Zariadenie pre tavenie, ohrev a čerpanie látok

Číslo patentu: 240540

Dátum: 15.08.1987

Autor: Göhler Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

-alebo zohriatej látky pomocou čerpadla ale rr 2 POPIS VYNÁLEZU 24 cm K AUTORSKÉMUÁ OSVEDČENIEJ75 i Autor vynálezu FAN ČOVIČ KAROL ing. CSc., BRATISLAVAVynález sa týka odboru transportu látok.vynález predstavuje zariadenie pre taveníe, ohrev- a čerpanie látok v taklom stave,umiestnených v obaloch ako. sú sudy, boboky, kontajnery, cisterny a vagóny.Podstatou zariadenia sú súosé oblúkovítéce vnútornou rúrou odťahovanie roztopenejbo vákua. V kombinácii s váhami umožňuje presné dávkovanie látky do zvoleného priestoru.vynález je možné využil. V chemickom,farmaceutickom a potravinárskom priemysle a všade tam, kde je potrebné látky roztopiť alebo zohriať, aby boli schopné transportu potrubím alebo hadicou.Vynález sa týka zariadenia pre tavenie,ohrev a čerpanie látok, ktorým sa tieto uvádzajú do stavu vhodného pre čerpanie bežnými prostriedkami.Najbežnejším spôsobom dopravy a skladovania chemikálií je ich doprava a skladovanie vo vagónoch, kontajneroch, súdoch, hobokoch, pleohovkäch a podobných obaloch. Nie je zriedkavosťou, hlavne V zimnom ob dobí, že časť alebo celý obsah stuhne alebo .sa zvýši viskózita látky. tak, že je bežnými spôsobmi nečerpateľná. Niektoré chemikálie, ako napríklad Íenol, parafíny alebo polyetylénglykoly s vyššou molekulovou hmotnosťou sa V podobe taveniny naplnia do sudov a prepravujú v tuhom skupenstva za každého ročného obdobia. Zohriatie obsahu týchto obalov sa uskutočňuje ich pobytom v temperovanej miestnosti alebo špeciálnych boxoch nepriamo vyhrievaných parou,najčastejšie však privedenim nizkotlakovej pary priamo na obal pryžovou hadicou. Hrozí možnosť úrazu obsluhy, je možnost znečistenia obsahu obalov, zamorenie životného priestoru. Využitie tepelného obsahu pary je nedostatočné. Tieto nedostatky odstraňuje vynález podľa čs. AO 215 449, nedostatkom ktorého je pomerne malá ohrevná plocha, určená na odovzdávanie tepla pary obsahu obalu.Uvedený nedostatok zmierňuje podľa to ~ hoto vynálezu zariadenie pre tavenie, ohreva čerpanie látok pozostávajúce z prívodu pary, vonkajšej rúrky, vnútornej rúrky, dna,výtlačnej rúrky, trojcestného kohúta, odvodu a rukoväte, podstatou ktorého je to, že vonkajšia rúrka, vnútorná rúrka a výtlačná rúrka sú oblúkovite zahnuté, s výhodo-u tak, že tvoria kruhový oblúk, pričom vnútorná rúrka je na svojom spodnom konci uko.nčená nasoskou a výtlačná rúrka je uzavretá ventilom zariadenie je v svojej hornej časti naplnenej parou opatrené manometrom.Hlavnou výhodou zariadenia podľa vynálezu je zväčšenie ohrevnej plochy zariadenia, cez ktorú prebieha ohrievanie taveniny o približne 57 0/0 v prípade, ak má zariadenie tvar kruhového oblúka. V podstate je možné voliť aj iný tvar, napríklad tvar bumerangu, zásadou však zostáva, napriklad. pri vytahovaní sudov s otvorom na obvode plášťa sudu, aby vonkajšia rúrka mala taký priemer, ktorý bezpečne prejde otvorom a násoska aby bola v najvzdialenejšom mieste sudu. Časom je možné premiestniť zariadenie tak, aby násoska bola v opačnom mieste suda.Zariadenie je výhodné napojiť na nízkotlakovú paru, ktorej teplota okolo 150 °C stačí na stekutenie velkej väčšiny látok po. užitie pary s vyššou teplotou nie je vylúče né ani prípadné použitie dymových plynov alebo tekutého teplonosiča po nepodstatnej adaptácii. Zahrievanie je možné kedykolvek prerušiť a kedykolvek V ňom pokračovat prerušením dodávky pary alebo vysunutímnariadenia zo .zohrievaného priestoru. Môže byť napojenýoh niekoľko zariadení vedľa seba alebo za sebou, tiež kombinovane. Na zaklade údajov kontrolného manometra je možné odhadnúť .teplotu prichádzajúcej pary. Spotrebu pary je možné určiť na základe množstva kondenzátu. Tvar zariadenia podporuje cirkuláciu taveniny a skracuje čas potrebný na roztavenie obsahu obalu, pričom aj