Způsob kontroly snímače polohy a zařízení s dekodérem parity pro provádění tohoto způsobu

Číslo patentu: 240294

Dátum: 15.06.1987

Autor: Dérer Tibor

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

IJIAD PRO VYNALEZV 45 Vydáno 15 05 37 A OBJEW .(75) ~ Autor vynálezu HLAVONĚK JAROSLAV ing., BRNO54 způsob kontroly snímače polohy a zařízení s dekodérem parity pro provádění tohoto způsnbuZpůsob kontroly snímačů polohy a zařízení s dekodérem parity pro provádění tohoto způsobu.Podstata způsobu spočívá v tom, že se nejdříve určí parita stejných logických signálů .na výstuipech snímače polohy, pak se signállparity srovná s nezávislým signálem polo-hy, n-ačež se signálom, obsahujícím informaąci o srovnání signálu parity s nezávislým signálem polohy, řídí blokovací ú« stroji pohyblivé části stroje, zatimco »podstata zařízení spočíva v. tom, že snímač polohy s n výstupy je každým svým m-týmp výstupem, kde m je přirozené číslo v rozmezí od 1 do n-l, spojen s m-tým vstupem dekodéru parity, který je svým výstupem spojen s prvním vsttipem obvodu ekvivalence,jehož druhý vstup je spojen s n-tým výstupem snímače polohy.Řešení je s výhodou možno využít při konstrukcí strojů s nebezpečným pohybem nebo tam, kde se vyžaduje bezporuchovost signálů. « iVynález se týká způsobu kontroly snímačů -polohy, zejména pohyblivé časti stroje a zařízení s dekodérem parity pro provádění tohoto způsobu. jV současné době se pro zjíštovaní polohy pohyblivých částí stroje využívá kontinuálních iodměřovacích snímačů s vyhodnocovaním jednotlivých poloh nebo jednoduchých konstantních nebo bezkontaktních logických snimačů nebo podobný-ch zařízení. pV mnoha případech, například u tvářecích str-ojů s nebezpečným pohybem, je nutno kontrolovat jejich funkci tak, aby byla vyloučena indikace chybné polohy při poruše zařízení, protože od polohy pohyblivé části .stroje jsou pdvozeny různé funkce stroje nebo jeho přídavných zařízení.LPři poruše snímače polohy by tak mohlo vdojít k nebezpečnému ohrožení obsluhy, n-apříklad opakovanýmj zdvi-hem lisu, nůžek aoblast, k vyřazení prídavného ochranného zařízení a podobne. V takových případech dochází take d-oposud často k těžkým pracovním úrazům nebo k ohrožení části stroje. Z těchto důvodů je u strojů s nebezpečí ným pohybem nutná kontrola funkce, snímače polohy. g .Kontrola funlkce snímačů polohy se jpo.dle současného ,stavuätechnikýprovádí .například zdvojením snímačů.Nevýhodou takového zapojení však je je ho velká sl-ožit~ost, značné pořizovací nákla-, dy a jeho malá spolehlivost. Další nevýhodou tohoto zapojení je nutnost přesného nastavení paralelníchsnímačů a nutnost jejich dokonalého souběhu-,.jiný způsob kontroly snímačů polohy podle současného stavotechniky spočíva v provádění časovéhohlídaní funkce snímačů,například délky rozepnutí.Nevýhoda tohoto. způsobu kontroly spočíva vi tom, že se dá využít pouze u strojů se stejným pohybem a při změně rychlosti chodu je třeb-aznovuñiastavít jiný časový interval. Takto vzniká nebezpečí chybného nastavení časového intervalu a tím vyřazení kontrolního zařízení. Přitom v nělkterých režimech, například. .při seřizouvání, musí být kontrolní zařízení odpojeno, čímž je znemožněna kontrol-a snímačů.Konečné spoločnou nevýhodou obou způzavedení samokontroly funkčních obvodů,což umožňuje vyřazení zařízení vlivem poruchy, .aniž by porucha byla indikována. Uvedené nevýhodydo značné míry odstraňuje způsob kontroly snímačů polohy a zařízení s-dekocléremparity pro provádění tohoto způsobu, podle vynalezu, kde podstatou zpüsobu kontroly snímačů polohy je,že se nejdříve určí parita stejných logických signalů na výstupech snímače polohy, pak se signál parity srovná shezávlslým signálem polohy, načež se signálom obsahujícím informaci o srovnání signálu parity s nezávislým signálem polohy, řídí blolkovací ü Estroji pohyblivé časti stroje, zatímco podstatou zařízení s dekodérem parity pro provádění tohoto způsobugje, že snímač polohy s n výstupy je každým svým m-tým výstupem, kde m je přirozené číslo v r-ozmezí od 1 do n-l, spojen sm-tým vstupem clekodéru parity, který je svým výstupem spojen s prvním vstupem obvodu ekvivalence, jehož druhý vstup je spojen s n-tým výstupem snímače polohy.Výhody způsobu kontroly snímačü P 010 hy a zařízení s dekodérem parity pro pro vádění tohoto zpüsobu podle vynálezu s-po čívají zejména ve zvýšení spolehlivosti sajmoląontr-oly. Ze zvýšené spolehlivosti zařízení vyplýva další výhoda, a to podstatne zvýšení bezpečnosti obsluhy stroje a sníženi .ohroženílstroje nebo jeho prídavných