Zařízení pro uvolňování řemenů k jejích přestavování

Číslo patentu: 242923

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dedík Ján, Istenik Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

rsr. PD PIS vvNÁLEz u 242923(vs) Autor vynálezu mm ANTOHÍN JAKUBEC JIŘI ing., DAČIGE(54) Zařízení pro uvolňování řemenů k jejich přestavováníŘešení sa týká zařízení pro uvolnovúni řenenů k Jejich přeatavování.Podstata zařízení spočívá v tom, že řeneny řemenového převodu tvořenćho hnacig,předlohovým a hnaným hřídalem jsou uvolno v centrálně dvouramennou pákou, je de oto ně uloženia v ose předlo , přičemž ed» no rameno p je pomocí čep spojene t. hlem hnaciho hřtde e s objimkou hnaciho hřídele a druhá rameno páky je pomocí čepů a oçjeno tćhlem předlohy s ołbjimkou hnacího ídela. otáčaním dvouranenné páky je itahován hnaci křídel l předloze a sou aaně je přitahovúna předloha k hnanómu hřídeli. clona zařízení pjfi uvolnüní řemenů Jq zajištována šáioàvornontí, kterou způsobuje poloha čepů dvouranenná pát v součinnosti s působenim napinacích sil enenú.vynález se týká zařízení pro uvolňovdní řemanú k jejich přeetavovdní u řenenovdho převodu mezi stupňovitýui řemanioemi na hnacím. přsdlohovdm a hnanám hřídeli, u kterého jsou napínecí síly řenend vyvozovdny pcmlinani apod.V současne době se u přestavitehąých řemanových převodů tvořeoąřoh hnaoím. předlohovýn a hnaným hřídelem poułívd k vyvození nepínaoíoh sil řemenů napínaoíoh äz-oubů, kterými je samostatne nezávisle nepíndn řemen mezi hnacím a přsdlohovým břídelen a samostatní nszłvisle napíndn řemen uezi předlobovým a hanným hřídelam.Při. uvolňování řemenů takto řelanáho převodu je nezbytnd povolit napínací ěrouby, potom přeetavit řemeąy a pomocí üroubů opět vyvodit potřebné napltí řemenú. Tato manipulsce je manuálne náročná a časové zdlouhavá.Výše uvedená nevýhody odstraňuje zařízení podle vyndlszu. jeho podstata spočívd v tom. ie řemeny řeaenováho převodu tvořenáho hnacím, předlohovým a hnaąým hřídelem jsou uvolňovány centrdlnł dvouramennou pákou, je je otočná ulolena v oee předlow, pričom jedno rameno páky je pomocí čepů spojeno táhlom hnacího hřídele s objímkou maoího hřídele a druhá rameno pálq je pomocí ěepů epojeno tdhlem předlohy e objímkou hnaoího hřídele.otáčaním dvouramennd páky je přitahován hnací hřídel k předloze a současně je přítehována předloha k hnsndmu hřídeli. Poloha zařízení při uvolnení řemenů je zajiätěna saaoevornoatí, kterou způsobujepoloha čepd dvouraaanná páky v součinnosti s působení napína cfch síl řamenů.i Zařízení podle vynůlezu umožňuje centrální uvolňevňní řemenů řamenovdho převodu mezi hrxacím, předlohovým a hnaným hřídelem, co zjednodušuje přestavovdní řemenů a podetatnł zkracuje čas změny převodu.Zařízení může být vyułito u přestevíteląýoh ŕamenových pohonu, ktere jsou tvořsny hnecín, předlohovým a hnanýu břídelem, nepř. pohony obrdběcíoh, textílníoh a potravindřsüoh strojů apod.Na výkresu je zndzorněn příklsd uspořádání zařízení podle vyndlezu pro pohon vrtaček.a podobných strojů, kde obr. 2 a obr. 3 jsou pohledy arčeně řezem na obr. 1, na obr.s na obr. 2 je zndzorněna poloha dvouranenně páky a tehly vpracovní poloze převodu a na obr. 3 je znázorněna poloha dvourunennd pełq e tehly v samosvornd poloze - při uvolänníHřídal 1 s řemenioí vřetana /obr. 1/ je poháněn klínovým řamenem LL vřstena přes řemenici předlołw § a klínovým řemenm ,m pohonu od hřídele 2 a řemenioí pohonu. Centrálne ovládané dvouramennd páka 1 umístění v ose předlohy á, je spojene čapy 4 přes tdhlo z pohonu a objímkou § a přes tdhlo 3, předlohy s pevnou objímkou 9 vratane.Klínový řamen L 9, pohonu je napínán napínaoí eilouà A pohonu a klínový řemen vřetsne je nepínán napínací silou. a předlohy. łłapínaoí síly A a a působí v ose z a mohou být vyvozovárxy nagř. pružinami apod.Dvouremenná páka ,L je z pracovní polohy převodu /obr. 2/ otáčaním ve aměru g přestavena do samosvorne polohy /obr. 3/, ve ktoré se css řemenica předlohy § posuns o vzdálenost 3 k ose hřídele 1 s řemanioí vřetena a osa hřídsle i e řaaonicí pohonu sa poaune o vzdálenost n k ose řeuenice predlohy § a o vzdálenost 3 k ose hřídele 1 s řeuenioí vratane.Samoevorná poloha dvouramenne páky L je v případě táhle z pohonu zabezpečena vzdálenosti g a zajištěna nepínací silou A pohonu, v případě náhle 3, předlohy zabezpeöana vzdálenosti g a zajištäna napínací silou à předlohy.Timto je uvolněn klinový roman L 9, pohonu a současně L klinový řelen LL vřetena a je možno tyto ptutnvit. ro pŕonavoni ŕolonů a otočcní dvouranonnö páky j, proti aměru g Io tuto dvouruenni páka ,L spolu a tthly a a 1 a meny .Lg a vráti pět do pracovní polohy převodu lobr. 1 n obr. 2/.Zařízení pro uvolňování inom k jejich pŕaatavovñní neni atupňovitýni řemeniceui na hrmcil, pŕodlohovíl a hnandn hŕidcli ŕenonového převodu, u kterého jsou napínaoi sily řonenů .vyvosovíąv pu-užinali, vyznaüujicí se tim, o v ose hřídolo pŕedlołw /6/ je otočuě ulołonn dvouranennt páka /l/, její jedno rameno je pomocí čepů /4/ spojene uhlom /2/ hnnciho hřídolo /5/ a ohdínkou /8/ hnnciho hřídole /5/ a druhá rameno je pomocí čepů /4/ Ipojono um. /3/ přodlołw /6/ n objinkou /9/ hmnáho hřidelo /7/.

MPK / Značky

MPK: F16H 7/22, F16H 7/08

Značky: jejich, řemenů, přestavování, zařízení, uvolňování

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-242923-zarizeni-pro-uvolnovani-remenu-k-jejich-prestavovani.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro uvolňování řemenů k jejích přestavování</a>

Podobne patenty