Spojovací ústrojí ojnice s beranem mechanického lisu, s pojistkou proti přetížení

Číslo patentu: 239738

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kamioskýj Bohdan, Eerník Karel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Spojovací ústrojí ojnice s beranem mechanického Iisu, s pojistkou proti přetíženíŘešení se týká mechanických lisů, ukterých spojovací ústrojí ojnicc s bez-snem, tvořeno tlačným àrouben s kulovou hlavouje zejména snižit stavební výšku spojovací ho ústrojí, a tím i celého beranu. Tohotocíle se dosahuje tak, že kulovi hlava tlač- 5 ného àroubu je vytvořena jako závěrny píst tiskového prostoru s tlakovou kapalinou, 6vynález se týká mechanických lisů, u kterých spojovací ústrojí ojnice s beranem obsahuje hydraulickou pojistka proti přetížení lisu.u mechanických liaů je ojnice spojene s beranem tlačným šroubem s kulovou hlavou,přičemž baran je zavěšen při chodu naprázdno na zadní strane kulové hlavy víkem a přední část kulove hlavy se pri pracovním zdvinu opírá o baran bud primo, nebo prostřednictvím tělesa, které tvoří píat hydraulické pojistky, jejíž valec je vytvořen v telesa beranu.łtydraulický prostor tohoto válce je spojen s výstupním kanálem, v kterém je pojistný ventil, který při přetížení beranu vypustí část kapaliny. Nevýhoda takové pojistky epoćívá především v tom, že píst a Iwdraulický valec prodlužují stavební výsku celého spojovacího ústrojí a proto taká beranu.Vynález odstraňuje tuto nevýhodu a jeho podstata spočíva v tom, že hlava tlačnáho äroubu je vytvořena jako závěrný píst tlakováho prostoru s tlakovou kapalinou, který je vytvořen v pŕídržném víku a/nebo v beranu.Príklad provedení předmětu vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, na kterém je zobrazeno spojovací ústrojí ojnioe s beranem a pŕilehlé orgány v příćnám řezu.Ojnice L, poháněná neznázorněným hnacím hřídelem, nase na konci tlačrý äroub 3, který je na hnacím konci zakončen kulovou hlavou za tvaru polokoule, přivrácená k tlačnámu ároubu g. Tlačný šroub g prochází otvorom přídržanćho víka I, v kterém je vytvořena kulovásedlo Ja pro kulovou hlavu za.Toto kulové sedlo 35 má průměr rovný průměru kulové hlavy za a přechází v tomto průměru ve valcovou dutinu, ktera tvoří tlakový prostor ,in pro kapalinu, ohraniöew dole horní plochou beranu i, na kterém je víko 1 přiäroubováno.Do tlakového prostoru n víka 3 vede prívodní kanál 3,1 kapaliny, kterou dodává čer~ padlo ž, a je v něm umístěn zpětný ventil í. Dále istí do tlakováho prostoru h regulační kanál 3 d, uzavřený regulačním pístem 1, který spolupracuje s vačkou Q, uepoŕádanou vzhledem k beranu 1 nehybně.Dále istí do tlakováho prostoru 3 h kontrolní kanál k, na jehož konci je snímač 2 tlaku, vřazený do ovládacího okruhu lisu a ovládacího okruhu čerpadla E.Lis pracuje takto. Při chodu naprázdno visí baran A 5 svým víkem J na zadní ploše kulové hlavy ga tlaćného äroubu g, přičemž tlakový prostor l) tvorený válcovou dutinou je naplněn kapalinou o malém tlaku, vytvárané čerpadlem 2, takže je bez vzduchu.Jakmile beran začne pracovní zdvih, tj. působí na něj postupně narůstajíoí tvářecí síla,zvětšuje se tlak v prostoru 3 h, regulačním pístem 1, který je vtlaćován do regulačního kanálu n vaěkou g, kolem které baran A a proto regulační píst 1 přejíždí.uspořádání je taková, aby tlak v tlakovém prostoru 311 byl větší než okamžitá tuiřeoí síla působící na baran, avšak nebyl vyšší než odpovídá jmenovité tvářecí síle, jejíž překročení je zařízením kontrolováno. Dojde-li k přetížení, tlačm äroub z s kulovou hlavou ga se nepatrným stlačením tlakové kapaliny ponoří hlouběji dovnitř víka 1 směrem k beranu g a vznikne mezera mezi kulovým sedlem g ve víku j a kulovou hlavou ga tlačného šroubu g a kapalina z tlakového prostoru jn uniká touto mezerou, až snímač 2 tlaku dá povel k zastavení liau.Přetížení lisu zanikne těsně po okamžiku, kdy se otevře mezere mezi kulovým sedlom 33 a kulovou hlavou za. Snímač 2 tlaku dá také povel k doplnění kapaliny tak, že kulová hlava za tlačného äroubu 3 dosedne opět do kulového sedla 33 víka 1 malým tlakom a celý tlakový3 239738 prostor 1 je opět. vyplněn tlakovou kapalinou a spojovací ústrojí je opět v pohotovostníSpojovací ústrojí ojnice s beranem mechanického lisu, s pojistkou proti přetiženi,tvořénâ tlačąým šroubem s kulovou hlavou, přidržrxym víkem tlačnáho šrouhu a tlekovým prostorem s tlakovou kapelinou o regulovaném tlaku mezi tlačným šroubem a beranem, vyznačuçjíci se tím, že kulová hlava /2 a/ tlačného šroubu /2/ je vytvořena jako závěrrąý píst tiskového prosioru /3 b/ s tlakovou kapalinou, .ktorý je vytvořen v přídržném víku /3 a/ nebo v bar-arm /4/. N

MPK / Značky

MPK: B30B 15/06

Značky: lisů, pojistkou, proti, spojovací, beranem, mechanického, ústrojí, ojnice, přetížení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-239738-spojovaci-ustroji-ojnice-s-beranem-mechanickeho-lisu-s-pojistkou-proti-pretizeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spojovací ústrojí ojnice s beranem mechanického lisu, s pojistkou proti přetížení</a>

Podobne patenty