Mobilní zařízení pro bezdemontážní orovnávání okolků kol kolejových vozidel

Číslo patentu: 240717

Dátum: 15.08.1987

Autori: Bakoš Pavel, Filippov Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(751 Autor vynałezu BOHÄČ PAVEL SLEPICKA ZDENĚK, PRAHA543 Mobilní zařízení pro bezdemnłáiuł oruyniváni okolků kol hokejových vozidelŘešení se týká mobílního zařízení pro hezdemvontážní orouvnávání okołků kol kolejových vozidel, zejména tramvají, vyznaöující se tím, že je tvořeno nosníkem tvaru U se základnou, opatřeným na vnitřních stranách konců ramen otočnýlmi souosými kuželovými hroty pro n-asunutí do středicícłi otvorů hřidele kol vozidla, z MW nejméně jeden je stavitelný Ve směr-u své osy,dále je tvxořenoł .na boku základný nosníku upnaveným nejméně jedním držákem se suportom pro přlpevnění obràběcího nástroje a nejmêně jednou opěrkou upraovenou na protilehlém -boku zakladny nosnřku.Nynález se týkžrrnobilního zařízení pro rýchlou a přesnou bezdemontážní opravu pojíždějících ploch. okolků kol kolejových vozidel, zejména trąmvají, když dojde k na rušení jejich okrouhlosti, napřgpři smyko vém birzdění. . . Mje známo zařízení pro provádění uvedených prací, je však stabilní, rozměrné, drahé se znavčnýlmí nároky na eseřízení a obsluhu. Dále se pouzivaji různé přípravky jaíkonapříklad upravené přenosné brulsky, ktegré ale nezaručují trvalou přesnost práce vzhledem k náročné centräži.Uvedené nevýhody v podstatné míře odstrañulje mobilní zařízení pro bezdemontážní otrovnávání ok-olků kol kolejových vozídeíl, zejména tramvají, jehož podstatou je, že je tvořeno nosníłkem tvaru U se základnou,opuatřeným na rvnítřních stranách konoů ramen otočnýuni souosými kuželovými hroty pro nasunutí do stře-dicích otvprů hříclele kol vozidla, z nichž nejméně jeden je stavitelný ve wsměru své osý, a dále je tvořeno na boku základný nnosníku Iupraveným nejméně jedním držákem se .suportem pro připojení obráběcího nástroje a nejméně jednou opěrkou upravenou na protilehlém boku základný nosníku.Práce s .tímto zařízením je velice jednodu-r- »« ~chá, odpadá složité centroväní ob-ráběcího nástroje oproti okolkukola, nebot hřídel kola je opatřen stře-dícími otvory, jimiž byl při výrobě upnut do obráběcího stroje, zařízení podle vynálezu je nasazovváno do stře dicích rotvorů, a tím zajišťuje bez dalšíhoseřizorvání trvale po-žadovanou vzdálenost mezi okolkem a owhráběcím nástrojem během obrábění. Opratcování okolků lze provést struženíní nebo broušenílm. P-odle provedení zařízení lze opravcovávat bud okolelk jednoho kola, nebo oba okolky současně. Před zapotčetím prací je třeba zvedacím zařízením nadzvednout podvozek i s karoserií. Použití zařízení je výhodné zejména u trmvají či elektrických lokomotiv na hnaných nápravách. V těchto případech postačí úprava napájecího proudu pohonu náprav na takovou hodnotu, která zajistí vhodné otáčky kol pro použitý druh obrábění, .a tím odpadá pomocný vnější zdroj pohonu obráběných okolkü kol. Pro nepohäněná clvojkolí je třeba zaljistit pomocný vnější zdroj pohonu obráběných kol, např. elektrom-otorem a třecími koly.