Způsob výroby oceli v tandemových pecích

Číslo patentu: 239456

Dátum: 15.04.1987

Autori: Smrž Zdenik, Novák Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54.1) způsob výroby oceli v tandomových peclchZpůsob kombinovsného dmychání spalovae cihopxidačního média do předehřívací i zkujnovací níotě e tandemové pece, při kterém se podle vyn lezu spalude kysličník uhe 1 naty kombinací potřebných množství oxidnčních spalovacich médií, mpř. směsisliku n vzduchu s poměry mnozstvi obou s ožek od 100 i lqalíku a 0 5 vzduchu do 0 i kyslíku a 100 i vzguchu, dmýchoných do ředełxřívncí 1 zkujnovucí níatěje, přićem poměr množství. oxidačních spalovacich médií pro obě ntmtěáo ao podle sotŕeby v růgných fázich tavb mění od m pro zxujnovmci nntěj o 1 0 Q pro přcdehŕívmcí místě) do 100 o zkujnovucí níntě a 0 5 pro predo ĺvoci níatěž, s itím vhodnä míatěných doapulovnc ch trysek.vynález se týká způsobu výroby oceli v tandemových peoích, kde se použije oxidační médium ke spalování C 0 v tsndemová peci.V současné době se v tsndemových pecích dmýchá oxideöní spalovací médium, a to kyslík,vzduch či směs lqslíku a vzduchu, pouze do předehřívscí nístěje. Pro krátkost dráhy spalování, nedostatočné mísení odpadních plynů a oxidačních médií v předehřívací nístěji spod.,se zejména v údobí nejvyääích oduhličovacích rychlostí při zkujňování lázně nedosahuje plného využití reakčního a citelného tepla odpadních plynů odoházejících ze zkujňovací nístěje. lavíc mnohdy dochází ke znsčnámu zoxidování povrchu pevné kovonosná vsázky v předehřívací nístěji, a tím ke zhoräení výtěžků kovů, ke zvýšení nebezpečí vzniku výhozu spod.Nevyuzívání oxidečních spalovscích médií ve zkujňovecí nístěji má za následok pomelejäí tvorbu strusłq, nedostatočný nárůst teploty roztsvené kovové lázně u tsveb s prostoji, při zpracování fyzikálne a chemických studených želez, taveb, u nichž teplote lázně při nastavení je nižší, než je potřebné teplota vzhledem k obsahu uhlíku v kovu a vyráběné značce oceli apod. V těchto .případech se používá pŕísad nedostatkovych legujících prostředků, jako je Feiďn, 45 FeSi s jiná, či dolití tekutého surového železa, zfoukání lázně na nízká obsahy uhlíku epod. To vie vede k růstu předváhy, vyšším měrrtým spotřebám surovin, růstu nákladuna výrobu oceli a ke snížení výrobnosti tandemové pece.Uvedená nevýhody odstraňuje způsob výroby oceli v tandemových pecích, kde pro spalování kysličníku uhelnatóho ee dmýchá do předehřívscí nístěje oxidační epslovscí médium,podle vynálezu, jeho podstata spočívá v tom, že oxidační spalovecí médium tvořené kombinací 21 až 99,9 íobj. lcyslíku a zbytek vzduch se dląýchá nejméně ve stredové části údobí zkujňování do zkujňovací nístěje.Využití kombinovsnóho dmýchéní spalovacího oxidačního média do pŕedehřívecí nístěje i zkujňovecí nístäje tendemová pece, s využitím vhodne uníetěných dospslovacích tryąek se umožní zvýěit využití reakčního s citelněho tepla odpadních plynů, e tím snížit mérnou spotřebu tekutého surového železa. Rovněž se sníäí zoxidovsnost pevné kovonosné vsázkyv předehřívací nístěji a zvýäí se výtěžek kovu. Použití oxidačního spslovacího média vezkujňovscí nístěji uz-ychlí tvorbu strusky, sníží se rozstřik kovu a strusky a poklesnou ztráty kovu struskou. Rovněž umožní zvysit nárůst teploty kovu ve zkujňovací nístěji, hlavně u taveb po prostojích, při zpracování fyzikálne a chemicky studených surových želez, u taveb, kdy teplota lázně při odběru první zkoušky je nižší než požadovaná apodTím se sníží použití drahých přísed Felln, 45 FeSi e jiné, dolévání surováho železa, a tím se sníží i náklady na veázku. současně se zajistí i potrebný výkon tandemová pece, snížení zpracovaných i celkových nákladů ne výrobu