Spôsob výroby pozdĺžne ryhovaných súčiastok

Číslo patentu: 238838

Dátum: 15.05.1987

Autori: Houžvička Jindřich, Mokrý Jozef, Střešinka Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález rieši sp(sob výroby hmoty na báze polyuretánov, najmä mikrobunečného mierne napeneného polyuretánového elastoméru o objemovej hmotnosti 250 až 800 kg . m-3, na leštenie a brúsenie krehkých i tvrdých materiálov. Výhodou hmoty pripravenej postupom podľa vynálezu je vysoká odolnosť voči odieraniu, optimálna prieniková tvrdosť a húževnatosť, čo pri vysokej životnosti umožňuje leštenie pri vyšších tlakoch a obrátkach, a teda kratších technologických časoch. Vynález možno realizovať v podnikoch, v ktorých sa jemne obrusujú a leštia materiály ako zrkadlá, očné šošovky, monokryštalické elementy, sklenená bižutéria, keramika.

Text

Pozerať všetko

únAo so VVNÁLEZY A Qmävy 45 Vydané 15 05 87Autor vynálozu MOKRÝ JOZEF ing. CSc., PRIEVIDZA, HOUŽVIČKA JINDŘICH, DALIMĚŘICE, STŘEŠINKA JOZEF ing. çsc., PRIEVIDZA54 Spôsob výroby pozdĺžne ryhovanýcli súčiastokVynáloz rieši spôsob výroby hmoty na báze polyuretánov, najmä mikrobunečného mierne napeneného polynretánového elastoméru o objemovej hmotnosti 250 až 800 lg.n 13, na leštenie a brúsenie krehkých i tvrdých materiálov. Výhodou hmoty pripraVenej postupom podľa vynálezu je Vysoká odolnost VDČÍ odieraniu, optimálna prieniková tvrdosť a húževnatosľ, čo pri vysokej životnosti umožnuje leštenie pri vyšších tlakoch a obrátkach, a teda kratších technol 0 ~ gických časoch.vynález možno realizovať V podnikoch, v ktorých sa jemne obrusujú a leštia materiály ako zrkadlá, očné šošovky, monokryštalické elementy, sklenené bižutéria, keramika.Vynález pojednáva 0 spñsobe výroby hmoty na báze polyuçretanov na. leštenie a brúsenie krehkých i tvrdých Lnateriálov ako zrkadiel, monokryštálových prvkov, okuliarových skiel, bižutéria, keramiky, ale i niektorých kovových častí.V súčasnosti používané leštiace nastroje k lešteniu rovinnýclí a zakrivených plôch sa pripravujú inípregnácion textilných materiálov rôznymi sinolami a voskami, alebo iíanašaiíiím termoplastických polymérov a. prírodných živíc na syntetické vlákna, prípadne kovové nosiče. tak iaprílçlad na leštenie rntačných symetriekých funkčných plôch sa leštiaea hmota pripravila nenesením 10 až 50 hmotnosti butylestern a metylesterit kyseliny metakrylovej a. 90 až 50 percent Innotiíostí asfaltu na kovový nosič a ilasledovnou tepelnou úpravou čs. aut. osved. 133 072. Súčasná technika optického leštenie však vyžaduje velmi intenzívny spôsob leštenie s vysokými tlnkmi a otáčkami,kde tieto materiály nevyhovujú z hladiska nízkej životnosti u dlhších technologických časov.jednoujiožiatlaviek na leštiace illíllťllřĺíĺy je aj vysoká (Jdoluost voči odierauiu. Vysekou odtrliioząilni voči odicraniii sa vyznačujú prcrdovšeilçým polyuretány, preto je snahou pripravil ,teštiace hmoty na tejto báze. Z polyuretanov sa používa Inikrobunočná tvrdil jiolyuretanova pGllíl s vyššou objcniovou hmotnosloxt. 