posledné časti tuhej látky sa lahko topia.Transport látky po jej. roztaveni .je možné zabezpečiť čerpadlem, vákuomsamospádom alebo ich kombináciou. Trojoestný .kohút slúži na otvorenie, poťažne zavretie čerpacej cesty kvapaliny alebo na zavzdušnenie celého systému. Funkcia trojcestného kohúta môže byt nahradená tromi jednocestnými kohútmi, inou kombináciou kohútov, alebo dokonca bez kohúta. Konštrukciou násosky je umožnené prakticky úplné .vyprázdnenie obsahu obalu, čím sa znižujú náklady na čistenie obalov.Zariadenie je možné využiť na vyprázdňovanie rôznych typov sudov, hobokov, obalov, kontajnerov, cisterien a železničných vagónov, samozrejme po správnom dimenzovaní jeho rozmerov. je praktické zariadenie zavesit nad obal tak, aby bolo možné s nim pohodlne manipulovať, čo je výhodné hlavne u zariadení väčších rozmerov.Zariadenie sa bezpečne obsluhuje, je lahké, mobilné, nevyžaduje špeciálnu opateru alebo dozor, lahko sa čistí, zhotovuje sa bežnými metódami z dostupných kovových materialov. Nehrozi rozliatie obsahu obalu, neobťažuje zápachom obsluhu a okolie.ventil ,umožňuje .jemnejšie nastavenie vod vodú kondenzátu, može sa kombinovať skondenzným .hrnc om. i Ak Vykonávame tavenie .obsahu .obalu na vähach, môžeme presne dávkovať množstvo roztavenej látky. čerpané látka. .sa nezriečisťuje. .Zariadenie .je možné .obsluhovať »aj .z väčšej vzdialenosti. .je možné tiež .čerpanie suspenzií a .ka 1 ov.Príklad konštrukcie zariadenia podľa vynálezu .je znázornený v -reze. .na obrázku, pričom prerušovanou čiarou je naznačený -obal,Zariadenie pre tavenie, ohrev a čenpanie látok podľa vynátlezu pozostáva .z, pnivodu-ł pary napovjeneho na vonkajšiu .rúrka 2, v ktorej je uložená vnútorná núrka 3, -sjiojena na svojich spodných koncern .dnom 4, cez ktoré preniká násoska 5 a pokračuje vnútornou rúrkou 3. Na svojom spodnom konci otvorená výtlačná rúrka G sleduje svojím tvarom vonkajšiu časť steny vonkajšej rúrky 2,ktorú opúšťa prienikom cez jej stenu a pokračuje ventilom 7. vonkajšia rúrka 2 je v svojej hornej časti pripevnená na vnútornú rürku 3 a opatrená manometrom 8. Horná časť vnútornej rúrky 3 pokračuje trojcestným kohútom 9 a odvodom 10, a je opatrenágukoväťou 11.cinnost zariadenia je nasledovná. Paraprichádza prívodom pary 1 do- priestoru medzi vonkajšiu rúrku 2 a vnútornú rúrku 3,kondenzuje na vodu a odovzdáva teplo zariadeniu voda je vytláčaná výtlačnou rúr~ kou 6 cez ventil 7 mimo zariadenie. Po zohriatí zariadenia sa tot-0 vtlači do obsahu obalu. Po roztopení alebo zohriatí obsahu obalu sa otvrorí trojcestný kohút 9 a odvod 10 sa napojí na čerpadlo alebo evakuovaný priestor. Kvapalína prúdi násoskou 5 cez vnútornú rúrku 3, trojcestný kohút 9 a odvod10 do požadovaného priestoru. Čerpanie je možné prerušiť troujcestným kohütom 9. Zariadenie je potrebné pred použitím zbavit vzduchu prepláchnutim parou, s výhodou pri použití takej polohy zariadenia, že je o 180 ° otočené od normálnej pracovnej polohy.Zariadenie je možné využiť v- chemickom priemysle, farmaceutickom priemysle, potravinárstve a iných odvetviach priemyselnej a výskumne praxe.Zariadenie. pre tavenie, ohrev a čerpanie látok pozostávajúca z prívodnu pary vonkajšej rúrky, vnútornej rúrky, dna, výtlačnej rúrky, trojcestneho kohüta, odvodu a rukoväte vyznačujúce sa tým, že vonkajšia rúrka 2, vnútorná rúrka -3 ~ .a vyfrlačná rúrka 6 sú oblúkovite zohnuté, s výhodou tak, že tvoria kruhový oblúk, pričom vnútornárürka 3 je na svojom spodnom konci ukončená násoskou 5 a výtlačná rúrka 6 je uzavretá ventilom 7 j, pričom zariadenie je vo svojej hornej časti naplnenej parou opatrenémanometrom 81.

MPK / Značky

MPK: B01J 19/00

Značky: látok, ohrev, zariadenie, čerpanie, tavenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-240540-zariadenie-pre-tavenie-ohrev-a-cerpanie-latok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie pre tavenie, ohrev a čerpanie látok</a>

Podobne patenty