Zariadenie na tlmenie kinetickej energie vodného papršleku pod horným zhlavím plavebných komôr

Číslo patentu: 242301

Dátum: 15.11.1987

Autor: Eerný Michal

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

POPIS VYN ÄlEZlI 392323,K AUTORSKÉMU OSVEDČENIUAutor vynálezu RUSINA BLAHOSLAV ing., BRATISLAVA(54) Zariadenie na tlmenie kinetickej energie vodného papršleku podhorným zhlavím plavebných komôrPodstata zariadenia tkvie v tom, že horné zhlavie má mostík siahajúci len po zvislú rovinu hlavných ložísk horných vrát alebo po rovinu, od ktorej môže začínať užitočné dĺžka komory určená len konštrukciou horných vrát, pod ktorým sú V zhlaví vytvorené vylahčovacie dutiny, a to dve s deliacou stenou umiestnenou do osi komory a končiace po bokoch stenami, odsadenými od múrov komory smerom k jej osi, pričom do tychto dutín sú vložené pohyblivé tlmiče kinetickej energie vodného papršleku pripojené k stavbe po oboch bokoch dutín, takže sú v každej dutine po dva a celkom štyri,sú otočné okolo zvislých osi a každý z nich pozostáva zo svislého krakorca trojuholníkového obrysu, vytvoreného vzájomným spojením troch jeho hlavných nosných členov,a to horného trámu uzavretého prierezu,zvislej rúry, dole i hore pripojenej otočne k stavbe a šikmej vzpery a ďalej z priečnych hrád uzavretého prierezu, vystrojených pripadne rozrážačmL pripojených k vodorovnému trámu krakorca a posadených nad tento trám tak, že hrady oboch tlmičov vložené do jednej dutiny sa navzájom míňajú,pričom krakorce oboch tlmičov k sebe doliehajú tak, že krajný je bližšie ku komore.- 5 vynález sa týka zariadenia na tlmenie kinetickej energie vodného papršleku padajúceho do plavebnej komory ponad spustené horné vráta pri prepúšťaní povodní prípadne aj ľadov. vynález možno výhodne použiť u hlbokých plavebných komôr prispôsobených na prepúšťanie povodní alebo ladov ponad horný záporník, a to najma ak ich horné vrata sú segmentové a spustné,s čelnými štítmi a ak vráta i za haťovej prevádzky sa spúšťajú až po úroveň záporníka.U vodných diel budovaných na veľkých splavnených riekach alebo budovaných vedla týchto riek s laterálnymi plavebnými kanálmi sa v poslednej dobe využívajú na prepúšťanie katastrofálnych vôd okrem hate a vodnej elektrárne aj plavebné komory. Tieto vlastne tvoria rezervné haťové otvory, s ktorými sa počíta len v prípade, že časť otvorov hate, prípadne aj vodnej elektrárne je počas povodne z akýchkoľvek príčin nepoužitelná.Ak sú takéto plavebné komory o veľkých spádoch a ak horné vráta majú veľkú hradiacu výšku, takže prepadajúci vodný papršlek má veľkú hrúbku, potom tento papršlek padá ďaleko od priepadového chrbáta vrát alebo od záporníka sústredené a s veľkou kinetíckou energiou do plavebnej komory a veľmi namáha jej dno. Známe zariadenia na utlumenie kinetickej energie vodného papršleku sú u takýchto plavebných komôr nákladné alebo nevýhodné.Prehlbenie dna komory pod zhlavím a vytvorenie vývaru je najmä u širokých komôr s dlhými obtokmi v dne veľmi nákladné, sťažuje a zdražuje zakladanie objektu a komplikuje usporiadanie obtokov v dne komory.Pevná clona za hlavnými ložiskami vrát,prechádzajúca po celej šírke komory, značne predlžuje horné zhlavie, lebo užitočna dĺžka komory bez tejto clony môže začínať zvislou rovinou prechádzajúcou osou hlavných ložísk vrát. Okrem toho clona je nevhodnou prekážkou pri prepúšťaní ladov ponad horné vrata, pretože sa môžu lady hromałdiť v tlmiacej komore pred clonou.Učelnejší je pevný mostík pred spustenými vrátami ako súčasť zhlavia, ktorý u hlbokých komôr môže byť umiestnený pomerne vysoko nad dnom komory, ale aj tento mostík by musel končiť, obdobne ako clona, daleko za hlavnými ložiskami vrát, takže takisto predlžuje horné zhlavie a tým i stavebnú