Zapojení pro tranzistory řízené síťové přístroje pro dálkové napájení zesilovačů

Číslo patentu: 241351

Dátum: 15.09.1987

Autori: Švejda Jan, Dragomírecký Alexadd

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

~ (11) (B 3) K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ~ (51) 1 int.c 1.4 51 Autorské n-svěidčelní je závislé na H 04 11 1/4532 31 33 Právo přednvovsti od 03 08 73 WP H 02 13/172 690 Německá demokratická republike40 Zveřejrněno 22 D 8 85 ono no vvmuszv 45 Vydá-no 15 09 87 A OIJIVY75 Autor vynälezu EILERT GÚNTER dlpl. ing., BERLIN FLEGEL KUNO dipl. Ing.,SCHULZENDORF NDR54 zapojení pro tranzistory řízenê síťové přístroje pro dálkově napájení zesilovačůVynälez se vztahuje na zapojení podle čs. patentu č. 1252 258 a řeší pvolblém jejich zajištění proti přetížení při zachování vysoké regulační přesnlosti výstupníhc) proudu.Rooblém je řeševn tím, že měřicí odpor R 12 výstupního pnoudu je zapojen na emitor regulačmíhło tnanzistoru T 3 před Dr M měřicím odpsotrem R 4 dalšího regulačního - v . tranzistoru (T 4). Dělicí odpíary (R 10. R 11 dělíče napětí jsou napojeny na emiboor regulačního trannzistoru (T 3) a svými výstupy na záporný potenciál výstupníhio napětí. Body uděliče napětí, tvořeuélílo odpor-y R 4,R 12, R 10, R 11 jsou anodami k siolbě zapojeny dvě diloidy D 1, D 2 a bod jejich společného zapojení je napojem na vstup E spo-ušťavéhlo obvodu (Tr).vynález se týká zapojení pro trainzistory řízené síťové přístroje pro dálkově napájení zesilovračů ve vedení v systémoch nosného kmitočtu, opatřené regulátorem ztrát s regulačním tranzistorem, sloužícím zároveň k řízení astabiliního multivibrátoru impulsvoivého .regulátoru kmitočtu, za nímž je v obvodu zapojen měřicí obvod, jelrož úbytek napětí je posrovnáván s referenčním napětĺm referenčního zesilovače, jehož výstupní napětí řídí regulační tnatnzistor. Vynález je závislý na čs. patentu č. 152 258 a řeší problém zvýšení regulační přesností výstupního proudu.Toto zapojení je opatřeno cize řízeniým měničem napětí s ,můstkowým usmerňovačem a filtračním wobvcdem a dává velmi koznstantní regulovaný výstupní proud v rokém rozsahu výstupního napětí.. Za cize řízený měnič napětí je zapojen.regulátor ztrát pro regulaci výstupníhoproudu, jehož regulační tranzístor slouží současně pro řízení analogověho regulátoru impulsxového kmitočtu, který sestává z astabilního multivibrátioru za ním zapojeného zesiloviacího stupně s traioslátoorem »a následujících dvou monostabiltních multivibrátorů, řízených v protitaktu derivom/a ňýmí ĺříipĺílsy translátoru.Zia každým monostabilním multivibrátorem. je ziapojen zesilovací stupeň, z nichž každý řídí jeden tranzistor ioapěťového měniče pomocí impulsů koinstantní doby trvání a takouvé impulsové frekvence, ktera je úměrná výstupnímu napětí síťvovéh-o přístroje.Takověto- síťové přístroje opuatřené jediníwm nebo několika měniči napětí dávají relativně vysoká výstupní napětí až do cca 1 000 V.K ochraně síťových přístrojů, případně línüo-výoh zesiloviačů před přetížením je nulno provándět zvláštní opatření sloužící k no.mu, aby při překročení stanovených hranic výstuplníhvo proudu či výstupnĺho napětí byl sírový přístroj odpojen. K oudpojování jsou vhodné podle druhu síťového přístroje bud releové, nebo spoušťové obvody. Zpravidla se na výstup síťových přístnojů napojuje jeden měřicí odpor pro výstupní proud a jeden měřicí odpor pro výstupní napětí, na nichž se získávají měřicí napětí úměrná výstupnímu proudu a výstupníku napětí, která při překročení stanovených hodnot odpojí síťový přístroj pomocí spoušťiovéhio obvodu.Pokusné zapojení takovýchto měřicích oudporů pro proud a napětí na výstup síťověho přístroje podle-če. patentu č. 152 258 však ukázalo, že v důsledku nezabranltelných chybných proudů měřicích odporů se podstatné zhoršila dříve dosahovaná vysoká regulační přesnost výstupního proudu,Úlnolem vynälezu je odstranit tento nedostatek.