Rozdělovací práh padajícího sypkého nebo kusového materiálu

Číslo patentu: 243324

Dátum: 15.05.1987

Autori: Eermák Jan, Buzek Otokar, Eervinka Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

/22/ Přihlášeno os oz as(54) Rozdělovací práh padaiícího sypkého nebo kusového materiáluďkolem řešení je vyvinout rozdělovací prâh padajícího sypkého nebo kusového mate- / riálu do nejméně dvou proudů, vedených 7,skluzy, na ktezm nedochází k usazování vláknitého, těstovítého, lepivého a podobného materiálu.Rozdělovací práh je tvořen otočným válcem, upraveným nad celým předělem skluzů, kde k jednmu ze skluzů může být pod o točným válcem připevněn stěrač otočného válce.vynález se týká rozdělovacího prahu pro rozdělení proudu padajícího sypkého nebo kusového materiálu, obsahujíoího předměty vláknitého, těstovitého, lepivého a podobného cha rakteru, kde se řeší zamezení ulpívání těchto materiálů a předmětů na rozdělovacím prahu,rozdělujícím uvedený padající sypký materiál do nejméně dvou proudů.Pro rozdělení padajícího sypkého nebo kusového materiálu do dvou a více proudü se dosud používají výsypky kalhotového tvaru. Má-li tento materiál tendenci k nalepování anebo zejména v případech, kdy obsahuje předměty vláknitého, těstovitého, lepivého neho podobného charakteru, dochází k jeho ulpívání na dělicí hrané Výsypky, od které dále dolů pokračují jednotlivé nohavicové skluzy uvedené výsypky kalhotového tvaru.Pro odstranění tohoto ulpívání se dosud používají například různé čistící zařízení,které je nutno periodicky spouštět nad dělioí hranu. Nevýhody tohoto provedení jsou jehosložitost a nutnost vyřazování příslušné technologie z provozu při tomto periodickém čištění.Dale je známo uvádění výsypky kalhotového tvaru do vibraoí. Nevýhodou tohoto provedeníje jeho složitost a technická náročnost vzhledem ke tvarové členitosti skluzu kalhotového tvaru, který musí pevnostně vyhovět náročným podmínkám dynamického zatěžování kmitavým pohybom.Mimoto uvedenými vibracemi není možno 2 dělicí hrany odstranit například vléknitého tvaru nebo členitého tvaru s většími výstupky. Je také známo provedení dělicí hrany a jejího okolí jako dělicí stříšky z pružného poddajného nekovového materiálu, například pryže nebo umělé hmoty a podobné.Nevýhodou tohoto provedení je možnost poškození dělicí hrany nebo stříšky při dopadu těžšího nebo ostrohranného předmětu a dále podobně jako u předchozího provedení nezabezpe~ čení odstranění například předmětu vléknitého tvaru nebo členitého tvaru s většími výstupky z dělicí hrany nebo stříšky.Výše uvedené nedostatky se odetraní rozdělovaoím prahem zapadajícího sypkého nebo kusového materiélu do nejméně dvou proudů, vedených skluzy podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že je tvořen otočným váloem, upraveným nad celým předělem skluzů. Podstatou vynálezu dále je, že ke stěně jednoho ze skluzů pod otočným válcem je připevněn stěrač otočného válce.Situováním otočného válce nad předělem nejméně dvou skluzů, do kterých je rozdělován proud padajícího sypkého nebo kusového materiálu, se dosáhne plynulého a bezpečného odstraňovaní předmětů vléknitého, těstovitého, lepivého a podobného materiálu, dopadnuvšího a ulpělého v daném okamžiku na horní plochu válce, protože otáčením válce je tento předmět přesunut do polohy, ve které bud z válce sklouzne, anebo ve spodní poloze z válce odpadne,anebo v případě vybavení rozdělovacího válce stěračem je tímto z válce setřen a také odpadne do příslušného skluzu.Přitom uvedený sypký nebo kusový materiál může být natolik různorodý, že může obsahom vat zrna nebo předměty velkých rozměrů, velké hmotnosti a současně ostrohrdnné, protože ani taková zrna nebo předměty nemohou při vhodném kvalitativním i dimenzionélním provedení otéčivě uloženého válce tento poškodit.Rozdělovaoí prah padajíoího sypkého nebo kusového materiálu je v příkladném provedení schematioky znázorněn na připojeném výkresu v příěném řezu.Podle příkladného provedení je rozdělovací prah pedajícího sypkého nebo kusového materiáluł do nejméně dvou proudů tvořen otočným válcem 1 s vlastním pohonem, upraveným nad celým předělem 3 skluzů 1 2, jehož osa je rovnoběžná s předělem 3. Ke stěně jednoho skluzuskluzu 1 pod otočným válcem 3 je připevněn stěrač 6 materiálu z otočného válce 3. Rozdělo vací-práh podle vynálezu je možno použít mimo sypké a kusové materiály 1 také pro rozdělení do nejméně dvou proudů tekutých nebo polotekutých suspenzí, obsahujících pevné nebo těsto~1. Rozdělovací práh padajícího sypkého nebo kusového materiálu do nejméně dvou proudů,vedených skluzy, vyznačený tím, že je tvořen otočným válcem /2/, upraveným nad.celým předč lem /3/ skluzů /4, 5/.2. Roždělovací práh podle bodu 1, vyznačený tím,že ke stěně jednoho ze skluzů /4/ pod otočným válcem /2/ je připevněn stěrač /6/ otočného válce /2/.

MPK / Značky

MPK: B07B 13/16

Značky: materiálů, padajícího, práh, rozdělovací, sypkého, kusového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-243324-rozdelovaci-prah-padajiciho-sypkeho-nebo-kusoveho-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rozdělovací práh padajícího sypkého nebo kusového materiálu</a>

Podobne patenty