Zapojenie pre overovanie presnosti a zisťovanie porúch meracích reťazcov termoelektrických článkov bez ich rozpojenia

Číslo patentu: 240509

Dátum: 15.08.1987

Autori: Pfützner Peter, Miklitsch Günter, Schmidt Hans

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

kým článkom pripája súčasne termočlán racom reťazci.šäěiŕíššřijê POPIS vvmszu 350593,~ K AUTORSKÉMU OSVEDČENIU(753 « Autor vynálezu STANC STANISLAV ing., PIEŠŤANY SMUTNÝ ŠTEFAN ing BADIAR STANISLAV, TRNAVA(54) Zapojenie pre overovanie presnosti a zisťovanie porúch meracích reťazcov termnelektríckých článkov bez ich rozpojeniaI. i o i I Riešenie sa týka odboru merania teplôt. Zapojenie rieši problém overovanie presnosti a zisťovania porúch meracieho reťazca termoeiektrického článku počas preváďzky Ineracieho reťazca bez jeho rozpojenia,Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa na ľubovoľnom mieste pracujúceho nerozpojeného meracieho reťazca s. termoeiekiric kovou a medenou kabelážou cez kompenzačný most a prepínače presný merací prístroj a na staviteľný napäťový zdroj prostredníctvom ktorých možno overiť presnosť reťazca v celom pracovnom rozsahu reťazca a zistiť výskyt a miesto poruchy v me Riešenie možno použiť V energetike a chemickom priemysle, kde vzniká potreba urýchleného overenia presnosti a zistenia porúchmeťazcov s termoelektrickými článkami počas ich činnosti, bez rozpojenia.vynález sa týka elektrického zapojeniapre overovanie presnosti a zisťovanie po rúch meracích reťazcov termoelektrickýeh článkov počas ich prevádzky bez rozpojenia.Meranie teploty V technologických procesoch sa často prevádza prostredníctvom meracích reťazcov obsahujúcich ako snímače termoelektrické články. V priebehu prevádzkovania reťazcov termoelektrických článkov, pri ich montáži a oživovanívzniká potreba merací reťazec overiť s cieľom zistenia jeho presnosti, resp. vzniká potreba zistenia výskytu poruchy a jej miesta v reťazci. Overovanie a zisťovanie poruchy klasickými spôsobmi sa prevádza tak,že sa merací reťazec na ľubovoľnom spájanom mieste rozpojí, časť reťazca smerom k meraciemu koncu termoelektrického článku sa overuje presným meracím prístrojom,časť reťazca smerom k prevádzkoyému meraciemu prístroja sa overuje stabilným napäťovým zdrojom. Nedostatkom tohto spôsobu overovania presnosti a zisťovania poruchy je potreba vyradenia meracieho reťazca z jeho činnosti a časová náročnosť na prevedenie overenia a zistenia poruchy.Vyššie uvedené nevýhody odstraňuje zapojenie pre overovanie presnosti a zisťovanie poruchy reťazcov termoelektrických článkov bez ich rozpojenia, ktorého podstatou je, že v mieste overovania sú paralelne k meraciemu reťazca termoelektrického článku pripojené merací kontrolný prístroj cez privodné kompenzačné vedenie, prepínač určenia druhu kabeláže, kom-penzačný most a nastaviteľný napäťový zdroj cez prepínač určenia smeru overovania, pričom nastaviteľný napäťový zdroj je pripojený cez prepínač určenia smeru overovania a prepínač určenia druhu kabeláže na merací kontrolný prístroj a kompenzačný most s ukončením kompenzačného vedenia sa nachádza v izotermickej skrinke.Uvedené zapojenie umožňuje overovanie presnosti a zisťovanie výskytu a miesta porúch meracích reťazcov termoelektrických článkov bez potreby ich rozpojenia, to znamená bez potreby ic-h vyradenie z prevádzky, v~ kratšom časovom intervale ako klasickými metódami.Na pripojenom výkrese je uvedené zapojenie pre overovanie a zisťovanie poruchy meracích reťazcov -termoelektrických článkov na typickom meracom reťazcí termoelektrického článku.Typický merací reťazec s termoelektrickým článkom na výkrese sa skladá z termoelektrického článku 1, niekoľkých úsekov kompenzačného vedenia 2, termostatu 3,niekoľkých úsekov prívodného vedenia 4 a prevádzkového meracieho prístroja 5. Spájané miesta jednotlivých častí meracieho reťazca, na ktorých možno prevádzať overovanie n zisťovanie poruchy sú označené ako miesta overovania B. Miestami overovania E môžu byť miesta spojenia jed 4notlivých úsekov meracej trasy ako sú napr. združovacie skrine, konektory, termostaty,svorkovnice meracích prístrojov» a pod Vlastné zapojenie pre overovanie a zisĎąvaniegpovruchy sa