Způsob detekce a stanovení aktivního chloru

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(40) Zveřeánäno 13 os as ún°mwmln (45) vydane 15 04 87 Aomsvv v(54) Způsob dotokoa a stanovení aktivríího chloruŘoäoní zpnaobu spočíva v ton, leu vsorak obsahu ící aktivní chlor nechá reagovat a dariv tem fanazinu, například kolmo-S-d 1 mtłąylamino-Z-natľąylrenazinenv roztoku nebo na nosiči., například papírua podle změny zbarvení i doby, která. je k tomu potřebu, se určí přítomnost a koncentraco aktivñího chlorn ve vzorku.Indíkátorový systém umožnuje rychléa jednoduchá zjištění obsahu aktívntho chloru. Uvedená metoda analýzy může být využita při. dotekci a stanovení chloru g bilicich laznich, M. zpracování calulozy a papíru 1 v text. nim průmyslu.239709 i vynález se týká způeobu detekce a stanovení aktivního chloru.Pro detekci ektivního chloru byla dosud využite kolorimetríe, kdy chlor reagoval s čínídlem 4-d 1 mthýlazobenzen-Z-karhoqlovou ląvselínou, tj. methylovou ěervení. Zmenu zharvení vyvolával rovněž chlorovodík. Minimální stanovítalne množství bylo 100 g chloru,viz pat. PLK, č. |l 2 060.Vedle barevných reakcí jsou pro detekci i stanovení chloru využity rovněž reakce erážecí, kdy chlor pro redukci na chlorid dává s dusičnanem stříbrným chloríd stříbrný,který se na papíře pod zdrojem ultrafialováho záření fotolyzuje na kovová stříbro a denzitometrícky se vyhodnocují vznikající hnědá ekvrny.Při stanovení chloru v ovzduší byl vyvinut přístroj na principu voltametrické indikace s platinovými elektrodami viz pat. Velká Británie č. I 423 314. Mezi. základní způsoby stanovení aktivního chloru patří jodometrická titrace.Tento způsob analýzy je pracný, časová náročný a náročný na použitý materiál. Ostatní postupy jsou vhodná pro detekci i stanovení chloru volného L vdzanáho v různých oxidačníchTo umožňuje aplikaci zejména pro kontrolu ovzduší. Na analýzu roztoku, s vyjímkou jodometrie, jsou tyto způeoby méně vhodne, především z hlediska selektivity. Detekce chloru 4-dimetłąylazobenzen-Z-karboarylovou kyselinou je rulena přítomností minerálních kyselín a zásad.Pro stanovení aktivního chloru, tady chloru, který se uvolňuje po okyselení a je schopen dále oxidovst, uvedená způsoby analýzy vždy nevyhovují.Podstata způsobu detekce a stanovení aktivního chloru záleží na tom, že se vzorek obsahující aktívní chlor nechá reagovat s derivátem fenazinu, například Lł-amino-ő-dimetłąylamino-Z-metnylfanazinam na nosiči, nepříkĺad papíru a podle změny zbarvení i doby, která je k tomu potřeha se určí přítomnost a koncentrace aktivního chloru ve vzorku.Hlavní výhody způsobu detekce a stanovení aktivního chloru podle tohoto vynálezu spoöívají v ton, že lze jednoduše zabezpecit kontrolu zejména chlornanových roztoku do 3 iVe srovnání fs jodometrickou titrací, kterou se dosud kontrola obsahu sktívního chloru provádí, je způsob analýzy podle tohoto vynálezu rychlejší a umožnuje provedení i nezaškolenou osobou.Byl připraven vodněacetonový roztok J-amíno-ó-dimethylamino-Q-metłwlfenazinu o koncentraci 5 mganl, zisobní vodný roztok chlornsnu vapenatáho o koncentraci I.l 02 moLl-i a tlumivé roztoky podle Brittona a Robinsona o koncentraci LIO-ĺ Inol.