Ovládací klín dávkovacích hlavic víceprošlupního tkacího stroje

Číslo patentu: 240285

Dátum: 15.06.1987

Autori: Mareš Stanislav, Žiška Milan, Csabay Otto, Uhlár Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0 MB PIO WNALEIY A OIJIVY ~Sľł/IĚTÄČK VINCENC ing., LEELEKÓVICE LAPEŠ FRANTIŠEK ing., BRNO LZIČAR IOSEFjBOROVEC VACLAV, ÚSTÍ nad Orlicí54 Ovládací klin dâvkovacích hlavic víceprnšlupního tkacího strojeJĺešení se týká cuvládacího klínu dávkovucrch hlavi-c vñceprošlupníhc tkucího stroje, obsahujícího šikmuu nájezdovłou yplov chąĺą, na níž navazuje rovná podupěnná plochá zakončená koncovou hranou.»Podstatou řešení je, že za koncovou hranou je s výškovým -odstupem od podpěrné plochy -opatřen dorazovou deskou s pružným powlakem .alespoň na částí jejího povrchu za koncovou hranou.Vynález se týká ovládvacího klínu dávkovacíclwhlavic víceprošluptíího tkacího stroje, obsahujícího šikmou nájezdovou plochu,na níž navazuje rovná plodpěrná plocha zakončená koncov-ou hranou.Dávkovací hlavice útkové příze pro vícejprošlupní tkací stroje jsou opatřeny výkyvně uložen-ou startovwací pákou s odvalovací klad-kou na volném konci a zabírajíci svou střední částí se startovacím táhlem suvně uloženým V dávkovací hlavici, v níž je propojeno s .navíjecím a dávkovacím ústrojím útkové příze- na civku zanášeče útyku.soustava takto vytvorených dávlkovacích.hlavic je uspořádana nuceně pohyblivé po ovälné vodicí dráze, v jejímž jednom bodě je schopna prijimat zanášexče s vyprazdněnými cívkami a v dalším bodě je po naplznění opět předávat k pohybu ąprošlupem víceprošluipního tkacího stroje. Mezi oběma body probíhá za provozu navíjení přesně odměřené délky útkové nitě na cívky zarnášečů. Pro přesné zahájení navíjecího pr-ocesu jepodél části oválne vodicí dráhy uspořádán ovládací klín se šikmou nájezdowou plochou a koncovou hranou. Nájazdové plocha je přitom určena vk .plynulěmu zvednutí startovací páky, .a tím k zatlačenĺ startc vacího tähla proti působení tlačné pružinydo »dávkovací hlavice. Tím dojde k připravení navíjecího a dávkovacího ústrojí k zahájení navíjecího procesu. Koncová hrana ovlädacího klínu je pak určena k přesmyknuti iodvalouvací kladky, a tím k mžikovemu uvolnění startovacího tähla, při němž nasta ne zahájení navíjecího procesu. zastavenístartovací páky nastáva opřením jejího výstupku o opěrné lůžko vytvorené v-e vilku dávkovací hlavice, které musí pohltit celou kinetickou energií startovací páky a startcvacího táhla. Následkem rázů dochází k tvorbě trhlín na víku -dávkovací hlavice, Ik prolomení její stěny, k vychýlení startova cí páky a v některých -připadech k jejímuzachycení za rám stroje s následným rozlo lmením víka dávkovací hlavice. vUvedené nedostatky odstraňuje ovládací klín davkovacích hlavic víceprošlupního tkacího stroje, obsahující šikmou nájezdov-ou plochu, na níž navazuje rovná podąpěrná plocha zakončená koncovou hranoiu podle vpnálezu, jehož podstatou je, že za-konco vou hranou je s výškovým odstupem od pod- .pěrné. plochy ovládací lklín opatřen dorazovou deskou s pružným povlakem alespoň na časti jejího povrchu za koncovou hranou.Výhodou ovládacího klínu podle vynálezu je odstranění rázů startovací páky na.,dno opěnneho lůžka ve ví-ku davkovací hlavice, a tím výrazné zvýšení životnosti víka. Odstraněním rázů je také zajlštěntišši chod tkacího stroje.Příkladné provedení ovládacího klínuupodle vynálezu je znázorněno na výkrese, kde obr. 1 představuje schématický pohled na dávkovací hlavici v okamžiku součinností s ovládaním klínem v částečném řezu po 4dle vynálezu a obr. 2 pohled a částečný ře podle čáry II-II v obr. 1. Dávkovací hlavice 1 podle obr. 1 je svými oky 2 přípojena k neznázorněnému vodicímu řetězu uspořádanému na oválne vodicI dráze umístěné vedle prošlupu a navazující