Spôsob získavania elektrických riadiacich impulzov z pohybujúcej sa pásky

Číslo patentu: 239369

Dátum: 15.06.1987

Autor: Macho Richard

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD no VYNÁLEZY A 03 mm 45 Vydané 15 06 8775 Autor vynálezu LONGAUER KARDL ing., BRATISLAVA(543 Spôsob získavania elektrických riadiacich impulznv z pohybujñcei sa páskyI z Vynález sa týka odboru magnetofónového zápisu zvuku a jeho výberového prepi~ su. Rieši technický problém bezodpadového strihu pri výberovom prepise zvukového záznaniu.Uvedeného účelu sa dosiahne vyznačenĺm seiizorových značiek kreslenim tužkouna zadnú neaktívnu, elektricky iievodivú fgí 7,2 časť magnetofónovej pásky v miestach ur~ /, . čeiiých ovdposluchom zvukového zápisu. E- l W il lektriclçá vodivosť tužkou nakreslených senzorových značiek spôsobi pri prechode Cez kontakty snímača ich krátkodobé elektric- »ké prepojenie, čo vytvorí na výstupe pripoe f jeného elektrického vyhodnocovacieho ob- JJJ zaň( Lg 20 aj B 1 vodu elektricky riadiaci impulz, vhodny pre La F 4 ovládanie nahrávacielio magnetofónu, jeho automatické rozbiehanie a zastavovanie.výberový prepis záznamu prebehne od začiatku až do konce po predchádzajúcom vyznačeni senzorových značiek už automaticky. Pôvodný záznam zostáva neporušený a novými senzorovými značkamí možno realizovať nový odlišný výberový prepis relácie.Senzorové značky na lubovoľnej návodivej páske možno využít na riadenie rôznych procesov. Páska môže byť ako nekonečná slučka. Polohu značiek možno podľa potreby zmenit alebo značky vymazať.Vynález sa týka spôsobu získavania elektrických riadiacicři impulzov z pohybujúcej sa pásky, hlavne pre automatické riadenie magnetotónov pri výberovom prepise zvukových záznamov V rozhlase, televízii, filme a pod.Zvukový záznam na magnetofonovej páske je potrebné veľmi často upravit výberom dôležitých častí a vynechaním nepodstatných alebo rušivých pasaží záznamu. V praxi sa najčastejšie užíva mechanický strih,ktorým sa rušivé časti záznamu nožnicami jednoducho vystrihnú, pričom je nutné jednotlivé zostávajúce časti zlepiiĺ. Mimo toho,že lepenie je prácne, vzniká aj menší, alebo väčší odpad magnetolónovej pásky, ktorá je vyrábané zo strategických surovín.Výsledný zvukový záznam zostáva na lepenej, a tým tiež čiastočne znehodnotenej magnetoťénovej páske.V súčasnej dobe sa okrem mechanického strihu používajú aj niektoré spôsoby bezodpadového t. z. elektronického strihu, pri ktorom sa vyberajú zo zvukového záznamu jednotlivé pasáže pomocou prehrávania z jedného magnetofónu na druhý.Pri ručnom ovládání oboch magnetofónov dociaľujú sa dobré výsledky, prepis je však treba robit postupne a vyžaduje veľmi d-obre zapracovzinú obsluhu a jej vysokú pozornost a. sústredenie. Takýto prepis robí zvukový technik za prítomnosti redaktora.Pre uľahčenie uvedeného postupu pri elektronickom strihu sa používajú riadiace signály pre ovládanie nahrávacieho, prípadne i zhrávacieho magneto-fónu, Slúžia k tomu mechanické alebo elektronické počítadla nielen pre ľahšie vyhľadanie miesta strihu, ale aj k výrobe riadiacich impulzov. Pracujú tiež postupne. Presnosť počítadiel je obmedzená, pretože sú poháňané od v 0 cliacich snímacích kladiek, ktorých poloha voči páska nemôže byť pevná. Páska sa môže voči kladka hlavne pri rýchlom posuve a zastavení posunúť, čím vzniká nežiadúca nepresnost strihu. Aby bolo možné výber zo zvukového záznamu prepísať naraz, sú najdrahšie a najzložitejšie magnetotony vybavené elektronickým systémom s pamäťou,ktoré umožňujú postupné vyhľadávanie niekoľko desiatok miest zvukového záznamu automaticky.Vysokej presnosti elektronického strihu je možné dosiahnuť použitím časového kodu, ktorý sa zaznamená na zvláštnu stopu, vedľa zvukového záznamu, samostatnou záznamovou hlavou, napojenou na kodovacie zariadenie. Pri zhrávaní záznamu kódovej stopy, ktorá má pevné miesto voči záznamu zvuku, získajú sa presné riadiace impulzy pre riadenie výberového prepisu.Uvedené spôsoby výberového prepisu a strihu zvukového záznamu majú nevýhody v tom, že mechanický strih nožnicami zapríčiňuje okrem prácnosti veľký odpad vzácneho materiálu. Manuálne riadený elektro 4nický strih vyžaduje postupnú prácu po jednotlivých strihoch tak, ako mechanický strih a vysokú zručnosť, sústredenie ako aj dôsledné zapracovanie zvukového technika. Magnetof-ony, ktoré využívajú pre vytvorenie riadiacich impulzov počítadla a elektronické systémy s pamäťou sú drahé a vyskytujú sa ojedinele. Aj tu je presnosť daná presnosťou chodu snimacích kladiek vočipaske.Neexistuje pevná väzba medzi vznikajúcimi riadiacimi impulzami a zvukovým záznamom na