Kabelový buben

Číslo patentu: 240255

Dátum: 15.06.1987

Autor: Oroszlán Tibor

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VYNÄIEIVi 45 vydáno 15 oo 87 A omsvvAutor vyndlezu sovICEK INĽDŘICH ing., PRAHAŘešení se týká ka-belesvélío bubnu pro navíjjení a odvíjení elektrického kabelu, pře~ vádějícího elektrickou energií mezi dvěma tlavzáj-em se pohybujícími zařízeními. Kvaą belový buben je tvořen cívkou s elektricľ kým kabelem, která je otočné uložene na hřídeli. Hřídel je uložen v rámu a je spřa~ žen s pohonem. CívIka je .spřažena se zdrojem krouticího momentu, kterým je bud třecí spojka se stálým záběrem upravená mezi hřídełlem a cívkou, nebo samostatný motor spřažený s cívkou. .Mezi cívkou o hřídelem je uspořádán první rotační sběreč, který j-e vodivě srpojen s žilami elektrického kabelu. Mezi hřídelem a rámem je usspořádán druhý rotační sběrač, který je vodiwě spojen s elektrickým vedením Llpraveným na rámu. První rotační sběrač je elektricky spojen do série s druhým rotačním ssběračem. Tĺmto uspořádáním je däna možnost třecím pohybem očistit kontaktní plochy rotačních sběračů ještě před zepočetím pracovní činnos-ti xkabeloveého bubnu.3 Vynález se týká kabelovéhobubnu obsa 7 hujícího~ ,cívku s elektrickým k-ábelem, Ikste rá je uložeuna na hřídeli uloženém otočné v rámu a spřaženém s pohonem.Kabelové bubny slouží pro navíjení a odvíjeni elektrických kabelů, kterými se přenáší elektrická energie mezi .dvěma zařízeními, u .kterých při pracovní činnosti dochází Ike změně jejich vzájemné vzdálenosti. jeden z dosud známých typů kabelového bubnu je tvořen poháněným hřídelem uloženým otočné v rámu. Ke hří-deli je uchycena cívika upravená pro navíjení a odvijení elektrického kabelu. lPro přenos elektrické energie mezi elektrickým kabelem a elektrickými vodiči upravenými na rámu kabelového bubnu sloužíceny ke hřídeli nebo k cívce a vodivě spojeny s žilami elektrického kabelu a jehož kartáče jsou uloženy na rámu a Vodivě spojeny s elektrickými vodiči.Při tomto uspořádání je ,pohybskroužků kroužkovévho sběrače odvislý od pohybuA cívky Ikroužky se pohybují stejnou úhloavourýchllosií jako cívka. Při pohybu kroužků vůči kar-táxčům dochází v důsledku tření mezi kroužky akartáči k mechanickému čiš. tění kontaktních ploch. Stejného účinku, tj. přenosu elektrické energie a mechanického čištění kontaktníoh ploch se d-osáhne při záměně umístění kartáíčů a kroužků. kroužky totiž mohou být uchycewny k rámu a vodivě spojeny s elelktrickými vodiči, zatímco kartáče jsou uloženy na hřídeli nebo cívce a vodivě spojený s žilamí elektrického kabelu. Kroužkové sběrače, at již s vnějšími kroužky popsanými nyní, nebo s vnitřními kroužky, popsanými výše, jsou jedním z provedení známých rotačních sběračü.Uvedená dvě uspořádání jsou sice po mechanické i elektricke stránce jednoduchá, a proto výrobně nenáročná, avšak maji tu nevýhodu, že k čištění lkontaktních ploch dochází pouze při pohybu cívky. Při pracovní přestávce, kdy se zařízení s připojeným elektrickým kabelem nepohybuje, a nedochází proto ani Ik otáčení Cívky, nejsou kontaktní plochy čištěny. Tím není .zaručena spolehlivá vodivost těchto kontaktních ploch.Nedostatočná, respektive nezaručenáv vodivost kontaiktních ploch není na překážku u silových elektrických kabelů. Takto uspořádaný .kabelový buben však nelze použít pro slaboproudé elektrické kabely, a t-o zejména tam, kde se vyslkytují delší pracovní přestávky a kde se vyžaduje vysoká spolehlívost provozu.Uvedenou nevýhodou podstatné zmen-šuje kabelový buben podle vynálezu obsahující cív-ku s elektrickým kabelem. Cívko je uložena na hřídeli, který je uložen otočné v rámu a je spřažen s pohonom.Podstata vynälezu spočíva v tom, že cívika je uložena na hřideli otočné a je sapřaže 4na se zdrojem ~kírouticího momentu. -Mezifcívkou a hřídelem je uspořádán první rotační