Konstrukční systém větve třífázového cele řízeného můstku vn měničů

Číslo patentu: 241690

Dátum: 15.09.1987

Autori: Svárovský Vratislav, Irmler Bohdan, Kouoil Vratislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

1751 ~ Autor vynález STRAKA AROMÍR ing. ZDĚNEK DALIBOR ing. CSc. MALOUŠEK ANTONÍN ing. csc., PRAHA ,. «54 Konstrukční systém větve třífázovéhn cele řízenéhn můstku vn měničůŘešení se týká konstrukčního systému větve třífázového~ cele řízeného můstku vn měničů pro střídavé pohony a řeší se jím technický problém zjednodušení konstrukce,zmenšení objemu naěniče a kompenzace teplomích dilatací.Podstata vynálezu spočívá v t-om, že nosné izoláto-ry, na kterých je uchycena kovová stahovací konstrukce 3 sloupců tyristorů 1 s chladiči 11, jsou připojeny na pružné pásy« 5 z unlělé hmoty uspořádaně vodorovné kolmo na osu sloupce tyristorůvynález se týká konstrukčního systému větve třífázového cele řizeného můstku vn měničü pro střídavé pohony.Konstrukční systém větve třífázového cele řízeného můstku vn méničů pro střídavé pohony výrazně o-vlivňuje konstrukcí měníče a tím i využití jeho objemu. Dosud známé konstrukční systémy jsou většinou navrhovány tak, že sloupce polovodičových prvků tvoří jednu z větví třííázového cele řízenéh-o můstku. V některých známých stystémech je větev také sestavena ze dvou nebo více sloupcü. Společným znakom známých konstrukčních systémů je jejich značná složitost, která vyplýva z problematiky izolačních hladín, elektrického pole a teplotních dilatací.Příkladem známého konstrukčního systému větví třítázového cele řízeného müstku je řešení popsané V britském patentovém spise 1484 700, kde je mimo jiné popsána mechanická konstrukce obsahující sloupce tyrystorů uspořádané tak, že například dva vodorovné írieíítované sloupce tyristorů,které jsou umístěny nad sebou, tvoří jednu větev třífázového cele řízeného můstku. Popsaný systém je velmi variabilní, protože různou orientací hranolovitých bloků přiléhajících na čela sloupcü a spojek lze dosáhnout různého zapojení systému. Jednotlivé sloupce tyristuorů jsou však uložený na vodicích kolejnicích, které probíhají po celé délce sloupců a musí být proto příslušně dimenzovány z hlediska jejich mechanické pevnosti.Společným nedostatkom známých řešení jsou mimořádně vysoké nároky na izolační pevnost stahovacích konstrukcí tyristorů adostatkem známých řešení je skutečnost, že v nich není řešena problematika teplotních dilatací sloupců tyristorů a jejich stahovacích konstrukcí, c.ož pak například vyžaduje použití nákladných izolačních materiálů, které si při měnícím se mechanickém namáhání pokud možno zachovávají své izolační vlastnosti, a jsou tvarově stálé.Uvedené nedostatky známých řešení odstraňuje konstrukční systém větve třífázového cele řízeného můstku vn měničů pro střídavé pohony podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že nosné izolátory, na kterých je uchycena kovová stahovací konstrukce sloupců tyrístorů s chladiči, jsou přípevněny na pružné pásy z umělé hmoty uspořádané vodorovné kolmo na osu sloupce tyrystorů.Z hlediska jednoduchosti elektrického zapojení větve třífázového cele řízeného můstku je výhodné, jestliže sloupce tyrístorů jsou na jednom konci navzájem propojeny vodi 4vou spojkou a na druhém konci opatřeny přívody.Z hlediska mechanické konstrukce spoje nosných izolátorů s kovovou stahovací konstrukcí je pak výhodné, jestliže kovová stahovací konstrukce je na nosných izolátorech uložená v úchytných třmenech, kterými procházejí stahovací svorníky