Jednobřitový výstružník s kruhovým břitem

Číslo patentu: 241136

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šidelský Juraj, Šidelský Ladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

/32/ /31//33/ Právo přednosti od 15 01 82/P 32 01 137.7/ Německá spolková republika M 0) Zveřejněno 13 06 85 ÚŘADPIOWIIÄLIZY (45) vydáno 15 12 87 l|IIUIRIY(Tsnlajítel patentu MAPAL FABRIK Rím PRÄZISIONSWERKZEUGE Dr. KRESS KG, AALEN /NSR/Výstružník má nožovou destičku s kruhovým břitem, která je přitlačována UBR. 3 svěrací pfíložkou k rameni nožově hlavy. a dvě vodicí lišçy upravené na obvodu nožové hlavy. Aby se zajistilo centrické nařezávání díry a přesně kruhový tvar vystružované díry, jsou vodioí lišty vytvořeny tak, že radlální vrchol A břitu předbíhá asi 0 0,4 mm bod B vodioích lišt, který má stejnou vzdálenost od osy výstružníku. K tomuto účelu mají vodicí lišty v axiální oblasti proti radiálnímu vrcholu břitu první skosení pod uhlem alfa menším než 10 °, s výhodou 3 ° až 5 °,a v odě zářezu bŕitu do materiálu druhé skosení pod úhlem a 1 fa 2, který je většíVynález se týká jednobřitového výstružníku s kruhovým ostřím na nožové destičce, přitlačovaně svěrací příložkou k boku nožovš hlavy, a se dvěma vodicími lištami uloženými na obvodu nožové hlavy.Na výstružníky se klade požadavek, aby se nožová hlava samočinně centrovala 1 přes poměrně velkou délku vyložení při nařezávání díry. U vícebřitových výstružníků, kde bod zářezu jednotlivých břitů leží v axiálním směru v jedné rovině, takže nože začínají řezat současně, je tento požadavek automaticky splněn.U jednobřitových výstružníků s obdélníkovou obracecí nožovou destičkou odpovídají uhly zářezu břitu i při dvojitěm zářezu úhlům zâřezu vodicích líšt.Jednobřitový výstružník podle patentu NSR č. 1 627 221 má nuž s kruhovým břitem a dvě vodicí lišty umístěná souměrně vzhledem k podélné ose nožové hlavy. U tohoto výstružníku jsou vodicí lišty a nůž upevněny na nosiči, který je uložen v tělese nástroje posuvné ve směru kolmém k ose nástroje.Tím je zajištěno, že dotekové body mezi nožovou hlavou a obrobkem, tvořené nožem a oběma vodicími lištami, se samočlnně nastaví do polohy soustředně kolem osy výstružníku, takže díra se nařezává koncentricky.Tnkový výstružník má však nevýhodu v tom, že není možné přesně měření průměru, a zejména má další nedostatok, že totiž při tétoúpravě vodicích lišt vůči noži nelze dosáhnout přesné kulatosti díry s odchylkou menší než je asi 5 fun, což se u přesných děr vyžaduje.Účelom vynálezu je vytvořit výstružník uvedeného typu tak, aby zajišřoval samočinné soustředné nařezávání díry a přesně kulatý tvar této díry.Podstata vynálezu spočíva v tom, že z obou vodioích líšt je jedna vodicí lišta upravena diametrálně proti błitu a druhá lišta asi o 40 ° ve směru otáčení za břitsm, a vrchol břitu směřující v radiálním směru předchází asi o 0,4 mm bod řezu vodicích líšt, který leží ve stejně radiální vzdálenosti od osy vrtáku jako vrchol břitu.Podle výhodného provedení vynálezu mají vodicí lišty V axiální oblasti vrcholu břitu první skosení pod úhlem, který je.menší než 10 °, s výhodou 3 až 5 °. Účelně mají vodicí lišty v oblasti zařezávání břitů druhá skosení pod úhlem, který je větší než 15 ° a menší než 25 °.Výhodně mohou mít vodicí lišty na předním konci třetí skosení pod úhlem. který je větší ne 30 ° a menší než 75 °. Nožová destička