Zařízení pro automatické ohřívání kapaliny při chodu chladicí kondenzační jednotky

Číslo patentu: 239457

Dátum: 15.04.1987

Autori: Svoboda Jioí, Vitvar Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

.°rr. Po PIS vYNÁLEz u 239457(mm Zveŕejněno 13 os as ÚŘÄDPŘQVYNÄLEZYvydáno s 04 87 A.ouunrAutor vynálezu VOĽÍICA KAHEJ, VOSNIQA MARIAN, BRNO(54) Zařízení pro automatické ohříváni kapaliny pfl chodu chladícíÚčelem je zařízení pro automatické ohřivání kapaliny při chodu chladící kondenzační .jednotky, aloužíci k ohřevu vody na konatamní teplotu vlivem odpadmi tepelné energie. Ohřátou vodu glze využít v potravinářstvi, v prům slu, v obchodech a zejména v zemědělství p i živočišné výrobě.Podstata apočívá v tělesném sestavení celého zařízení, které automaticky ohřívá lzapalinu, např. vodu, při zužitkování odgadní energie chladící kondenzačníhšednotky.zařízení využívá známý průtokový o Ivsč vody,jeho funkci zabezpečuře elektromagnetický ventil průtokovćho ohř vače vody a elektromagnetický ventil vzduchového kondenzátoru,které střídavě spíná reverzní tlakový spínač.vynález ee týká zařízení pro. automatické ohřívání kapaliny při chodu chladící kondenzaění jednotky, používající k ohrevu vody na konstantní teplotu odpadní tepelnou energií.stávající zařízení na využití odpadní tepelné energie chladící kondenzační jednotky k ohrevu kapaliny, řeäily vždy jen požedavek zkapalnění chladiva spojený a ohřevem kapaliny. Nebyle tudíž zajiätěna možnost zpětného použití vzduchového kndenzátoru v případě potreby, vzniklé napr. dlouhodobym výpadkem chladící kapaliny (vody), tepelného tenperování strojovny v zimních měsících, periodického anižování tlaku vody v době špičkového odběru, nebo i z jiných časových nebo i provozních pohnutek.U chladících kondemzačních jednotek malóbo výkonu, u kterých je kondenzace chladiva zajiätována listy vátráku namontovanými n hrídeli hnacího elektromotoru, nebo i v případech, kdy kondenmaoe chlediva je zajiäíována ventilátory, docházelo k ovlívnéní kondenzace per ohladiva vlivem poklesu okolní teploty, e to zejmáne v případech. kdy chladící konden zační jednotky nemají vybudovány zateplené strojovny.Uvedená nedostatky atávejícího stavu techniky odstraňuje zarízení pro automatické ohřívání kapaliny při chodu chladící kondenzační jednotky podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, le kompresor chladící kondenaační jednotky je v místě rozvátvení pripojen na výtlačná potrubí par chladivs, vedená jedním smárem k průtokovdmu ohŕíveči vody s druhým směrem ke vzduchovámu kondenzátoru. 0 d průtokováno ohřívače vody do odváděčího potrubí zkspalnänáho chladiva je vřazen elektromegnetický ventil prútokováho ohřívače vody a od vsduchováho kondenaátoru do odvádecího potrubí zkapalněnáho ohlsdiva je rovněž vřesen elektromagneticw ventil vzduchového kondenzátor-u. 0 d elektromagnetického ventílu prdtokováhe ohřívače vody pokračuje odváděoí potrubí zkapalnänáho cnlediva k zásobníku chladiva. 