dĺžku komory.Prehlbené dno vo vývar, clona, alebo mostík teda značne zdražujü plavebnú komoru a pritom prídu do funkcie veľmi zriedkavo,skôr len výnimočne, lebo komora tvorí len rezervný otvor a používa sa len v núdzi ako posledný otvor na vodnom diele schopný haťovej prevádzky.Tieto nevýhody odstraňuje vynález, ktorého podstata tkvie v tom, že horné zhlavie má mostík siahajúci len po zvislú rovinuhlavných ložísk horných vrát alebo po ro.vinu, od ktorej môže začínať užitočná dĺžkakomory určená len konštrukciou horných vrát, pod ktorým sú V zhlaví vytvorené vyľahčovacie dutiny, a to dve s deliacou stenou umiestnenou do osi komory a končiace po bokoch stenami, odsadenými od múrov komory smerom k jej osi, pričom do týchto dutín sú vložené pohyblivé tlmiče kinetickej energie vodného papršleku pripojené k stavbe po oboch bokoch dutín, takže sú v každej dutine po dva a celkom štyri, sú otočné okolo zvislých osí a každý z nich pozostáva zo zvislého krakorca trojuholníkového obrysu, vytvoreného vzájomným spojením troch jeho hlavných nosných členov, a to horného trámu uzavretého prierezu, zvislej rúry, dole i hore pripojenej otočne k stavbe a šikmej vzpery a ďalej z priečnych hrad uzavretého prierezu, vystrojených prípadne rozrážačmi, pripojených k vodorovnému trámu krakorca a posadených nad tento trám tak, že hrady oboch tlmičov vložené do jednej dutiny sa navzájom míňajú, pričom krakorce oboch tlmičov k sebe doliehajú tak, že krajný je bližšie ku komore.Zároveň rozstupy, šírky a dĺžky priečnych hrad na krakorcoch sú takých rozmerov, že po vytočení krajného tlmiča do plavebnej komory, napr. až k múru, môže sa do komory vytočiť i stredný tlmič, takže potom pohyblivé tlmiče trytočené do komory majú priečne hrady sústredené k osi komory, ked krakorce vnútorných tlmičov sú súbežne a krajne sa k tejto osi mierne zbiehajú. Pohyblivé tlmiče podľa vynálezu dajú sa otáčať a v krajných polohách zaistiť mnohými jednoduchými a známymi spôsobami. Pohyblivé tlmiče kinetickej energie prepadajúcej vody podľa vynálezu je výhodné vytvoriť oceľové, s nosnými členmi uzavretých prierezov, teda dutými ale zároveň vyplnenými betónom.Zariadenie podľa vynálezu má viaceré výhody. Odstraňujú sa stavebné i hospodárske nevýhody prehĺbeného dna komory vo vývar ako aj pevnej clony alebo dlhého mostíka, lebo tlmiče plavebnú komoru nezdražujú, nepredlžujú jej stavebnú dĺžku, a nezväčšujú spotrebu vody v komore pri pla vebnej prevádzke. Súčasne tlmiče dostatoč-ne tlmia kinetickú energiu prepadajúcej vody, a vhodne rozbíjajú jej papršlek a tým nielen chránia dno komory pred poškodením ale aj bránia prípadnému rozochveniu horných vrát pri haťovej prevádzke, pričom poloha ich hrád sústredených k osi komory dobre súhlasí s prepadajúcim papršlekom,ktorý je napr, u spustených vrát s čelnými pohyblivými štítmi usmernený k osi komory. Prl náhodnom poškodení počas haťovej prevádzky možno tlmiče pomerne jednoducho dodatočne opraviť, prípadne vymeniť. ~ Týmito výhodami je dostatočne preukáza 2423015 ný vyšší účinok hospodársky a vyšší účinok technický.vynález je objasneíiý na pripojenom výkrese, kde obr. 1 v priečnom reze a obr. 2 čiastočne v pohladoch zhora a čiastočne vo vodorovnom reze, vedenom pod mostíkom horného zhlavia, znazorňujú časť horného zhlavia za záporníkom za plavebnej prevádzky s vrátami spustenými a s pohyblivými tlmičami zasunutými do dutín pod mostík,kým obr. 3 a obr. 4 obdobne ako obr. 1 a obr. 2 znázorñujú túto časť zhlavia za batovej prevádzky s vrátami spustenými pri. vztýčených ich čelných štítoch a s pohyblivými tlmičami vytočenými do komory a tlmiaoimi kinetickú energiu vody prepadajúcej ponad horné vrata.Horné zhlavie má mostík 1, siahajúci len po zvislú rovinu hlavných ložísk