Dvojitá matica pohybovej skrutky

Číslo patentu: 242530

Dátum: 15.11.1987

Autori: Marková Dagmar, Janda 1ubomír, Šipoš Ján, Múeková Marta

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

WD Io WNALIIY 45 Vydané 15 11 87 A cum751 , , Autor vynálezu MÁRL§§SY GUSTAV MOIZI§ JOZEF ing. SATKA AUGUSTIN ing.,TRENCIN ANTALA ĽUBOMIR ing., DUBNICA nad Váhom54 Dvojitá matica pohybovei skrutkyPTBÚIIĽEIÍIOIIIJ. vynálezu je dvojitá maticevymedzľnteljná vôľa medzi záxvitom porhybo- (-0 vej skrutky a matice. jeho podstata spočíva V tom, že na pohybovej skrutke sú naskrutkované dve matice pevná a pohyblivé. Obe sú pripojene k spoločnému oo suportu, pričom pripojenie posuvnej matice dovoľuje jej axiálny posuv. Predpätie medzi matioami, ktoré vymedzuje závirtovvú vôiu, vyvoláva tiačná piru-žijna zabudiovezná v pevnej matici a čap, ktorý prenáša tlak z pružiny na čelo posuvnej matice. Predmet vynálezu je využiteľný V odbore obPredmet vynálezu sa týka dl ojitej martioe pohybovej skrutky s vymedzitellnou závitovou vôľou medzi závitovou častou pohybovej skrutky a matice v závitových prevcndoch obrábacích strojov, ako je napr. pohon suportov süzstruhovtDostal je známych via-cero konšrtrukcii mia-tie pohybových skzrntiek -s vyvmeclzovasním zavitovej -vôle mechanickým alebo hydratulicksým spôsobom a taktiež j-e zname vymedzovasn-ie zavitovej vôle polnocou elektromuazglnetov.Zitárna je martina pozostávajúca z dvoch závitových častí, ktoré sú vzájomne predpinané pomocou cievky elektrormagnuetu. Nevýhody tohoto .riešenia sú predovšetkým v konšztrukčnej zložitosti a priestorovej náročnosti, pretože napr. v závitových p-revow doch süstruhu je pre uloženie matice. pomerne malý priestor a r~eaulizácia elektromagltreticrkêho predpinalnia zalvitových časti malticěwbwy spdsonbovaia značné problém-y v usporiadani závitoveho prevodu.Ďalej sú známe hydrostatzioké matice,ktorých podstata spočíva V tom, že do rovnomennej medzery závitmi matice a skrutky sa vtläča hydraulický tiakový prostriedok, ktorý vymedzuje zavit-ovú vôlu medzi malticou a polhybovou skrutkou. je -to .riešenie bezoterorvé s minimáinymi mechanickými sitnantami a pohybov-á skrotka v prevádzke má nízky pasívny odpor. Nevýhodou tohoto riešenia je však potreba hydraulického agregátu Ina vtlášanie hydraluiického prostriedku, konštrokčná zložitosť, náročnost .n-ai vysokú presnosť výroby a tiež priestopové »náročnosť matice. V prípade notesnołsrti dochadza k zníženiu čistoty a hygieny pracovného prostredia obsluhy stroja vplyvom rozstrekouvania tlakového prostriedku do okolia pohybového» mechanizmu.Známe sú tiež matice s kombinovaućiým mocharnicko-hyd-raulickým vylmiedzovaoím závitoivej vôle medzi marticou a pohybovou slçrutkolu. I-ch podstata spočíva v tom., že pozostávajú zo základnej matice s puzdra,axiálne postovne uloženého v Inatici, »pričom matica a puzdro má zhodný stredový závit pre pohybovú skrutku. Puzdro v matici vytvára tlaskovú komoru, v kt.orej je hydraulický prostriedok a do tlakovej komory z.asahuje mechanicky stavitelný piest. Pohyb piestu vyvodzuje tlak tlakového prostredku, ktorý pôsobí na čelnú stenu puzdra a posúva ho axiallne vo vŕtaní Imaaltice. Posuvom puzdra vzniká predpätie V závitoch pohybovej skrutky medzi maticou a puzdnom, ktoré vymedzuje ich závitovü vôltu. Nevýhodou riešenia je pomerne vysoká näročnost na presnosť výroby matice a taktiež priestorovo náročnosť matice, ktorá negatívne ovplyvňuje celkovú dĺžku pohybu .matice na pohybovej skrwtke.Nevýhodou »súčasného stavu odstraňuje dnvojitá mastica pohybovej skrutky podľa vvnálezu, ktorej podstata spočíva v tom, žepevná martina má na svojom čele vytvorenúnajmenej dsvojiou nepniebežných vrtaní, sosemi rovnobežnými s oso«u stredovéhlo