Posuvný kryt hlavice snímača rýchlosti prúdenia vzduchu mobilných prostriedkov

Číslo patentu: 242540

Dátum: 15.11.1987

Autori: Novák Ludvík Rdd, Mandel Martin, Norek Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(751 Autor vynálezu SCHREIBEB RUQOLF ing. ZUSKIN SILVER ing. CSO.,LIPTOVSKY HRADOK(541 Posuvný kryt hlavice snímača rýchlosti prúdenia vzduchu mobilných prostriedkovRiešenie sa týka posuvného krytu hlavice snímača rýchlosti prúdenia vzduchu mobilných prostriedkov.Posuvný kryt chráni hlavicu snímača so sieťkou z nelrezového pletiva proti hrubému mechanickému poškodeniu pri transporte,pri presune V poraste a mimo činnosti.Podstata riešenia spočíva v tom, že ku vonkajšej ploche valcového plášťa zo zakruženého plechu sú v hornej časti príbodované tri uši navzájom pootočené o 120 tvaru úzkych zahnutých plechov pod uhlom 50 ° až 60 ° do vnútra valca plášťa, v strednej časti je pribodovaný háčik z úzkeho plechu so vsunutou sponou sódovkového uzáveru z jednej strany štrbiny plášfa, z druhej strany štrbíny pläšťa je prlbodovaný ku plášťu spodný plech södovkového uzáveru.Vynález sa týka posuvného krytu hlavice snímača rýchlosti prúdenia vzduchu mobilných prostriedkov.Posuvný kryt chráni hlavicu snímača so sietfkou z nerezového pletiva proti hrubému mechanickému poškodeniu pri transporte,pri presune v poraste a mimo činnosti.e známy posuvný kryt hlavice snímača,ktorý používal teleso posuvného krytu tvaru rúry s troma vystupujúcimi vodiacimi plochami vo vnútornej časti telesa posuvného krytu. Aretáciou dvoch pásových pružin nesúcich hmatniky a koliky bola zabezpečovana poloha posuvného krytu. Kolik zasahoval cez otvor v telese posuvného krytu do telesa hlavice snímača, kde boli dva kruhové zahĺbenia pre každý kolik a drážka,po ktorej sa kolik presúval po odtiahnutí pružiny.Nevýhodou tohoto posuvného krytu sú značné nároky na presnosť obrábanie telesa posuvného krytu, dodržania jeho spolahlivých povrchových ochrán, nároky na prácnost pri výrobe hmatníkov, priložiek a pružín, veľká hmotnost posuvného -krytu, malá pritlačná sila pružin, možnost deformácie telesa hlavice pri prevádzke kolíkmi a problémy pri montáži posuvného krytu.Uvedené nevýhody odstraňuje posuvný kryt hlavice snímača podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že ku vonkajšej ploche valcového plášte zo zakruženého plechu sú v hornej časti pribodované tri uši navzajom pootočené o 120 ° tvaru úzkych zahnutých plechov pod uhlom 50 ° až 60 ° do vnútra valca, v strednej časti je vodorovne pribodovaný háčik z úzkeho tenkého plechu, do ktorého je vsunutá spona -sódovkového uzáveru z jednej strany štrbiny plášta, z druhej strany štrbiny plášte je pribodovaný ku pláštu spodný plech sódovkového uzaveru. Podstatou vynálezu je tiež to,že štrbina plášte je zakrytá pásikom pribodovaným ku jednej strane plašta pozdĺž celej štrbiny plášte z jeho vonkajšej strany.Výhodou posuvného krytu hlavice snímača podľa vynálezu je zlepšenie funkcie posuvného krytu pri zvýšenom mechanickom namáhaní V prevádzke pri menej ako polovlčnej hmotnosti a pri podstatne-m zvýšení efektívnosti výroby cestou zníženia prácnosti.Vynález je možné dobre pochopiť z nasledujúceho popisu a podla priložených výkresov, kde obr. 1 a obr. 2 zobrazujú posuvný kryt hlavice snímačaK plechovému valcovému pláštu 1 obrázok 1 s malou štrbínou po výške plášte 1 sú v hornej časti pribodované tri uši 2 zo zahnutélho úzkeho plechového pásika. K strednej časti plášte 1 je pribodovaný sódovkový uzáver 3 pomocou háčika 4 z tenkého plechového pásika, do ktorého je vsunutá spona sódovkového uzáveru 3. Strbinu v plášti 1 prekrýva pásik 5 z plechu pribodovaný k pláštu 1 pozdĺž štrbiny plášta 1.Posuvný kryt 7 (obr. 2 V dolnej polohe je pritlačený k hlavici snímača E silou sódovkového uzáveru 3, pričom pružnosť uchytenia zabezpečujú gumové krúžky 1 D uložené v drážkach telesa hlavice snímača 6. Gumové krúžky 10 prečnievajú cez priemer telesa hlavice 6 a zabraňujú tiež obrusovaniu povrchových ochrán telesa hlavice snímača li pri vibráciách.Pri presune posuvného krytu 7 do hornej polohy otvorením sódovkového uzáveru 3 sa zväčší štrbina posuvného krytu 7, čím je možný voľný pohyb posuvného krytu 7 vo vertikalnom smere. V hornej polohe sa uši 2 posuvného krytu 7 pri otvorenom sôdovkovom uzávere 3 priložia na skosenú časť striešky 3 ochranného krytu 3 a sôdovkový uzáver 3 sa zatvorí. Horná poloha posuvného krytu 7 je fixovaná jednak ušami 2 V hornej časti posuvného krytu 7 a jednak pritlačenim plášte 1 posuvného krytu 7 ku krúžku 10 V hornej časti telesa hlavice snimača li.1. Posuvný kryt hlavice snímača rýchlosti prúdenia vzduchu mobilných prostriedkov vyznačujúci sa tým, že .ku vonkajšej ploche valcového plášte 1 zo zakruženého plechu sú v hornej časti pribodované tri uši 2 navzájom pootočené o 120 ° tvaru úzkeho zahnutého plechu pod uhlom 50 ° až 60 ° do vnútra valca plašta 1, k strednej časti plášta 1 je pribodovaný háčlk 4 z úzkeho tenkého plechu so vsunutou sponou só dovkového uzáveru S z jednej strany štrbiny plašta 1, z druhej strany štrbiny plášťa 1 je pribodovaný ku pláštu, 1 spodný plech sódovkového uzáveru (3).2. Posuvný kryt snímača rýchlosti prúdenia podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že štrbina plášte 1 je zakrytá pásrkom 5 pribodovaným ku jednej strane plášte 1 pozdĺž celej štrbiny plášte 1 z jeho vonkajšej strany.

MPK / Značky

MPK: G01P 1/02

Značky: prúdenia, snímača, mobilných, rychlostí, hlavice, prostriedkov, posuvný, vzduchu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-242540-posuvny-kryt-hlavice-snimaca-rychlosti-prudenia-vzduchu-mobilnych-prostriedkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Posuvný kryt hlavice snímača rýchlosti prúdenia vzduchu mobilných prostriedkov</a>

Podobne patenty