páske. Rozlišovacie schopnosti počítadiel nie sú dostačujúce. Záznam časového kódu na pásku, spoločne so záznamom zvuku vyžaduje zvláštne, nie jednoduché zariadenie. Záznam kódu na archívne snímky sa prakticky nedá uskutočniť. Rovnako by bolo obtiažne vybaviť reportážne magnetof-ony, ale aj súčasne používané štúdiové stroje dodatočne kódovacím zariadením.Vyššie uvedené nedostatky rieši spôsob získavania elektrických riadiacich impulzov z pohybujúcej sa pásky, hlavne pri realizácii prepisu zvukového záznamu na magnetofon podľa vynalezu, vyznačený tým, že sa na zvolených miestach pásky v závislosti od polohy žiadaného a nežiadaného nahraného zvukového signálu na páske vyznačia senzorové značky, ktoré v týchto miestach zmenia elektrickú vodivosť pásky tak, že v momente prechodu senzorovej značky cez vstupné kontakty senzorového snímača,zmení sa elektrický odpor vstupného okruhu prúdového zosilňovače, čím na jeho výstupe vznikne riadiaci impulz. Prudový zosilňovač na vstupe je volený tak, aby senzorová značka mohla mať elektrický odpor V širokom rozmedzí hodnôt, od niekoľko ohmov po niekoľko megaohmov.Potom je možné použiť senzorové značky vyrobené písaním obyčajnou tužkou v podobe jednoduchých spojitých čiar.Hlavná výhoda tohoto usporiadania spočíva V tom, že senzorové značky pre získanie riadiacich impulzov je možné rozmiestnit veľmi presne voči modulačnému signálu zaznamenanému na páske, a to jednoduchým spôsobom, bez narušenia záznamu. Rovnako je možné v prípade potreby značku gumou vymazať alebo len prerušiť a podľa potreby vynechat alebo premiestniť. Polo-ha značiek voči záznamu je pevná, presna a umožňuje ľubovoľná manipuláciu s páskou. Značky môžu ovládať nielen druhý Inagnetofón, na ktorý sa záznam prepisuje, ale aj vlastný stroj po pripojení na jeho ovládanie, čo dovoľuje značky ľahko vyhľadať i pri rýchlom prevíjaní pásky, pretože stroje sa na značke zastaví.Príklad kreslenie senzorových značiek na zadnú neaktívnu a elektricky nevodivú stranu magnetofónovej pásky, ako aj spôsob snímania senzo-rových značiek je uvedený na priloženom výkrese na obr. 1, 2, 3. ednoduchá senzorová značka 2, 3 na obr. 1.,kreslená na pásku 1 tužkou vo forme spojitej kolmej čiary elektricky vodivej, vytvorí pri prechode kontaktmi 4 a 5 ich krátkodobé elektrické prepojenie a tým požadovaný riadiaci elektrický impulz.Príklady na obr. 2 a 3 ukazujú, že senzorové značky je možne kresliť V inom usporiadaní a v spojitosti s vhodným tvarom a polohou kontaktov snímača dávajú možnosť získat viac častove nezávislých elektrických riadiacich impulzov., pričom páska môže byt aj v podobe nekonečnej smyčky a môže byt z ľubovoľného nevodivého materiálu, na ktorý sa dá kresliť tužkou.Príklad využitia senzorových značiek vytvorených na magnetofónovej páske, podla príkladu na obr. 1, je naznačený na obr. 4. Na zhrávací magnetofón 19 založíme magnetofónovú pásku 1, z ktorej chceme reali izovat výberový prepis zvukovej Inodulácie na nahrávacom magnetofcne 21, na ktorom je založena čistá magnetofónové páska 22. Pri odposluchu relácie určíme časti modulácie, ktoré chceme vynechať tak. že miesto začiatku a konca tejto časti označíme na páske 1 tužkou, čím vytvoríme súčasne riadiace senzorové značky 2 a 3. Obdobnými senzorovými značkami vyznačíme na páske 1 všetky časti relácie, ktoré chceme vynechať. Pásku pretočime na začiatok relácie. Ku kontaktom 4 a 5 snímača je cez vyhodnocovací člen 2 U pripojený ovládací systém nahrávacieho magnetofónu 21. Po uvedení zhrávacieho Inagnetofónu 19 do chodu, ovládajú senzorove značky počas celej relácie automaticky celý prepis modulácie tak, že nežiadúce časti sú vynechané pri zachovanĺ plynulosti výslednej relácie.1. Spôsob získavania elektrických riadiacich impulzov z pohybujúcej se pásky vyznačený tým, že na elektricky nevodivú pasku sa kreslením vyznačia senzorové značky vo forme spojitých čiar elektricky vodivých, ktoré pri prechode pásky so senzorovou značkou cez kontakty snímača spôso bia zmenu elektrického odporu obvodu na snímač pripofeného, čím na jeho výstupe vznikne elektrický riadiaci impulz.2. Spôsob získavania elektrických riadiacich impulzov z pohybujúcej sa pásky podla bodu 1 vyznačený tým, že senzorové značky sú vytvorené kreslením tužkou.

MPK / Značky

MPK: H03K 3/02

Značky: impulzov, získavania, elektrických, pohybujúcej, pásky, riadiacich, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-239369-sposob-ziskavania-elektrickych-riadiacich-impulzov-z-pohybujucej-sa-pasky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob získavania elektrických riadiacich impulzov z pohybujúcej sa pásky</a>

Podobne patenty