Úloha je podle vynálezu řešeoa tím, že výstupní měřicí odpor výstupniho pro-udu je zapojen na emltor regul-ačního tranzistolru před měřicím odporem dalšího regulačního trenzisüormpřičemž první a druhýWděllcí odpor děliče napětí jsou napojený na emitor regulačniho tranzistoru a svými výstupy p-ak na záporný výstupnlíhio napětí.Mezi body děliče napětí, tvořenéľio všemi čtyřmi odpory, to je měřicím odporem,výstupním měřlcím odporem, prvním a druhým dělicím odporem, jsou napojený .anodami k sobě dvě diody, jejichž bod společného zapojení je napojen na vstup spoušťového obvodu.zapojení podle vynálezu má tu výhodu, že zůstává zwachována vysoká regulační přesnost výstupníhlo proudu, přičemž síťový přístroj je chráněn proti přetížení. 7 íPříklad zapojení podle vynálezu je zná- 1zorněn na přlpojeném výkresu, který obsahuje podstatno-u regulační část zapojení síť-oveho přístroje podle čs. patentu č. 152 258,důležitou pro osvětlení podstaty vynálezu.ako měřicí odpor pro výstupní proud slouží výstupní měřicí odpor R 12, zapojený mezi emitor reguliačnľhotranzistoru T 3 a měřicí odpor R 4 dalšího regulačního tranzisiioru T 4.jako měřicí článek pro výstupní napětí slouží .napětiový dělič s prvním dělicím sodporem R 10 18 druhým dělicím odporem R 11 zapojený mezi emltor regulačniho tranzistoru T 3 a ne-gatiívní potenciál výstupníhIo napětí. Mezi body děllče napětí, tvořeněho všemi čtyřmi odpory, to je měřicím odporem R 4, výstupním měřicí-m odporem R 12,prvním dělicím odporem R 10 d druhým dělicím odporem R 11 jsou zapojeny dvě diody a to první dioda- D 1 a druhá dicdaa D 2 s obráceniou podoritou, jejichž společný bod zapojení je veden na vstup E spoušiovéłio obvodu Tr. Výstup A spoušťového obvodu Tr je spojen s astabilním multivibrátvorem M 1, známým z popisu k československému patentu č. 152 258.Spouštoivý obvod Tr pracuje jako vypínač prahiové hodnoty. Při vzniklém přepětí se uvede v činnost spoušiový obvod Tr pomocí druhého dělĺCĺhJD odporu R 11 a první diody D 1. Při překročení mezní intenzity proudu se uvede v činnost spoušťový obvod Tr pomocí výstupníhio měřicího -odposru R 12 s druhé diody D 2 a uzavře astabilní multivibrátor M 1.Uzavřením asiiabilního multivibrátoru M 1 je pak odpojen síťový přístroj.zapojení pro tranzistory řízené síťové přístnaje pro dálkově napájení zesílo-vačü ve vedelní V systémech nosného. kmitočtu,opatřené regulátorem ztrát s regulačním tranzístorem, Sltoužĺcĺm zárvoveň k řízení Aasta-bilního multivíbrávolru ímpulsoveho regulátoru kmítočtu, za nimž je v .obvodu zapojen měřicí obvod, jehož úbytek napětí je ponownáván s referenčním líapětíní referenčníłmo» zesilovače, jehož výstupní napětí řídí regulační tranzistor, závislé na paten tu č. 152 258 vyznačující se tím, že výstupní měřící odpor R 12) výstupiníhm pnonuudu je zapojen na emíüor regulačního tranzistoru T 3 před měřioím odporem R 4 dal šího regulačsníłmo tranzistoru (T 4), přičemž p~rvlní dělící odpor R 10 a druhý dělicí odpor (R 11) dělíče napětí jsou zapojeny na emítoxr regulačlníłmo tranzístoru T 3 .a svými výstupy pak na zápoorný potenciál vystupního napětí a mezi body děliče napělí,tvořeměhow všemi čtyřmi odpory, to» je níěřicím odporem R 41, Výstupním měřicím oldporem R 12, prvním Idělicín odpxowrem R 10 a druhým dělícím odpomen R 11 jsou zapojeny ajnodanmí k sobě prviní dioda(D 1) a druhá díoda D 2, přičemž bod splolečrlého zapojení obou amod jak první diody D 1, tak i druhé diody D 2 je napojern na vstup E spoušüového obvodu Trj, 1 list výkresů

MPK / Značky

MPK: H04Q 1/45

Značky: řízené, síťové, dálkově, zesilovačů, tranzistory, napájení, zapojení, prístroje

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-241351-zapojeni-pro-tranzistory-rizene-sitove-pristroje-pro-dalkove-napajeni-zesilovacu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro tranzistory řízené síťové přístroje pro dálkové napájení zesilovačů</a>

Podobne patenty