Polypropylen a kopolymery propylenu s etylénem odolné proti teplé vodě

Číslo patentu: 241659

Dátum: 15.09.1987

Autori: Horváth Lászlóné, Horváth Gyula, Sümegi Mihály, Koós János

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VÝNÁLEZY M 51 Vydánó 15 09 37 . Ä OÍJEVV75 - . Autor vynálezu RYąAVY DRAHOMIR ing. Cscr, KUNZ MILAN ing., BRNO ELINEK JAROMIR ing., LITVÍNOV KLIMESOVÄ ITKA ihg., MOST54 Polypropylen a kopolymeryľprnpylenu s etylênem odolná proti teplé voděŘešení se týká stabilizace polypropyłenu a kopolymerů propylenu s ethylenem, který má být vystaven dlouhodovým účínkům teplé vody.Polypropyle obsahuje 0,1 až 0,25 hmotnostníchv ethylenglykol-bis- 3,3-bis- 3-terc.butyLď-hydroxyfenylbutyrátu a 0,05 až 0,20 hmotnostních 4 pentadekakis propenyl-3,5-dimethy 1 feno 1 u v hmotnostním poměru 5 1 až 1. 2, 0,2 až 0,5 5 hmotnostních esterů kyseliny thiodípropionové a pří« padně do 0,1 hmotnostníćh trisubstítuovaných fosfítů anebo do 0,15 hmotnost- . nich 2,G-diterc.butyl-Z-methylfenolu.,vynález se týká polypropylenu odolného proti teplé vodě. ąPolypropylen a kopolymery propylenu s ethylenem maji velmi dobrou, tvarovou stá lost při teplotě varu vedy. Poroto se z něj .vyrábějí trubky a armaturypro rozvod teplé vody. Vzhledem k» tomu, že tyto výrobky jsou určený pro dlouhodové použití, musí být velmi dobře stabilizovaný. Technickým problěmem stabilizace je vypírání stabilizátorů z polymeru teplou vodou. sou známy receptury zabezpečující stabilizaci polypropylenu vůči teplé vodě, popsané napr. ČS č. 210193. je rovněž známo, že velmi účinným stabilizátorem polypropylenu vůči teplé vodě je ethylenglykol-bis-3,3-bis-3-terc.butyl-tľ-hydroąsytenyl jbutyrátj.jeho nevýhodou je, že optimální účinnosti se dosahuje až při koncentracích vyšších než 0,25 hmotnostních, které nejsou povoleny hygienickými předpisy pro styk s potravinami a pitnou vodou.Nyní byly nalezeny synergické směsi, ve kterých ethy 1 englyk 0 l-b 1 s- 3,3-bis- 3-terc.butyl-ćľ-hydrorxyfenyljbutyrát v kombinaci s tl-pentadekakis propenyl-2,6-dimethylfenolem, sirnými sloučeninami a fosfity účinně stabilizuje polypropylen vůči teplé vodě. ľředmětem vynálezu je polypropylen a kopolymery propylenu s ethylenem odolné proti teplé vodě, stabilizované fenolickými, sirnými a fosfit-ovými stabilizátory a obsahující případně mazadla, pigmeniy a další zpraCovatelské přísady charakterizované tím, že polypropylen anebo kopolymery propylenu s ethylenem obsahují 0,1 až 0,25 hmotnostních ethylenglykol-bis- 3,3-bis- 3-terc.butyl-élä-hydroxyfenylj-butyrátu a 0,05 až 0,20 °/o hmotnostních éi-pentadekalçis propenyl -2,6-dimethylfeno 1 u, v hmotnostním poměru 51 až 12, 0,2 až 0,4 hmotnostnich esterů kyseliny thiodipropionové a případně do 0,1 0/0 hmotnostních a tristtbstituovaných fosfitů anebo do 0,15 hmotnostnich 2,ô-diterc.butyl-łl-methyl-fenolu, vztaženo na obsah polypropylenu nebo kopolymeru propylenu s ethylenem. Kopolymery propylenu s ethylenem obsahují zpravidla 1 až 7 hmotnostních ethylenu.Směs ethylenglykol-bis 3,3-bis 3-terc.butyl-Lľ-hydroxyfenyljbutyrátu s Ił-pentadekakis propenyl 2,6-dimethylfenolem, vhmotnostním poměru 51 až 12 se v-ypírá vodou hůře než samotné fenolické stabilizát-ory. Nezbytnou složkou synergické směsi jsou estery kyseliny thlodipropionové, jako je lauryl nebo stearylester. Stabilizační