skladá z kontrolného měfaciehoprístroja 11, z nastavitelného na päťovéhoizdroja 13, ktorého vnútorný od por musi byť nižší ako siučkovýodpor termoelektrického článku 1, z kovmpenzačného mosta J s napäťovvým napájacím zdrojom 14,prepínače určenia druhu kabeláže 8, prepínača určenia smeru overovanialz, prívodného kompenzačného vedenia 7 ~a izotermickej skrinky lll. Uvedeným zapojením možno prevádzať overovanie presnosti meracieho reťazca a zisťovanie poruchy na 1 ubovoľnom mieste overovania 5 reťazca termoelektrického článku. Prepinačom určenia druhu kabeláže B sa určuje druh kabeláže na mieste overovania B, z ktorého sa overo-vanie a zisťovanie miesta poruchy prevádza. V pripade, že sa miesto overovania 6 nachádza medzi úsekmi kompenzačného vedenia 2, medzi termoelektrickým článkom 1 a kompenzačným vedením 2, resp. medzi kompenzačným vedením 2 a prvým úsekom prívodného vedenia 4, má prepinač polohu 1, v prípade, že sa miesto overovania 8 nachádza medzi úsekmi prívod nej kabeláže 4, má prepínač polohu 2. Pre pínačom určenia smeru overovania 12 sa pripája napäťový zdroj ku kontrolovanému meraciemu reťazcu, čím saurčuje smer overovania a zisťovania poruchy reťazca od miesta overovania 6. V smere meracieho- konca termoelektrického článku 1 má pre pínač polohu 1, v smerže meracieho prístroja iná prepínač polohu 2.V smere meracieho konca termoelektrického článku 1 sa zisťuje výskyt poruchy meracieho reťazca v časti merací koniec termoelektrického článku 1 - miesto overovania 6 prostredníctvom meracieho kontrolného prístroja 11. V smere prevádzkového prístroja 5 sa overuje reťazec a zisťuje výskyt poruchy v časti od miesta overovania E po prevádzkový merací prístroj 5 včítane, prostredníctvom nastaviteľného napäťového zdroja 13 a meracieho kontrolného prístroja 11. Nastavíteľným napäťovým zdrojom 13 sa v mieste overovania li nastaví na požadované napätie z pracovného rozsahu, ktoré sa meria súčasne ,na kontrolnom meracom prístroji 11 a prevádzkovom meracom prístroji 5. Nastavené napätie v mieste overovania li je tvorené hlav»ne nastaviteľným napäťovým zdrojom 13,pretože má nižší vnútorný odpor ako je slučkový odpor termoelektrického článku 1 a z časti napätím termoelektrického článku 1. Nastavené napätie sa volí tak, aby bolo možné overí-ť presnosť meracieho reťazca v jeho celom pracovnom rozsahu. Nastavené napätie v~ m-ieste overovania 6 sa meria prevádzkovým prístrojom 5 včítane prídavného napätia, tvoreného na úsekochkompenzačného vedenia termoelektrického článku 2. Kontrolným meracim prístrojom11 sa nastavené nap-ätie V mieste overovania 6 meria včítane prídavného napätia,ktoré je tvorené prívodným kompenzačným vedením 7 a kompenzačným mostom 9. Uvedené zapojenie možno využívat pre o 6varovanie a zisťovanie miesta poruchy aj iných meracích reťazcov ako meracích reťazcov s termoelektrickými článkami. Určitá výhoda uvedeného zapojenia je tá, že základné časti, z ktorých je zapojenie zložené, sa všetky sériovo vyrábajú.Zapojenie pre overovanie presnoeti a zisťovanie porúch meracích reťazcov termoelektrických článkov bez ich rozpojenia sa vyznačuje tým, že V mieste overovanie 6 sú paralelne k meraciemu retazcu termoelektrického článku 1 pripojené Inerací kontrolný prístroj 11 cez prívodná kompenzačne vedenie 7, prepínač určenia druhu kabeláže 8, kompenzačný most 9 anastaviteľný napäťový zdroj. 13 cez prepinač určenia smeru overovania (12), pričom nastaviteľný napäťový zdroj 13 je pripojený cez prepínač určenia smeru overovania 12 a prepínač určenia druhu kabeláže 8 na merací kontrolný prístroj 11 a kompenzačnýmost 9 s ukončením kompenzačného vedenia 7 je uložený v- izotermickej skrinka (10).

MPK / Značky

MPK: G01K 15/00

Značky: presnosti, reťazcov, meracích, zisťovanie, poruch, zapojenie, rozpojenia, overovanie, článkov, termoelektrických

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-240509-zapojenie-pre-overovanie-presnosti-a-zistovanie-poruch-meracich-retazcov-termoelektrickych-clankov-bez-ich-rozpojenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie pre overovanie presnosti a zisťovanie porúch meracích reťazcov termoelektrických článkov bez ich rozpojenia</a>

Podobne patenty