Matica pohybovej skrutky s vymedziteľnou závitovou vôlou

Číslo patentu: 243921

Dátum: 15.11.1987

Autori: Bystoický Josef, Kodd Vladislav, Mainzer Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD mo VYNÁLEZY 45 Vydané 15 11 37MÁRIÄSSY GUSTÄV MOIŽÍŠ OZEF ing., TRENČÍN(54) Matica pnhybuvei skrutky s vymedziteľnuu závittwou vñlouvynález sa týka matice povhyvbotvej skrutky, V ktorej je ľubovoľne vymedziteľná vôľa medzi závitom pohýbonvej skrutky a závitom matice. jeho pnxdst-ata spočíva v tom,že matica pozostáva z pevnej a posuvnej časti, ktoré sú vzájomne oddelené vybraniami vytvorení/mi najmenej dvoma pármi kotlmých zárezov. V čele pevnej matice sú vyhotovené osové otvory, ktoré prechádzajú do posnvnej matice, v ktorej majú zavitové ukončenie. V njtvoroch sú vymedzovaucie skrutky, ktorých vtíahovamie zabezpečí osový posun porsuvnej matice smerom k pevnej maticí, čím sa výmedzĺ závítová vôľa medzi telesom matice a pohybovej skrutky. Predmet vynálezu je využiteľný V obore ntbrábuacích strojov, ctłcpr-avných a manipulačných zariadeniach, tv pohybových mechanizmoch a pod.Vynález sa týka matice pohybovej skrutky s vymedzitelnou závitovou vôlon mejdzi závitovou časťou pohybovej skrutky amatice v. závitových prevodoch obrábacích strojov, ako je napr. ,pohon suportov sústruhov.Dosiaľ známe viaceré konštrukcie matíc s vymedzovaním zálvitovej vôle medzi vodiacou skrutkou a moaticou. Známa je matica pozostávajúca z dvoch závitových častí, ktoré sú navzájom predpínané pomocou cievky elektromagnetn. Výhodou týchto matíc je možnosť vylúčenia predpätia závitových častí pri rýchnloposuvvoch tým, že sa preruší elektrické napájanie cievky elektromagnetu. Nevýhodou je konštrukčné zložitosť a priestorová náročnosť matice, pretože napr. v závitových lpreivodoch sústruhu je pre uloženie matice pomerne malý priestor a realizácia elektromagnetického predpínania závitových časti matice by spôsobovala značné problémy v osporiadani závitového prevodu suportu. Okrem toho prerušením dodávky elektrického napájania elektromagnetickej cievky počas zapojenia pracovného posuvu suiportu nie sú závito-vé časti matice predpätě, čim dochádza k nepresnosti posuvu pohybovej časti obrábacieho stroja,napr. suportu vplyvom zvýšenej závitovej vôle medzi závitom. pohybovej skrutky a matice.Ďalej sú známe hydrostati-cké matice, ktorých podstata spočíva v .tom, že do rovnomernej medzery medzi závitmi matice a skrutky sa vtláča olej predpísaného tlaku. je to riešenie bezoterové s malými mechanickými stratami a pohybová skrutka v prevádzke má »nízky pasívny odpor. Nevýhodou tohoto riešenia je však potreba hydraulického agregátu na vtláčanie tlakového olelja, možnosť ,poruchy a ďalej konštrukčné zložitosť a priestorová náročnosť matice.V prípade netesnosti dochádza k zniženiu čistoty a hygieny pracovného prostredia obsluhy stroja v dôsledku rozstrekovania oleja do okolia pohybového mechanizmu.Známe .sú tiez matice s kombinovaný-m mechanicko-hydranlickým vymedzovaním závitovej vôle medzi maticou a pohybovou skrutkou. Ich podstata spočíva v tom, že pozostávajú zo základnej matice a puzdra,axiálne posuvne uloženého v matici, pričom matica a puzdro má zhodný stredový závit pre pohybovú skrutku. Puzdro» vytvára v matici tlakovü komoru, do ktorej zasahuje mechanicky stavitelný piest.Uťahovaním piestu vzniká tlak stlačením tlakového prostriedku, ktorý pôsobí na čelnú stenu puzdra a. posúva ho vo vrtaní matice. Axiálnym posuvom puzdra v matici vzniká predpätie v nosných častiach záłvitu pohybovej skrutky a puzdra, .ktoré vymedzuje ich závitovú vôľu. Nevýhodou tohoto riešenia je potreba utesňovania tlalkovej komory a náročnosť na presnosť výroby jednotlivý-ch častí zariadenia.4 matice pohybovej skrutky s vymedzitelnouzávitovougvôľolu podla vynálezu, ktorej podstatou je, že pevná matioa je od posuvnejnajmenej dvoma pármi navzájom kolmých zárezov, pričom pevná matica je o teleso pohyhovanej súčiastky, t, j. suportu prichytená tak, že hlavy upevñovacích skrutiek sú uložené vo valcovom otvore suportu a hlavy upevňovacich skrutiek posuvovej matice sú umiestnené v. drážkach, ktorých os leží v rovinách rovnohežných s osou pohybovej skrutky.Výhody uvedeného riešenia podla vynálezu spočívajú predovšetkým V jednoduchosti a tv priestorovej nenáročnosti konštrukcie. Na vymedzenie