Manipulačné zariadenie na skladanie dyhových súborov

Číslo patentu: 242509

Dátum: 15.11.1987

Autori: Skala Václav, Sůsa Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

22. Prihlásenie 25 os 34 s G 59 21 PV 4849-84 40 Zverejnené 31 0.8 85 DMD PRO WNALEV 45 Vydané 15 11 37 A omavv j 171Autor vlyndlezu ĚĚĚZLÄN TIBDR Ing. CSC., BRATISLAVA, PÁLENSKÝ ZDENĚK,(Sl) Manipulačnéząšíarłenie na skladanie dyhnvýchsúborovvynález umožňuje úplnú automatizáciu skladiłnia dyhových súborov a plnenia poskladaných dyhových súborov do príslušných zariadení.Popísaného. účinku vynálezu sa dosiahne uspoťriadaním prvkov tak, že k spcwluočnému rámu sú v pravvouhlých osiach v rovnakej vzdialenosti od stredu prípevnené tri zásobníky dýh a plošina na Skladanie dyho~ vých súborov. V strede zariadenia v hornej časti je zabudovaný Inanípulátor a presuvná jednotka.vynález rieši manipulačné zariadenie na Skladanie dyh-ových súborov pre tvarové i rovinne preglejky.V súčasnej dobe je pri výrobe veľkoplošných rovinných preglejok známe zariadeniena Skladanie dyhových súborov v NSR, ktoré pracuje na princípe postupného ukladania dýh na dopravník prebiehajúci popri uložených hromadách dýh, z ktorých postupne odoberajú prísavko-vé zariadenia patričné dyhy a smerom kolmým k dop-ravníku ich ukladajú na dopravník.Popísané zariadenie pri výrobe tvarových preglejok nezabezpečuje po-trebnú rýchlosť poskladania dyhověłío súboru. Pri doposial známom spôsobe výroby tvarových greglejok sa dyhové súbory skladajú ručne. Takáto práca je monotonna a vykonáva sa V nevyhovujúcom prostredí so zvýšenou teplot-ou.Nevýhody doterajšieho stavu do značnej miery odstraňuje manipulačné zariadenie na Skladanie dyhových súborov podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že k spoločnêmu rámu sú v pravouhlých osiach v rovnakej vzdialenosti od stredu pripravené tri zásobníky dýh a plošina na Skladanie dyhových súborov, pričom dva zásobníky dýh sú umiestnené v jednej osi a treti zásobník dýh je umiestnený v druhej osi kolmo k prvým dvom zásobníkom dýh,na spoločnej osi s tretím zásobníkom dýh na opačnej strane od stredu v hornej časti zariadenia je umiestnená plošina na skladovanie dyhových súborov, v strede zariadenia v hornej časti je zabudovaný manipulátor, pod ktorým je pripevnena presuvná jednotka.Vyšší účinok zariadenia podľa vynálezu spočíva v tom, že usporiadanie jednotlivých častí zariadenia umožňuje úplnú automatizáciu skladania dyhových súborov a plnenia poskladaných dyhových súborov do prislušného zariadenia.Výhody vynálezu sú v tom, že sa odstraňuje monotónna ručná práca v zdravíuškodlivom prostredi a ušetria sa pracovné sily na Skladanie dyhových súborov.Na pripojených výkresoch je na obr. 1 znázornený nárys zariadenia a na obr. 2 pôdorys manipulačného zariadenia podľa vynálezu.Na spoločnom ráme 1 v strede vo vrchnej častiszariadenia je zabudovaný manipulátor 2 opatrený prísavkami B, v dvoch osiach na seba kolmých sú k spoločnému rámu 1 v rovnakých vzdialen-ostiach od stredu pripevnené tri zásobníky 3 dýh, ktorých-hlavnou súčasťou je vidlica 4, systémová paleta 5 a plošina 7 na Skladanie dyhových súbor.ov opatrená horným navádzacím plechom 8 a bočnicami B.Pod manipulátonom 2 je pripevnenä presuvná jednotka 10. Systémové palety 5 naplnené dyhami 11 sa nasunú na vidlice 4 zásobnikov 3 dýh. Vidlice 4 zdvíhajú postupne dyhy 11 poda ubúdania dýh 11 zo systémovej palety 5. yManipulátor 2 odoberâ z príslušného zásobníka 3 dýh dyhy 11 pomocou prísaviek 6 a ukladá ich na plošinu 7 na Skladanie dyhových súborov medzi bočnice 9. Po poskladaní dyhového súboru 12 presunie pre d suvna jednotka 10 dylívový súbor 12 do pri slušného zariadenia, buď do plniaceho zariadenia lisu, alebo do kazety.Zariadenie podľa vynálezu je rovnako možné využiť na samotnú prípravu dyhových súborov alebo aj na priame Skladanie dyhových súborov do plniaceho zariadenia,bez použitia presuvnej jednotky 10 a plošiny 7 na Skladanie dyhových súborov.Využitie zariadenia podľa vynálezu je možné pri výrobe tvanových i rcvinných preglejok vo všetkých drevospracujúcich závodoch.Manipulačně zariadenie na skladaniedyhových súborov pre tvarové i -rovinné preglejky pozostávajúce zo zásobnikov dýh,presuvnej jednotky a manipulátora, vyznačujúce sa tým, že je tvorené spoločným rámom 1, ku ktorému sú v pravouhlých osiach v rovnakej vzdialenosti od stredu pripevnené tri zásobníky 3 dýh a plošina 7 na Skladanie dyhových súborov, pričom dva zásobníky 3 dýh sú umiestnene vjednej osi atreti zásobník 3 dýh je umiestnený v druhej osi kolmo k prvým dvom zásobníkom 3 dýh, na spoločnej osi stretim zásobníkom 3 dýh na opačnej strane od stredu v hornej časti zariadenia je umiestnená plošina 7 na Skladanie dyhových súborov a kde V strede zariadenia v hornej časti je zabudovaný manipulátor 2,pod ktorým je pripevnená presuvna jednotka 10.

MPK / Značky

MPK: B65G 59/04

Značky: manipulačné, zariadenie, dýhových, súborov, skladanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-242509-manipulacne-zariadenie-na-skladanie-dyhovych-suborov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Manipulačné zariadenie na skladanie dyhových súborov</a>

Podobne patenty