Snímač polohy, zejména pro krokové motory

Číslo patentu: 240236

Dátum: 15.06.1987

Autori: Mikulec Jozef, Prokeš Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Autor vynlůłazu PODZIMEK OLDŘICH ing. CSC., ROZPRIM AN ing., PRAHA(54) ĺsnímačvpnlohy, zejména pro krokové motory»Provedení snímače polohy krokového 1110 toru využívající ozubení reakční, většinou pohyblivé částí motoru. Kolmo ke jhu, na kterém je budící cIvka jsou na obou koncíchpřipevněny pólové dvojice, které jsou na lmncích opatřeny ozubenými p~ölovými ná»stavcri. vzájemné poloha zubů pólových ná stavců téže pólové dvojice je určena vzta hem 1-1 »rz K 1 i 0,5, kde q značí rozteč zubů ve směru pohybu, -rz zubovou rozteč a k celé nezáporné číslo. Vzájemná poloha zubů stejnolehlých pólových nástavců vzhledem k ose jha obou pólových dvojlc je určena vztahem 12 cz kzi 0,251, význam symbolů je stejný jako u předchozího vztahu. Alespoň na jednom pólovém nástavcikaždé pólové dvojice je umístěna snímací clvxka.Předložoný. vynález se týká snímače polohy vhodného zejména pro krokové motory. Sestava z magnetického obvodu, budici cívky a snímacícłí cívek.Pro snímaní polohy pohyblivé části lineár ního .jeho ,Areakčního krokového motoru se ..požívajíąptoelektronické inkrementální snímače. .Při-t změně polohy o určitý úsek generují im-puls, jejichž celkový počet je měřítkem dráhy pohybu. V některých aplikacích je nutno měřit i zátěžný úhel motoru,tj. rozdíl mezi vektorem magnetického napětí pevné části a vektorem magnetického napětí osou zubu) pohyblivé části. To lze s pomocí inkrementälního snímače polohy pouze složitými elektronickými obvody se současnou synchronizací impulsů s polohou zubů pohyblivé části.Uvedené nevýhody odstraňuje provedení snímače polohy podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že magnetický obvod je tvořen jhem, na jehož koncích je upevněna první a druhá pölová dvojice tak, že osy zubů prvního, druheho-třetího a čtvrtého polového nástavce první a druhé polo~ vé dvojice jsou kolmé k ose jha, přičemž vždy jedenvpólový nástavec z každé pólové dvojice je umístěn na jedné straně osy a druhý pólový nástavec z každé pólové dvojice na druhé straně osy. Zuby prvního a druhého pólového nástavce první pálové dvojice a zuby třetího a čtvrtého púlového nástavce druhé pólové dvojica jsou vůči sobě posunuty o celistvý násobek zubové rozteče zvětšený nebo zmenšený o polovina zubové rozteče. Zuby prvního a třetího pólového nástavce na téže straně osy první i druhé polove dvojice jsou od sebe vzdáleny o celistvý násobek zubové rozteče zvětšený, nebo zmenšený o jednu čtvrtinu zubové rozteče. Na jliu je umístěna budicí cívka a alespoň na jednom protilehlém pólověm nástavci každé polove dvojice je umístěna snímací cívka.Příklady provedení snímače podle vynále zu jsou na přilo-ženýoh výkresoch, kde na obr. 1 je vyznačena vzájemné poloha zubů reakční části motoru a zubů jednotlivých polů snímače, na obr. 2 je príklad provedení snímače polohy lineárního krokového motoru. .Na obr. 1 je znázorněna vzájomná poloha zubů snímače a reakční části motoru, nut. ná pro správnou funkci. Rozteč zubů 50 re akční časti 5 motoru je rovna cz. Vzájemna poloha 11 zubů 110, 120 prvního a druhého pölového nâstavce 11, 12, resp. zubů 130, 140 třetího a čtvrtého polověho nastavce 13, 14 je rovna cellstvému nasobku zubové rozte 4če c, zvětšenému nebo zme-nšenému o polovinu zubové rozteče r vzájomná poloha 72 zubů 110, 130 prvního a