Zapojení ionizačních snímačů pro měření detonační rychlosti

Číslo patentu: 240142

Dátum: 15.06.1987

Autori: Beneš Jan, Eerný Antonín

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Autor vynálezu KRBLICH JAN TUREK JAROSLAV, PRAHA54 Zapuiení ionizačních snímačů pro měření detnnační rychlosti1 2 zapojení a konstrukce ionizačních snímačů pro měření detonačních rychlostí umož ňuje snadné a rychlé přezkoušení měřicíhq zařízení, tj. kontrolu snlmačů, rozbušky a. časoměmého zařízení ještě před odpálenímměřeného vzorku výbušiny. zajišťuje spolehlivá měření detonační rychlostí pomocí . jednoduchých a levných snímačů, které ne- ,4 narušují zkoušený vzorek výbušiny nebo výrobek obsahující výbušinu.vynález se týka zapojení ionizačních snímačů pro měření detonační rychlosti. Dosud se pro měření detonační rychlostivýbušin používá dvou metod, které se líšziuv použitém druhu snímačů pro řízení eleką tropického čítače.První metoda používá jako snímače k ří-.zení elektronického čítače tenkého izolovaného vodiče, který je ovínut kolem zkoušenélío vzorku výbušiny, například bleskovice, táhlé nálože apod. Detonací bleskovice je tento vodič v místě styku s hleskovicí přerušen postupně na začátku a konci měřeného vzorku. Toto postupné přerušenní vodiče vytváří ímpulsy pro Spuštění a zastavení elektronického čítače. Metoda není vzhledem k nekontrolovatelnémíí rozpojení vodičů snímačů dostatečně přesně a její provádění je pracné.Druhá metoda. využívá k řízení. elektro níckého čítače snímačů pracujících na prin cipu ionizace, která vzniká při detonaci trhaviny v čele detonační vlny. Při pľůChOdLl detonační vlny vzorkem výbušiny vzniklaionizace postupně vodivě spojuje elektronysnímačü starť a stop a vzniklé signály jsou ímpulsem pro Spuštění a zastavení elektronického čítače. jako ionízačních snímačů se používá u této metody kovových hrotů napojených na přívodní vedení čítače. Nevýhodou metody je vysoká pracnost při přípravě měřenych vzorkü. Dvojice hrotů musí být vpíchnuta do vzorku pečlivě, jínak dochází k selhávce měření. Nedostatkem je i to, že měřený vzorek je narušen cizímí předměty, líroty, což může ovlivnit přesnost měření. Další nevýhodou je nutnost měření ízolačního odporu takto vytvořených snímačů před vlastním cdpälením vzorku. Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny zapojením ionizačních snímačů podle vyná. lezu, jehož podstata spočíva v tom, že proměření detonačííí rychlosti výbušin se použije zapojení, vyznačené tím, že první výstupní svorka prvého íonizačního snímačev je připojena jednak na vstupní svorku im pedanční jednotky a jednak na svorku prvního přepínače. Druha výstupní svorka prvého íonizačnílío snímače je spojene jednak se vstupní svorkou impedanční jednotky a jednak se svorkou prvního přepínače. První výstupní svorka druhého lonizačního snímače je spojena jednak se vstupní svorkou lmpedanční jednotky a jednak se svorkou druhého přepínače. Druhá výstupní svorka druhého ionizačního snímače je spojene jednak se vstupní svorkou impedanční jednotky a jednak se svorkou druhého přepínače. Zdroj je spojen s ímpedanční jednotkou a s obvodem pro měření odporu, jehož první výstupní svorka je připojena ke střední svorce prvního přepínače a jehož druhá výstupní svorka je připojeíía ke střední svorce prvého přepínače. Svorky prvního přepínače jsou spojeny se středními svorkami druhého přepínače. Na druhé svorky druhého přepínače je připojeno roznětovévedení s nejméně s jedním elektrickým inicldtorem. Prvé dvě výstupní svorky impedanční jednotky jsou. spojeny se vstupními svorkami pro Spuštění čítače a druhé vý stupní svorky .impeda-nční jednotky jsouspojený se vstupními svorkami pro zastavení čítače. Každý íonizační snímač je vytvořen ovinutím konce prvního přívodního vodiče kolem izolovaííého druhého přívodního vodiče uejméně jedním zá-vítem. Ovinutí je provedeno v délce nejnzéně inam.Pijmosem zapojení ionizačtlíchnsnímačů podlo- vynálezu je to, že jsou zachovaný Išecnzijr výhody měření (letonačoíclí rychlostí poníecí ionizačních Sllĺílíačů, přičemž se odstraňuje pracnost při přípravě vzorků použítím nového typu snímače a umožňuje se jednoduchá a rychlá kontrola měřicích a odpalovacích okruhu.Na přípojenem výkresu je .na obr. í. znázorněno schéma zapojení ionízačních snímačů, na obr. 2 je konstrukční řešení ionizačního snímače.První výstupní svorka prvého ionizačního.snímače S 1 je připojena jednak na vstupnína svorku 5 prvního přepínače Pl, druhá výstupní svorka prvého íonizačního snímače S 1 je spojena jednak se vstupní svorkou 14 impedanční jednotky I a jednak se svor kon 2 prvního přepínače Pl, první vstupní .svorka druhého ionizačního snímače S 2 je spojena jednak se vstupní svorkou 15 1 mpedanční jednotky I a jednak se svorkou 11 druhého přepínače PZ druhá výstupní svorka druhého íonizačního snímače S 2 je spojene jednak se vstupní svorkou 1 G impedančíií jednotky II a jednak se svorkouö druhého přepínače PZ, přičemž zdroj Z je spojen-s impedanční jednotkou I a s obvodem pro měření odporu D, jehož první výstupni svorka 21 je přípojena ke střední svorce 1- prvního přepínače Pl a jehož druhá výstupní svorka 22 je připojena ke střední svorce 4 prvního přepínače F 1, svorky3, G prvního prepínače Pl jsou spojený se.středními svorkami 7, 19 druhého přepínače F 2 a na svorky 9, 12 druhého přepínače PZ je přípojeno roznětné vedení RV s nejméně jednou rozbuškou R, výstupní svorky 17, 18vstupními svorkami START 23, 24 čítače C a výstupní svorky 19, 2 U impedanční jednotky I jsou spojeny se vstupními svorkami STOP 25, 26 čítače Č.Každý íonizační snímač S 1, S 2 je vytvořen ovínutím odízolovaného konce prvníhodruhého přívodního vodiče 27 nejméně jedním závítem, přičemž ovínutí je provedeno v dělce minimálně 1 mm.Funkce zapojení podle vynálezu je násle- .Ve znázorněné poloze přepínačů Pl, P 2 podle obr. 1 se obvodem pro měření odporu měří odpor elektrické rozbušky R přípojené na roznětové vedení RV. Přepínač Pl sepřepne do polohy, kdy jsou spojeny jeho svorky 1, 2 a svorky 4, 5. Tím je na vstup 21, 22 obvodu pro měření odporu 0 připojen ionizační snímač S 1 a obvod O indikuje hodnotu izolačního odporu ionizačního snimače S 1. současně je měřicím proudem z obvodu O přivedeným na svorky 13, 14 1 mpedační jednotky l vytvořen napěťový impuls. Z výstupních svorek 17, 18 impedanční jedntky I je napäťový impuls přlveden na svorky 23, 24 čitáče Č, a tím je čítač Ď spuštěn. Přepínač Pl se vráti do původní polohy, Přepínač P 2 se přepne do polohy, kdy jsou spojeny jeho svorky 7, 8 a svorky 1 U,11. Shodně jako v předchozím případě přepínače PJ. se zkontroluje izolační odpor snímače S 2 a na vstup čitače Č se přivede napěťový impuls pro jeho zastavení. Uvedeným postupem je rychle přezkoušen stav zařízení pro měření detonační rychlosti ještě předprovedenim roznětu, tj. přezkoušen odpor elektrické rozbušky R, izolační odpor snímačů S 1 a S 2 a funkce čítače Č. Rozbuška R se odpojí od měřicích obvodů na svor kach S, 12 a použije se k aktivaci zkoušenévýbušiny, jejíž detonačni rychlost se měří. Snímače S 1 a S 2 jsou uspořádaný tak, aby čelo detonační vlny dospělo nejprve ke snímači S 1 a potom ke snimači S 2. Viivem ionizace v čele detonační vlny dojde k poklesu izolačního odporu mezi elekrodamisnímače S 1 a potom S 2. Touto změnou vy tvoří impedančni jednotka l postupně na svorkách 17, 18 a pak na svorkách 19, 20 napěťové impulsy, které jsou přivedeny na vstupy 23, 24 a pak na vstupy 25, 26 čítače Č. Detonační rychlost se stanoví ze vzdálenosti snímačů S 1, S 2 a z časového intervalu změřeného čítačem Č.1. zapojení ionizačních snímačů pro měření detonační rychlosti, vyznačené tím, že první výstupní svorka prvého ionizačního snímače S 1 je připojena jednak na vstupní svorku 13 impedanční jednotky 1 a jednak na svorku 5 prvnho přepinače 171, druhá výstupní svorka prvého ionizačního snímače Sl je spojena jednak se vstupní svorkou 14 impedanční jednotky 1 a jednak se svorkou 2 prvého přepinače Plj, první výstupní svorka druhése vstupní svorkou 15 impedanční jednotky vlj a jednak se svorkou 11 druhého přepínače PZJ, druhá výstupní svorka dru hého ionizačního snímače S 2 je spojena ijednak se vstupní svorkou 16 impedanční jednotky 1 a jednak se svorkou 8 druhého přepínače P 2, přičemž zdroj Z je spojen s impedanční jednotkou II a s obvodem pro měření odporu 0, jehož první výstupní svorka 21 je připojena ke střed ní svorce 1 prvního přepínače Pl a jehož druhá výstupní svorka 22 je připo jena ke střední svorce 4 prvního přepí nače P 1, svorky 3, 6 prvního přepínače Pl jsou spojený se středními svorkami 7, 410 druhého prepínače PZ a na svorky9, 12 druhého přepinače PZ je připojeno roznětné vedení RV s nejméně jednou rozbuškou R), výstupní svorky 17, 18 impedanční jednotky 1 jsou spojený.- se vstupnimi svorkami START 23, 24 čítače Č a výstupní svorky 19, 20 impedanční jednotky jsou spojený se vstupními svorkami 25, 26 čitače Čj, 2. zapojení ionízačnich snímačů podle bodu 1, vyznačené tím, že každý ionizační snímač Sl, S 2 je vytvořen ovinutím odizolovaného konce prvního přívodního vodiče.28 kolem izolovaného druhého přívodni ho vodiče 27 nejméně jedním závitem,přičemž ovinutí je provedeno v délce minimálně 1 mm.

MPK / Značky

MPK: G01P 3/66

Značky: rychlostí, detonační, zapojení, měření, snímačů, ionizačních

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-240142-zapojeni-ionizacnich-snimacu-pro-mereni-detonacni-rychlosti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení ionizačních snímačů pro měření detonační rychlosti</a>

Podobne patenty