Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

.(75) . x Autor vynálezu ANTALA .ĽUBOMÍR tiąg., DUB-NICA nad -Váhom MOJZIŠ JOZEF ing.Predmetom vynálezu je matica-pohybovej skrutky, v ktorej je ľubovoľne vymedziteľná vôľa medzi závltom pohybovejskrutkya Závitom matice.Jeho podstata spočíva V tom, že pozostáva z pevnej matice, v ktorej jeuloženémechemicky vysúvateľné puzüro, ktoré je°vybavené sp~olus pevnou matíno-uspovliočným j 2 i stredovým závitovým otvorom prepchybnvú 3 skrutku. Mechanickými prostriedkami vysúvané puzdro spôsobuje v nosných rčastiaćh závitov matice a pohybovej skrutky/pred pätie, ktorým sa vymedzujeíávitnová volia.Predmet vynálezu je využiteľný V obore obrábacích strojov, v dopravných a manipulačných zariadeniach, v pohybových chanizmoch a pod. 5. Predmet vynálezu sa, týka matice pohybovej skrutky s vymedzitelno-u závitovou Vôlfou medzi závitowonu časťou pohybovej skrutky a matice V závito-vých pwrevodoch obrábacích strojov, ako je napr. pohon suportov sústruhov.U mnohých mechanicky ovládaných obrábacích strojov sú vodiace skrutky vybavené trapézovým, resp. plochým závitom a prislušné unášacie matice sú vytvorené V prevedení bez možnosti vymedzovania závitovej vôle, alebo s vymedzovanĺm, ktoré následne po vymedzení zhoršuje geometriu stroja vychýlením vodiacej skrutky z osovej polohy.Tento nedostatok je možné riešiť bud výmenou matice, alebo preradením stroja na vykonávanie iných operácii, menej náročných na presnosť obrábania, napr. hrubovanie, do údržbárskych dielní a pod.Dosiaľ sú známe viaceré konštrukcie matic s vymedzitelnc-u závitłovou vôlou medzi vodiacou skrutkou a maticou. Známa je matica pozostávajúca z dvoch závitových častí,ktoré sú navzájom predpínané pomocou cievky elektrornagnetu.Nevýhodou je konštrukčné zložitosť a priestorová náročnosť matice, pretože napr. V závitových prevodoch sústruhu je preuloženie matice pomerne malý priestor a realizácia elektromagnetického predpínania záVitových častí matice by spôsobovala značné problémy v uspworiadaní závitovéhuo prevodu.Ďalej sú známe hydrostatické matice, ktorých podstata spočíva v tom, že do rovnomernej medzery medzi závitmi matice a skrutky sa Vtláča hydraulický prostriedok,ktorý vymedzuje závittovü vôľu medzi maticou a vodiacou skrutkou.je to riešenie bezoterové a s minimálnymi mechanickými stríatami a Vodiaca skrutka V prevádzke má nízky pasívny odpor.Nevýhodou tohoto riešenia je však potreba hydraulického agregátu na Vtláčanie hydraulického prostriedku, Konštrukčná zložitosť, náročnosť na vysokú presnosť výroby a tiež priestorová náročnosť matice. V prípade netesnosti dochádza k zníženiu čistoty a hygieny pracovného prostredia obsluhy stroja vplyvom rozstrekovania tlakového prostriedku do okolia pohybového mechanizmu.Známe sú tiež matice s kombinovaným mechanicko-hydraulickým vymedzovacím závitovej vôle medzi maticou a pohybovnou skrutkou. ich podstata spočíva V tom, že pozostávajú zo základnej matice a puzdra,axiálne posuvne uloženého V matici, pričom matice a puzdro má zhodný stredový závit pre pohybovú skrutku.Puzdro vytvára V matici tlakovú knomoru,d-o ktorej zasahuje mechanicky stavitelný piest. Pohyb piestu vyvodzuje tlak tlakového prostriedku, ktorý pôsobí na čelnú stenu puzdra a posúva ho vo vrtani matice. Axiál 4 nym posuvom puzdra Vzniká predpätie V závitoch pohybovej skrutky medzi maticou a puzdrom, ktoré vymedzuje ich závitovú vôľu.Nevýhodou tohoto riešenia je potreba utesñovania tlakovej komory a náročnosť na presnosť výnobý jednotlivých častí matice.Nevýhody súčasného stavu odstraňuje matica pohybovej skrutky podľa vynálezu, ktorej podstata spočíva V tom, že pevná matica má stredový závitový otvor ukončený zahlbením, V ktorom je uložené valcové osadenie puzdra, pričom V čele puzdra sú uchytené aspoň dve Vymedzovacie skrutky, ktoré sa svojim koncom opierajú o čelo pevnej matice a puzdr-o je pripevnené k pevnej matici aspoň dvoma upevñovacími skrutkami,ktorých hlavy sa opierajú o čelo puzdra a driek voľne prechádzajúci puzdrom je zaskrutkovaný v pevnej matici.Výhody matice pohybovej skrutky podľa vynálezu spočívajú predovšetkým V jednoduchej konštrukcii, V priestorovej nenáročnosti, V jednoduchosti vymedzovanía závitovej vôle a taktiež vo využiteľnosti nielen V konštrukciách nových mechanizmov, ale aj pri renovácii dostal