11.50 až 500 kg.1 n-,avšak je značne krehkíi a neznáša vyššie tlaky.Výše ilvetleile nedostatky odstraňuje spösob výroby hmoty na báze polyuretánov na leštenie a brúseiiie krehkýeh i tvrdých materialov pottľa vynálezu, ktorý sa uskutočňuje tak, že sa tato hmota jiripravuje z tliizokyarnítov, na ktoré sa pôsobí polyolovou kompoitentou s obsahom lineárnehr) dvojľunkčnelío polyolu a poníocnýeh látok,najmä sietovadla, s výhodou vody, v množstve 0,04 až 0,4 hmotnosti stabilizätora v Innožstve 0,0 l až 2,5 hmotnosti a katalyzátora v množstve 0,01 až 1 0/0 hmotnosti,počítané na polyol, pri reakčnej teplote 15 až 70 C, s výhodou 25 až 50 °C, a za miešania a pripravime reakčuá zmes sa vpraví do nasepeurovanoj formy a vo forme vzniknutý napeiíený polyuretánový elastomér s mikrobunečnou štruktúrou sa potom tvarove upravnje.Výhodou postupu prípravy leštiaceho materiálu podľa tohto vynalezu je výroba niateriálu s vysokou. odolnostou voči oderu,húževnatostou a optiniálnou prienikovou tvrdoslou. Jĺakto pripravený materiál má i vysokú životnost, čo dovoľuje intenzívny spôsob leštenia pri vyšších tlakoch a obrátkach. Ďalším významným faktorom je možnost variability vlastností leštiaceho materiaálu podľa požiadaviek na leštenie a jemné brúsenie rôznych druhov materiálov v závislosti od pomerov východiskových, hlavných a poníoených sitrovín. V neposlednomrade je to níožnost prípravy leštiaeeho materiálu so zabudovaným brúsnym práškom V štruktúre hmoty v množstve 2,5 až 60 0/0 hmotnosti.Mikrobunečríú polyuretánovú hmotu možno pripraviť jednostupňovým a dvojstupňovým postupom. Pri jodnostupňovom postupe sa polyuretán pripraví zmiešaním sieťovacieho komponentu s polyizokyanátmi,spravidla za prítomnosti retardérov reakcie,v množstve napríklad 0,05 0/0 hmotnosti kyseliny citrónovej. Dvojstupnovým spôsobom sa polyuretánové leštiaca hmota pripraví reakciou predpolyméru s obsahom 4,3 až 17,5 lnnotuosti, s výhodou 6 až 15,6 0/b hmotnosti, volných NCO skupín s predlžovačom reťazca za prítomnosti p 0 l 110 Cl 1 ýCl 1 látok, najmä nadúvadiel, stabilizátorov, katalyzátorov, plnidiel a pod. Mólový pomer východiskových surovín pri príprave predpolyméru, teda obsah voľných -NCO skupín, rozhodujúcimi spôsobom (Jvplyvňuje vlastnosti. leštiaceho materiálu., hlavne tvrdosĽ a volí sa s prihliadnutím na technologický postup leštenie a druh leštiaetaho materiálu.Predpolyméí vznika bežným postupom reakciou lineárnych polyolov s diizokyanátmi za miešania a vyšších teplôt, spravidla 90 ° Celsia, spravidla bez jirítonmosti katalyzátora v inertiíej dusíkovej atmosfére počas 0,5 až 2 hodín. Ako polyoly možno použit najmä polyesterpolyoly, napriklad iolytatylénglykoladipát, polyetylénbntyléiíglykoladipát, polybutylénadijaát, dalej polyéterpolyoly, napríklad polypropylénglykol, polyetylénglykoly a polykaprolaktony. Z diizokyanátov je vhodný najmä »łxľ-metándilenyl diizokyalíat, LG-naftyidiizokyanát a toluéndiizokyanát, dalej hexaíiíetyléndiizokyanat.Z jnredlžovačov reťazca sú vhodne najmä inonoetylénglylçol, dietylénglykol, trietynizlçomolekulárne glykoly ako napriklad lénglykol, LZ-propyiénglykol, lA-butylénglykol, Lö-hexandiol, dalej diamíny ako etyléndiamin, tetrainetyléndiainín a aminoalkoholy, napríklad etanolamin, dietanolamín, trietanolamírl a popanolamín.Z