zavitovêlro otvoru, v ktorých sú uložené tlač né pružiny spolu s jediným koncom čapu adruhý koniec čapu sa opiera o čelo posuvnej matice, pričom pevná matica je k spoločnémru suportu uchytená nehybne a posluvvlná matice naxialne pohybslivo upinacimi skruntkamii.Výhody riešenia podľa vynalezu spočívajú predovšetkým v jednowduche konštrukcii, priestorovej nenáročnosti, v jednoduchosti vymedzovania závltovej vôle a taktiež vo využitelnosti nielenvkpnštrukcíách nových mechanizmov, ale aj pri renovácii dosiaľ používaných pohybových mechanizmov napr. pri renovacuii a opralvalch- posuvovýclt zariadení suportov obrábacích strojov alko sú sústruhy s mechanickým ovládam-m.Na plniloželnom výkrese je schematicky znázornená matice po-hybovej skrutky podľa vynalezu, kde na obr. 1 je celkový po hllad na mnatlcu spojenú zo suportom a .na obr. 2 je znázornený rez Inlarticou reznoru novinou prechádzajücou osou pohyhovej skrutky kolmo na osi upínaecích skrutiek.Dvojitá motto-a pohybovej skrutky pozostáva z dvoch častí pevnej maltice 1 .a posovnej matice 2 pripojených na spoločnom suporte B. Pevná maltioa 1 je nehyboe pripojená k suportu B upinaciml skrutklami 7,ktorých hlalvy sú vo valoových zahlberiiach 10 supontu 6. Rosuvná matice 2 je k -suportu B pripevnená upinacimi skrotkaml 7,ktorých hlavy sú pomocou podložky 8 uložené V dräžkach 9 suportu B tak, že uvoľnenim upinacich skrutiek 7 je umožneoý jej axiállny pohyb.Pevná martina. 1 má na svojom čele vytvorenú minimnáillne dvojicu nepriebežných vrtani 11, ktorých osi sú rovnobežne s osou zavitoveho ortvoru 12. V nepriebežných v » t-alniach 11 sú vložené tlačné pružiny 4 a jeden koniec čapu 3, o ktorý sa tlačoé pružiny 4 opierajú. Dduhý koniec čapu. 3 je V styku. s čelom posuvnej matice 2, .ktorá je spoločne s pevnou matice-u 1 naaskarurtkovana cez stredový závitový otvor 12 na pohybovali stkrotke 5, pričom medzi čellami pevnej matice 1 a posuvnej matice 2 je vytvorená medzerai V prevadzke pri vymedzovani závitovej vôle medzi oboma ma.tieami 1, 2 a pohybovou skruntkou 5 sa uvoľnia ulpinacie skrutky 7 v drážkach 9 suportu B. Uvoinenim skrutiek 7 sa zároveň uvoľní posuvná matice 2 rv OlSUVVDlHI smere. Pružiny 4 v Inepriebežnýchl vrtalniach 11 pevnej matice 1 ltLfllČÍü na čapy 3, ktoré prenášajú tlak .na posuvnú nialticu 2, ktorú na pohybovej. skrultke 5 posunu osovo o veľkosť závitovej vôle. Následným dotiahnutím upínlacich skrwtiek 7 v drážkach 9 suporrtu. B sa stanbilizuje poloha posuvnej matice 2 po vy 242530Inxedzaní závibovaj vôle. Popísazný posstup rvvmetdzovualnia závñtove vôle je možné opakovat .až plokijaľ ,nie je ohrozená fwnkvčnvá spôsobilosť zává-tu matíc 1, 2 resp. pohybovej skrutky 5.Dvojitá matíoa Johybovej skrwtky je využiteľná v odbore obrábacích strojovvpríSJÍIIOjOVEj technike a všade tam, kde sa. na zmenu ÚOÍtůČÍÍLĚhO pohybu v pmiamočiary v-yužíva závixüový prevod.Dvojitá m«asti~c.a poąhybovej skrutky pozo» srbàavavjúca z pevnej mastice, rtovzpmavciełxo mechanizmu, pnoasuvnej matice a systému komvennia k spoločnej .nosnej súčiastke, vyznačujúvca sa. Atýem, že jedma z matíc 1, 2 mia na svojom čele vytvorené najmenej drve nejpriebežné vrntaxmha 11 s usa-mi rovnobež nými s osowu. satrecľového závitového otvoru 12, v katorýzcľr sú vložené tLačné pružiny 4 spodu s čapom 3, pričom pevná mamioa 1) je k spoločn-ému suporrtu 6 uchytaná nehybne a posuvná matice 2 jae uchyteiná upímacími skrwtłçwmi 7 -v d-rážkach 9 supnortu 6 posuvne.

MPK / Značky

MPK: B23Q 5/34

Značky: dvojitá, pohybovej, skrutky, matica

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-242530-dvojita-matica-pohybovej-skrutky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dvojitá matica pohybovej skrutky</a>

Podobne patenty