Způsob adaptivního řízení brousicí hlavice průmyslového robotu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Číslo patentu: 243884

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hajdu Pavel, Bárta Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

POLÄK MIROSLAV ing., PŘISNOTICE CACEK VLADISLAV ing., BRNO(54) Způsob adaptivního řízení brousicl hlavice průmyslováho robotu a znřízenl k provádění tohoto způsobuZpůsob adaptivního řízení rychlost posuvu brousici hlavice průmyslového robotu zejména pro broušeni odlitků, při němž je rychlost posuvu brousici hlavice nepřimoúměrná krouticímu momentu vyvozenému broušením a přímo úměrná počtu pulsaci pneumatického nebo hydraulického motoru pohánějicího brousici hlavíci. Pro realizaci tohoto způsobu je do přívodu nebo odvodu pracovního média motoru zařazen snímač počtu pulsací,který přes elektronický převodnik ovládávynález se týká adaptivního řízení rychlosti brousicí hlavice u průmyslového robotu,které je vhodné zejména pro broušení odlitků.Dosud používané průmyslové roboty pro broušení odlitků jsou zpravidla využívaný pouze pro broušení jednoduchých ploch menších odlitků a pro odjehlovâní odlitků z lehkých slitin. U adaptivního řízení činnosti ohráběcích strojů vůbec se používá řady čidel snímajících zvolené parametry, charakterizující průběh obrábění. Takovými parametry většinou bývají geometrické rozměry, například okamžitý rozměr obráběné součástí, okamžitá velikost řezné síly,výkon motoru, krouticí moment, kterým je zatěžována hřídel motoru a podobně. Údaje jednotlivých čidel jsou zpravidla zpracovávány počítačem a převáděny na signál řídící rychlost posuvu. hloubkuuůběru, případně další parametry obráběcího stroje. Nevýhodou takových zařízení je poměrně značná složitost a komplikovanost, a tím i jejich vyšší poruchovost.Některé z uvedených nevýhod odstraňuje způsob adaptivního řízení rychlosti poeuvu brousicí hlavice průmyslového robotu podle vynálezu a zařízení k provádění tohoto způsobu, a to zvláště při broušení odlitků. Při tomto způsobu je rychlost posuvu brousicí hlavice nepřímo úměrná krouticímu momentu vyvozenému hroušením.Podstata způsobu spočíva v tom, že rychlost posuvu brousicí hlavice je přímo úměrná počtu pulsací motoru pohánějícímu hrusku. Podstata zařízení určeného k adaptivnímu řízení rychlosti posuvu brousicí hlavice poháněné pneumatickým nebo hydraulickým motorom spočíva v tom, že do přívodu nebo do odvodu pracovního média je umístěn snímač počtu pulsací propojený prostřednictvím elektronického převodníku s řídicím systémem ovládajícím činnost robotu. Při praktickém provedení předmětu vynálezu snímač počtu pulsací, například piezoelektrický, kontlnuálně sníma pulsace vznikající v přívodu nebo výfuku vzduchu u motoru pneumatického, nebo v přívodním nebo výtlakuvém vedení u motoru hydraulického, a sejmutý počet pulsací je prostřednictvím elektronického převodníku převeden na veličinu, například napětí a podobné,která je přímo ůměrná odměřenému počtu pulsací.Táto veličiny je potom využite v řídicím systému průmyslového robotu k řízení rychlosti posuvu brusněho kotouče. Při použití popsaného adaptivního zařízení je při velkém ůběru, a tudíž při velkém zatížení brusného kotouče jeho posuv zpomalován, zatímco při malém úběru nebo v případě, že kotouč není v záběru, je jeho posuv rychlejší. Tím se pracovní režim broušení odlitků průmyslovým robotem vybaveným adaptivním zařízením podle vynálezu blíží režimu při ručním broušení.Příkladné provedení zařízení pro adaptivní řízení rychlosti posuvu brousicí hlavice při broušení odlitků je schematicky znázorněno na přiloženém vyobrazení. Na pracovním rameni průmyslového robotu l je na otočné hlavici umíatěn brousicí kotouč 2 poháněný hydraulickým 3 je umístěn snímač 1 počtunebo pneumatickým motorem g. V přívodu 5 pracovního média motoru pulsů. Pro zjednodušení je na témže vyobrazení i snímačmédia. V praxi je však tento snímač É nebo 1-umístěn pouze u jednoho z potrubí. Snímač É nebo 7 je propojen prostřednictvím elektronického převodníku 3 s řídicím systémem g průmyslo vého robotu.1. Způsob adaptivního řízení rychlosti posuvu brousicí hlavice průmyslového robotu při broušení odlitků, při němž rychlost posuvu brousicí hlavice pcháněné pneumatickým nebo hydraulickým motorem je při broušení nepřímo úměrná krouticímu momentu vyvozenému broúšením,vyznačený tím, že rychlost posuvu brcusicí hlavice je přímo úměrná počtu pulsací motoru.2. zařízení k provádění zpúsobu podle bodu 1, určené k řízení kotouče poháněného pneumatickým nebo hydraulickým motorem, vyznačené tím, že do přívodu (4) neho do odvodu (5) pra covního média je umistěn snímač (6) nebo (7) počtu pulsací propojený prostřednictvím elektronického převodníku (8) s řídicím systémem (9).

MPK / Značky

MPK: B24B 49/16

Značky: robotu, hlavice, způsob, zařízení, provádění, brousící, řízení, tohoto, adaptivního, způsobu, průmyslového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-243884-zpusob-adaptivniho-rizeni-brousici-hlavice-prumysloveho-robotu-a-zarizeni-k-provadeni-tohoto-zpusobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob adaptivního řízení brousicí hlavice průmyslového robotu a zařízení k provádění tohoto způsobu</a>

Podobne patenty