nadúvadiel je zvlášť výhodné použit vodu, ktorá súčasne účinkuje aj ako predlžovač reťazce, a to v takom množstve, aby sa pripravil finálny produkt o objemovej hmotnosti 200 až 800 kg.m 3, s výhodou 350 až 550 kg.m 3. Okrem vody možno použit i dalšie nadúvadlá, napríklad fluorchlórderiváty metanu a etánu.Prípravu bunečnéllo elastoinéru možno uskutočniť aj bez prítomnosti stabilizatora,výhodnejšie z hľadiska porozity a homogenity bunečnej štruktúry materiálu je použiť stabilizátor penema, najmä stabilizátory, s ktorými sa tvorí penový materiál s častou otvorených buniek. Takýmito stabilizátormi sú mnohé silikóny v~ množstve 0,05 až 2,5 hmotnosti, s výhodou 0,1 až 1 0/0 hmotnosti.Z katalyzatorov prichádzajú do uvahy najmä terciárne aminy ako napriklad trietanolamín, tributylamin, MN-dimetylcyklohexylamin, trietylamín, trietyléndiamin, ďalej organozlúčeniny cínu, napríklad dibutylcíndilaurât, oktoát cínatý, zmesi terciárnych amínov so zlúčeninami cínu, ale aj bez prítomnosti katalyzátora.Postupom podľa vynálezu možno jednodw chým spôsobom zabudovat do hmoty potretr né množstvá a druhy práškových materiálov, a to až do obsahu 60 9/0 hmotnosti. Z používaných leštiacich a brusných látok pri~ chádzajú do úvahy najmä oxid céru, oxid zirkónu, karbid kremíka a mnohé ďalšie.Na prípravu mikrobuneičného polyuretánového elastoméru sa použije predpolymér o obsahu 14,7 °/U hmotnosti voľných NCD skupín pripravený reakciou 1000 g poly~ etylénglykoladipátu s číslom kyslosti 0,7 mg KOH/g, hydroxylovým číslom 56 mg KOH/g,inolekulárnou hmotnosťou 2000 g.mol 1,obsahom vody pod 0,02 9/0 hmotnosti s 1 000 gramov 4,4 emetándifenyldiizokyanátu pri teplote 90 °C za miešania V dusíkovej atmosfére počas 30 min.2 000 g juredpolyméru sa intenzívne zmie« ša so sietovacím komponentom získaným zamiešanĺm 284 g lA-hutandiolu, 10 g sili» konového stabilizátora, 0,7 g dimetylcyklohexylamínu. a 2 g vody, zmes sa vyleje do,naseparovanej kovovej formy vyhriatej ua teplotu 50 °C. Štartovací čas reakcie je 3 D s,doba reakcie 6 U s, odformovací čas 5 min. Pripravený mikrobunečný húževnatý materiál má objemovú hmotnosť 445 kg.ni 3,tvrdost 23 Sh D.Postupom podľa príkiadu 1 sa juredpo 1 y~ mér o obsahu 11,4 O/o hmotnosti voľných ~-NCO skupín pripraví reakciou 1 000 g po~ lyeterpolyolu hydroxylové číslo 55,5 mg KOH/g, obsah vody 0,01 0/0 hmotnosti, mol. hmotnost 2000 g.mol 1 a 700 g 4,4 ~me 4 tándifenyldiizokyanátu. Takto pripravených 1700 g predpolyméril sa intenzívne zmieša so sieťovacím komponentom pripraveným zmiešanim 190 g butándiolu-l/ł, 2,5 g silikonového stabilizátora, 0,35 g kombinova~ ného aktivátora trietylaminu s clibutylcíndi~ laurátom v hmot. pomere 10 1 a 2,1 g vody ako nadúvadla, pričom hodnota izokya« natového indexu je 105. charakteristické časy prípravy polyuretánu sú štartovací čas 24 s, doba reakcie 50 s a odformovací čas 4 min. Získa sa rovnomerné pevná a elas 6tická bunečná hmota o objemovej hmotnosti 320 kg. m a tvrdosti 18,8 Sh (D 1.Reakciou 1000 g polykaprolaktónu hydroxylové číslo 56,5 mg KOH/g, číslo kyslosti 0,2 mg KOH/g, obsah vody pod 0,01 hmotnosti s 250 g hevametyléndiizokyanátu pripraví predpolymér