směs může případně obsahovat trisubstituované tostity, jako je trisjl-tenylethyljfostit nebo trisjnonylfenyljfosfit, a/nebo další fenolický stabilizátor 2,6-diterc.butyl-4-methylfenol. Tyto stabilizátory však nejsou nezbytné a jsou určený především pro zabezpečení stability směsi během zpracování.Polypropylen a kopolymery prvopylenu s ethylenem odolné proti teple vodě podle vynálezu se pripraví obvyklým způsobem, kte 4rý lze charakterizovat například tímto po- iNejdříve se pripraví práškovitý stabilizač-ni koncentrát. Přitom se použije ten typ p-olymeru, do kterého má být koncentrát přidáván. Do mixěru se nadávkuje polymer a práškové stabilizační přísady v poměru 60 až 7 D hmotnostních dílů polymeru na 30 až 40 hmotnostních dílů stabilizačníchpřísad. Směs se zamíchá a vyprázdní do transportnich nádob, které se pak vyprazdňují d-o zásobníků koncentrátu nad dvou-šnekovými mísiči.Koncenträt stabilizátorů ze zásobníku se dávkuje kontinuálně do dvoušnekového mísiče. Zároveň se dávkuje do mísiče i nestabilizovaný práškový polymer. Ve dvoušnekověm mísiči se nestabilizovaný polymer důkladné promíchá jednak s práškovým koncentrátem, jednak s kapalnými stabilizačními přísadami, které sedávkují čerpadlem přímo ze zásobníků do mísiče. Intenzívní mixérhomogenizuje všechny komponenty směsi a roztaví směs působením střižných sil i vnějšíh-o tepla pláště mixéru na taveninu, která teče přepadem do jednošnekového extrudértt, ve kterém dosáhne teplotu 200 až 280 °C. Tavenina je šnekemjpřetlačena přes řadu sit, vstupuje do hubice extrudéru a jejími otvory extrudéru a jejími otvory prochází pod vodou. Tuhnoucí polymer je -těsně pod hlavou extrudéru usekán na granule. Granulát jde do sušiče granulí, kde se vlastním teplem a proudem vzduchu vysusi. Z granulátu se konečné výrobky připravují buď vytlačováním při použití polypropylenu o tavném indexu 0,5 až 1, nebo vstřikováním polymeru o tavném indexu 2,5 až 6,5. V případě, že konečné výrobky mají složitější tvar, vyrobí se vytlačováním nebo vstřikoiraním jednotlivé díly, které se potom svařují.Vynález osvětlí následující příklady. v příkladech uváděná jsou hmotnostní.Z polypropylenu, ke kterému bylo při zpracování přidáno 0,8 °/o stabilizační směsi a 0,25 stearátu vápenatého jako mazadla,byly vylisovány pásky o tloušťce 0,5 mm. Extrahovatelnost stabilizátorů se sledovala V destilované vodě při teplotě 95 °Cpo dobu 140 dnů obvyklými analytickými metodami. Termooxidační stabilita byla určena dobou vzniku prvých trhlinek na zkušebních vzorcích, které byly zasunuty do otevřených zkumavek, vyhřívaných trvale v hliníkovom bloku na 150 °C. Doba extrakce DEV ve dnech je doba extrakce vodou teplotu 95 °C,po které došlo k poklesu termooxidační stability na čtyři pětiny původní hodnoty.Analogicky doba extrakce DEE ve dnech je doba extrakce roztokem emulgätoru teplým 95 °C, po které došlo k poklesu termo 241659oxidační stability na čtyři pětiny původní hodnoty.Výsledky měření jsou uvedeny V tabulkáoh 1 a 2.V 0 všech případech, kdy bylo použito kombinace ethylenglykolbis-ĺ 3,3-bis-3-terc.buĽyIJF-hydľoxyfenylJ-butyrátu s 4-pentade~ kakis propenyl -ZJS-dimethylfenolem směsi 5 až 12 V tabulce .l, a 16 a 17 v tabulce 2 byla naměřena podstatné vyšší odolnostvůči extrakci, než při použití jednotlivých fenolických stabilizátorů. Tyto zvýšené