Vytřásací rošt

Číslo patentu: 242747

Dátum: 15.05.1987

Autor: Panis Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Řešení spadá do oboru technologickýzařízení čistiren odlitků, a týká se VytřáÄ secího roštu, zejména Jeho konstrukčni úpravy pro usnadněni opravpa výměn upotřebemýchPodstatou řešení je, že rošmice je upevněna v roštové vaně pomocí přítlačrąých pásnic, uložených rozebíratelně mezi rošt niet a opěrnými pásy přivařenýmilke zkosetým stěnám roětové vany v ýŕoatoru nad rošt nicemi.vynález se týká vytřásacího roštu, eestávajícíhoz vlastní roštnice a roätová vany.Jsou známy vytřásací rošty, používané v čistírnách odlitků ve slávárnách, kde v roštových vanáoh jsou přivařeny jednotlivé části roštu, takže spolu s vanou tvoří celistvý svařenec.Jejich nevýhodou je, že po opotřebení jednotlivých částí vlastního roštu ee musí vymenit bud celá roštová vane, nebo je nutno plamenem vyříznout poškozemé části roštu a nová části znovu voveřit. Toto je nejen pracně, ale i neekonomické, protože po takto prevedené opravš se setkávají nová a již částečně opotřebená jednotlivé dílce roštu e proto se intervely oprav stále zkrecují.Při výmšně celé roštové vany se znehodnocují i neopotřebovaná části roštová vany. Dále jsou známy vytřáeací rošty, kde vlastní rošt je tvar-en několika samostatnými roštnicemi, přičemž roštová vane je opatřena Pštkemi s otvory, ve kterých jsou tyto samostatná roštnice pŕišroubovárxy. IV tomto případě jsou opravy vytřásacího roštu prováděny tak, že se vymšní pouze poškozená roštníce, takže se zvýší provozní životnost vytřásaoího roštu a šetrí se drahý materiál.Nevýhodou tohoto řešení je zejména to, že odlitky padející na roštnice poškozují hlavy a matice šroubů, takže tyto nelze většinou uvolni. a proto je nutno je upalovat, což je zdlouhavé a pracné. Hlavy a matice šroubü se zanášejí nečistotami z horkýeh odlitků, kterrá ee zapákají a rovněž zneenadňují uvolnění šrouhd.Nevýhody a nedostatky známých řešení odstraňuje v podstatě vynálezu, kterým je vytrásací rošt, sestávající z roštová vany tvořené kolmými a zkoaenými stenami, z nosného rámu a vlastních roštnic, a jeho podstata spočíva v tom, že kolmá stěny roštové vany jsou z vnitřní strany opatřeny výstuhemi, na kterých jsou uložený jednotlivé roštnice, Ikosená stěny roštové vany jsou z vnitřní strany opatřeny pevné přivaŕenými opýěrzxýmizpásyzliohoběžníkového prllřezu, přičemž mezi spodní hranou operných pásu a horní hranou roštnic je vymezena mezera tvaru otevŕené rybiny, v níž je rozebíratelně uložena přítlačná pásníce.Vyšší účinek vynález se projevuje v tom, že výmšnu roštnic lze provést velmi rychle,protože přítužné šrouby jsou mimo dosah padajícíoh odlitků i nečistot, přičemž klínové uspořádání přítlačných líšt usnadňuje jejich uvolnění i vyjímání. Doba oprav výmenou roštnic se podstatne zrychlí.Príklad konkrétního provedení vynálezu je eohematicky znázornšn na pŕipojonćm výkrese, kde obr. 1 představuje vytřáaací rošt v oeovám řezu a obr. 2 je detail upevnění roštnice v roštově vanš.Podle vyrzálçvznx je vytřásaoí rošt L tvořen roátovou vaonu g s nosrtým rámem 3, přičemž roštová vana 2 je pro lepší zachycení padajících odlitků, určených k čištění, tvořeno horní částí A se zkosemími stenami i a spodní částí g s kolmými stěnami 7.Spodní část á je na vniřni straně kolmých stěn 1 opatřene výztuhami § ve tvaru pásnio 2, případně žeber u, jejichž výška je menší než výška spodní části § roštové vany g o hodnotu h rovnající se výšoe roštnic u, takže vytváří osazení La pro uložení roštnic LL.Na vnitřní straně zkosených stěn i roštové vany g jsou přivařeny operná pásy u liehoběžníkového průřezu tak, že jejich spodní hrana vytváří s horní hranou roštnic ,u mezeruV mezeře n jsou uložený pŕítlačné pásnice i lichoběžníkového prüřezu, odpovídající tvaru mezery 11 mezi spodní hranou opěrných pásů jj a horní hranou roštnic u. Přítlačné pásnice i jsou v podélné use opatřeny řadou otvoru §, jejichž rozteči odpovídají vývrty 11 vytvořené ve zkosených stěnách i roštové vany 2.otvory § přítlačných pásmo i jsou z vnější strany opatřeny zahloubením m pro uložení h 1 av 1 c lg přítužrxýcn ěroubů go, jejichž dříky g procházejí jak otvory já přítlačných písni u, tak i vývrty 11 vs zkosených stěnách í roštové vany g a jsou z vnější strany lkounýoh stěn i opatřony jednak podložkamí ga a jednak matíoemi ga.Montáž, případně výměna roštnic LL se provede tak, že na osazení g spodní části á rohová vany g se uloží vlastní rošmice n, do mezery u mezi horní hranou roštníc LL a spodní hranou opěrných pásu l se uloží přítlačnć pásnico j tak, aby sklon jejich boöních hrnn odpovídał sklonu bočních hran opěrných pásü Ľ a roštníc L, do otvoru j přítls črąých pňsnic jj, a do vývrtü L 1 zkoaenyoh stěn i raätové vany z se zavedou přítužné ärouby 23 tak,že hlavice 12 přítužných šroubů gg zspadnou do zahloubení m přítlačxxých pásnic 12, na dříky 31, přítužných äroubů 33 se nasadí podložky gg a matice a, kterými se přitáhnou přítlačné pésnice jj, čímž se dosáhne spolehlivého a pevného, rozebíraątelněho uložení roštnio u vePřiłtolto snadno rozobírntolnćn spojení jsou kluzné plochy opět-ných pasu u, přítlačných pésnic 12 a hlavice 12 přítužných šroubů gg, včetně matic 2 , dokonale chráněny proti poškození i znečištění, které by ztěžovaly demontáž.Vytřásací rošt, sestávající z roštové vany tvořsné kolmými. a zkosenymi stěnami, z nosného rámu a vlastních roštníc, vyznećující se tím, že kolmá stěny (6) poštové vany (2) jsou z vnitřní strany opatřeny vyztuhami (8), na kterých jsou uloženy jednotlivé roštnice (H),zkosené stěny (5) roštové vany (2) jsou z vnitřní strany opatřeny pevně přivařerxými opěrnými pásy H 3) lichoběžníkového průřezu, přičemž mezi spodní hranou opěrných pásu (13) a horní hranou roätnic (1 l) je vymezena mezera (14) tvaru otevřené rybiny, v níž je rozebíratelně uložena přítlačná pásníce (15).

MPK / Značky

MPK: B22D 29/02

Značky: vytřásací, rošt

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-242747-vytrasaci-rost.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vytřásací rošt</a>

Podobne patenty