na dráhu zanašečů útků. Vně oválne vodicí dráhy, sloužicí k vedení celé soustavy dávkovacích hlavic, je v- místě styku zanášečů a dávkovacích hlalvic uspořádán, ovládací klín 3, opatřený šikmou nájezdov-ou plochou 4 pro odvalovací kladky 5, otočné ul-ožené na startovacích pákách B, Výkyvnéuložených pomocí čepů 7 na dâvkova~cíçh, hlavicích 1. Startovací páfka 6 je svou stredí ní částí v. záběru se startovacím táhlem 8,suvně uloženým v. dánvkovací hlavici 1-1 propojeným s neznázorněným navíjecím a dávkovacím ústrojim. Ovládací klín 3 jezçp nájezdovou plochou 4 opatřen rovnou p pěrn-ou plochou 9, zakončenou k-oncó u hranou 10. Za koncovou hranou 10 je ovládací wklín 3 opatřen s výškovým odstupem uspořádanou dorazovou deskou 11, která je alespoň na části povrchu za koncovou háranou 10 opatřena pružným povlakem 12, na příklad z lpryže. Koncová část dorazové desky 11 je s výhodou opatřena zkosením 13.,Startov-ací páka E je opatřena v-ýstupkem 14 pro opření o dno 15 opěruného lůžka 16 vytvoreného ve víku 17 dávkovací hlavice 1. Vzdálenost tohoto dna 15 od povrchu do razové desky 11 je přitom menší než vzdá lenost opěrně plochy výstupku 14 od povrchu dorazové desky 11 při d-osednutí odvalonvací kladky 5 na tento povrch. . .Zaprovozu víceprošlujpního tkacího stroje seneznazorněné zanášeče útků, jejichž cívky se vyprázdníly během pohybu zanâ-p šečů prošlupem, postupně setkávají .s dáv. kovacími hlavlcemi 1, s nimlž postupují po oválne vodicí drázeNa začátku jejich spo lečneho pohybu najededodv-alovací kladka 5 startovací páky, 6 na náběžnou plochu.4 ovládacího klínu 3, čímž dojde Ik vykývnutí startovací páky, li a zatlačení startovací ho táhla 8 proti síle neznazorněne tlačlnépružiny do dávkovací hlavice 1. Tím dojde k pripravení neznázorněného navíjecího a dávkovacího ústrojí pro navinutí neznázorněné cívky neznázorněného zanášeče ütko vou nltí. Během odv-alování odvalovací klad ky 5 po rovné podpěrné ploše 9 dochází .k uklidnění celé soustavy. Při následném pře~ smyknutí odvalowací kladky 5 přes konco-N vou hranu 1 U dojde pak k mžlfkovému uvolunění startovacího táhla 3, a tím k zahájení navíjecího procesu. Odvalovaci kladka .5 je při t-om silou neznázorněné tląčné pruži ny vržena proti dorazové desce 11, na její-rnž pnužném povlaku 12 dojde k utlumeni kinetické energie startovací páky 6 s odvalovací kladkou 5 a startovacího táhla B. Při pokračujícím pohybu dávkovací hlavice 1 odvalovací kladka 5 sjede po skosení 13, čímž. se ještě více vysurne startovací táhlo 8 zdavikovací hlavice 1, a to do okamžiku, kdy ojpěrná plocha výstupku 14 startovací pá~ ky 6 téměř měkce drosedne na dno 15 opěrného lůžka 16 ve víku 17 dávkovací hlavice 1. Během dalšího pohybu dávk-ouvací hlavice 1 po ováulné dräze probíhá navíjení útkové níti, které se zastaví činností ne znäzorněného dávkovacího ústrojí. jednotlivé zanášeče s navinutýíní cívkamí pak vy stupují z dávkovacích hlavíc 1 a jsou u- vnášeny k prošlupu k zanesení dalších útků. Vynálezu může být využíto při konstrukcí víceprošlupního tkvaoího stroje.Ovládací klín dávko-vacích hlavic víceprošlupního tkacího stroje, obsahující šikmou Iíájezdovou plochu, na níž vnavazuje rovná podpěrná plocha zakončená koncovvou hranou, vyznačující se tím, že za kon c-ovou hranou 10 je s výškovým odstupem od jpodpěrné plochy 9) opatřen dorazovou deskou 11 s pružným povLakem 12 alespoň na části jejíh-o povrchu za kuoncovou hranou 10.

MPK / Značky

MPK: D03D 47/34

Značky: víceprošlupního, dávkovacích, klín, ovládací, hlavic, stroje, tkacího

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-240285-ovladaci-klin-davkovacich-hlavic-viceproslupniho-tkaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ovládací klín dávkovacích hlavic víceprošlupního tkacího stroje</a>

Podobne patenty