závitovej vôle medzi maticou a pohybovou skrutkou nie jewpotrebný žiadny prídavný agregát. Závitovvá vôlfa sa vymedzuje vzájomným osovým posuvom pevnej a pohybovej časti matice v závitoch skrutky, čim je pohybové skrutka namáhané čistým ťahom bez vplyvu kombinácie ďalších ,prídavných namáhaní. V porovnani s vymedzovanĺm vôle zverným SjpDjom s radiálnym dotláčanim závitov matice do závitov. skrutky a. riešenia podľa vynálezu má pohybové skrutka v matici s vymedzitelnou závitovou vôlou podstatne nižší pasívny odpor, vyššiu presnosť a v dôsledku nižšieho namáhania vyššiu životnosť.Na priloženom výkrese je schematicky znázornená matica pohybovej s.krutky s vymedzitelnou zavitovou vôľou, kde na obr. 1 je zobrazená matica .a jej pripojenie k pohybovanej časti stroja, napr. k suportu,obr. 2 znázorňuje rez matice rovinou prechädzajúcou osou pohybovej s-krutky a osami vymedzovacích skrutiek. Matica pohybovej skrut.ky s vymedzitelnou závitovou vôlou je vytvorená z jedného celku rozdeleného vybraniami 7, ktoré sú reprezentované najmenej dvoma pármi kolmých zárezov na pevnú maticu 1 a posuvnú maticu 2. V pevnej a posuvnej matici 1, 2 je vyhotovený závitový otvor 8 pre pohybovú skrutku 3, pričom v mieste vybraní 7 je v záivitovom otvore 8 vytvorený zápich, ktorého priemer sa rovná minimálne velkému priemeru závitu pohybovej skrutky 3. V čelnej časti pevnej matice 1 je dvojica vrtaní 12 prechadzajúca priebežne cez vybranie 7 do posuvnej matice 2, v ktore-j sú ich závitové ukončenia. Dsi vrtaní ležia v rovine akolmej na bočné steny pevnej a posuvnej matice 1, 2 prechadzajúcej osou závitověho otvoru B.Vo vrtaniach 12 sú zaskrutkované vymedzovacie skrutky (i. K pohybovanej časti obrábacieho stroja napr. k .suportu 4 je matioa pevne uchytená upevñovacími skrutkami 5, ktorých hlavy sú uložené pri upevnení pevnej matice 1 vo valcových otvoroch 10 suportu 4 a pri upe-vnení posuvnej matice 2 v drážkaoh 11, ktorých osi ležia v rovinách rovnobežných s osou pohybovejskrutky 5. Pevná matice 1 je zabezpečená proti prípadnému posuoutíu kolíkmi 9.V praąxi pri vymedzovani závitovej vôle medzi závitom pohybovej skrutky 3 a závitom pevnej a posuvnej matice 1, 2 sa uvoľnila upevvňovacie skrutky 5 v drážkach 11, ktorými je uchytená posuvná matice 2 k suportu 4. Momentovým kľúčom sa utiahnu vymedzovacie skrutky 6, ktoré zabez~ pečla osový posun posuvnej matice 2 sme~ rom k pevnej mnatici 1.Veľkosť osového posunu posuvnej matice 2 je ohraničená uťahov-acou silou vymedzevacich skrutiek 6 a tuhosťou spojenia .pe-vnej matice 1 a posuvnej matice 2 v miestevybraní 7. Utiathnutim vy-medzovacích skrutiek B sa vymedzí závítov-á vôľa medzi závitmi pevnej a polsuvnej matice 1, 2 a závitom pohy-bovelj skrutky 3. Následným dotiahoutím upevňovacích skrutiek 5 v drážkach 11 suportu 4 je zabezpečená posuvná matice 2 voči samotočnému axiálnemu, resp. radiälnemu pohybu.Vynález je využiteľný v obore obrábacích strojov pri závitových prevodoch systému matice-pohybové stkrutka, napr. pri po~ honoch swportov sústruhov a ďalej všade tam, kde sa na prevod z pohybu rota~čn~ého~ na priamočiary používajú závitové prevody.1. Matica pohybovej skrutky s vymedziteľnou zá-vitovou vôľou pozostávajúca z pev~ nej a posuvovej časti matice, upevňovacich a vymedzovacích skrutiek a kolikov vyznačujúca sa tým, že pevná maxtica 1 je od posuuvnej matice 2 oddelená vybrania-mi 7 vvytvorenými najme-nej dvoma pármi navzájom kolmých zárezov, pri-čom pevná matica (1) je pevne uohytená k telesu ,pohybovanej súčiastky, napr. suportu 4, upevňovacími skrutkami 5, ktorých hlavysú uložené vo rvalcovom otvore 10 suportu 4 a hlavy upevñovacích skrutiek 5 po-suvnej matice 2 sú umiestnené v drážkach (11), ktorých osi ležia v rovinäch rovncxbežných s 015011 pohybovej skrutky 3. 2. Matica pohybovej skrutky podľa bodu 1 vyznačujúca sa tým, že je v- mieste vybraní 7 opatre-ná vnútorným zápichom, ktorého priemer sa rovná minimálne veľkému priemeru závitu pouhybovvej skrutky (3).

MPK / Značky

MPK: B23Q 5/34

Značky: matica, závitovou, vôlou, skrutky, vymedziteľnou, pohybovej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-243921-matica-pohybovej-skrutky-s-vymedzitelnou-zavitovou-volou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Matica pohybovej skrutky s vymedziteľnou závitovou vôlou</a>

Podobne patenty