Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

üňAo so VYNÁlEZY r A l A . A OWEW (Am Vyďáno 5 08 3775 Autor vynálezu SPOUSTA EDUARD ing. CSO. ČIERNÍK IÄN ing. Csc. BARTÄŠKOVÄ PAVLA Lng. AMŠŘOS DUŠAN mg. asc., BRNO ŠŤASTNÝ MILAN ing. csc., TŘĚBÍÚ ŘYŠÄNEK PAVELIngImpwegnačłlí. prostředek na bázi femolformaldehydových kondenzátů k impregnaci pórovítýchv m-aŕzerŕáłů.Prsrstředek tvaří snwěsí Li-neárních ołigomerü kondenza/čmch prodguktü fenolu, kresolů a xylenolů s formaldehydem odpad-ajísí. při čištění 2,6-xylena.u pomocí selekti-vní ortokundenzwce sv fermmsdehycłem nebe paraformaldehydem neba jeho roztoky v rozpouš~ ÍČÓIGCĎ.vynález se týká lmpregnačního prostřed ku k imprognaci pórovitých materiálů jak-oje dřevo, papír proti účinkom vlhkosti., plísním, houbáuí a bakteriím.je známe, že tenolické látky jsou účinne dezinfekčui a fungicidní prostředky. Volné fenoly jsou však málo odolné vůči působení vody, a proto se pouzivaji k impregnací dřeva a papíru kondenzáty fenolu s formaldehyden. Nyní bylo zjištěno, že výborným impregnačním prostředkem jsou fenolformaldehydovê kondenzáty odpadající při chemickém čištění 2,6-xylcnolu.Předmětem vynálezu je impregnační prostředek k impregnaci pórovítých materiálů na bázi fenolformaldehydových kondenzátů tvořených 20 až 100 hmotnost-nimi směsi linearních oligomerů kondenzačních produktů fenolu, kresolů a xylenolů s formaldehydem odpadající při čištění 2,6-xyleno 1 u pomocí formaldelíydu anebo paratormaldehydu s teplotou měknutí 50 až 80 °C a do 80 0/0 hmotnostních alkoholů, ketonů, esterů, aromátů, chlowrovaných uhlovodíků nebo jejich směsi, vztaženo na celkovou hmotnost impregnačního činidla.zdrojem 2,6-xylenolu je reakční směs po metylaci fenolu, která obsahuje především metylfenoly- o-, m- a p-krezoly). V menší míře, z kvantitativního hlediska nepodstatné i další produkty metylace fenolu. Podle reakčních podmínek metylace fenolu obsahuje reakční směs různý poměr o-krezolu a ZJâ-xylenolu, a to podle požadavku, zda hlavním produktom metylace má být o-krezol nebo 2,6-xylenol. Po oddestilování podstatné části o-krezolu zůstává ve zbytku reakční směsi jako hlavní a nejdůležítější složka 2,6-xylen 01. Z ostatních metylderlvátü feuolu tvoří samotné o-, m- a p-krezoly 9 U až 95 °/o hmotnostních nečistot.Z této směsi se 2,6-xy 1 enol izoloval hlavně fyzíkálními postupy jako jsou rektifikace,krystalizace, resp. frakční krystalizaoe nebo kombinací těchto způsobů. Nedavno byly nalezeny vhodne postupy rafinace surového xylenolu selektlvní ortokondenzaci s paraformaldehydem nebo formaldehydem v přítomnosti katalyzätorů.Reakční produkt kondenzace tvoří v podstatě směs lineárnícłh oligomerů převážně dímerů a trimerů kondenzačních produktů fenolu, kresolů a xylenolů s formaldehydem. Chemická struktura je ldentĺcká s krezolovými orto-novolaky. Kondenzát je neutrální látka s teplotou vzplanutí vyšší jak 140 °C,nerozpustný ve vodě a jíarafinických nasycených uhlovodících, lehce tavitelný obvykle mezi 50 až B 0 C a rozpustný v řadě organických rozpouštěclel, především v alkoholech jako metanolu, etanolu, cyklohexanolu, cyklickýoh i alifatických ketonech jako etylmetylketonu, dietylketonu, cyklohexanonu, esterech jako mravenčanu metylnatem, mravenčanu etylnatém, etylacetátu, metylacetátu,aromatických uhlovodících jako benzenu, toluenu, chlorovaných uhlovodících jako chlor 240579benzenu, chloroioríííu, trichloretylénu a jejich směsích. Vlastnosti tohoto odpadního produktu se dá výhodné využít při praktické aplikaci. lmpregnaci odpadním kondenzátem lze provést ve formě roztoku, nejlépe v alkoholu, nebo taveniny, například šopováním,mačením v tavenině a podobné. Povrchy materiálů upraveíić tímto