(Přĺlkĺ-ćldnê provedení mobi-lízačního zařízení podle vynál-ezu je znázorněno na vý 4kresmąklde obr. 1 značí zařízení v~ půdorysu a obrLřž zařízení v nárysu. Hlavní části zařízení je tuhý nosník tva ru Uĺse zârkladn-ou 1. Na vnitřní straně kon-ce jednoho jeho ramene je uložen stavi telné ve směru své osy otočný kuželový hrot 2 aha vnitřní straně konce druhého ramene nosníku je uložen souose »s hrotom 2 pevný otočný kuželorvý hrot 3. Na boku del,ší strany základný nosníku 1 jsou upravenýdva dttžáky se suporty 4 a 5 pro připevnění obräběcího nástroje, v daněm případě soustružni-ckých nožů B a 7. Suporty 41 a 5 mají příčný i ,podélný posuv, jakož 1 .natáčení kolem svislé -osy. Pod suporty 4 .a 5 jsou na prptílehlém boku zakladny nosníku 1 umístěny výškově stavitelné opěry 8 a 9, opínající se o koleje 10 a 11.Mobilní zařízení pracuje taktoVozidlo, jehož okolek »či více ok-olků mávyhražené pracoviště a odpojí se od trolejového vedení. Vhodným například hydraulickým zveldäkem o přiměřené nosnosti, senadzvedne podvozek bez odpojení od karosérie či jiné demontáže a zajistí se proti pá du. Mobilní zařízení se nasune .pod vozidlo a p-o předchozím očištění středicích otvorůl hřídele ,kol se d-o nich nuasunou otočné kuželové hroty 2 a 3, přičemž staivítelným kuželovým .hrotem 2 se vymeizí vůle. Výškově stavitelné opěrky 8 a 9 se opřou o koleje lll a 11 a nastaví se potřebné poloha nástrojů G a 7. Potom se spustí elektromotor vozidla pohanějící .nápravu a opracování okołlku může začít. Potřebný proud se neodebírá z troleje, ale z pomocného zařízení,které dává takové napětí, které zajistí potřebné otáčky.Význalm tohoto zařízení spočíva v možnosti rychlého odstranění neokrouhlosti okolků a zajištění stejných průměrů obou o kolků jedné nápravy. V případě potřeby lzeza použití dvou těchto zařízení opracovat všechnýmokolky u dvouodých podvozků jpřl jednom nadzvednutí. V takovém případě musí být druhé zařízení zrcadlovým obrazom prvého, neboť obě nápravy mají při sou časném otäwčení stejný smysl pohybu.Zařízení zkracuje prostoje na minimum,s maximální výhodou lze je použít u tr-wmvají, vozech metra, elektrických lokomotlv. Dále je použitelná pro, opravu nepoháněných dvojkolí, ovšem za použití pomocného pohonu například elektromotorem a třecírm převodem.Mobilní zařízení pro bezdemontážní oro- je stavitelný ve směru své osy, .dále je tvovnávvání okolků kol k-olejových vozidel, ze- řeno na bdku zakladny nosníku 1 uprajména tramvají, vyznąčující se tím, že je vveným .neíjméně jedním držákemse supertvořeno nosnílkem tvaru U se základnou (11, tem 4, 51 pro připevnění obráběcího náopatřeným na nvnijtřunívch stranách konců ra- stnoje 16, 7 a nejméně jednou opěrkou 8,men ot-očnými souosýomi kuželovrýłmí hroty 9, up.ravenou na protilehlém boku základ 2, 3 pro nasuunutí do středicích otvorů -ny nosníku (v 1).hřídele kod vozidlapz nichž nejméně jeden

MPK / Značky

MPK: B23B 5/04, B24B 5/44

Značky: orovnávání, kolejových, mobilní, bezdemontážní, zařízení, vozidel, okolků

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-240717-mobilni-zarizeni-pro-bezdemontazni-orovnavani-okolku-kol-kolejovych-vozidel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mobilní zařízení pro bezdemontážní orovnávání okolků kol kolejových vozidel</a>

Podobne patenty