oceli.Pro ilustraci některých z mnoha možných zpüsobü dwchéní lze uvést následující příklady, v nichž označení M 1 je množství oxidečhího spalovacího média, potŕebného ke spalování C 0 na C 02 v odpadních plynech, tj. produktoch pochodu oduhličení lázně ve zkujňovací nístěji v tandemové peci, dmýchané ze jednotku času do zkujňovecí pece, M 2 je množství oxidsčního spelovaciho média, potrebného ke spalování G 0 na C 02 v odpadních plynech, tj. produktoch pochodu oduhličení lázně ve zkujňovecí nístěji v tendemové- peci, dnwchené ze jednotku času do přsdehřívecí nístěji. .Množství M 1 M 2 100 5 obj.,oxidsční spalovecí médium obsahuje 21 až 99.9 i obj. kyslíku a pojmem údobí zkujňovłání je vyjádŕeno procentuální množství nadmýcłxeněho zkujnovacího kyslíku z celkového množství zkujňovacího kyslíku na tsvbu.P ř ĺ k 1 e d I 0 d začátku zkujnování do 10 5 z ldobí zkujňování se používá v ł obj. M 2 100 i.V udobí od IO S až do 40 i z údobí zkujňování, tj. v oblasti nárůstu rychlosti oduhličení. se zmení poměr množství spelovacích médií v rozmezí od 20 do B 0 M 1 a úměrně tomu od 80do 20 M 2. Mezi 40 až 60 z údobi zkujňování je přiváděn kyslík do zkujňovaci nistěje. V dalším údobí mezi 60 až 95 5 z údnbi zkujňování, tj. v oblasti poklesu rychlosti oduhličení, se zastaví přívod spalovacího oxidačního média do zkujňovací nístěje a M 2 100 5 obj.V údobí od začátku zkujnování do odběru prvního kontrolního vzorku kovu a změření teploty lázně, kterýžto okamžik leží V oblasti mezi 60 až 95 z údobí zkujčování, se oxidační spalovaci médium dmýchá výlučně do předehřívací nistěje, což charakterizuji hodnoty M 1 0 a M 2 100 obj. V případě zjištěného teplotniho deficitu při prvním kontrolnim měření ve zkujňovaci nístěji se üdobí mezi 60 až 95 doby zkujňováni volí množbtvi M 1 v rozsahu 20 až 80 obj. a M 2 v rozmezi 80 až 20 obj., přičemž v údobi mezi 95 až 100 dobyS využitím vhodné umístěných dospalovacich trysek se po celé údobí zkujňování dmýchá oxidačni spalovaci médium do zkujňovací nístěje.Z výkresu je zřejmě, že zkujňovaci niatěj 1 je propojena převáděcim kanálem g s předehřívací nístějí 3. V této technologické fázi zkujňovacího pochodu v tandemové peci je dmýchán zkujňovaci tryskou 1 zkujňovaci kyslík do taveniny a vznikajicí C 0 je spalován oxidačnim médiem, přiváděným doapelovacími tryskami 2 v klenbě pece.1. Způsob výroby oceli v tandemových.pecích, kde pro spalování kysličniku uhelnatého se dmýchá do předehrívaci nistěje oxidační spalovací médium, vyznačený tím, že oxidační spalovací médium, tvořené kombinaci 21 až 99,9 obj. kysliku a zbytek vzduch, se dmýchá nejméně ve středové části ňdobí zkujňování do zkujñovecí niatěje.2. Způsob výroby oceli podle bodu 1, vyznačený tim, že oxidačni spalovací médium se do zkujňovaci nístěje dmýchá v rozmezí 10 až 40 5 údobí ziujňováni v rozmezí 80 až 20 5 obj. množství oxidačního zkujňovacího média a v rozmezí 40 až 60 údobi zkujňováni se oxidační zkujňovací médium dmýchá jen do zkujňovaci nístěje.3. Způsob výroby oceli podle bodu 1, vyznačený tím, že v rozmezí 60 až 95 údobí nkujňování se přivádí oxidaöní spalovací médium do zkujňovecí níatěde v rozmezí 20 až 80 Š obj. množství podle teplotniho deficitu ve zkujňovací nístěji a v závěru údobí zkujňování sepřivádi jen do zkujňovací nistěje.4. Způsob výroby oceli podle bodu I, vyznačený tím, že oxidačni spalovaci médium po celé údobí zkujňování se přivádí do zkujňovací nístěde.

MPK / Značky

MPK: C21C 5/04

Značky: pecích, oceli, výroby, tandemových, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-239456-zpusob-vyroby-oceli-v-tandemovych-pecich.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby oceli v tandemových pecích</a>

Podobne patenty