s obsahom 6,7 0/0 hmotnosti. voľných -NCO skupín. Polyuretán vznikne zmiešanĺm 1 250 g predpolyméril so zmesou 86 g butándiolułA- a 0,4 g vody, pričom štartovací čas je 75 s, čas rastu penového materiálu je 180 s a odforniovaoĺ čas 10 min. Bunečný materiál je čiastočne nehomogenný, má objemovú hmotnost 600 kg. m a tvrdost 25,1 Sh D.Do 1 000 g predpolyméru jirlpraiveného postupom podľa prikladn 1 sa zamieša 285 g kysličníka železitého vo forme veľmi jemného prášku. Potom sa táto zmes intenzívne zmieša so sieťovacím komponentom pozostávajúcim zo 142 g 1,4-butändiolu, 4 g sili konového stabilizátora, 0,3 g aktivátora N,N-dimetylcyklohexylamínu a 0,8 g vody. Štar~ tovací čas je 30 s, čas rastu 180 s a odfor» movací čas 10 min. Bunečný do hnedočer~ vena sfarbený polyuretánový materiál 11161. veľmi jemnú štruktúru, objeinovú hmotnost 660 kg . m a tvrclost 35 °Sh D.Do 1 000 g predpolyméru pľĺplľiłvelléĺlí) po~ stupom podľa prikladu 2 sa zamieša 650 g oxidu zirkónu a potom sa intenzívne zmieša so sieľovacim komponentom, ktorý sa skladá z 112 g I/Lhutándiolu, 5 g silikonového stabilizátora, 0,3 g aktivátora NN-dimetylcyklohexylamínu s oktoátom cínatým v hmotnostnom pomere 101 a 1,2 g vody. Získané svetlošedá hmota má rovnomerniĺi štruktúru, objemovú hmotnost 520 kg.nr 3 a tvrdost 27 °Sh D.Polyuretán sa pripraví jednostupñovým postupom zmiešanim zmesi 1 000 g polypropylenglykolu špecitikovaného v príklade 2,85 g 1,4-butándiolu, 0,4 g vody, 2 g silika nového stabilizátora a 0,7 g kyseliny citrónovej s 250 g hexametylendiizokyanátu. Štartovaci čas je 15 s, reakčný čas 95 s a odľor movacĺ čas 15 min. Hmota má pomerne rov~ nomernú štruktúru, objemová hmotnosť 520 kg . m a tvrdost 21 °Sh D.l. Spôsob výroby hmoty na báze polyuretánov na leštenie a brúsenie krehkých itvrdých materiálov, vyznačujúci sa tým, že táto so pripravuje z díizokyanätov, na ktoré sa pôsobí polyoiovou, komponentou s obsahom iineúrneho dvojfunkčného polyolu a pomocných látok, najmä sietovadla, nadú~ vadia, s výhodou vody, v množstve 0,04 až 0,4 0/0 hmotnosti, stabilizátora v množstve 0,01 až 2,5 0/6 hmotnosti a kataiyzátora v množstve 0,01 až 1 9/0 hmotnosti, počítané na polyol, pri reakčnej teplote 15 až 70 0 G,s výhodou 25 až 50 °C a za miešania a pripravená reakčná zmes sa vpraví do itase Severograľizi, 11. p., závod 7, Mostparovanej formy a vo forme vzniknutý napenený poiyuretánový eiastomér s mikrobunečnou štruktúrou sa potom tvarove upra~ Vue.2. Spôsob výroby podľa bodu 1, vyznačujúci sa tým, že z východiskových surovín sa pripraví najskôr predpolymér, na ktorý sa následne pôsobí za miešania, s výhodou súčasne, sieťovadiom, nadúvadlom, aktiváto~ rom a stabilizátorom.3. Spôsob výroby podľa bodu 1 olebo 2,vyznačujücí sa tým, že k polyolovej komponente alebo k predpolyméru sa pridáva brusivo v množstve 2,5 až 60 0/0 hmotnosti.

MPK / Značky

MPK: C08L 75/04

Značky: výroby, spôsob, súčiastok, pozdĺžne, ryhovaných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-238838-sposob-vyroby-pozdlzne-ryhovanych-suciastok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby pozdĺžne ryhovaných súčiastok</a>

Podobne patenty