Zařízení k zavádění maznice k mazacím místům čepů, zejména těžkých řetězů

Číslo patentu: 243116

Dátum: 15.10.1987

Autori: Páva Pavol, Višacký Viliam

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

°rrr PO PIS VYNÄLEZU 243116(75) Aumrvyniłezu TLAMSA JARCOIÍB Zum ADOLF ing., OSTRAVAUčelen le vyřešení apolehlíváho pronezúní řetěaů i. v těch případech, kdy ee jedne o velká zařízení a kde chod řetěau je velmi neklidný. uvedeného účelu e doeihne uchycení kyvnáho ramena (3) na křídel řetäsky (l). Rameno (3) je łqvně epojeno e nutný mechanizmom (9) a opntřenovýouvnýl unáěecím trnem (7), jenž je za milý neni evnými Iarâlkmí (6). uepogádnnými ne etězce (1), jejichž počet je hodný . e počte zubů ŕetänłq (I). Na řetězce (1) je upraven první konec epíneč (5) e druhý koncoví e íneč (4 , pro vynezení rozsahu chybu ného rucne (3), k němu že pgipevněna výeuvná munice (B),eaí střed leží nn rostočné kmänici epů ŕetězu (2). Oba koncové epíneče (5. 4) Jsou propošeny e ovládací ústredím výouvného má ecího trhu (7) a nznice (8).vynález so týka zařízení k zavedení maznice k mszaoím místñm čepd, zejména těłkých řetězů, a řeěí jejich spolahlive promazání i V těch případech. kdy ee jedná o velká zařízení e kde chod řetězu je velmi neklidrzý.Dosud uiívand zařízení pre najetí maznice na mazaná místo používaj( různé kopírovací zařízení, ktori pravidla dostavaji impuls od tvaru mazací zetky na čepu řetězu,příp. od tvaru vodicí ldadky řetězu při jeho chodu.Iupuls je přenaěen na maznici a její vedení. lllaznice pak vyjízdí proti mazanámu místu, je s ním unaěena, dolěhe naň a zsjiltuje promezdní. Nevýhodou tohoto řešení je,le vyžaduje klidný chod řetězu. jeho linearní vedení a případně poulití vodioích kledek e vedení řetězmp U těllqłoh a lmitajících řetězd, jako jsou např. řetězy nesoucí korečw u dobývacích strojů, je tento způsob domazavení čepd a jejich pouzder prakticky nepouzitelný a donazávání se provádí při zastavení stroje.Nevýhodou je tu poměrně značný ztrdtový čas, velké časové intervaly mezi jednotlivými mazacími činnostmi na konkrétní čepu, vliv subjektivního lidského činitele nakvalitu namazání. a v ddsledlou toho nižší životnost řetězových čepů.Uvedený nedostatok odstraňuje zařízení k zavedení maznice k mazscím místdm čepů.,zejména těžkýcł) řetězů podle vynálezu, jehož podstata je, že sestava z kyvněho ramene,uchyceněho na hřídeli řetězlqr. kyvně spojeného s vrstným mechanizmom a opatŕeného výsuvným unášecím trnem, jenž je zapsdlý mezi pevnými zeražkanni uspořádaným na řetězce,jejichž počet japshodný a počtam zubů řetězląy, na které je upraven první koncový spínač a druhý koncový spínač, pro vymezení rozsahu pohybu lcyvněho ramene, k němu je připevněne výsuvna maznice, její střed leží na rotační kružnici čepu řetězu, přičemž oba koncové spínače jsou propojeny s ovlćdacím ústrojím výsuvného unáěecího trnu a msznice.Výhodou zařízení podle vynálszu je to, že umožňuje dokonale promazení čepd i u řetězd s neklidným chodem. - Na přilošeněm výkresu je schamaticky znázoměno příkladné provedení zařízení podle vynelezu.Zařízení k zavddění maznice k mezacím místům čepů, zejména těžkých řetězů, v příklad nám provedení podle vzynálezu sestava z kyvného ramene j, uchycenáho na hřideli řetězkyl, kyvně spojeného s vratným mechenismem 2 a opatřeného výsuvným undäecím trnem 1, jenž je zapadlý mezi pevnými zarážkami 6 uspořádanými na řetězce l je upraven první koncovy spínač ž a druhy koncový spínač 1 pro vymezení pohybu kyvného ramene j, k němu je připevněna výsuvná maznice g. jejíž střed leží na roztečné kružnici čepů. řetězu g.Oba koncové spínače j, i jsou propojeny s ovládaním istrojím výeuvnáho unáěecího trnu 1 a maznice g.Kyvné rameno 3, se netáčí v rozmezí několika zubů kolem osy řetčzky l v hranicích daných pevnými zarážkami á na řetězce l. Na základě impulsu při ukončeném namázání od prvého koncového spínače 2, vymezujícího jednu stranu kyvu kyvného ramene Jpse přeruěí styk unáěecího tmu 1 se zarážkou 6 e wdraulická vratná zařízení 2 vrátí kyvné rameno 3 do výchozí polohy daná druhým koncovým spínačem A, který dá ipuls k vysunutí unáäecího trnu 1. Jalnnile tento tm 1 narazí na zarážku á, dojde k unáąšení kyvnéhoramene 1 přesně v synchronizaci s čepem řetězu g mezi dvěma zuby řetězky l.Počiatek pohybu je impulsem pro spojení výsuvné maznice § s mazaným místem a pro namázání. Pak se cyklus opakuje. Při oboustranném mazání čepů jsou maznice Q umístěné proti sobě na otočném obkročném třmenu.Vzájomné poloha obou koncových spínačů i, 2 určuje, zda bude při jednom průchodu řetězkou 1 mazán každý čep, či zda se čepy v mazání postupně vystřidají. Poloha zarážek 6 je dáma tak, aby se při jejich najeti na unáäecí trn 1 ocitla maznice g přímo proti mazanému místu.Zařízení k zaváděni maznice k mazacím miatům čepů, zejména těžkých ŕetäzů, vyznačené tim, že sestává z kyvněho ramene (3), ucłwconěho na hřídeli řetězlw (l), wme spojeného s vretným mechanizmom (9) a opatřeného výauvným unáěocím zmen (7), den je zapadlý mezi pevnými urážkami (6) uapořádánými na řetězce (1), jejichž počet je shodný s počtom zubů řetězky (1), na které je upraven prvni koncoví spínač (5) a druhý koncoví spínač (4), pro vymezení rozsahu pohybu Kvvněho ramene (3), k němuž je pŕipevněna výsuvná maznice (8), jejíž atřed leží na rontočné kružnici čepů I-etêsu (2), püičenä oba koncové spínače (5, 4) jsoupropojeny s ovládacím ústrojím výouvného unáěecího trnu (7) a maanice (B).

MPK / Značky

MPK: F16N 25/00

Značky: zejména, čepu, místům, maznice, mazacím, těžkých, zavádění, řetězů, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-243116-zarizeni-k-zavadeni-maznice-k-mazacim-mistum-cepu-zejmena-tezkych-retezu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k zavádění maznice k mazacím místům čepů, zejména těžkých řetězů</a>

Podobne patenty