kovových stahovacích konstrukcí.Nový a vyšší účinek vynálezu spočíva ve srovnání se známými řešeními v tom, že v konstrukčním systému větve třífázového cele řízenélío můstku podle vynálezu se dosáhne podstatuého snížení napětového namáhaní ízolátorů, nebot stahovací konstrukce není třeba uzemňovat či dát na potenciál v polovme sloupce, protože v blízkosti sloupce nedochäzí k výraznejším deformacím elektrického pole. Uchycení nosných izolátorů na pružných pásech současně umožňuje kom penzov-at nevyhnutelné teplotní dilatace sloupce tyristorů při zachování dostatečně konstrukční tuhosti uložení sloupců. Řešení podle vynálezu dále umožňuje přivádět a odvádět elektrický proud do a ze sloupců z libovolné jedné strany, což je výhodné z hlediska prostorového a plošného využití konstrukce a celého elektrického rozvodu. Vynález je dále objasněnna příkladu jeho provedení, který je popsán na základě připojeného výkresu, který znázorňuje na obr. 1 boční pohled na jednu větev- můstku a na obr. 2 půdorysný pohled na tuto větev sloupce tyristorů 1 s chladiči 11 jsou přes ízolátory 2 staženy stahovací konstrukcí 3,jejíž podstatnou součástí jsou vždy dva stahovací svorníky 1 U pokryté izolační vrstvou,které procházejí úchytnými třmeny 9. Tyto úchytné třmeny 9 jsou připevněny, například neznázorněnými maticemi a svorníky, na horních koncích svísle orientovaných nosných izolátorů 4, které jsou svýmíspodními konci připevněn-y, například s-vorníky- 8,na pružné pásy 5, které jsou sv-ými konci uchyceny na neznázorněné nosné konstrukcí vn měniče a probíhají vodorovné kolmo na sloupce tyristorů 1. Nad sebou uspořádané dva sloupce tyristorů 1, které tvoří jednu větev třífázového cele řízeného můstku, jsou pak na jednom konci navzájom propojeny vodivou spojkou B a na protilehlých koncích opatřeny přívody 7, které se tedy nacházejí na téže straně dvojice sloupců. Konstrukční systém větve třífázového cele řízeného můstku vn mčniče podle vynálezu je vhodný zejména pr-o zpracování v-yšších napětí, kdy se výrazně uplatní výhoda nižších požadavků na izolační pevnost stahovacích konstrukcí a úspora izolačního pro~ storu, které se dosahuje zpednodušením a zkrácením elektrických spojů.1. Konstrukční systém větve třífázového cele řízeného můstku vn měničů pro střídave pohony s vodorovné orientovanýmí sloupci tyrlstorů uspořádanými nad sebou, izolátory V čelech sloupců tyrístorů, nosnými izolátory sloupců tyristorů, které jsou opatřeny stahovacími konstrukcemi a prcpojeny vodivými spojkami, význačující se tím, že nosné izolátuory 4, na kterých je uchycena kovová stahovací konstrukce 3 sloupců tyristorů 1 s chladiči 11, jsou připevněny na pružné pásy 5 z umělé hmoty uspořáda né vodorovné kolmotna osu sluoupce tyristorů 1).2. Konstrukční systém podle bodu 1, vyznačující se tím, že slłoupce tyristorů 1 jsou na jednom konci navzájom propojeny vodivou spojkou E a na druhém konci vopatřeny přívody (7).3. Konstrukční systém podle bodu 1, vyznačující se tím, že kovo-vá stahovací konstrukce 3 je na nosných izolátorech 4 uložena v úchytných třmenech 9 kterým procházejí stahovací svorníky 10 kovových stahov-acích konstrukcí 3.

MPK / Značky

MPK: H01L 23/34

Značky: konstrukční, řízeného, třífázového, měničů, větve, systém, můstku

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-241690-konstrukcni-system-vetve-trifazoveho-cele-rizeneho-mustku-vn-menicu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Konstrukční systém větve třífázového cele řízeného můstku vn měničů</a>

Podobne patenty