Bezvôľová matica pohybovej skrutky

Číslo patentu: 243918

Dátum: 15.11.1987

Autori: Skrziszowski Amandus, Dušek Jan, Sedláeek Alois

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD mo VYNÁLEZY 45 Vydané 15 11 87Autor vynálezu ANTALA ĽUBOMÍR ing., DUBNICA nad Váhom MÁRIÄSSY GUSTÁV54 Bezvôľová matice pohybovej skrutkyPredmetom vyználezu je matice pohybovej skrutky zabezpečujúoa vymedzenie závito~ vej vôle medzi závitovou častou pohybovej skrutk ya maytice napr. v závitonvých prevo« doch obrábacích strojov, ako je napr. pohon suportov sústruhov. jeho podstatou je,že beązvôľová matice pozostáva zo základnej matice, v ktorej je »axiálne posuvne V 10 ~ žene puzdro so zhodnym stredovým závitovým otvorom Medzi osademím puzdra a základnej matice je vytvorená tlakové ko~ mora naplnené nestlačiteľným prostriedkom, do ktorej zasahuje mechanicky staviteľny piest. Posunom piesta sa v tlakovej komore vytvára tlak, ktorý pôsobí na puzdro. Posuvom puzdra v matici vzniká predpätie v. závitových častiach matice, puzdra a pohybotvej skrutky, čím sa vymed~zí v styčných častiach závitov závitová vôľa. Vyinález je využiteľný v obore obrábacích strojovv, mxanípulačných zariadení a všade tam,kde sa využívajú prevody systému ma~ti~ ca - pohybové skrutka.Predmetom vynálezu je matice pohybovej skrutky zabezpečujnca vymedzenie závitovej vôle medzi závitovou časťou pohybovej skrutky .a, matice napr. V závitových prevodoch obrábacích strojov, ako je napr. pohon suportov sústruhov.Dosiaľ sú zname viaceré konštrukcie matíc s vymedzovaním závitovej vôle medzi vo-diacou skrutkou a maticou. Známa je matica. pozostávajúca z dvoch závitových častí, ktoré sú navzájom predpinané pomocou cievky elektromagnetu. Výhodou tohotoriešenia je možnosť vylúčenie predpätia matítc pri rýchloposuvoch tým, že sa preruší elektrické napájanie cievky. Nevýhodou je konštrukčná zložitosť a priestorová náročnosť matice. Prerušením dodávky elektrického napájania cievky počas YUČHČhO posunu je ohrozená funkčnosť matice a tým aj presnosť posunu pohybovej časti stroja,napr. suportu.Ďalej sú známe hydrostatické matice, ktorých podstata spočíva v tom, že do rovnomernej medzery medzi závitmi matice a skrutky sa vtlača olej predpísaného tlaku. e to riešenie bezoterové a zaručuje malé mechanické straty. Skrutka má veľmi nízky pasívny odpor. Nevýhodou tohoto riešenia je však potreba hydnaulickéhno agregátu na vtláčanie ÍĺlElkDVéhD oleja, možnost poruchy a ďalej konštrukčné zložitosťa priestorová náročnosť matice. V pripade netesnosti v závitových častiach pohybového mechanizmu dochádza k zníženiu čistoty a hygieny pracovného prostredia obsluhy stroja v dôsledku rozstrekovania oleja do okolia pohybového mechatuizmu.Známe sú tiež matice pohybových skrutiek s mechanickým vymedzovaním závitovecj vôle medzi skrutkou a maticou. Ich podsttatta spočíva v tom, že matica je axiálne rozrezaná va k vodiacej skrutke je prichytená zverným spojom. Uťahovaním zverných skrutiek je zárvit matice radiálne vtiačaný do závitu skrutky, čím sa vymedzuje závitová vôľa. Nevýhodou tejto konštrukcie je, že zverný tlak Irepôsotbí po celom obvode vodíacej skrutky rovnako, dochádza k deformácíi a zvýšenému opotrebeniuą závitov skrutky. Táto skutočnosť má negatívny dopaud na presnosť pohybového mechanizmu.Nevýhody súčasného stavu odstraňuje bezvôľová matica pohybovej skrutky, ktorej podstatou je, že v osovom vybraní matice je vložené puzdro, ktoré svojim osadením vytvára v matici tlakovú komoru pre tlakový prostriedok, do ktorej zasahuje staviteľný tlakwový piest, pričom puzdro má na svojom obvode vyhotovená nepriebežnú drážku rovnobežnú s osou stredového» závitového otvoru, do ktorej je zapustená stabilizačná poistka.Výhody uvedeného riešenia podľa vynálezu spočívajú predovšetkým v jednoduchosti a. v priestorovej nenáročnosti konštrukcie. Vymedzenie závítovej vôle sa. vykonájednoducho dotiahnutím