kondenzáteiíi jsou hladké, lesklé, mechanicky i povětrnostně velmi odolné, průhledné. Průhlednost dovoluje využít povlaky tam, kde záleží na tom,aby struktura původního materiálu zůstala vlditellíá. Roztoky odpadního kondenzátu i taveninu. lze libovolně barvit, a to řadou organických barviv i pomocí -anorganických pigmentů.vynález osvětlí následující príklad v příkladu jsou hmotnostní.Ejaůsolíem popsaným v popise vynálezu k čs. autorskému DSVĚCÍČBHÍ č. 231 085, príklad 1, bylo rafinováno 500 g 2,6-xyleno 1 u. Xylenol použitý pro rafinaci obsahoval 202 °/o jiných metylderivátů fenolu.Po ukončení popsaného procesu rafinace a oddestilováni čistého xylenolu, byl zbytek ve vařáku rozmíchán se 150 g etanolu a vzniklý roztok kondenzačního zbytku oddělen od malého množství pevné fáze filtrací. Bylo získáno 302 g roztoku. Koncetrace odp-adního produktu, rozpuštěného v etanolu byla zjištěna odparkem a činila 51,02 . Připraveným roztokom by naimpregnován dřevěný hranol krycłhle o hrané B cm z vyschlého jedlového dřeva, která byla střídavě smáčena vodou 30 mln a po otření vody z .povrchu volně sušena v proudu vzduchu. Maximální hmotnostní přírůstek impregnovane krychle v 30 cyklech byl 2,6 . Pro-vlak kondenzátu na stenách krychle zůstal bez změny. V I-lmotnostní přírůstek neímpregnovaných stejných zkušebních těles se pohybuje mezi 18 až 25 °/o. Po několika cyklech tělesa praskají.způsobem popsaným v příkladě 4, viz čs. autorské Osvědčení č. 230 842, bylo ratln-ováno 1 000 g surového 2,6-xylenolu.,Xylenol použitý pro rafinaci obsahoval 20,2 jiných metylderivátů fenolu.Po ukončení rafinace a oddestllování xylenolu, byl zbytek ve vařáku rozmíchán se 700 gramy směsi toluenu s metanolem 1 1,a vzniklý roztok zfiltrován.Bylo získáno 999 g roztoku, který podle stanovení odparkem obsahoval 308 g sušiny.zkoušky účinnosti impregnace roztokem byly provedeny stej-ně, jak je uvedeno v příkladu 1.Maximální hmotnostní přírůstek impregno 240579vané krychle ve so cyklech byl 2,6 . Po vlak kondenzátu na stěnach krychle zůstat boze změny.způsobem uvedeným v přihláškách vynálezu byľrafinovän xylenol, který obsahoval 6,4 jiných alkylovaných metylderivátů fenolu. Část zbytku po rafinaci byla vždy roz~Teplota tání zbytku ve °C 73 65Hmotnost destilačního zbytku v g 96 96Výchozí množství surového xylenolu poo všechny zkoušky bylo 1 000 g. Ostatní látky byly změněny v poměru komponent použitých v citovaném příkladu uvedeného autorského osvědčení.puštěna v organíckém rozpouštědle, nebo směsi organických rozpouštědel a roztoky byly použitý k lmpregnací dřevěných zkušebnĺch těles, jak je uvedena v příkladu 1. Zbývající částí kondenzátu byly užity rovněž k impregnaci, avšak impr-egnace byla pro,veedna z t-aveniny.souhrn experimentů a výsledků je uveden v tavbulce.hladká, lesklá bez trhlinHmotnostní přírůstek hranolu byl stanoven po 30 cyklech.Hmotnostní přírůstky neimpregnovaných těles viz příklad 1.PREDMET vvmłzzzv Bmpregnační prostředek na bázi fenolformaldehydových kondenzátů k impregnaci púrovltých materiálů, vyznačený tím, že je tvořen 20 až 100 °/o hmotnostními směsi líneárnĺch oligomerů kondenzačních produktů tenoľu, kresolů a xylenolů s formaldehydem odpadající při čištění 2,6-xylenolu po Severograna, n. p., závod 7., Mostmoci formaldehytĺiu anebo paraformaldehyduhmotnostními alkoholů, ketonü, esterů, aromátů, animovaných uhlovodtků nebo jejich směsi, vztaženo na celkovou hmotnost impregnačního prostrediu.

MPK / Značky

MPK: C08G 8/10

Značky: prostředek, impregnační

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-240579-impregnacni-prostredek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Impregnační prostředek</a>

Podobne patenty