hodnoty jsou jen v malé míře ovlivněny přítomností a druhom použitého fosfitového stabilizátoru. Fosñtový stabilizátor je možno ta ké nahradit 2,6-diterc.buty 1-4-metľ 1 ylfen 0 lem směs 11 V tabulce 1, a/nebo vynechat ze stabilizační směsi bez náhrady směs 9,což přichází V úvahu zejménau-vstřikovanych typů s vyšším indexem toku, kdy je polymer vystaven při zpracování nižším teplotám než vysokomolekulární ty-py., Odolnost stabílizační směsi vůči extrakci horkou vodou a roztokom emulgätotů přiQSČís. St Ko- St K 0 St Ko St ,Ko DEV DEE směsi 0/0 0/0 V 0/0 dny dny 1 F 1 0,30 a - s 0,4 FOS 2 0,1 164 33 . 2 F 2 0,30 - s 0,4 FOS 2 0,1 185 48 3 F 3 0,30 ~ s 0,4 FOS 2 0,1 161 32 ,4 F 2 0,40 s 0,4 Fos z 0,1 195 54 5 F 2 0,20 E 93 0,10 s 0,4 Fos 2 0,1 232 71 6 F 2 0,20 F 3 0,10 S 0,4 FOS 1 0,1 229 69 7 F 2 0,25 F 3 0,05 s 0,4 Fos 2 0,1 226 67 8 F 2 0,10 F 3 0,20 s 0,4 Fos 2 0,1 221 64 9 F 2 0,20 F 3 0,20 s 0,4 A 217 63 10 F 2 0,20 F 3 0,20 s 0,3 Fos 1 0,1 227 65 11 F 2 0,20 F 3 0,10 F 4 0,1 s 0,4 215 63 12 F 2 0,15 F 3 0,05 s 0,4 FOS 2 207 60DEV je doba extrakce vodou, po které došlo k poklesu termooxidační stability na čtyři pětiny původní hodnotyDEE je doba extrakce roztokem emulgátorupo které došlo k poklesu termooxidačnístability na čtyři pětíny původní hodnotyChemické složení stabilizátorů je uvedenoodolnost stabilizační směsi vůči extrakci horkou vodou a roztokem emulgátorů při 95Polymer Kopolymer propylen ~ ethylen s obsahem ethylenu 4 .St KO DEV DEEChemické složení stabilizátorů je uvedene v tabulce 3.DEV je doba extrakce vodou, po které do šlo k poklesu termooxidační stability naDEE je doba extrakce roztokem emulgátoru, po které došlo k poklesu termooxidační stability na čtyři pětiny původní hodnoty.Chemické složení použitých stabilizačnich přísadVýhodou polypropylenu a kopoiymerů propylenu s ethylenem dle tohoto vynálezu je vysoká stálost i. při dlouhodobém účinku teplé vody a emulgátorů. Stabilizátory z polymerní matrice se nevyplavují a koncentra ce jednotlivých stabillzátorů nepřekročí povolené koncentrace, takže poiypropylen může přicházet ve styk s potravinami a pitnou vodou.Poly-propylen a kopolym-ery propylenu s ethylenem odolné proti teplé vodě, stabilizované fenolickými, sirnými a fosfitovými stabilizátory a obsahující případně mazadla,pigmenty a další zpracovatelské přísavdy, vyznačerné tím, že polypropylen anebo kopolymery propylenu s ethylenem obsahují 0,1 až 0,25 0/0 hmotnostnich ethylenglykol-bis~ 3,3-bis-( 3-terc.butyl-ď-hydroxyfenyl -bu Siverogrntía, n. p závod 7. Mosttyrátu a 0,05 až 0,20 0/0 hmotnostních 4-pentadekakis propenyl-3,5-dimethy 1 feno lu v hmotnostním poměru 51 až 12, 0,2 až 0,4 0/0 hmotnostnich esterů kyseliny thiodi-propionové, případně do 0,1 hmotnostnich trisubstituovaných fosfitů anebo do 0,15 procenta hmotnostních 2,6-diterc.butyl-2-methylfenolu, vztaženo na obsah polypropylenu nebo kopolymeru propylenu s ethylenem.

MPK / Značky

MPK: C08L 23/10, C08K 5/10, C08K 65/13

Značky: etylenem, polypropylén, teplé, propylenu, vodě, kopolymery, odolné, proti

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-241659-polypropylen-a-kopolymery-propylenu-s-etylenem-odolne-proti-teple-vode.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polypropylen a kopolymery propylenu s etylénem odolné proti teplé vodě</a>

Podobne patenty