piestu. Pre spoľahlivü funkciu bezvůľovej maaztice nie je potrebný žiadny prídavný agregát. Závitová vôľa medzi vodiacou skrutkou a maticou sa vymedzuje osovým predpätím puzdra -a matice, kde ohybová s~krutka je namáhané len čistým ťahom Porovnaním vymedzovania vôle ZIi/Bľrllýľll spojom s radiálnym dotlatčaním. závitov matice do závitov skrutky a bezvôľovej matice podľa vynálezu má pohybové skratka v bezvôľovej matici nižší pasívny odpor, vyššiu presnosť a vplyvom nižšieho namáhania vyššiu životnost.Na priloženom výkrese je schematic-ky zobrazená bezvôľová matice pohybovej skrutky, kde na obr. 1 je znázornený celkový pohľad tna maticu v smere jej pohybu a na obr. 2 je znázornená bezvôľová matica rezaná rovinou prechádzajücou pozdĺžnou osou pohybovej skrutky a osou tlakového piesta, pričom nákres je pootočený o 90 stupňov.Bezvôľová matice pohybovej skru.tky je tvorená pevnou maticou 2 so stredovým závitovvým otvorom 13 pre pohybovú skrutku 5.Do stredového závitového otvoru 13 mattce 2 je vyhotovené osové vybran.ie 15, v ktorom je vložené puzdro 3. Osadenie 14 puzdra 3 vytvára vo vybraní 15 matice 2 tlakovú komoru lł. Do tlakovej komory 8 zasahuje starviteľný tlakový piest 4 zaistený na povrchu matice 2 prítužnou maticou 11. V tesne-mami 1 U uzatvorenej tlakovej komore 8 je tiakový prostriedok E) reprezentovaný líydra-ulickým olejom, resp. tekutou nestlačiteľnou hmotou, napr. Viniplast, Novopliast a pod. Puzdro 3 so stredovým závitovým otvorom, zhodným so závitovým otvorom 13 matice 2, má na, svojom obvode nepriebežnú drážku 7 rovnobežnú s osou stredového zánvitového otvoru 13, do ktorej je zapustená staviteľná stabilizačná poistka. B.V prevádzke je matice z spolu s puzdrom 3 »naskrtttkovaná na pohybovú skruttku 5 a pripevnená k suportu 1 skrutkami 16. Puzdro 3 je zabezpečené proti nadiálnemu pootočeniu V matici 2 stavitcľnou stabilizačnou poistkou (i. Do tlakovej komory ii medzi maticou 2 a osadením 14 puzdra. 3 sa vrtaním 12 vpustí tlakový prostriedok 9.Vťtahovaunítn tiakového piesta 4 vzniká v tlakovej komore 8 tlak, ktorý spôsobuje predpätie Inedzi puzdro-m 3 a maticou 2 v záivitoch pohybovej skrutky 5. Predpätím v závitoch sa vymedzí závitová vôľa medzi pohybovou skrutkou 5 a maticou 2. V prevádzke mechanizmu pri opätovnom, zvýšení závitovej vôle medzi pohybovou skrutkou 5 a maticou 2 je potrebné pritiahnuť tlakový piest 4 a zabezpečiť proti wvolneniu prítužnou maticou 11. Maximálny osový posun puzdra 3 v matici 2 je vymedzený dĺžkou drážky 7, do ktorej je zapustená stabilizačná poistka 6.Bezvôľová matice pohybovej skrutky jevyužíteľná v obore obrábacích strojov, napr. v ekrutk-ových prevodoch matice - pohybová skratka supvortov .a ďalej všade tam, kdesa používajú presné prevodové skrutkové mechanizmy, napr. v prístrojovej technike.1. Bezvôľová Inatica pohybovej skrutky,pozostávajúca z pevnej matice a vymedzorvaxcíeho puzdra so zhodrnýmí stredovými závítovými otvormi vyznačujú-ca sa tým, že pevná matica 2 má v osovom vybraní 15 vložené puwzdro 3, kto-ré je opatrené osadením 14 pre vytvorenie tslaikovej komory 8 s tlarkovým prostriedkom 9, duo ktorej zasahuje staiv-íteľný tlrako-vý piest 4,pričom puzdro 3 má na svojom obvode vyhotovenú nepríebežnú drážku 7, rovno bežnú s osou strerdového závitovêhuo otvoru 13, do ktorej zasahuje sta-bílizačná poistka 6.2. Bezvôľová matica podľa bodu 1 vyznačujúoa sa tým, že tlrarkový prostriedok 9 je tvorený rtekutým nestla-čiteľným médium,napr. hýdrauliokým olejom.3. Bezvôlová mia-tina podľa bodu 1 vyznačujúca sa tým, že tlakový prostriedok je tvorený tekut-ou nestlačiteľnou plaetlckou hmotou.

MPK / Značky

MPK: B23Q 5/34

Značky: skrutky, bezvôľová, matica, pohybovej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-243918-bezvolova-matica-pohybovej-skrutky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bezvôľová matica pohybovej skrutky</a>

Podobne patenty