Upínacie zariadenie so samočinným vyhadzovačom

Číslo patentu: 242303

Dátum: 15.11.1987

Autori: Štichauer Josef, Hlaváeek Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

MAJERČÍK ANTON KUBÍK IVAN ing., ŽILINA54 Upínacie zariadenie so samočinným vyhadzovačomPredmetom vynálezu je upínacie zariadenie rotačných, kusových obrobkov so samočinným vratným vyhadzovačom obrobkov,ktorý zároveň slúži ako doraz pri upínani obrobkov a tým tento upínač je obzvlášte vhodný pre poloautomatické, alebo automatické obrábacie stroje zoradené do automatických cyklov alebo liniek, ako sú sústružnícke linky, linky pre brúsenie rotačných súčiastok, napr. ložiskových krúžkov a pod.Predmetom vynálezu je upinacie zariadenie so samočinným vratným vyhadzovačom obrobkov po uvolnení, zariadenie je vhodné na upínanie obrobkov pri obräbaní s automatickým cyklom.Doteraz používané upínacie zariadenia obsahovali vyhadzovače obrobkov po obrobení a odopnutí bud mechanicky ovládané,ktoré vzhľadom na ich zložitosť bolí nespolahlivé, alebo pevné, čo nevyhovuje najmä pri automatických cykloch obrábania alebo vyhadzovania, ktoré po odopnutí obrobok vyhadzovali, ale zostali vysunuté, pracovali len V jednom smere a v prípade, že nebol vložený ďalší obrobok, ostal vyhadzovač vysunutý, cyklus stroja pokračoval a nástroje z dôvodu vysunutého vyhadzovača spôsobili haváriu stroja. Ďalší príklad automatické ho vyhadzovača je použit u brusek. Tento systém je odlišný od navrhovaného z dôvodu ovládania dorazu zvláštnou vačkou.Tieto problémy rieši predmetné upínacie zariadenie so samočinným vratným vyhadzovačom.Výhoda tohoto upínacieho zariadenia so samočinným vratným vyhadzovačom je V tom, že pri odopnutí obrobku sa vysunie vyhadzovač a vyhodí obrobok z upínača, zároveň sa. okamžite pri poklese tlaku vzduchu vráti do východzej polohy stroja. Podstata vynálezu spočíva v tom, že upínacie zariadenie so samočinným vratným vyhadzovačom umožňuje spoľahlivú činnost celého zariadenia a vylučuje haväriu.Príklad riešenia upínacieho zariadenia so samočinným vratným vyhadzovačom podľa vynálezu je znázornený na priložených výkresoch. Obr. 1 znázorňuje bokorys zariadenia. Obr. 2 znázorňuje nárys zariadenia.V telese 1 je uložená klieština 2 spojená a ovládané tiahlom 3, do ktorého je vložený vratný vyhadzovač 4 s matlcou 5, ktorá je uspôsobená ako piest vo valci, pružina B prítláča vratný vyhadzovač 4 na pevný doraz 7, ktorý je upevnený v telese 1.Zariadenie pracuje takto klieština 2 v základnej polohe je vysunutâ z telesa 1 a pružnostou roztvorená. V tejto polohe sa zasunie obrobok do klieštiny 2 až vnaivčelo vratného vyhadzovača 4, ktorý je pritlačený pružinou 6 na pevný doraz 7. Pôsobením ovládacieho mechanizmu na tíahlo 3 klieština 2 sa zatiahne do telesa 1, pričom upne obrobok. Po ukončení obrábanie klieština 2 automaticky sa vysunie a uvolni dbröbok,vratný vyhadzovač 4 pôsobením stlačenéłio vzduchu na maticu 5 sa prudko vysunie a tým vyhodí obrobok z upínača, vratný vyhadzovač 4 sa okamžite pri ukončení tlaku na maticu 5 pomocou pružiny 6 vráti do východzej polohy. Týmto je vylúčená havária stroja.Popísaný princíp upinacieho zariadenia so samočinným vratným vyhadzovačom 4 je možné uplatnit vo všetkých oblastiach strojárskej výroby, najmä však v poloautomatizovanej a automatizovanej výrobe.Upínacie zariadenie so samočinným vlyhadzovačom pozostávajúca z telesa, klieštiny, pevného dorazu a pružiny vyhadzovača,sa vyznačuje tým, že V telese 1 je upína cia klieština 2 spojená pevne s ovládacím tiahlom 3, do ktorého je vložený vratný vyhadzovač 4 s naskrutkovanou matlcou

MPK / Značky

MPK: B23Q 3/12

Značky: samočinným, upínacie, vyhadzovačom, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-242303-upinacie-zariadenie-so-samocinnym-vyhadzovacom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upínacie zariadenie so samočinným vyhadzovačom</a>

Podobne patenty