horných vrát, pod ktorým sú vytvorené dve vylahčovacie dutiny 2 s deliacou stenou 3 umiestnenou do osi komory a končiace po bokoch stenami odsadenými od múrov komory smerom k jej osi, pričom do týchto dutín sú uložené pohyblivé tlmiče l kinetickej energie vodného papršleku obr. 1 a obr. 2 pripojené k stavbe po oboch bokochdutín 2,takže sú v každej dutine po dva a celkom štyri, sú otočné okolo zvislých osi a každý z nich pozostáva zo zvíslého krakorca trojuholníkového obrysu, vytvoreného vzá 6jomným spojením troch jeho hlavných nosných členov, a to horného trámu 4 uzavretého prierezu, zvislej rúry 5, dole i hore otočne pripojenej k stavbe a šikmej vzperyö a ďalej z priečnych hrad 7 uzavreného prierezu, vystrojených prípadne rozrážačmi, pripojených k vodorovnému trému 4 krakorca a posadený na tento trám tak, že hrady 7 oboch tlmičov T uložených do jednej dutiny 2 sa navzájom míñajú, pričom krakroce oboch tlmičov k sebe doliehajú tak, že krajný je posadený bližšie ku komore. Rozstupy, šírky a dĺžky priečnych hrád 7 na krakorcoch tlmičov T sú takých rozmerov, že po vytočení krajného tlmiča T do plavebnej komory až k jej múru obr. 2 môže sa do komory vytočit aj stredný tlmič, takže potom všetky pohyblivé tlmiče T vytočené do komory a pripravené na haťovú prevádzku komory obr. 3 a obr. 4 majú priečne hrady 7 sústredené k osi komory, ked krakorce vnútorných tlmičov sú súbežné a krakorce krajných sa k tejto osi mierne zbiehajú.Za plavebnej prevádzky obr. 1 a obr. 2,kedy sú tlmiče T pod mostíkom 1, môžu plavidlá 8 zastaviť tesne pri mostíku, za hatovej prevádzky obr. 3 a obr. 4, kedy sú tlmiče T vytočené do komory, prepadový papršlek 9 dopadá na ich hrady 7.Zariadenie na tlmenie kinetickej energie vodného papršleku pod horným zhlavím plavebných komôr o veľkých spádoch využívaných tiež na prepúšťaní povodni alebo aj 1 adov vyznačené tým, že pod mostíkom 1 horného zhlavia sú vytvorené dve vylahčovacie dutiny 2 s deliacou stenou 3 umiestnenou do osi komory a končiace po bokoch stenami, odsadenými od múrov komory smerom k jej osi, pričom do týchto dutín 2 sú vložené pohyblivé tlmiče T kinetickej energie vodného papršleku, pripojené k stavbe po oboch bokoch dutín, takže sú v každej po dva a celkom štyri, sú otočné okolo zvíslých osi a každý z nich pozostáva zo zvislého krakorca trojuholníkového obrysu, vytvorené vzájomným spojením troch jeho hlavných nosných členov,a to horného trámu 4 uzavretého prierezu, zvislej rúry 5, dole i hore otočne pri pojenej k stavbe a šikmej vzpery 6 a ďalej z priečnych hrád 7 uzavretého prierezu, vystrojených prípadne rozrážačmi, pripojených k vodorovnému trámu 4 krakorca a posadených na tento träm tak, že hrady 7 oboch tlmičov T vložených do jednej dutiny 2 sa navzájom míñajú, pričom krakorce oboch tlmičov k sebe doliehajú tak, že krajný je umiestnený bližšie ku komore a súčasne rozstupy, šírky a dlžky priečnych hrad 7 sú také, že po vytočení krajného tlmiča T do plavebnej komory, pripadne až k jej múru môže sa do komory vytočiť aj stredný tlmič T, takže potom všetky pohyblivé tlmiče T vytočené do komory a pripravené na haťovú prevádzku komory majú priečne hrady 7 sústredené k osi komory, keď krakorce vnútorných tlmičov» sú súbežne a krakorce krajných sa k tejto osi mierne zbiehajú.

MPK / Značky

MPK: E02B 7/20, E02B 5/08

Značky: zariadenie, plavebných, tlmenie, zhlavím, kinetickej, komor, energie, horným, vodného, papršleku

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-242301-zariadenie-na-tlmenie-kinetickej-energie-vodneho-paprsleku-pod-hornym-zhlavim-plavebnych-komor.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na tlmenie kinetickej energie vodného papršleku pod horným zhlavím plavebných komôr</a>

Podobne patenty