Způsob stanovení tepelného toku sdíleného měrným elektrickým topným tělesem

Číslo patentu: 244458

Dátum: 15.09.1987

Autor: Marchalan Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54 I Způsob tonovani upalnóho toku sdilanaho mirným elektrickým topným talatamÚčelom zapojení při läŕení tepelná technických vlastnosti stavebních matertdlñ či konstrukcí je přesně atanovit tapalný tok sdilený märrzýn elektrickým topnýl tlluam. Uvadeného účelu je doaaženo til, ia ke stŕednímu kontaktu c svazkuro r ačního obvodu 2 do přläodano mirnő al trick( topná tlleao 3 a e kontaktmi z a hl Jo płlpojen stabilizovaný zdroja 5 napltt pro napldauí Mnoho elektrickćho topnćho tčlooa a h ke kontaktu 32 zvuku ro a pŕs o an ovládací vstup stop,ka kontaktu v 2 ov d aoí vetu start a ke kontaktu 12 a letný ovláda vodič digi.talních atopa 6 toľrvch ćaaových intervalu. llulovaoí vatu dt tllních atopek 7 měřicích čaao ch. ton-vam pro Iłtani dá uittoícľ nových intcrvalů pro měření wq Iłřících nových intervalu, ve kterých e providłna čaaov( lut acc topných časov ch intervalu a digitlln ch atopak 6 topąýc časových ntervalů nou zapoąlany na dvo ne tlačítko B. 2. naněŕonýel hodnot výot n ho napětí atubiluovanáho zdroje 4 a ata 11,1,zovanłho zdroja 5 z dl nŕtctha ćuovtho intervalu a z celkové dál topnçłch Ilových intervalu v naucit intervalu sa stanoví atłodní hodnota tapolnćho toku Idüeućm nlIüu elektrickým topnýn tuna v pltlcta časová intervalu.vynález se týká zapojení k měření tepelného toku sdíleněho märným elektrickým topnýu tělesem v oboru měření tepelně technických vlastností stavebních materiálu a konstrukcí.U zařízení pro měření tepelná technických vlastností stavebních materiálů či konstrukcí v ustaleném teplotním stavu, u kterých je märnć elektrické topnd tüleso /mlroý prostor/ vytápěno na předem nestevencu teplotu nebo dotépěno na teplotu shodnou s teplotou kompenzační částí teplé desky /kompenzłečního prostoru/ je dosud poutíváno zapojení s nespojitou regulací teploty s měřením tepelného toku elektromärem, nebo s proporcionál ní spojítou regulecí .Nevýhodou prvého zpusobu zapojení je nepřesné a nereprodukovstelně měření tepelnćho toku. V druhém případě je vyssi přesnoet měření dosežene Is cenu aplikace náročné měřicí nebo vyhodnocovací metody.Výše uvedené nevýhody odstraňuje zapojení k měření tepelného toku sdíleného měrným elektrickým topným tělesem, jehož podstata spočívg v tom, le ke kontaktum prvního svazku relé regulačního obvodu pro zajistäní konstsntní teploty mex-ného elektrického topného telesa je připojen stabilizovaný zdroj pro napájení mex-ného elektrického topnéhov telesa.Ke kontsktum druhého svazku relé jsou pripojeny ovládací vstupy start a stop digitálních etopek topąých časových intervalu pro cenovou integraci délky topných časových intervalu v měřícím časovem intervalu.ovládací vstupy nulovàní digitálních stopek měřících časových intervalu pro měření délky měřících časových intervalu a digitálních etopek topných časových intervalu jsou zapojeny na dvojité tlačítko.Hlavní výhody zapojení k młření tepelného toku sdíleného märným elektrickým topzüm tělesem dle vynálezu spočívsjí v tom, le tepelný tok lze přesně stenovit ne základě ryzikulních veličin méřiteląých s vysokou přesností, jakým jsou čas e elektrické napětí.Tím je vytvořen předpoklad vysoke přesnosti e reprodukovatelnosti stanovení tepelnlho toku sdíleného můrąýll elektrickým topným telesom.zapojení k měření tepelného toku sdileneho měrným elektrickým topným telesom dle vyndlezu zobrazené na připojeném výkrese lze uplatnit např. při měření součinitele tepelnú vodivosti Bockovou metodou. Reguleční obvod pro zabezpečení podmínky shodnosti střední hodnoty povrchové teploty mlrnćho elektrického topného telesa 1 vzhledem k povrchoviteplotě komponzsční části teplé desky epínd přes kontakty 51 , n, , g svazku m 4, stabilizovaný zdroj g, 2 elektrického nspltí k napijecím .worm mex-něho elektrického topndho telesa j.Přes kontakty 32, ha, 52 svazku nj spínd elektronické stopky á topných časových intervalu pro česovou integraci délky. topąých časových intervalu v mäřícím čssovím intervalu.llulování elektronických stopek á, 1 topných srmlřících časových intervalu se před měřením provádí dvojitým tlačítkom g. repelný tok sdílený měrným elektrickým topným th lesom v jednotlivých po sobě jdoucích młřících časových intervaloch Išřerdoh elektronicñni stopkami 1 měřících časových intervalu se stanovi dle ndsledujícího metemeticktho vztahu.kde R elektrický odpor märného elektrického topnáho tňleoa při jeho provozní teplotě /fl/ vU výstupní napětí etabilizovaneho zdroje elektrického napětí A /V/ UZ výstupní napätí etabilizovenáho zdroje elektrického napětí 2 /V/ ATi Ioučet topnych časových intervalů ATL ve kterých ja na mirnćm elektrickém topnćm tülou elektrické napětí Uz /e/ Tu měřicí časový interval, ve kterém probihala integrace n toprąých časových inter-va. 1 d /o/zapojení k měření tepelného toku dle vyndlezu lze použít všude tam, ,kde je požadevek přeeneho určení tepelného toku edílenáho měrným elektriclwn topnym těleeem a kde jeho požadovaného teplotního stavu je doeałeno epínáním elektrického etabiliaovanáho napätí k jeho napdjecím evorkám.i. zapojení k měření tepelnáho toku sdíleného měrným elektrickým topným těleeem vymaćeno tím, že ke etŕedníau kontaktu (c 1) prvního svazku (re 1) regulačního obvodu (2) je pripojene merná elektricke topne tőleeo (3) o k dalším kontaktom (al, bl) prvního svazku (re 1) je připojen etahiliaovaąý zdroj (4) elektrickdho napětí a další stabilizovaný zdroj (5) elektrického napätí pro napájení měrnćho elektrického topného těleea (3) a lo prvním kontaktu (oz) druhého svazku (re 2) reld (I) je pŕipojen ovládací vstup stop, k druheau kontaktu (12) je pŕipojen ovládací vstup start a ke etřednému kontaktu(cz) druheho svazku (re 2) 3) pl-ipojen apololm vodič ovladúní digitálních atopek (6) topąýoh daaových intarvald, pričom ovlidací vetupy nulovíní digitálních etopek (6) topných ěaaových intervalu a digitalních atopak (7) utících čaaových interval jaou SIDOJOW ne dvojitd tlačítko (S).

MPK / Značky

MPK: G01K 11/00

Značky: tělesem, tepelného, elektrickým, stanovení, způsob, měrným, sdíleného, topným

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-244458-zpusob-stanoveni-tepelneho-toku-sdileneho-mernym-elektrickym-topnym-telesem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob stanovení tepelného toku sdíleného měrným elektrickým topným tělesem</a>

Podobne patenty