má kruhový břit s průměrem mezi 5 až 8 mm.Když se výstružníkem podle vynálezu vystružuja díra při hloubce záfezu 0,25 mm, přijde nejprve do záběru s materiálem břit, který předbíhá před vodicími lištami. Působením řezné síly se výstružník krátkodobé vykývne ze své oentrické polohy, a to na tak dlouho, až vodicí lišty dosednou svým prvním skosením na kužel vznikající na okraji díry, čímž se břit radiálně oddálí a nožová hlava se znovu vystředí.Tímto způsobem se zajistí optimální podmínky pro natezávání díry a zabráni se nebezpečnámu chvění, ke kterému při nařezávání děr často dochází.vynález bude vysvětlen v souvislosti s příkladem provedení znázorněným na výkrese,kde značí obr. 1 bokorys nožově hlavy, obr. 2 pohled zpředu na nožovou hlavu a obr. 3 osový řez dírou a nožovou hlavou v okamžiku začátku vystružování.Nołová hlava ł výstružníku podle vynálezu má nožovou destičku 3, která je přitisknuta svěrací pfíložkoug k rameni nožové hlavył. Nožová destička 3 má břit, jehož průměr leží v rozmezí 5 až 8 mm.K přitlačení nožové destičky 3 slouží závitový čep 1. Na obvodu nožové hlavy L jsou do ní zapuštěny vodicí lišty j. g.Jak je patrno z obr. 3, leží radiální vrchol 5 té části břitu, která přečnivá přes obvod nožové hlavy l, ve vzdálenosti Ľ od bodu B zářezu, ve kterém plocha vodicí lišty 5rovnoběžná s osou výstružníku navazuje na první skosení.Toto první skosení, které svírá se stěnou obrobku 1 úhel alfal, sahá nejměně k radiální rovlně, ve které leží vrchol Q. Úhel alfal je menší než 10 ° a jeho výhodná hodnota je 3 ° až 5 °.Na první skosení navazuje druhé skosení, které svírá se těnou díry v obrobku 1 úhel alfaz, jehož hodnotaje větší než 15 ° a menší než 25 °. Na druhé skosení navazuje třetí skosení svírajíci se stěnou díry v ohrobku 7 úhel alfa ležící v rozmezí 30 až 75 °.1. Jednobřltový výstružník s kruhovým břitem na nožové destičce přitlačované svěrací příložkou k rameni nožové hlavy. a se dvěma vodicimi lištami na obvodu nožové hlavy, vyznačený tím, že z obou vodicíoh líšt /5, 6/ je jedna vodicí lišta /5/ umístěna diametrálně proti břitu a druhá vodicí lišta /6/ o 40 ° ve směru otáčení za břitem, a radiální vrchol/A/ bŕitu, přečnívající v radiálním směru přes obrys nožové hlavy /1/, předbíhá 0 °ą 4 mm bod /B/ zářezu vodicích líšt /S, 6/, který má stejnou radiální vzdálenost od osy nožové hlavy /1/ jako radiální vrchol /A/ břitu.2. Jednobřitový výstružník podle bodu 1, vyznačený tím, že vodic lišty /5, 6/ mají v axlální oblasti radiálního vrcholu /A/ bŕitu první skosení s uhlem lalfal/ menším než 10 °,zejména 3 ° až 5 °.3. Jednobřitový výstružník podle bodu 1 a 2, vyznačený tím, že vodic lišty /5, G/ mají v oblasti zařezávání břitu druhé skosení pod úhlem /alfazl ležícim v rozmezí 15 ° až4. Jednobřitový výstružnik podle jednoho z bodů 1 až 3, vyznačený tím, že vodicí lišty/5, 6/ mají na předním konci třetí skosení pod úhlem /alfa 3/ v rozmezí 30 ° až 75 °.5. Jednobřitový výstružník podle jednoho z bodů 1 až 4, vyznačený tím, že nožová destička /3/ má kruhový břit s průměrem větším než 5 mm a menším než 8 mm.

MPK / Značky

MPK: B23D 77/02

Značky: břitem, kruhovým, jednobřitový, výstružník

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-241136-jednobritovy-vystruznik-s-kruhovym-britem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Jednobřitový výstružník s kruhovým břitem</a>

Podobne patenty