sběrač. Mezi hřídelem amámem jeu.spořádán »druhý rotační sběrač elektricky spojený do série s prvním rotačním sběračem. První rotační sběrač je .vodivě spojen s elektrickým kabelemą Druhý rotační sběrač je vodivě spojen s elektrickými vodiči. Zdroj krouticího .momentu je tvořen buďtřecí spojkou se stálým záběremujpravenoumezi cívkou a hřídelem, nebo motorem,který je spřaženis cívkou. ĺ ~ . Výhoda kaibelového bubnupodle I vynálezu spočíva v tom, že před uvedením kabelového .bubnu do činnostiľlze spolehlivě očistít korrtalktní plochy tak, aby byly spolehlivě vodivé i pro malá napětí a malé uproudy. Na připojeném .výkresjejsou schematícky znazorněny dva příklady provedení kabelového bubnu podile vynálezu, kde na obr. 1 je kabelový buben opatřený. třecí spo-jedu se stáiým záběrem a na obr. 2 je ltabelový buben s motorem. . 2 Kabelový buben podle obou přikladů provedení je tvořen rámem 4, na kterém je otočné uložen hřídel 3. Hřídel 3 je spřažen s pohonem 9. Na vhřídeli 3 je otočně uloženia cívka 2 pro elektrický kabel 1. Mezi cívkou 2 a -h-řídelem 3 je uspořádán první rotační sběrač 5, který je elektricky spojen do série s druhý-m rotačním sběračem 7, uspořádaným mezi hřídelem 3 a rámem 4. První rotační sběrač 5 je vodivě spojen s kabelem 1 a druhý rotwční sběrač 7 je vodivě spo-jen s elektrickými vodiči B uspořádanými na rámu 4. Pnvní rotační sběraič 5 i druhý rotační sběračv 7 jsou provedeny jako lkroužkovéząçąsą vnitřními kroužky, kde jejich uspořádání aňôčiváivtom, že na hřídeli 3 jsou upevněny jednakkkroužky jprvního rotačního sběravče ła jednak kroužky druhého rotačýního sběrače. .7, které jsou navzájom. spojenydoĺsé e elektrickým ,vedeníml ,.sběrač 7 jsoumrolzjegdnodušeuí znázornený jako jednvo-pőlovgąjPnočet. pólů je dän počtom žilhelekątri-ckého. .kabelu 1.Kartáče (prvního rotaopího sběrąlčei jsou uchycĺeĺny k gcivcezajsoliuiýodivé spojený seži 1 ami elektrické holçabelu 1.Kartáče dlruhého rotačn-ího sběrače 7 jsou uchyceny k rámu 4 a jsou vodivě spojený s elektrickými vodiči 8. iné provedení, na výkrese neznázorněné, spočíva v tom, že na hřídeli 3 mohou být uapev-něny kartáče prvního rotačního siběrače 5 nebo -i kartáče druhého rotaučního sběrače 7. Kroužky prvního rotaučního- sběraače 5 jsou potom spojeny s cívkou 2 a kroužlky druhého rotačního sběrače 7 s rámem 4.Při tomto uspořádání jsou žíly elektrického .kabelu 1 vodivě spojeny s kroužky prvního rotačního sběrarče 5 a elektrické vodiče 8 s kroužky druhého rotačniho sběrače7. Kartáče prvního rotačního sběrače 5 jsoupak elektricky zapojenydo série s kartáči druheho rotačního sběrače 7.je zřejmě, že může dojít k odlíšnému uspořádání kroužlků .a kairtáčů mezi prvním rotačním -sběračem 5 a druhýmrotačním sběračem 7. Podle prvního příkladu provedení je mezi hřídelem 3 a cívkou 2 upravena třecí spojka ll se stálym záběrem, opatřená neznázorněným ústrojím pro nastauvení velíIkosti upřenášeného krouticího momentu. Tato třecí spojka 10 představuje zdroj krouticího momentu, spřažený-svcívkou 2. iným představíitelem zdroje krouticího momentu je motor 11, který je spřažen s cívkou 2. Motor 11 je opatřen neznázorněným ústrojím pro omezení vyvozovaného krouticího momentu.Při činnosti kabelověho bu-bnu se cívka 2 otáčí, čímž podle smyslu jejího otáčení seodvíjí. Pro otáčení je třeba cívce 2 dodat krouticí moment. V (provedení podle obr. 1 se tak děje zapnutím pohonu 9, který způsobí otáčení hřídele 3 a přes třecí spojku 10 se stálym zäběrem -i -otáčení »cívky 1 D.V provedení podle obr. 2 se cívIka 2 otá-čí následkem kinematickê .vazby s výstupním hřídelem motoru 11. Elektrický proud prochází z elektriclkeho kabelu 1 přes první rotační sběrač 5 a elektricke vedení (i do druhého rotačního sběrače 7 a z něho do elektrických vodičů B.estliže dojde k znečištění kontalktních ploch mezi kartáťi a kroužky prvního rotačního