Přívod větracího plynu do sila na zrnitý materiál

Číslo patentu: 239454

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pichrt Aleš, Michálek Jaroslav, Krejsa Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Přívod větracího plynu do sila na zrnitý materiálPodstatou řešení a přivod větracího plynu do sila na zrnit materiál.Mezi dnem (4) sila e výsypkou (5) de prstencová štěrbine (6), která navazuje na plynotěsně uzavřený obvodový kanál (7) š rozvádění tlakového větracího plynu. téz-nina je tak široká, aby unožnovala snadný vstup větracího plynu do zrnitěho materiálu (obilí, kukurice Ep 0 da)s Při prosávání větracího plynu ventilátorem shore není obvodového kanálu (7) zapotřebí.vynález se týká přívodu vltracího plynu do sila na zrnitý materiál, zvláätl na obilí.Dosud je zná prívod vzduchu do obilního sila, sestávsjicí z několika perforovaąýchplechu připevněných na vnitřní stenu kuielovćho dna sila, z nichž každý je napojen naskríň umístěnou na vnější straně kulelováho dna sile, do níž je zaústěno potrubí s tlakovýn vzduchom. Nevýhodou tohoto řelení je nedostatočný výkon pri vötrdní a velká ztráty vzduchu pro velký prdtokový odpor, sanáäení otvoru v plochách pro jejich malá rozměry a pracná výroba i montáž těchto plechu pro jejich složitý tvar.Dále je známe ŕeleni, podle kterého kuželovým dnem sile prochází ve vodorovném směru čtyřetěnná těleso z pertorovaního plechu, jeho krajní hrany k sobě nedoléhnji, uložené tak, le vytváří z obilí kanál pltiúhelníkováho průłezu s otevŕenou dolní stranou. Tlakový vzduchu pŕivádixąý do kanálu zvonku prostupujs do obilí jak otvory v plechu, tak i otevŕenou stenou kanálu.Nevýhody jsou stejné jako u predchámející konstrukce, kromě toho je to i tvorení kleneb v blízkosti vstupu s výstupu čtyŕstěunćho tělaaa do kuielového dna sila, a to pro zúžený profil.Uvedené nevýhody známých zařízení odstraňuje přívod větracího plynu do sila na zrnitý materiál podle vynálezu, jehož podstate spočívá v tom, že je tvořen štěrbinou mezi Spodní částí sila a výsypkou pod ní umístänou.Výhodou přívodu vätraoího plynu do sila na zrnitý materiál podle .vyndlezu je, že umožňuje rovnomerné vnikání větracího plynu do obilí při snížené ztrátě tlaku plynu oproti známým zařízením. což má za následok úsporu energie a provozních nákladů. Daläími výhodami jsou jednoduchou konstrukce, montáže i údržby a dlouhodobá provozní spolehlivost.Příklednd provedení přívodu vltrscího plynu do sile je schematicky znázorněno na připojeném výkreau, ktorý značí pohled na apodní část sila.Válcová část 1 sila je uložena na zkružovaném nosníku g nesenćm sloupy 3. Na ni navozuje spodní část 1 sila, mající tvar komolóho kužele a zeanhující spodním koncom do horní části výsypky 5, tvaru komoláho kuäele tak, že mezi nimi vzniká prstencova Btěrbina Q, která navazuje na obvodový kanál 1 k rozváděni větracího plynu, spojený po obvodu plynotěsná jak s horní hranou výaypky i tvaru komolého kužele, tlak ee spodní částí i sila tvaru komolého kužele. Tlekový vzduch se do obvodového kanálu 1 přivádí potrubia 8. větrací plyn se rovnomerné rozdělí v obvodové kanálu 1, a s minimálními tlakovými ztrátami prochází prstencovou ätärbinou § do zrnitćho materiálu ve výeypce a v sile. zkoušky s větráním obilí potvrdily, že obilí ětěrbinou nevytáká. i když tato je Široká 100 mm.Jsstliže se zrnitý materiál větrá nasáváním, např. ventilátorem umístěným nad sloupcem větraného materiálu, odpadá použití obvodového kanálu 1 a do prstencové štěrbiny § uniká vzduchu z okolní atmosféry.Přívod větracího plynu do sila na zrnitý materiál, Vyznačujíci se tim, že je tvořen ätěrbinou (6) mezi spodni částí (4) sila a výaypkou (5) pod ní umístěnou.

MPK / Značky

MPK: A01F 25/22

Značky: větracího, materiál, plynů, zrnitý, přívod

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-239454-privod-vetraciho-plynu-do-sila-na-zrnity-material.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Přívod větracího plynu do sila na zrnitý materiál</a>

Podobne patenty