používaných pohybových mechanizmov, napr. pri opravách posuvových zariadeni suprortov obrábacích strojov, ako sú sústruhy s mechanickým oVládanim.Predpätie vznikajúce v závitoch matice a pohybovej skrutky pri vymedzovaní vôle namáha pohybovú skrutku len čistým tahom, t. j. bez -ohybového namáhania, čím sa zvýši životnost pohybovej skrutky a zachová presnosť pohybu posúvaného kompletu stroja, napr. suportu sústruhu.Na priloženom výkrese je schematicky znázornená matioa pohybovej skrutky podla vynálezu, kde na iobr. 1 je celkový p-ohlad na maticu V narysovej rovine a na obr. 2 je znázornený rez maticou rovinou prechádzajúcou osami upevňovacích -a vymedzovacích skrutiek, ako je osou stredoVěho závitovéhřo otvoru matice, pričom smer pohybu matice je rovn.obežný s reznou rovinou.Matica pohybovej skrutky pozostáva z pevnej matice 2 puzdra 3 a najmenej z dvoch upevñovacich skrutiek 7 a z dv-och Vymedzovacích skrutiek 9. Pevná matice 21 je vybavená stredovým závitovým otvorom 5 pre pohybovú skrutku nezakreslenál, ktorý je ukončený zahĺbenim B.Do zahĺbenia B je vložené valoové osadenie 6 puzdra 3 tak, že stredové závitové otvory 5 pevnej matice 2 a puzdra 3 majú spoločnú symetrálu. V čele puzdra 3 sú uchytené aspoň dve vymedzovacie skrutky 9, ktoré sa svojim jedným koncom opierajú o čelo pevnej matice 2 a zabezpečujú, aby sa čelo pevnej matice 2 a puzdra 3 vzájomne nedotýkalo. Puzdro 3 je k pevnej matici 2 pripevnené upevňovacími skrutkami 7,ktorých hlavy sa opierajú o čelo puzdra 3 adrieky voľne prechádzajúce puzdrom 3 sú zaskrutkované v pevnej matici 2.Upevňovacie skrutky 7 a vymedzovacie skrutky 9 sú umiestnené na čele puzdra 3 na dvoch rôznych rozstupových kružniciach,ktoré majú spoločný stred zhodný so stredom závitověho otvoru 5,. pričom pomer priemeru rozstupovej kružnice vymedzovacich skrutiek 9 ku priemeru rozstupoivej kružnice upevňovacích skrutiek je maximálne 0,9.Pevná matica 2 spolu s pripojeným puzdrom 3 je uchytená k suportu 1 upinacími skrutkami 4. V prevádzke sa vymedzovanie závítovej vôle medzi pohybovou skrutkou a matioou vykonáva uťahovaním upevnovacích skrutiek 7 rovnakým krútiacim momomentom, napr. pomocou momentoveho kľúča.Uťahovaním upevňovacich skrutiek 7 ječasť čela puzdra 3 po os vymedzovacĺch skrutiek 9 priťahsovaná k čelu pevnej matice 2 a od »osi výmedzovacích skrutiek 9 po stredový závitový otvor 5 je puzdro 3 VY~ súvané zo zahĺbenia 8 pevnej matice 2.Vymedzovanie je zhodné s princípom dv-ojramerrnej páky. Pri výmedzovaní závitovej vôle je pevná matica 2 spolu s puzdrom 3 naskrutkovanä na pohybovej skrutke. Uťahovaním upevňovacich skrutiek 7 a následným vysúvaním puzdra 3 zo zahĺbe-nia 8 pevnej matice 2 vzniká v závitových častiach pevnej matice 2, puzdra 3 a pohybovej skrutky p-redpätia, ktoré vymedzuje ich vzájomnú závitovú vôľu.Matica pohybovej skrutky je využiteľná v obore obrábacích strojov, v prístrojovej technike a všade tam, kde sa na premenu rotačného pohybu V pohyb priamowčiary využíva závitový prevod.1. Matica pohybovej skrutky pozostávajúca z pevnej matice a puzdra, ktoré má s pevnou maticou spoločný stredový otvor pre pohybovú skrutku, ďalej z upevňovacích a vymedzov-acích skrutiek vyznačujúca sa tým, že pevná matica 2 má stredový závitový c-tvor 5 ukončený zahlbením 8, v ktorom je uložené valcove osadenie puzdra 3, pričom V čele puzdra 3 sú uchytené aspoň dve vymedzovacie skrutky 9, ktoré sa svojim koncom opierajú o čelo pevnej matice 2 a puzdro 3 je pripevnené k pevnej matici 2 aspoň dvoma upevňovacímí Skrutkami 7, ktorých hlavy sa opierajú o čelo puzdra 3 a driekvoľne prechádzajúci puzdrom 3 skrutkovaný v pevnej matici 2.2. Matica pohybovej skrutky podľa bodu 1, vyznačujúca sa tým, že upevňovacie a vymedzcvacie skrutky 7, 9 sú na rozstupových kružniciach nero-vnakého priemeru,ktoré majú spoločný stred zhodný so stred-om závitového otvoru 5 pevnej matice 2 3. Matica pohybovej skrutky podľa bodov 1 a 2, vyznačujúca sa tým, že pomer priemeru rozstupovej kružnice vymedzovacích skrutiek 9 ku priemeru rozstupovej kružnice upevňovacich skrutiek 7 je maximálne 0,9.

MPK / Značky

MPK: B23Q 5/34

Značky: matica, skrutky, pohybovej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-242506-matica-pohybovej-skrutky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Matica pohybovej skrutky</a>

Podobne patenty