Čeřič jiker tvořený nádobou s dolním přívodem vody

Číslo patentu: 239453

Dátum: 15.04.1987

Autor: Štepita Matej

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ížfäľttfššľääi PU PIS VYNÁLEZ U 239453(54) Čořič Ikar tvořsný nádobou s dolním přívodem vody6.111 s Jiku- pro mm a dolnín přívodo vo , m problematiku rovąonłrnłho a tho Iíchdní Jiker v líhnařnkých 1 v ch ty Zugskí a podobného tvaru n funkce. ynálu mn I kułelovó čistí 2, odvsdulnovnci trubky 3 I opěrou 4. Podstata vynlluu počin v to. ie ohvodovä hrana a pravidolnou portoucí okraje kuželovi Hati 2, kopíruje v m styku n láhgí I 3 a 1 vtvg 1- po celém obvodě a odysduä» novací truEka 3 t uje prostor lamelové um Z a Vanko utlontćrou, činí io náiitőnp trval( amount odvzduänění tohoto qyntőlu.Češi jiksr pro láhve s dolním přívodem vody rolí problematiku rovnomlrnáho, plynuláho míchání jiker a oddölování odumŕelých jiker od zdravých v líhňařských láhvích typu Zugská a zajiätu je samočinná odvzduänení tohoto systému.llíchání jiksr v láhvích s dolním pŕívodem vody, typu Zugakě láhve, sajiětuje proud přitákající vody, která se do láhve přivádí jejím kuželovým dnem. Intenzita míchání jiker je závislá na mnolství pŕivádáná vody, která se reguluje pred vstupom vody do láhve. Proud vody unálí jikry z prostoru kulelováho dna láhve do horní části válcováho prostoru, kde voda prepadá pres okraj láhve a jih-y vlastní hmotnosti klesají ke dnu, odkud jsou opět proudem vody unáleny do honního prostoru láhve. Tento cyklus se neustále opakuje. Na základě prakłtickýoh posnatkd má tento systám tyto zásadní nedostatlq míchání jiker je v celkovám průřszu láhve nerovnoměrná a má za následok především špatné oddělování odumrelýoh jiker od zdravých. Velký objem láhve vyžaduje k zajiátöní pohybu vlech jiker značný prívod vody, její proud ve zudenám profilu láhve naráží přímo do jíker velkou rychlostí a míchání je v tomto profilu l-áhve prílid bouřlivá. Vzduch, ktorý se za provozu naehromáždí v některých částech přívodního potrubí, je vodou postupně strháván a ve formě vzduchových bublin uniká prostor-em láhve, čímž dochází k vyhozování jíker mimo láhev a vznikají ztráty na jikrách.. Výše uvedená nedostatlq řeší a odstraňuje čeřič jlker pro láhve s dolním přívodem vody, podle vynálemu. Podstata vynálezu spočívá v tom, le nádoba je ve svá spodní částí opa~ třena těsně dosedajioím dolů roaevřeným, v ní upevněąým trychtýřem s dárovaným okrajom, na jeho opačný suäujíoí ee konec navacuje odvsdulňovací trubka přečníveúící horní okraj nádo by.Použitím čeríče jiker pro láhve s dolním prívodem vody se podstatnä zlepší funkce Zugská láhve. Jikry se rovnoměrná a plynule míchají v celém prdŕezu láhve. Při tomto systému míchání se odumřelá jikry ssmočinná oddálují od zdravých e shromaždují se v horní části láhve, odkud jsou postupně vyplsvovány mimo její prostor, nebo je molno snadným způsobem provést jejich hromadná odsátí. Nedochází ko strátám na jlkrách vlivem úniku nashromáädäného vzduchu prostorom láhve ve forme vzduchovych bublin, která vyhazují jikry mimo láhev. Uspořádání čeŕiče jiker umožňuje za provozu provádät jednotlivé v láhvi prípadná ošetrení jíker desinfokůlím roztokom, dávkováním pomocí odvzdušňovací trubky. K výrobě jednotlivých dílů čeriče jilter pro láhve s dolním přívodem vody je použito materiálu z plastických hmot a výroba je provsdena strojírenským způsobem, ktery sajiltuje přesnost a správnou funkci tohoto zarízení. łłladwä hçygieniold povrch vlech částí znemołňuje mechanická poškození jiker. Poułítý materiál je trvsnlivý a nepotrebuje kromě obdasnáho omytí žádnou údržbu.Na pripojená výkrssu je suásoruňn ro sme jiker v láhví s dolním prívodem vody.Čeŕič jiker pro láhve s dolním přívodem vody sestávající z kuželové části a, odvzdušňovací trublq A, a opäry 4, sajiätuje rovnomerné a plynulá míchání jiker v láhvi 1. Voda přitáká do láhve L kułelovým dnem a proudí do prostoru kuželová části z, kde se rovnomerné perforovanyn okrajom rozdělí a vstupuje do prostoru láhve L, kde jsou uložcny jikry. Pří~ vod vody do láhve L je opatřen vhodným prvken, za účelom regulace množství přitáknjicí vody, čímž se nastaví intenzita míchání jiker, dle vizuálního sledování jejich pohybu v prostoru láhve L. rodu vody zdvihá a unáäí jíkry v obvodovám prdřezu láhve L směrem nahoru.V horní části se jikry ehromaždují do středového průŕezu láhve l a klesají vlastní hmotnosti směrem k povrchu kulelová části z, kde sepo šikmé ploše priblíži k perforovanćmu okraji a jsou opět proudem vody unááerxyeměrem k hornímu okraji láhve j, Tento cyklus se neustále ope-kujm Prostor kulelová části 3 je trvale odvzduäněn. Vzduch a plyny přioháze-jící s vodoudo tohoto prostoru unikají vnitřním proetorem odvzduáňovací trubky J do venkovní atmosféry,čímž do sajiätäno samočinná odvzduáňování tohoto systému. zajištění polohy o přitlačení čeŕiče jiker k láhvi j, se provádí pomocí opery g.čeřič jiker pro láhve s dolnín přívoden vody je určen pre líhňařakě láhve typu Zugská a ostatni láhve podobného tvaru a funkce.Ceŕič Jiker tvořený nádóbou s dolním přívodem vody, vyznačujicí se tim, že nádoba /l/ je vve své spodni části opatřena těsně dosedajícim, dolů rozevřeąým, v ní upevněným trychtýřem /2/ s děrovarąým okrajem, na jehož opačný zužující se konec navazuje odvzduäňovací trub ka /3/, přečnívající horní. okraj nádoby /I/.

MPK / Značky

MPK: A01K 61/00

Značky: přívodem, jiker, tvořený, nádobou, dolním, čeřič

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-239453-ceric-jiker-tvoreny-nadobou-s-dolnim-privodem-vody.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Čeřič jiker tvořený nádobou s dolním přívodem vody</a>

Podobne patenty