0 d elektromagnetického ventilu vzduchováho kondenzátora pokračuje odváděcí potrubí zkapalněnáho chladiva k zásobníku chledive. Raverzní tlukový spínač je pripojeny na prívod studená vody. Reverzní tlekovy spínač je zapojen do elektrického obvodu e elektromagnetícwm ventilem průtokováho ohřívače vody a s alektromagnetickým ventilem vzduchováho kondensátoru. Reverzní tlakový spínač atřídavě spíná oba elektromagnetická ventily.Výhody zarízení pro automatickú ohřívání kapaliny při chodu chladící kondenzační jednotky epočívají nejen v maximálním vyudití odpadní tepelná energie, ale i v tom, že zajištují pro chladící kondenzační jednotku maximálně optimální podmínky, a tím zvylují její životnost. Dále umožňují předem naplánovaný, ale i operativní návrat ke klasická kondenzar ci par chladiva.Scheme zařízení pro automatická ohřívání kapaliny pri chodu chladící kondenzační jednotlq znázorňuje ne výkresu prvky zařízení, smery prdtoku kapaliny (vody), znázornená plnou čarou a chladive znázornönáho čárkovaně a tečkami. nadol impulsy jednotlivých ovládacích prvků jsou znázorněny čárkoveně.Komprese- ,L KOH je zapojsn na rozvětvená výtlačná potrubí per cbladiva, ktere je napojeno jednak na vzduchový kondenzátor 3, na jeho vývodu kapalnáho chladiva je vrazen elektrouagnetický ventil á vzduchováho kondenzátoru 3, propojeny dále ne zásobník 2 chladiva, jednak na průtokový ohřívsč vody z, na jehož vývodu kapalnáho chladiva je vřazen elektromagnetický ventil g průtokováho ohřívače vody z propojení dále taká na zásobník á chladiva. V místě rozvětvení výtlaöndho potrubí ja taká napojena regulační čáet automatického lkrticíno prvku 1. Z výstupu prdtokovábo ohřívače vody z je veden odtok 2 ohrátá vody ke spotrebd. z vedovodního rádu je propojen prívodem L 9, studená vody průtokový ohŕívaö a, přičemž do prívodu m studená vody je vřaaen automatický äkrticí prvek 1 vody a pripojeny reverznído rosvčtvení výtlačnáho potrubí kompresoru L KCHJ. Ventilátor ,L 3 vzduchováhe kondensátoru 3 je ovlldán tlakovým spínačem u, vzduchovábo kondenzátoru 1.l. Zařízení pro automatické ohřívání kapaliny při chodu chladící kondenaační .jednotky,využívející odpadního tepla a chladící kondenzeční jednotky pomocí protiproudeho průtokováhu ohřívače kapelin, který je napojen vnitřní trubkou na výtlaćné potrubí per cnledive od kompreaoru e na odváděcí potrubí zkepalněnáho chledive, vyznačená tím, že do odváděcího potrubí okepalněného chladiva je vřazen elektromegnetický ventil (4), z něho odváděcí potrubí skepalněněho chladiva pokračuje do zásobníku (5) chledive, do kterého je taká zevedeno potrubí zkapelněného chladive ze vzduchového kondensátoru (3). přičemž potrubí le opatřeno elektromagnetickým ventilem (6) vsduchového kondenzátora (3), k němu je připojeno rýtlečné potrubí par chladíve, napojené dále na kompresor (1). přičemž na přívod (10) studené vody je připojen reverzní tlakový spínač (B), aepojemř do elektrického obvodu.2. Zařízení pro automatická ohrívání kapaliny při chodu chledicí kondenzeční Jednotkypodle bodu 1, vyznačené tím, že elektrický obvodjje vytvořen prepojením reverzního tlakového spínače (B), elektromagnetického ventilu (4) e elektromagnetického ventilu (6).

MPK / Značky

MPK: F25B 29/00

Značky: automatické, ohřívání, zařízení, chodu, jednotky, chladicí, kondenzační, kapaliny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-239457-zarizeni-pro-automaticke-ohrivani-kapaliny-pri-chodu-chladici-kondenzacni-jednotky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro automatické ohřívání kapaliny při chodu chladicí kondenzační jednotky</a>

Podobne patenty