třetího póiového nástavce 11, 13, resp. zubů 120, 140 druhého a čtvrtého pólového nástavce 12, 14 je rovna celistvému násobku zubové rozteče r, zvětšenému nebo zmenšeněmu o 1/4 zubové rozteče n. Na obr. 2 je príklad konstrukčního uspořädáni snímače. Magnetický obvod 1 je tvo řen jhem 15 s budlcí cívkou 2, první a dru ho-u pólovou dvojici 13, 17 se čtyřmi pólo-vými nástavci 11, 12, 13, 14, opatřenými zuby 110, 120, 130, 140. U každé p-ólové dvojice 16, 17 je alespoň na jednom protllehem polovém nástavci 11, 14 umístěna snímací cívka 3, 4. Zuby 110,120, 130, 140 prvního, druhého, třetího a čtvrtého pólového50 reakční části 5 motoru polohu ,znázornenou a popsanou na obr. 1. Proto jsou první a druhý pólový nástavec 11, 12 prvni polové dvojice 16 i třetí a čtvrtý polový nástavec 13, 14 druhé pólové dvojice .17 vzájemné posunuty ve směru osy q tak, aby»bylo dosaženo príslušné konfigurace zubů110, 120, 130, 140 všech pólových nastavců 11, 12, 13, 14 při jejich stejném tvaru. ,První a druhý polevy nástavec 11, 12 a třetí a čtvrtý polowvý nástavec 13, 14 první-a druhé pólové dvojice 16, 17 jsou umístěny po obou stranách osy o z toho důvodu, aby byla zajištěna stejne dráha magnetického toku pro oba pólové nástavce 11 a 12, 13, 14 každé pölové dvojice 16, 17. .Budicí cívka 2 je napájena střídavým proudem konstantní amplitudy. Ve snímacích cívkach 3, 4 se indukuje napětí úměrné velikosti-magnetlckého tku. součet vodivostí prvního a druhého pólového nastavce 11,12 a třetího a čtvrtého pólového nástavce 13, 14 se nemení, mění se pouze rozdelení magnetického toku v nich. Vzhledem k fázovým posunům všech pólových nastavců 11, 12, 13, 14 se v první enímací-cívce 3 indukuje napětía na druhé snímací cívce 4 napětí, 1, Vyhodnocením těchto napětí získáváme údaj o okamžité vzájemné poloze pevné a pohyblivé části motoru, ze které lze určlt l hodnotu zátěžneho úhlu.Snímač polohy, zejména pro krokové mo~ tory, sestävající z magnetického obvodu, budicí cívky a snímacích cívek, vyznačený tím,že magnetický obvod 1 je tvořen jhem15, na jehož koncich je upevněna prvnía druhá pólová dvojice 16, 17 tak, že ósy zubů 110, 120, 130, 140 prvního, druhého, třetího a štvrtého pólového nástavce 11,12, 13, 14) prvni .a druhé pólové dvojice 16,17 jsou kolmé k ose o jha 15 přičemž vždy jeden pólový nástavec 11, 13 z každé p~ölové dvojice 16, 17 je umístěn na jedné straně osy o a druhý pölový nástavec 12, 14 z každé pólové dvojice 16,17 nadruhé. straně osy 0, zuby 110,120 prvního a druhého pólového nástavce11, 12 první pólové dvojice 16 a zuby 130, 140 třetího a štvrtého pólového. nástavce 13, 14 druhé pólove dvojice 17 jsou vůči sobě posunuty o celistvý násobek zubové rozteče n zvětšený nebo zmenše ný o polovinu zubové rozteče 12 a zuby~110, 130 prvního a třetího pólového nástavce 11, 13 na téže straně osy o prv~ ni i druhé pólové dvojice 16,17 jsou od sebe .vzdáleny o celistvý násobek zubovê rozteče rz zvětšený nebo zmenšený o jednu štvrtinu zubové rozteče 12, přičemž na jhu 15 je umistěna budicí cívka~ z a alespoň na jednom protilehlém pólovém nástavci 11, 14 každé pólové dvojice 16,17 je umistěna snímací cívka 3, 4.

MPK / Značky

MPK: G01B 7/04, H02K 11/00

Značky: zejména, polohy, motory, krokové, snímač

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-240236-snimac-polohy-zejmena-pro-krokove-motory.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Snímač polohy, zejména pro krokové motory</a>

Podobne patenty