dobu sepnutí spínače EKG signál chybí.Uvedená nevýhody odstraňuje zapojení pro rychlá ustálení stejnosmłrná slołląy výstupního signálu podle vynálezu, a to tak, le výstup zesilovače signálu je pď-ipojen k dolnorrekvenční prepustí, jejíž výstup je spojen sa vstupom nelineárního zesilovače s prehovouvýstup nelineárního zesilovače s prehovou necitlivostí je epojen se vstupe obouněrného zdroje proudu, jeho výstup je spojen stejně jako vazební kapacita se vstupom zesilovače signálu.Y Výhodou tohoto zapojení je, za při zrychleneu ustalování pŕsehodnáho jevu na vstupuzesilovače signálu nedochází k prax-učení přenosu signálu /zdroj proudu á vysokou výstupníimpedanci, takze se nemení časová konstenta vazebního členu/ e nedechází k pteručsní proporcionality v regulační obvodu, takle ve výstupní signálu se neobjevují opakovane npeíová skoky, charakteristické pro dosud poułívená zapojení.Na priloženom výkresu je na obr. I znázornčn průběh výstupního signálu v dosud použí 3 244469vanám zapojení a na obr. 2 při použití zapojení podle vynálezu. Na obr. 3 je znázorněno jedno z konkrétních zapojení podle vynálezu.Výstup zesilovače signálu z je připojen na vstup dolnofrekvenční propusti 3, jejíž výstup je pŕipojen na vstup nelineárního zesilovače s prahovou necitlivostí 4, jehož výstup je připojen ke vstupu obousmšrného zdroje proudu i. Výstup obousměrnáho zdroje proudu ž, ja stejně jako vazební kapacita připojen ke vstupu zesilovače signálu z.zapojení podle vynálezu pracuje tak, že se vstupní signál pŕivádí přes vazební kapacitu 1, do vstupu zesilovače signálu z. Z výstupu zesilovače signálu 3 je výstupní signál veden do dolní propusti 3 která odfiltruje vyšší harmonické složky signálu. Na jejím výstupu je pouze mčnící se stejnosměrná složka výstupního signálu, která se dále přivádí na vstup nelineárního zesilovače a prahovou necitlivostí g.Zesílení tohoto zesilovače je nulová, pokud napětí na jeho vstupu leží pod prehovou hodnotou. Napětí z výstupu nelineárního zesilovačeje vedeno do vstupu obousměrnáho zdroje proudu i, jehož výstup je připojen ke vstupu zesilovače signálu g.Obousměrný zdroj proudu i poslqtuje na svém výstupu proud, jeho velikost je přímo times-ná velikosti napätí na jeho vstupu, přičemž smysl proudu je takový, le vytéká z vazební kapacity do zdroje v případě, že se stejnosmčrná složka zdroje signálu /sdroj signálu není na obr. 3 zakreslen/ zvyšuje a vytáká ze zdroje do vazební kapacity, jestliže se stejnosmčrná složka napětí zdroje signálu snižuje.označila-li smer proudu z obousměrnáho sdroje proudu 2 ven znaménkem mínus, smer opačný snamánkem plus, potom uvedená správná funkce bude zajiátěna, jestliäe pro stejnosmčrnou složku signálu bude znamćnko prenosu zesilovače signálu a shodná se znaménkem součinu přenosu obvodu 1, g, 2 ve spětnovazební větví.Využití zapojení podle vynálezu je vhodná zejmána v oblasti lékařské elektroniky při snímaní biopotanciálů Lživých organizmu a včude tem, kde se pri zesilování signálu objevuje ručivá kolísání etejnosměrná slołky snímanáho signálu s amplitudou mnohem vyšší nez je amplituda užitečnáho signálu.zapojení pro rychlá ustálení stejnosmärná složky výstupního signálu v zesilovači s kapecitní vasbou, význačující se tím, le ke vstupu dolní prepustí /3/ je připojen výstup zesilovače signálu /2/, přičemł výstup dolní propusti /3/ je spojen se vstupom nelineárního zesilovače s prahovou necitlivostí /4/, jeho výstup je spojen sa vstupom obousmárnőho zdroje proudu /5/, jeho výstup je pripojen do vstupu zesilovače signálu IU, pričom do toho vstupu zesilovače signálu /2/ je pŕipojena vasební kapacita /I/.

MPK / Značky

MPK: H03F 1/00

Značky: stejnosměrná, složky, zapojení, ustálení, rychlá, signálu, výstupního

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-244469-zapojeni-pro-rychla-ustaleni-stejnosmerna-slozky-vystupniho-signalu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro rychlá ustálení stejnosměrná složky výstupního signálu</a>

Podobne patenty