zařízení při paru-še. jinou výhod-ou zařízení je jednoduchá konstrukce va z toho plynoucí malá nákladová náročnost a malé nároky na údržbu. Zvláště výhodná je realizace zařízení na bázi mikropočítačových systémů, kde jeno vod-ové zařízení realízováno programom VPřikladný způsob kontroly snímače p-olohy, zejména pohyblivé částí stroje, podle vynálezu, spočíva v tom, že se nejdříve určí parita stejných logických signálu na výstupech snímače polohy, pak sesignál parity srovná s nezávislým slgnálem polohy, načež se signálem, obsahujícím informaci o srpvuání signálu parity s nezévislým signá vlemjpolohy, řjçlíhlokovaoí ústrojí pohyblivéčásti stroje. , vynález bude dále blíže popsán podle přiloženéh-o výkresu, na-němž je znázorněno ląlgkové sohéma ,přjkladného provedení zařízeoíąądpkqdérem parity pro provádění kontroly snímačů polohy podle zvynálezu g v-Ną-přiloženérm výkrese je znáz-orněno příkladné, provedení zařízení s dekodérem parity pro kontrolu snímače polohy podle vynálezu. Snímač 1 polohy s n výstupy je každým svým m-týmyýstupem, kde m je přirozené číslo v rozmezí od 1 do n-1, spojen s m~tým vstupem dekodéru 2 parity. Výstup dekodéru 2 parity je spojen s-prvním vstupem obvodu 3 ekvivalence, jehož druhý vstup je spojen s n-tým výstupem snímače 1 polohy. - v . V činnosti přichazejí ,signály okamžité polohy pohyblivé části z výstupü snímače 1 polohy oa jednotlivé vstupy dekodéru 2 parity. Pokud se snímané oblasti jednotlivých vstupů snímače 1 polohy překrývají, signalizuje přítomnost snímané pohyblivé časti několik výstupu sním-ače 1 polohyDekodér 2- parity. vyhodnocuje signály,přicházející v daném okamžiku na .jeho vstupy a rozlíší stav, kdy stejné logická úroveň je na lichém počtu jeho vstupů od stav-u, kdy je stejné logická úroveň na sudém počtu jeho vstupů, a to rozdíln-ou logickou úrovní na svém výstupu.Dekodér 2 parity může rovněž rozllšitzměny parity talk, žese na jeho výstupu objev.í impuls vždy, když dojde ke změně parity impulsů na jeho vstupech. Signál parity nebo změny parity přichází na první vstup obvodu 3 ekvivalence.Na druhý vstup obvodu 3 ekvivalence pak přichází z n-tého V-ýstupu snímače 1 polohy nezávisle odvozený signál polohy. Signál parity nebo změny parity a nezavisle -odvozený signál polohy se srovnají a v případě jejich nesouhlasu se indikuje porucha a případně se vydá příkaz k zastavení stroje.Nezávisle odvozený signál polohy na n-témvýstupu snímače 1 polohy lze vytvořit například vačkou, vytvářející signál, který odpovídá správnemu průběhu impulsů z dek-odéru 2 parity. pPři každé změně polohy snímané pohyblivé časti dochází jednak ke změně nezávisleodvozeného signálu polohy na n-itěm výstupu snímače 1 polohy, jednak Ike změně parity a tím i ke změně signálu parity nebozměny parity na výstupu dekodéru parity.V případě poruchy jednoho systému zaznamená obvod 3 ekvivalence nesouliad mezi vstuwpními signály a indikuje poruchu. Zařízení je tak schopno provádět samo-kontrolu vlastní činnosti.vynález j tam, kde je nutno vyh.odnocovat funkci snímače polohy, zejmêna z .hlediska bezpečnosti, například u strojů s nebezpečným pohybem jako jsou lisy, nůžky a podobné. Dále je možno v-ynálezu použít například pro kontrolu funkce prepínače polohy, u něhož je nutno vyhodno-tit bezporuchovost si-gnálů,jaIko u přepínače režimů, zpüsobu ovládání stroje a podobně.1. Způsob kontroly snímače polohy, vyznačující se tím, že se nejdříve určí paritastejných logických signálů na výstupechsnímače polo-hy, pak se signál parity srovná s nezavislým signálem polohy, načež se signálem, obsahujícím informaci o srovnání signálu parity s nezávlslým signálom polohy, řídi blokovací ústrojí pohyblivé části stroje. 2. Zařízení s dekodérem parity pro pro vádění zjpůsobu podle obr. Lvyznačující se tím, že snímač 1 polohy s n výstupy je každým svým m-tým výstupom, kde m je přirozené číslo v- rozmezí od 1 do n-l, spojen s m~tý 1 n vstupem dekodéru 2 parity,který je svým ivýstupem spojen s prvnímvstupein obvodu 3 ekvivalence, jehož dru~ hý vstup je spojen s n-tým výstupem sníma če 1 p-olohy. . «e s výhodou možno využít všude

MPK / Značky

MPK: H02H 7/20

Značky: dekodérem, parity, způsob, kontroly, způsobu, snímače, tohoto, polohy, zařízení, provádění

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-240294-zpusob-kontroly-snimace-polohy-a-zarizeni-s-dekoderem-parity-pro-provadeni-tohoto-zpusobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob kontroly snímače polohy a zařízení s dekodérem parity pro provádění tohoto způsobu</a>

Podobne patenty