sběrače 5 nebo druhého rota-čního sběrače 7, například v důsledku pracovní prestávky, je nutné uvest tyto kontaktní plochy do dokonale vodívého stavu. To se stane taak, že při zastavené cívce 2 s-eizapne pohon.B, který roztočí hřídel 3 a s ním spojené po hyblivé části prvního rotačního sběrače 5 a pohyblivé části druhého rotančního sběrače 7. . .V příkladech provedení znázorněných na obr. 1 a 2 jsou jpohyblivými částmi kroužky prtvního rotačniho sberarče 5 a kroužíky druhého rotarčního stběrtače 7. .Protože kartače prvního rotačního sběrače 5 i kartáče dru.hého rotačního sběrače 7, zírstávají vzhledem k rámu 4 v klidu, »dochází k relativnímu třecímu pohybu mezi kroužky a kartáčí.a Uvedeným třením se mechanicky očistí kontaktní plochy, a uvedou se tank do vodi véiho stavu schopného převá-dět malé rproudyi mala napětí. Stejná situace, tj. mechanické očištění kontaktníoh ploch nastáva tehdy, jestliže -s hřídelem 3 jsou spojený kaxrtázče prvního rotačního sběrarče 5 a lkartáče druhého rotačního sběrače 7, zatímco kroužky prvního rotačního sběratče 5 a kroužky druhého rotačního sběrače 7 jsou v klidu.Podmĺnkou mechanického očištění kontaktních ploch je tedy ponechání cívky 2 v klidu. Podle provedení z obr. 2 se toho dosáhne tím, že k motoru 11 se nepříwede žádná napájecí energie, a motor proto stojí.U provedení podle obr. 1 záleží na tom,je-li elektrický kabel 1 volný nebo napnutý. je-li volný, potom se zastavení cívky 2 dosáhne tím, že obě ~čä.sti .zařízení, které eleľktrický kabel 1 spojuje, se jponechají v klidu V neměnné poloze, potom se spustí pohon 9, který přes třecí spojku 10 se stálým záĺ běrem začne unášet cívku 2 v tom smyslu,aby se na ní navíjel elektrický kabel 1, a to do doby, než dojde k napnutí elelktrického kabelu 1.jakmile se elektrický ka-bei 1 napne, začne tře~cí spojka 10 se stálým záběrem prokiluzovat, takže cívka 2 st-ojí, zatímco hřídel 3 s pohyblivými častmi prvního rotačního sbě-ravče 5 i druhého r-otačního sběrarče 7 se otáčí, a dochází tak k »čištění kontaktních ploch. Teprve po této přípravě kontaktních ploch secívka 2 uvede do. pracovního pohybu, ke lkterému dojde v souvislosti se vzájemným jpohybem obou zařízení, která elektrický kabel 1 spojuje. x,Aby se zabránilo poškození elektrického kabelu 1 od tah-ového zatížení na něj přenášeného, nastaví se na třecí spojuce 11) se stálým zaběrem velikost přenášeneho krouticiho momentu. stejnou funkci plní ústrojí pro omezení vyvozovtaného krouticího momentu, které je upraveno na motoru 11.Kabelový buben podle vynálezu je zvlášťvhodný pro slaboproudé prívody elektrickeenergie, a to zejména. tehdy, jestliže při jeho činnosti dochází k dlouhodobým pracovním přestánvlkám, přičemž se vyžaduje vysoká sp-olehllivost provozu.x 1. Kabelový buben obsahující cíviku selektrickým kabelem, která je uložena na hřídeli uloženém ot-očně v rámu a sypřaženem s pohonem, vyznarčující se tím, že cívka (2) jeuložena na hřídeli 3 oto-čně a je spřažena se zdrojem krouticího momentu a mezi cívkou 2 a hřídelem 3 je uspořádán první rotační sběrač 5 a mezi thřídelem 3 a rámem 4 je uspořádán druhý rotační sběrač 7 elektricky spojený .do série s prvním rotačním sběrarčem 5, pří čemž první rotační sběrač 5 je vodivě spojen s elektrickým kabelem 1 a druhý rotační sběrarč 7 je vodivě .spojen s elektrivckými vodiči 81.2. Kabelový bu-ben podle bodu 1, »vyznačující se tím, že zdrojem krouticího momentu je třecí spojka 110 se stálym záběrem uspořádaná mezi h-řídelem 3 a cívłkou 2.3. Kabelový buben podle bodu 1, vyznačující se tím, že zdrojem krouti-cího momentu je motor 11, který je spřažen s cívkou 2.

MPK / Značky

MPK: B66C 13/12, H02G 11/02

Značky: kabelový, buben

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-240255-kabelovy-buben.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kabelový buben</a>

Podobne patenty