|ł o pH 1 až 5.Do temperovanć kyvety o délce hrany 10 mm bylo dávkováno při teplotě 20 °C po 2 m 1 pufru o pH 1,0 3,0 a 5,0, 0,2 m 1 roztoku činidla a 2 m 1 roztoku chlornanu vapenatáho, připraveného zředěgím zásobního roztoku tak, aby byla vytvořena sada dvaceti roztoku o koncentracícn 1.10 2 do 1.104 mold po jedné desetině molu.Změna zbarvenízávislosti na použíté koncentraci byla graficky vyhodnocena podle změrw času, za ktorý se původní roztok odbarvil.Byl pŕiraven vodný roztok fenylrosindalinueo koncentraci 6 mgml , záeobní vodný roztok chlornanu vápenutěho o koncentraci 1.10 mo 1.11 a ocetátovó tlunivá roztoky o pH 3 až 5.Poatupně bylo pipetováno po 2 m 1 tlumivého roztoku o pH 3,0 4,0 5,0, 0,2 ml činidla a 2 ml roztoku chlornanu vápenateho připraveněho zředěnín zásobníku roztoku o koncontroci 1.104 až 5.104 21101.14 po Jedná desetině molu. Změna zbarvení v závislosti na zvoloně koncentraci byla yafiçky vyhodnocena podle změny doby, za kterou se původní roztok odbarvil.Bylo pripravena 10 roztoku chlornanu věponatóho o koncentrnci od 1.10, 101.14 do |.l 03 mol.l po 0,2 molu. Do zkunavek bylo pipotovćno po 2 m 1 acetútověho tlumivého roztoku o koncentraci 0,1 molJ o pH 3, 4, 5.Bylo doplněno 0,2 m 1 roztoku 3-an 1 no-6-dimethy 1 omino-2-methylrenazinu. Po pŕídevku 2 m 1 chlornanovćho roztoku byl na stopkách odečítán čas, za který nastala výrazná něm zbarvení. Pokud se roztok neodbarvil do 60 sekund, obsah aktimího chloru byl menší než 0,5 i. VOdbarví-li se roztok za dobu 45 3 5 sekund, obsohovala reakćní měn 0,5 i. Za 20 ł 5 sekund se odbarvovaly roztoky, které obsahovaly 1 i aktivního chloru. Pro obsah aktivního chloru vyšší než 2 5 odpovídala doba nutná k odbarvení česn kratäímu než 20 sekund.l g J-amino-ő-dimetłwlaminoů-metłwlfenazinu byl rozpuätěn v 50 nl acetonu a doplněn vodou na 100 m 1. Přípraveným roztokom byly impregnovárw prouzlq chronutogrefickeho papíru Whatmen 1 o rozměreoh IO x 50 mm tak, aby I g papíru obsahoval 5 mg činidln.Proužky papíru impregnovaného p-qlonolsulfoftaleinem byly ponořovány do roztoků chlornanu vápenatého o obsahu 0,2 až 5,0 i aktivního chloru po 0,2 i při teplotách 10, 20, 30,40, 50 o 60 °C. Pro každou teplotu byla provedenn tři paralelní měření. Byla eledováne doba,za kterou se papír odbarvil od okmžiku ponoření.Bylo zjiětěno, že s teplotou rostla I. rychlost odbor-vodní indikútorovőho papíru. Rostoky obsahující více než 5 5 aktivního chloru odbarvovaly papír v časě kratšiu dvou sekund.Způsob detekco a stanovení aktivního chloru, vyznačený tím, že a vzorek obuhujicí aktivní chlor nechá reagovat s dez-ivátem fenazinu, například 3-am 1 no-6-diuethylemino-2 methylfenazinem na nosiči, například papíru a podle změnu zbarvení i doby, ktoré Ja l tomu potřeba, se určí přítomnost a kcncenwace nktivniho chloru ve vzorku.

MPK / Značky

MPK: G01N 31/22

Značky: detekce, aktivního, stanovení, způsob, chlóru

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-239709-zpusob-detekce-a-stanoveni-aktivniho-chloru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob detekce a stanovení aktivního chloru</a>

Podobne patenty